Bible kralická - 1Kor 4

1Kor 4,1 Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích.
1Kor 4,2 Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.
1Kor 4,3 Mně pak to za nejmenší věc jest, abych od vás souzen byl, aneb od lidského soudu; nýbrž aniž sám sebe soudím.
1Kor 4,4 Nebo ačkoli do sebe nic bezbožného nevím, však ne skrze to jsem spravedliv; nebo ten, ješto mne soudí, Pán jest.
1Kor 4,5 Protož nesuďtež nic před časem, až by přišel Pán, kterýž i osvítí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví rady srdcí. A tehdážť bude míti chválu jeden každý od Boha.
1Kor 4,6 Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšleti, a abyste jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu.
1Kor 4,7 Nebo kdož tě soudí? A co máš, ješto bys nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal?
1Kor 4,8 Již jste nasyceni, již jste zbohatli, bez nás kralujete. Ale ó byste kralovali, abychom i my také spolu s vámi kralovali.
1Kor 4,9 Za to mám jistě, že nás Bůh apoštoly poslední okázal jako k smrti oddané; nebo učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem.
1Kor 4,10 My blázni pro Krista, ale vy opatrní v Kristu; my mdlí, vy pak silní; vy slavní, ale my opovržení.
1Kor 4,11 Až do tohoto času i lačníme, i žízníme, i nahotu trpíme, i poličkováni býváme, i místa nemáme,
1Kor 4,12 A pracujeme, dělajíce rukama vlastníma; uhaněni jsouce, dobrořečíme; protivenství trpíce, mile snášíme.
1Kor 4,13 Když se nám rouhají, modlíme se za ně; jako smeti tohoto světa učiněni jsme, a jako povrhel u všech, až posavad.
1Kor 4,14 Ne proto, abych vás zahanbil, píši toto, ale jako svých milých synů napomínám.
1Kor 4,15 Nebo byste pak deset tisíc pěstounů měli v Kristu, však proto nemnoho máte otců. Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium já jsem vás zplodil.
1Kor 4,16 Protož prosím vás, buďtež následovníci moji.
1Kor 4,17 Pro tu příčinu poslal jsem vám Timotea, kterýžto jest syn můj milý a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati bude, které jsou cesty mé v Kristu, jakž všudy v každé církvi učím.
1Kor 4,18 Rovně jako bych neměl k vám přijíti, tak se naduli někteří.
1Kor 4,19 Ale přijduť k vám brzo, bude-li Pán chtíti, a poznám ne řeč těch nadutých, ale moc.
1Kor 4,20 Neboť nezáleží v řeči království Boží, ale v moci.
1Kor 4,21 Co chcete? S metlou-li abych přišel k vám, čili s láskou, a s duchem tichosti?