V prezentované podobě ke stažení zde: usneseni_1_31.zip (447 kB).

Usnesení 1.zasedání 31.synodu ČCE
22. - 25. května 2003, Praha 2 - Vinohrady, Korunní 60Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 31. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1.zasedání 31.synodu ČCE:


A) VOLBY

Usnesení č. 1: Volba předsednictva 31. synodu

Synod zvolil předsednictvo 31. synodu a jeho náhradníky takto:
Předseda synodu:Vladimír Kopecký
Místopředsedové synodu - kazatelé:Pavel KašparJan Krupa
Místopředsedové synodu - starší:Simeona ZikmundováVladimír BuzekOtakar Keller
Náhradníci - kazatelé:1. Jan Plecháček2. Vojen Syrovátka3. Tomáš Jirků
Náhradníci - starší:1. Pavel Honzal2. Pavel Raus3. Pavel Klimeš

Usnesení č. 2: Volba synodní rady ČCE

a) Synod zvolil synodní radu ČCE a její náhradníky takto:
Synodní senior:Joel Ruml Synodní kurátorka:Mahulena Čejková
1. náměstek synodního seniora:Pavel Klinecký1. náměstek synodní kurátorky:Pavel Stolař
2. náměstek synodního seniora:Miloš Rejchrt2. náměstek synodní kurátorky:Pavel Prosek
1. náhradník:Jan Keřkovský1. náhradnice:Simeona Zikmundová
2. náhradnice:Lydie Mamulová2. náhradník:Jan Balcar
3. náhradnice:Abigail Hudcová3. náhradník:Mikuláš Zoubek
b) Synod se usnáší, že funkční období nově zvolené synodní rady začne 24. listopadu 2003 po skončení funkčního období stávající synodní rady.

Usnesení č. 3: Volba církevní pastýřské rady ČCE:

Synod zvolil církevní pastýřskou radu ČCE a její náhradníky takto:
Členové CPR - kazatelé:Pavel Pokorný, Miloslav Vašina
Členové CPR - starší: Marta Kovářová, Otakar Keller, Zdeněk Susa
Náhradníci CPR - kazatelé: 1. Petr Hudec, 2. Jaroslav Vetter, 3. Ctirad Novák
Náhradníci CPR - starší: 1. Ladislav Zvolánek, 2. Naděje Mandysová

Usnesení č. 4: Volba představenstva Diakonie ČCE

Synod zvolil představenstvo Diakonie ČCE a jeho náhradníky takto:
Členové představenstva z odborníků: Jaroslav Tomášek, Eva Jarolímová
Členové představenstva z členů představenstev středisek: Zdeněk Bárta, Pavel Prosek
Členové představenstva ze zaměstnanců: Petr Hejl, Miroslav Erdinger
Členové představenstva z poslanců synodu: Jan Keller, Miroslav Hamari
Náhradník z odborníků: Milan Lipner
Náhradník z členů představenstev středisek: Petr Hudec
Náhradník ze zaměstnanců: David Šourek
Náhradník z poslanců synodu: Martina Šeráková - Vlková

Usnesení č. 5: Volba dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:
Členové dozorčí rady Diakonie ČCE: Milada Havránková, Tomáš Matějovský, Jan Teplý
Náhradníci dozorčí rady Diakonie ČCE: 1. Pavel Dvořáček, 2. Petr Pivoňka, 3. Štěpán Brodský

Usnesení č. 6: Volba revizorů hospodaření Diakonie ČCE

Synod zvolil revizory hospodaření Diakonie ČCE a jejich náhradníky takto:
Revizoři hospodaření Diakonie ČCE: Jana Benešová, Vladimír Zikmund
Náhradníci revizorů hospodaření Diakonie ČCE: 1. Eva Drozdová, 2. Jan Chroust

Usnesení č. 7: Volba předsedkyně komise pro hodnocení absolventů vikariátu

Synod zvolil předsedkyni komise pro hodnocení absolventů vikariátu a její náhradníky takto:
Předsedkyně komise pro hodnocení absolventů vikariátu: Jana Nechutová
Její náhradníci: 1. Antonín Plachý, 2. Věra Pokorná

Usnesení č. 8: Volba zástupce synodu do komise pro diakonát

Synod zvolil svým zástupcem v komisi pro Diakonát Ondřeje PelaraB) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 9: Změny Církevního zřízení

Synod se usnáší na těchto změnách Církevního zřízení ČCE:

1. Synod usnáší změnu úvodního textu CZ před preambulí. Nový text zní:

Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší synod a jsou závazné pro celou církev. Jsou to zejména tyto řády:
a) Řád členství v církvi (ŘČC)
b) Řád sborového života (ŘSŽ)
c) Řád o správě církve (ŘSC)
d) Jednací a volební řád (JVŘ)
e) Řád pro kazatele (ŘK)
f) Řád pastýřské služby (ŘPS)
g) Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)
h) Řád diakonické práce (ŘDP)
i) Řád hospodaření církve (ŘHC)
j) Řád vizitací sborů (ŘVS)
k) Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)
Přijetí nových řádů a úpravy řádů dosavadních jsou v pravomoci každého synodu. Případné další synodem přijaté řády se stávají závaznou prováděcí normou k církevnímu zřízení jejich zveřejněním v písemné formě a následným doručením do sborů.

2. Synod usnáší změnu CZ § 11:

Zřizuje se nový odstavec 6 v tomto znění:
Kazatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech jim důvěrně svěřených.
(Další odstavce se přečíslují)

3. Synod usnáší změnu CZ § 22:

V § 22 se doplňuje odstavec 4 takto:
Zasedáním konventu předsedá po celé funkční období čtyřčlenné předsednictvo. Členy předsednictva konventu nemohou být zvoleni členové seniorátního výboru.

Usnesení č. 10: Zahájení řízení o změně Církevního zřízení

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 22 takto:
Do výčtu členů konventu v odstavci 1 se vkládá nové písm. c) všichni kurátoři sborů v seniorátu. Dosavadní písm. c) d) se přeznačují na d) e).

Usnesení č. 11: Novela Řádu členství v církvi

Synod usnáší novelizovaný Řád členství v církvi ve znění předloženém v tisku č. 15 E s těmito změnami:

Čl. 1, odst. 2 zní:

Členům jiných křesťanských církví může Českobratrská církev evangelická propůjčit členství, jestliže o to v některém jejím sboru požádají. Přitom jsou posuzovány dva znaky mateřského křesťanského společenství žadatele: a) věrnost christologickému vyznání, b) ekumenická otevřenost.

Čl. 3, odst. 1 zní:

Práva a povinnosti členů ČCE vycházejí z ustanovení § 2 Církevního zřízení.

Čl. 4, odst. 2 zní:

Takovému členu, který svými činy nebo slovy zjevně a opakovaně projevuje nevěrnost a neúctu k základům vyznání ČCE nebo svým způsobem života, svým vztahem k bližním nebo svou činností se zjevně, trvale a pohoršlivě rozchází s cestou života, kterou mu svědectví Písem nabízí, staršovstvo stanoví lhůtu k nápravě. Použije konkrétních opatření, zejména: domluvy, odnětí volebního práva apod. Po selhání nápravných opatření má staršovstvo předložit otázku, zda by neměl vystoupit z ČCE .

Čl. 5, odst. 3, odkaz na konci zní:

Řád o správě církve čl. 17.

Čl. 5, odst. 4 zní:

Představitelé sboru jsou povinni vydat členu sboru na jeho žádost potvrzení o členství ve sboru, o křtu (pokud byl v tomto sboru pokřtěn), potvrzení o darech a potvrzení o hlasovacím právu v církvi
Úplné znění novelizovaného řádu je připojeno k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 12: Změny Řádu o správě církve

Synod usnáší tyto změny Řádu o správě církve:

Čl. 20, odst. 3: Chybný odkaz na čl. 8, odst. 5 se nahrazuje odkazem na čl. 9, odst. 5.

Čl. 26: Doplňuje se nový odstavec 5 ve znění:

Členové předsednictva konventu mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách na zasedání předsednictva a při cestách vykonávaných na základě pověření předsednictvem konventu nebo seniorátním výborem.

Čl. 31, odst. 1, písm. c): Chybný odkaz na čl. 10, odst. 2 se nahrazuje odkazem na čl. 11, odst. 2.

Čl. 37, odst. 1: Doplňuje se nové písm. s) ve znění:

Usnášet Celocírkevní řády, které provádějí církevní zřízení a jsou závazné pro celou církev.
Jsou to zejména tyto řády:
a) Řád členství v církvi (ŘČC)
b) Řád sborového života (ŘSŽ)
c) Řád o správě církve (ŘSC)
d) Jednací a volební řád (JVŘ)
e) Řád pro kazatele (ŘK)
f) Řád pastýřské služby (ŘPS)
g) Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)
h) Řád diakonické práce (ŘDP)
i) Řád hospodaření církve (ŘHC)
j) Řád vizitací sborů (ŘVS)
k) Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)
Přijetí nových řádů a úpravy řádů dosavadních jsou v pravomoci každého synodu. Případné další synodem přijaté řády se stávají závaznou prováděcí normou k církevnímu zřízení jejich zveřejněním v písemně formě a následným doručením do sborů.

Čl. 39, odst. 2 zní:

Členové předsednictva synodu mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách na zasedání předsednictva a při cestách vykonávaných na základě pověření předsednictvem synodu nebo synodní radou.

Čl. 43, odst. 1, písm. d): Chybný odkaz na čl. 10, odst. 2 se nahrazuje odkazem na čl. 11, odst. 2.

Čl. 43, odst. 1, písm. e): Chybný odkaz na čl. 9 se nahrazuje odkazem na čl. 10.

Čl. 43, odst. 1, písm. k) zní: zkoumat volby kazatelů a členů a náhradníků seniorátních výborů


Usnesení č. 13: Novela Jednacího a volebního řádu

Synod usnáší novelizovaný Jednací a volební řád ve znění předloženém v tisku č. 15 I s těmito změnami:

Čl. 1, odst. 1 zní:

Jednací a volební řád shromáždění a správních orgánů Českobratrské církve evangelické (dále jednací a volební řád, ve zkratce JVŘ) určuje podrobná pravidla pro jednání, rozhodování a volby v církvi podle základních ustanovení církevního zřízení (CZ).

Čl. 3, odst. 3 zní:

Hlasuje se zvednutím ruky nebo povstáním (aklamací). Předseda hlasuje též. Žádá-li o to byť jediný volič, hlasuje se tajně hlasovacími lístky. V průběhu volby konané aklamací se musí na návrh byť i jediného voliče přejít k volbě tajné hlasovacími lístky a v průběhu tajné volby se musí na návrh byť i jediného voliče přejít k volbě aklamací, pokud tomu žádný volič neodporuje. K hlasování lze též použít technické zařízení, jestliže je při jeho použití zaručena tajnost hlasování, spolehlivost při sčítání hlasů a kontrolovatelnost takového zařízení. Shromáždění schvaluje pravidla takového zařízení, případně jmenuje technické revizory.

Čl. 5, odst. 1 zní:

Kazatelé ve sboru ustanovení (faráři a jáhnové) mají právo hlasovat mocí svého úřadu.

Čl. 6, odst. 2 zní:

Jednací pořad každého zasedání musí být oznámen předem. Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Tato okolnost musí být v pozvání nebo při ohlášení výslovně uvedena. Postup při volbě kazatele stanovuje čl. 9.

Čl. 6, odst. 3 zní:

Sborové shromáždění, které projednává zprávu staršovstva o životě a stavu sboru a schvaluje účetní závěrku a rozpočet sboru, se musí konat nejpozději do 31. března následujícího roku.

Čl. 7, odst. 2 zní:

Sborové shromáždění zvolí hned na počátku zapisovatele, dva verifikátory zápisu a v případě potřeby nejméně dva skrutátory.

Čl. 7, odst. 5 zní:

Zápis podepíše zapisovatel (zapisovatelé), předseda a verifikátoři.

Čl. 11, odst. 4 zní:

Nemůže-li se některý člen zúčastnit zasedání, je povinen se včas omluvit svolavateli. Za něj bude vyslán náhradník příslušným správním orgánem.

Čl. 11, odst. 5 zní:

Plenární zasedání jsou veřejná. Mohou být prohlášena za neveřejná, usnese-li se na tom nadpoloviční většina přítomných členů. Zasedání, ve kterých se projednává stížnost na správní orgán, jsou neveřejná

Čl. 12, odst. 9 zní:

Shromáždění může volit své komise k projednání různých otázek a k podání příslušného odůvodněného návrhu. O něm je pak možno hlasovat bez další rozpravy nebo po slyšení jednoho hlasu pro a jednoho proti. O případné rozpravě rozhodne shromáždění.

Čl. 13, odst. 1 zní:

Předsedající předkládá návrh předsednictva na pořad jednání a plénum jej schválí nebo upraví. Předsedající řídí rozpravu podle církevního zřízení a tohoto řádu. Zahajuje i ukončuje schůze, uděluje slovo, předkládá otázky k hlasování a vyhlašuje jeho výsledek. Bdí nad pořádkem a odpovídá za zákonnost veškerého jednání a usnášení. Má právo a povinnost zastavit takové jednání nebo usnášení, které přesahuje působnost příslušného shromáždění a důvody svého opatření dát protokolovat. Proti tomuto opatření má každý člen právo podat námitky; rozhodne o nich shromáždění.

Čl. 13, odst. 2 zní:

Předsedající dbá, aby nikdo nebyl při svém projevu rušen. Jestliže řečník odbočuje od předmětu rozpravy nebo porušuje důstojnost shromáždění, má ho předsedající napomenout; nedbá-li napomenutí, může mu předsedající odejmout slovo. Předsedající má povinnost odejmout slovo při překročení povolené doby projevu.

Čl. 14, odst. 1 zní:

Pořad jednání shromáždění připravuje jeho předsednictvo v součinnosti s příslušným správním orgánem a stanoví jeho přesný časový rozvrh. Řídí se přitom předpisy CZ o příslušnosti shromáždění. Zařadí na pořad otázky, které sledují základní zaměření práce příslušného církevního sboru, jeho vztah ke společnosti a hlavní úkoly, které by bylo třeba řešit v mezidobí do příštího zasedání shromáždění. Přihlédne přitom též k návrhům komisí shromáždění.

Čl. 15, odst. 5, písm. b) zní:

Předsednictvo rozhodne o termínu jeho projednávání, které nesmí být odloženo na další zasedání.

Čl. 15, odst. 6, písm. g) zní:

U návrhů, které mají ekonomický dopad, navrhovatel předpokládaný dopad vyčíslí.

Čl. 18, odst. 5 zní:

Předsedové nebo referenti komisí shromáždění, kteří již podali zprávu a návrhy z komisí (čl. 26,5) mají právo promluvit ještě dvakrát: jednou za rozpravy a jednou po jejím skončení. Žádný z těchto projevů nesmí být delší než 5 minut. Odpovědi na dotazy ke zprávě komise se do této doby nepočítají.

Čl. 20, odst. 3 zní:

Ke všem zápisům se připojí všechny předlohy, písemné návrhy, zprávy správního orgánu, stálých komisí a případně zřízených komisí i zvukové záznamy o jednání, byly-li pořízeny. Byla-li podána stížnost na správní orgán nebo jeho člena (členy), připojí se tato stížnost k zápisu s případnými přílohami, a to v prvopise nebo v úplném ověřeném opise.

Čl. 20, odst. 5 zní:

Zápis podepíšou zapisovatelé, verifikátoři a předseda shromáždění, který v případě potřeby nařídí opravu nebo doplnění zápisu podle pořízeného zvukového záznamu. Shromáždění může pověřit pořízením zápisu i nečlena shromáždění.

Čl. 22, odst. 2 zní:

po třech:
a) zástupci mládeže ČCE zvolení podle ŘVVC,
b) studenti UK ETF zapsaní do seznamu podle Řádu pro studenty bohosloví,
c) zástupci Diakonie ČCE

Čl. 22, oddíl. A), závěrečný odstavec zní:

Zástupce podle bodů 2a), 2b), 2c) a 4) zvolí příslušná grémia na svých schůzích a oznámí jejich jména předsednictvu synodu a synodní radě. U Diakonie je předseda jejího představenstva virilním poradcem, zbývající dva poradce volí shromáždění Diakonie. Právního poradce předsednictva synodu navrhuje předsednictvo synodu po dohodě s PO právním.

Čl. 23, odst. 2, písm. a) zní:

Synod rozhoduje o počtu a zaměření komisí a o počtu jejich členů na návrh předsednictva nebo členů synodu, nebo na návrh synodní rady.

Čl. 23, odst. 2, písm. c) zní:

Synod se usnáší o rozdělení svých členů do stálých komisí. Přihlíží při tom podle možností k přání členů a vysílajícího shromáždění. Usnese se o tom též při povolání náhradníků.

Čl. 23, odst. 2, písm. e) zní:

K věcem, které jim byly svěřeny k projednání, jsou komise oprávněny předkládat synodu zdůvodněné návrhy.

Čl. 25, nadpis zní:

Společná ustanovení pro synodní komise

Čl. 25, odst. 1 zní:

Komise podléhají synodu. Předsednictvo synodu jim napomáhá v jejich práci. Synod je oprávněn kdykoliv synodní komise doplnit, odvolat jejich členy nebo zastavit jejich práci.

Čl. 25, odst. 2 se vypouští a další odstavce se přečíslují.

Čl. 25, odst. 8 (po přečíslování odst. 7) zní:

Členové synodní rady a předsednictva synodu (kromě komise, do které jsou voleni s hlasem rozhodujícím) a všichni poradci synodu mají právo účastnit se jednání ve všech komisích s hlasem poradním.

Čl. 27, odst. 1 zní:

Generální sněm jedná, volí a rozhoduje obdobně podle ustanovení platných pro zasedání synodu. Je však oprávněn stanovit odchylky od tohoto řádu.
Úplné znění novelizovaného řádu je připojeno k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 14: Novela Řádu pastýřské služby

Synod usnáší novelizovaný Řád pastýřské služby ve znění předloženém v tisku č. 15 F s těmito změnami:

Čl. 4, odst. 3 zní:

Pro působnost v celé ČCE volí synod ze starších a kazatelů na dobu 6 let pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejným počtem náhradníků. V každé skupině mají být zastoupeni kazatelé a starší. Členy této rady nemohou být členové a náhradníci synodní rady a seniorátních výborů ani zaměstnanci ústřední církevní kanceláře. Církevní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba členům synodní rady, ordinovaným učitelům Evangelické teologické fakulty UK z řad členů ČCE, tajemníkům synodní rady, kazatelům povšechného sboru, účastníkům vikariátu, bohoslovcům ČCE a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby zřízených povšechným sborem. Projednává i případy, které jí byly postoupeny seniorátními radami. Rozhoduje též o odvoláních podaných proti rozhodnutím seniorátních pastýřských rad.

Čl. 5, odst. 4 zní:

Je-li některý člen pastýřské rady v příbuzenském poměru s tím, kdo je volán ke kázni, nebo z jiného důvodu podjatý, rozhodne rada o povolání náhradníka. Náhradník se povolává i tehdy, nemůže-li se člen z jakéhokoliv jiného důvodu jednání zúčastnit. Náhradník je pak členem rady až do skončení projednávání případu.

Čl. 9, odst. 3 zní:

Odvolání lze podat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí. Ve stejné lhůtě se může odvolat rovněž ten, kdo učinil podnět pro jednání pastýřské rady.

Čl. 9, odst. 7 zní:

Členy synodní komise nemohou být členové pastýřské rady, odvolatelé, ani členové synodní rady, ani osoby podjaté.
Úplné znění novelizovaného řádu je připojeno k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 15: Novela Řádu diakonické práce

Synod usnáší novelizovaný Řád diakonické práce ve znění předloženém v tisku č. 15 G s doplňky předloženými v příloze č. 2 k tisku 15 G.
Úplné znění novelizovaného řádu je připojeno k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 16: Změna Řádu hospodaření církve

Synod usnáší tuto změnu Řádu hospodaření církve:

Čl. 12, odst. 2 zní:

Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků na mzdy a na úhradu nákladů souvisejících se zdravotním a sociálním zabezpečením a penzijním připojištěním kazatelů a ostatních pracovníků církve a s poskytováním jídelních kuponů. Personální fond se tvoří v běžném roce pro zajištění výplat v letech příštích.

Usnesení č. 17: Změna Statutu Personálního fondu

Synod usnáší tuto změnu Statutu Personálního fondu:

Čl. 1, odst. 4 zní:

Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy a na úhradu nákladů souvisejících se zdravotním a sociálním zabezpečením a penzijním připojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů.

Usnesení č. 18: Změna Statutu Jeronýmovy jednoty

Synod usnáší tuto změnu Statutu Jeronýmovy jednoty:

Čl. 4, odst. 3 zní:

Ze sboru, který je na konventu zastoupen méně než čtyřmi poslanci, volí konvent do seniorátního shromáždění JJ jednoho poslance a jednoho náhradníka, ze sboru, který je zastoupen čtyřmi a více poslanci, volí dva poslance a dva náhradníky.

Usnesení č. 19: Novela Řádu sborového života

Synod odkládá hlasování o novele Řádu sborového života předložené v tisku 15 H na 2. zasedání 31. synodu a ukládá komisi A, aby do 2. zasedání 31. synodu vypracovala upravenou verzi novely.

Usnesení č. 20: Poskytování církevních služebností nečlenům církve

Synod ukládá SR, aby se na základě návrhu č. 1 z tisku 15 A zabývala otázkou poskytování církevních služebností nečlenům církve a navrhla 2. zasedání 31. synodu příslušné úpravy CZ a řádů.

Usnesení č. 21: Příprava změny Řádu pastýřské služby

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 31. synodu předložila ke schválení novelu ŘPS přepracovanou podle těchto zásad:
 1. Všechny případy bude v 1. instanci projednávat seniorátní pastýřská rada. ŘPS stanoví pravidla, podle kterých se každý případ přikáže konkrétní seniorátní pastýřské radě.
 2. Církevní pastýřská rada plní pouze funkci odvolací.

Usnesení č. 22: Právo odvolání v ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 31.synodu zajistila komplexní zpracování práva odvolání v ČCE.

Usnesení č. 23: Církevní soud

Projednání dokumentu "O církevním soudu", který byl předložen v tisku 19 B, a návrhu komise C, aby církev postupovala podle harmonogramu projednávání záležitostí souvisejících s církevním soudem, předloženého v tisku 19 B, bod 6, str. 4, odkládá synod na 2. zasedání 31. synodu.
Projednání návrhu z rozpravy č. 142 odkládá synod na 2. zasedání 31. synodu. Návrh zní: "Synod zastavuje přípravu zřízení církevního soudu. Kázeň v církvi nechť je i nadále konána podle ŘPS. Synod připomíná, že pastýřské jednání nevylučuje, nýbrž předpokládá poctivé úsilí o přesné nalezení pravdy a práva."
Synod ukládá synodní radě, aby pověřila PO teologický vypracováním stanoviska ke vztahu evangelia (milosti) a práva v souvislosti s otázkami kázně v ČCE a to do 31.3.2004. Vzniklý materiál nechť je podnětem pro činnost pastýřských rad v ČCE a pro případné zřízení církevního soudu.

Usnesení č. 24: Příprava změny Statutu Jeronýmovy jednoty

Synod ukládá SR, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh změny statutu JJ tak, aby umožňoval poskytovat dary i zahraničním subjektům. O těchto darech bude rozhodovat Ústřední shromáždění JJ.

Usnesení č. 25: Pravidla zřizování misijních míst

Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 31. synodu ČCE připravila pravidla zřizování misijních míst.

Usnesení č. 26: Vzorová nájemní smlouva pro užívání bytů

Synod ukládá synodní radě, aby opravila vzorovou nájemní smlouvu pro užívání bytů nebo ji doplnila pokyny pro sbory, jak uvést tuto smlouvu do souladu s ustanoveními ŘHC čl. 2, odst. 5 a Pravidly povolávání kazatelů oddíl C, 1 b.

Usnesení č. 27: Církev a nové právní předpisy

Synod ukládá SR, aby sledovala tvorbu právních předpisů, které mají vliv na činnost církve, s využitím všech dostupných prostředků k nim předkládala své připomínky a o výsledcích jednání informovala církevní veřejnost.C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 28: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod bere na vědomí Zprávy poradních odborů a komisí synodní rady předložené v tisku č. 6 s touto opravou: Ve zprávě PO liturgického se vypouští poslední věta druhého odstavce: "Dosavadní Agendu považujeme za normativní v teologickém i formálním ohledu, proto nemá jít o její výměnu, spíše o další práci na poli praktické liturgiky."
 3. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání a 1. mimořádného zasedání 30. synodu předloženou v tisku č. 7 A.
 4. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7 B.
 5. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti mandátové komise předloženou v tisku č. 7 C.
 6. Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru uvedenou v tisku č. 9.
 7. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 10.
 8. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 11 A.
 9. Synod bere na vědomí Informaci o humanitární pomoci ČCE při povodních v roce 2002 předloženou v příloze k tisku 11 A a vyslovuje poděkování všem, kteří se na této pomoci podíleli, zejména pracovníkům Diakonie a církve a zahraničním i domácím dárcům.
 10. Synod bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 11 B.
 11. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 12.
 12. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Jeronýmovy jednoty za rok 2002 předloženou v tisku č. 13.
 13. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 14 s touto opravou: Zpráva obsahuje výsledky hospodaření za r. 2002.

Usnesení č. 29: Stanoviska synodu k plněným usnesením z předchozích zasedání

Usnesení č. 19 ze 4. zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
Synodní rada vypsala soutěž na dva texty, jeden je určen pro členy církve, druhý chce představit ČCE sekulární veřejnosti, shrnout věroučné důrazy i seznámit se strukturou a aktivitami církve. Tato soutěž nebyla ještě uzavřena.

Usnesení č. 20 ze 4. zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o plnění usnesení v upraveném znění:
Synodní rada jmenovala PO liturgický pod vedením ThDr. Ladislava Beneše a pověřila ho, aby pracoval na nové Agendě. PO předložil synodu zprávu o své činnosti. (Tisk 6). Z této zprávy vyjímáme:
"Úkol pro nový POL vzešel z rozhovoru, který uspořádala SR 29. 4. 2002 na téma kritiky stávající bohoslužebné Agendy. Ukázalo se, že v současných možnostech církve nebude práce na nové Agendě.
V první fázi bude POL shromažďovat podněty vzešlé ze sborů a ekumény, neboť v užívání jsou mnohé modlitby, bohoslužebné formuláře, přeložené či upravené z jiných pramenů. POL by je shromažďoval a rozesílal širšímu okruhu oponentů (cca 14), z nichž nejméně dva jsou z římskokatolické církve, a zapracoval by do nich posléze kritické připomínky. Takto připravené formuláře a modlitby či jiné texty by mohly být v podobě pracovních listů distribuovány v církvi a čas ukáže, které budou používány. Teprve v další fázi by se uvažovalo o přípravě další Agendy."

Usnesení č. 21 ze 4. zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
Synodní rada ve spolupráci s Diakonií ČCE vypracovala dopis, v kterém se obrací s dotazem na všechny FS, zda by jejich členové měli zájem účastnit se speciálního kurzu pro katechetickou práci s lidmi s postižením. Dopis šel do sborů 24. 4. 2003. Podle výsledku vypracuje Diakonie ČCE návrh kurzu, který by se konal patrně během víkendu v některém středisku ČCE. Synodní rada finančně podpoří účast bohoslovců z Fondu pro bohoslovce a vikariát.

Usnesení č. 38 ze 4. zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o plnění usnesení předloženou v tisku č. 19 pod názvem "Na cestě k hospodářské samostatnosti církve". Zpráva je připojena k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 39 ze 4. zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
Synodní rada se zabývala možnostmi zvýšení finančních zdrojů Fondu solidarity. Během projednávání došla k závěru, že je to otázka etická - sbírku nelze dotovat z jiných finančních zdrojů. Sbory obdrží dopisy s výzvou k vykonání této sbírky a s vysvětlením.
Správní rada Personálního fondu navrhla, aby se roční přírůstky Personálního fondu převáděly do Fondu solidarity. Hospodářská komise synodu předběžně projednala a upřesnila tento návrh.

Usnesení č. 13 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
Církevní zřízení a řády v platném znění jsou uveřejněny na www.srcce.cz. Za jejich aktualizaci v souladu se změnami schválenými synodem odpovídá ÚCK.
POOP usilovně pracoval na ukončení novelizace všech řádů ČCE, aby mohly být souhrnně vydány. V rámci této práce se zabýval i novelou Řádu sborového života, který jako poslední dosud neprošel novelizací. Výsledek práce POOP je předložen v tisku č. 15 h. Vzhledem k tomu, že jde o závažný text, doporučuje SR, aby dříve než bude projednán a schválen, byl předložen POT k posouzení a byl znovu předložen až 2. zasedání 31. synodu.
Rejstřík je připraven a bude uveřejněn po provedení úprav v textech řádů, které budou schváleny 1. zasedáním 31. synodu.

Usnesení č. 16 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu:

a) Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
SR požádala ERC o revidované texty Modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry, které připravila teologická komise ERC. Zástupce teologické komise konstatoval, že vypracované texty byly rozeslány do církví, avšak dosud neproběhlo schvalovací řízení v rámci presidia ERC. Lednové zasedání ERC uložilo teologické komisi, aby v nejkratší možné době předložila definitivní podobu obou textů.
Delegáti ČCE na Leuenberském synodu vyvolali diskusi o revidovaném znění Modlitby Páně a Apoštolském vyznání víry a Leuenberský synod tuto otázku projednal.
b) Synod ukládá synodní radě, aby otázku jednotného znění Modlitby Páně a Apoštolského vyznání dále sledovala a o výsledku informovala církev.

Usnesení č. 21 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
SR jedná o možnostech profesionální služby v nemocničních a zdravotních zařízeních prostřednictvím ERC. O výsledcích jednání podává zprávu v tisku č. 5 (J. Čapek). SR považuje dosavadní postup a průběh za správný. Samostatná akce ČCE by nebyla účinná, spolupráce s ostatními církvemi v rámci ERC se osvědčila i v ostatních podobných případech.

Usnesení č. 23 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
Ve schematismu 2004 bude uvedeno stávající složení PO SR. Nová SR rozhodne o složení PO pro další období.
Seznam kazatelů s dekretem volitelnosti bude zveřejněn, vyjádří-li kazatelé svůj souhlas s uveřejněním.

Usnesení č. 31 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu:

Synod vzal na vědomí tuto zprávu synodní rady o plnění usnesení:
a) Synodní rada oslovila všechny nájemníky, kteří nejsou ve služebním poměru k povšechnému sboru a užívají byty v jeho vlastnictví. Se zřetelem k tomu, že se jedná o nájemní vztahy vzniklé v letech 1950-1990, které nelimitují časově užívací resp. nájemní vztah, je za současné právní úpravy nemožné přesvědčit nájemníky těchto bytů k uzavírání smluv na dobu určitou.
b) Synodní rada oslovila nájemníky - bývalé zaměstnance ČCE se žádostí o změnu výše nájemného. Těmto žádostem nebylo vyhověno a v současné době není právní nástroj, kterým by bylo možno jednostranně zvýšit nájemné na úroveň tržního nájemného.

Usnesení č. 30: Příspěvek k porozumění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

 1. Synod vzal na vědomí text "Příspěvek církví Leuenberského společenství v Rakousku k porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem" předložený v tisku č. 21. Text je připojen k usnesením synodu jako příloha.
 2. Synod ukládá SR, aby k příspěvku církví v Rakousku zpracovala kvalifikovanou odpověď a rozhodla, jak s původním textem bude naloženo.

Usnesení č. 31: Vyjádření k situaci na Kubě

Synod ustavil tříčlennou komisi ve složení Miloš Rejchrt, Martin Balcar, Jindřich Halama, a uložil jí, aby připravila vyjádření k současné situaci na Kubě - vlně perzekucí a potlačování lidských práv včetně svobody vyznání.
Synod schválil tento text dopisu připravený komisí:
Vážené sestry, vážení bratři,
události ve Vaší zemi v posledních měsících vyvolaly velkou pozornost v České republice jak na veřejnosti, tak i v Českobratrské církvi evangelické. 75 Vašich spoluobčanů, mezi kterými jsou i naše sestry a bratři v Kristu, dostalo tvrdé tresty za to, že se veřejně zasazují o svobodu slova a shromažďování a důstojnost lidské osobnosti. Tyto události se nás dotýkají tím více, že i naše země byla dlouho ovládána totalitním režimem.
Chtěli bychom Vás ve Vaší těžké situaci povzbudit. Z vlastní zkušenosti víme, jak je důležité zůstat při evangeliu našeho Pána Ježíše Krista, které nás osvobozuje ze strachů a úzkosti. Nikdy se nevzdávejte naděje, že pravda Páně vítězí a láska Kristova je mocnější než zvůle politické moci.
Modlíme se za Vás, abyste nerezignovali na poslání Kristova společenství v kubánské společnosti a nezapomínali na ty, kteří trpí za spravedlnost a pravdu. Zároveň Vás prosíme, abyste nás informovali o Vaší situaci a Vašich názorech na události, které vyvolaly velkou diskusi i v ekumenických kruzích.
S bratrským pozdravem poslanci 1. zasedání 31. synodu ČCE.
Dopis bude zaslán metodistické církvi na Kubě a Presbyterní reformované církvi na Kubě

Usnesení č. 32: Členství ČCE ve Světovém luterském svazu

 1. Synod bere na vědomí dosavadní jednání synodní rady ve věci členství ve Světovém luterském svazu (dále jen SLS).
 2. Synod schvaluje statut SLS v předloženém českém textu na základě doporučení PO teologického.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby podala žádost o přijetí ČCE do SLS za řádnou členskou církev.
 4. Synod schvaluje platbu pravidelných členských příspěvků pro SLS (výše členského příspěvku by pro r. 2003 byla 3 808 USD).
 5. Synod ukládá synodní radě, aby církvi vhodným způsobem vysvětlila předpoklady a význam těchto kroků.

Usnesení č. 33: Stanovisko ke stanovám Světové luterské federace

Synod ČCE uznává stanovy Světové luterské federace, které byly předloženy v tisku č. 15 C, s tímto dodatkem k článku II: Synod chce chápat Augsburské vyznání a Malý katechismus Martina Luthera v rozhovoru čtyř konfesí (AV, HV, České a Bratrské).

Usnesení č. 34: Charta oecumenica

Synod doporučuje sborům ČCE, aby se zabývaly dokumentem "Charta oecumenica - směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě", který byl podepsán ve Štrasburku předsedy Konference evropských církví a Rady evropských biskupských konferencí a předložen synodu ČCE v tisku č. 16. Dokument je připojen k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 35: Stanovisko synodu k registraci ČCE

Synod ustavil tříčlennou komisi ve složení Simeona Zikmundová, Pavel Stolař, Pavel Vychopeň, a uložil jí, aby připravila dopis 31. synodu ministrovi kultury ČR s vyjádřením znepokojení synodu nad postupem ministerstva kultury ve věci registrace ČCE .
Synod schválil tento text připravený komisí:
 1. Synod přijal zprávu synodní kurátorky o jednání mezi vedením církve a MK ČR ve věci registrace ČCE podle § 28 odst. 1 zák. č. 3/2002 Sb., Zákona o církvích a náboženských společnostech.
 2. Synod konstatuje, že přes všechny znepokojivé informace je ČCE registrována v souladu s právním řádem ČR, což nezpochybňuje ani MK. CZ je a zůstává základním právním dokumentem naší církve.
 3. Pokud MK ČR používá pojem "základní dokument církve", má na mysli termín podle § 10 zák. č.3/2002 Sb., Zákona o církvích a náboženských společnostech..
 4. Synod se domnívá, že nic nebrání tomu, aby Odboru církví MK ČR byly poskytnuty údaje podle "metodického materiálu OC MK ČR k textu základního dokumentu", a to formou citací z platného znění Církevního zřízení ČCE a církevních řádů.
 5. Důvodem ke znepokojení synodu však zůstává neochota úředníků OC MK ČR respektovat nález Ústavního soudu ČR § 4/2003 Sb., a evidovat Diakonii ČCE a její střediska jako církevní právnické osoby.
 6. Synod vyjadřuje podporu vedení církve a Diakonie ČCE při jednání o urychleném odstranění překážek, které této evidenci brání.

Usnesení č. 36: Prodloužení existence Ochranovského seniorátu

Synod prodlužuje existenci Ochranovského seniorátu s jeho povinnostmi i právy podle řádů ČCE a podle usnesení 30. synodu ČCE do příštího synodu Unitas fratrum v r. 2009.
Znamená to prodloužení platnosti těchto usnesení synodu ČCE:
Přičlenění bývalých sborů JB k ČCE (usnesení č. 24, čl. 1-8 z 1. zasedání 30. synodu):
"Na základě žádosti sborů Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a částí sborů v Potštejně a Turnově s odvoláním na reformační odkaz, k němuž se ČCE přihlásila v preambuli CZ, a s ohledem na ekumenickou sounáležitost a odpovědnost vyjádřenou v § 32 CZ, usnáší se 30. synod ČCE ve svém 1. zasedání dle CZ § 1 odst. 3 takto:
 1. Sbory Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a části sborů v Potštejně a Turnově se na základě svého svobodného rozhodnutí přičleňují k ČCE. Tyto sbory se stávají farními sbory ČCE s právní subjektivitou, odvozenou od právní subjektivity ČCE. Řídí se Církevním zřízením a řády ČCE s výjimkou zvláštních ustanovení, která jsou výslovně uvedena v tomto usnesení.
 2. Členům přičleněných sborů propůjčuje synod členství v ČCE. Jmenovitý seznam členů, jimž bylo propůjčeno členství je přílohou tohoto usnesení.
 3. Sbory přičleněné k ČCE dle odst. 1 tohoto usnesení tvoří 14. seniorát ČCE s názvem Ochranovský seniorát. Územní působnost Ochranovského seniorátu není vymezena. Ochranovský seniorát udržuje přímé kontakty se světovou Jednotou bratrskou.
 4. Ochranovský seniorát a sbory, které jej tvoří, se ve své vnitřní správě řídí pracovním textem Ústavy Ochranovské Jednoty bratrské v 5. verzi ze dne 28.5.1999. Ve vztazích k ostatním sborům ČCE a ke správním orgánům ČCE se řídí Církevním zřízením a řády ČCE.
 5. Synod zřizuje nová kazatelská místa ČCE ve sborech v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Potštejně, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Turnově, Ujkovicích, a Železném Brodě.
 6. Synod potvrzuje platnost ordinace kazatelů, kteří ke dni přičlenění působí ve sborech Ochranovského seniorátu. Synod prohlašuje, že jsou řádně pověřeni ke zvěstování Božího slova a ke službě Kristových svátostí v ČCE.
 7. Kazatelé sborů Ochranovského seniorátu se stávají zaměstnanci ČCE dle CZ § 11 odst. 6. Synod ukládá SR, abys nimi uzavřela příslušné pracovní smlouvy. Jejich platy budou hrazeny ústředím církve z celocírkevní pokladny dle CZ § 11 odst. 1.
Sbory Ochranovského seniorátu budou do celocírkevní pokladny ČCE odvádět repartice a příspěvky do Personálního fondu.

Pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu (usnesení č. 20 ze 3. zasedání 30. synodu):
"Synod schvaluje tato pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu:
 1. Dojde-li k nové žádosti o ordinaci člena Ochranovského seniorátu, bude respektován obojí přístup: Rozhodnutí Úzké rady (zastoupené zde seniorátním výborem Ochranovského seniorátu) a souhlas synodní rady. Ordinaci vykonají společně synodní senior a biskup JB (resp. jím určený zástupce).
 2. Při obsazování kazatelských míst bude platit, že každý kazatel Ochranovského seniorátu se může stát kazatelem v ČCE a naopak. V těchto případech však platí, že kazateli ČCE v Ochranovském seniorátu nestačí jen souhlas Úzké rady (seniorátního výboru Ochranovského seniorátu), nýbrž vyžaduje se též volba sborem. V opačném případě nestačí jen volba sborem, nýbrž vyžaduje se i souhlas Úzké rady (seniorátního výboru).
 3. Postup, jímž synodní rada dává souhlas k volbě a potvrzuje ji, zůstává nezměněn.
 4. Pro povolávání nových kazatelů budou v Ochranovském seniorátu platit stejná pravidla jako v ostatní ČCE."
Pravidla pro odvod celocírkevních repartic a částek do Personálního fondu budou stanovena vždy na zasedání synodu, stejně jako pro ostatní senioráty ČCE. (usnesení č. 57 ze 3. zasedání 30. synodu):

Usnesení č. 37: Upřesnění registrace Ochranovského seniorátu

Synod ukládá synodní radě, aby předložila MK ČR žádost:
a) o úpravu názvu Ochranovského seniorátu takto: "Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické (Český distrikt Unitas fratrum)"
b) o provedení změny zápisu v Rejstříku církevních právnických osob podle zákona 3/2002 Sb.

Usnesení č. 38: Školy Diakonie

Synod souhlasí se zřízením již existujících škol při střediscích Diakonie ČCE v souladu s novelizovaným Řádem diakonické práce. Seznam škol, které jsou součástí středisek Diakonie byl přiložen v příloze č. 1 k tisku 15 G a je připojen k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 39: Zřízení hospice Citadela ve Valašském Meziříčí

Synod ČCE souhlasí s vyčleněním stávajícího substřediska hospic z celku Střediska domácí péče Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a se zřízením hospice Citadela ve Valašském Meziříčí jako samostatného střediska Diakonie ČCE s vazbou na povšechný sbor.

Usnesení č. 40: Zřízení střediska Diakonie v Plzni

Synod souhlasí se zřízením střediska Diakonie v Plzni s vazbou na Korandův sbor. Nové středisko vznikne osamostatněním dosavadního odloučeného pracoviště Diakonie ČCE v Merklíně.

Usnesení č. 41: Sloučení farních sborů ČCE ve Šluknově a v Rumburku

Synod se usnáší na sloučení farních sborů ČCE ve Šluknově a v Rumburku. Sídlem nového sboru bude Rumburk, ve Šluknově bude zřízena jeho kazatelská stanice. Usnesení nabývá platnosti ke dni jeho vyhlášení synodní radou.

Usnesení č. 42: Zřízení místa synodního kurátora

Synod zřizuje nové pracovní místo povšechného sboru pro výkon funkce synodního kurátora. Rozsah pracovního úvazku může být částečný nebo plný.

Usnesení č. 43: Misijní místo v Královéhradeckém seniorátě

Synod prodlužuje o 2 roky misijní charakter místa spirituála Evangelické akademie v Náchodě - faráře pro děti a mládež Královéhradeckého seniorátu.

Usnesení č. 44: Misijní místo ve Strakonicích a ve Volyni

Synod bere na vědomí duchovní i ekonomickou situaci FS ČCE ve Strakonicích a FS ČCE ve Volyni. Vyslovuje souhlas s tím, aby se tyto sbory staly po dobu dvou let od příchodu nového duchovenského pracovníka sbory misijními s 1 kazatelským místem. Po tuto dobu budou oba sbory osvobozeny od povinnosti přispívat do personálního fondu.

Usnesení č. 45: Název církve

Synod doporučuje více užívat kratší název církve "Evangelická církev". Úřední název zůstává Českobratrská církev evangelická.

Usnesení č. 46: Logo církve

Synod konstatuje, že debata o logu ČCE vyvolala vzrušenou diskusi a domnívá se, že není nutné tvořit závazné logo celé ČCE. Nechť mají subjekty ČCE (sbory, Diakonie, Jeronýmova jednota a jiné) právo zvolit si své vlastní logo. Synod vyzývá synodní radu, aby si vytvořila vlastní logo pro potřeby ústředí církve, považuje-li to za potřebné. Synod podporuje další debatu o symbolech ČCE.

Usnesení č. 47: Nový katechismus

 1. Synod ukládá synodní radě, aby v co nejkratší době vydala Katechismus označený ve veřejné soutěži číslem 4, jehož autorem je Jiří Gruber.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby jmenovala jednoho pedagoga a jednoho teologa jako recenzenty. Ti nechť s autorem katechismu č. 4 jednají o drobných opravách a případných úpravách textu.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby oznámila sborům, že text katechismu č. 2 je k dispozici na synodní radě k pořízení vlastní kopie.
 4. Autorem vítězného návrhu č. 4 je Jiří Gruber. Autorem návrhu č. 2, který se umístil na 2. místě, je Pavel Klinecký. Třetí místo nebylo uděleno.

Usnesení č. 48: Příručka pro konfirmační přípravu

Synod ukládá synodní radě, aby ustavila komisi odborníků, která do 4. zasedání 31. synodu vypracuje návrh moderní příručky pro konfirmační přípravu.

Usnesení č. 49: Ordinace a vysluhování svátostí v ČCE

Synod vzal na vědomí dokument "Otázka ordinace a vysluhování svátostí v ČCE", který byl předložen v tisku č. 15 D. Text dokumentu je připojen k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 50: Užívání liturgických barev v ČCE

Synod považuje užívání liturgických barev za součást bohoslužebného bohatství církve.

Usnesení č. 51: Koncepce práce regionálních kantorů

Synod bere na vědomí koncepci práce regionálních kantorů předloženou v příloze k tisku č. 19 a pokládá ji za vodítko pro případné zřizování míst regionálních kantorů v ČCE. Koncepce je připojena k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 52: Koncepce humanitární pomoci ČCE

Synod schvaluje koncepci humanitární pomoci ČCE, která byla předložena v příloze k tisku č. 19. Koncepce je připojena k usnesením synodu jako příloha.

Usnesení č. 53:

Koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru
 1. Synod souhlasí se zásadami koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru, kterou předložila synodní rada v tisku č. 19 na str. 6 a 7:
  "Rozhodování o tom, zda byt ve vlastnictví povšechného sboru bude užíván pro bydlení vlastních zaměstnanců nebo komerčně, náleží synodní radě, která o něm bude rozhodovat podle konkrétní situace. Okruh funkcí, s kterými je spojena možnost uzavírání nájemných smluv na byty ve vlastnictví povšechného sboru, je stanoven usnesením synodní rady (nárok na služební byt má synodní senior, synodní kurátor a dále vedoucí oddělení, pokud tito nemají zajištěno bydlení v dosahu zaměstnání a povšechný sbor disponuje odpovídajícími byty).
  Bylo by vhodné uzavírat smlouvy o nájmu služebních bytů na dobu určitou, protože podle současné právní úpravy při skončení pracovního poměru a podání výpovědi z nájmu služebního bytu je pronajímatel povinen zabezpečit pro bývalého zaměstnance odpovídající bytovou náhradu. Od r. 1995 lze u nově uzavíraných nájemných smluv stanovit smluvní nájemné. Výši nájemného lze stanovit rozhodnutím SR v závislosti na velikosti bytu, kategorii bytu, vzdálenosti apod.
  Komerční strategii lze uplatnit pouze u bytů, k nimž budou uzavírány nové nájemní smlouvy. O podmínkách výběrového řízení bude rozhodovat synodní rada v závislosti na velikosti a poloze bytu. Nájemní smlouvy by měly být uzavírány na dobu určitou. V současné době je bytový fond obsazen hlavně nájemníky, kteří nejsou zaměstnanci ČCE ani nejsou členy ČCE. Uvolňování těchto bytů za současné právní úpravy je velmi obtížné, ne-li vyloučené. Jednou z možností je nabídka odstupného k pořízení bytů těmito nájemníky."
 2. Synod ukládá SR, aby tuto koncepci do 2. zasedání 31. synodu rozpracovala do konkrétních kroků.

Usnesení č. 54: Organizační a personální audit ÚCK

Synod ukládá synodní radě, aby do 31.3. 2004 předložila předsednictvu synodu informaci o řešení kritických připomínek a o využití pozitivních námětů uvedených v závěrečné zprávě s názvem "Analýza ÚCK a názorů zaměstnanců ÚCK Českobratrské církve evangelické".

Usnesení č. 55: Žádost o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna

Synod ukládá synodní radě, aby v součinnosti s ERC znovu žádala Parlament ČR o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna.

Usnesení č. 56: Zveřejnění usnesení synodu na Internetu

Synod ukládá synodní radě, aby do 4 týdnů po oficiálním vyhlášení usnesení synodu zveřejňovala tato usnesení na internetových stránkách ČCE a to tak, aby odkazy na tisky synodu byly nahrazeny plným odsouhlaseným zněním příslušných tisků.

Usnesení č. 57: Diakonská služba v církvi

Synod ukládá SR, aby dokument "Diakonská služba v církvi", který byl předložen v tisku č. 15 B, rozeslala k rozhovorům do sborů s tím, že případné výsledky rozhovorů sbory zašlou Komisi SR pro diakonát do konce roku 2003.

Usnesení č. 58: Téma 2. zasedání 31. synodu

Synod stanovuje pro 2. zasedání 31. synodu pracovní téma "Diakonská služba v církvi". Synod ukládá synodní radě a její komisi pro diakonát, aby připravily podklady pro toto jednání.

Usnesení č. 59: Příští zasedání synodu

Synod stanovuje dobu 2. zasedání 31. synodu na dny 13. až 16. května 2004.D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 60: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2002

Synod schvaluje účetní závěrku hospodaření povšechného sboru v roce 2002 předloženou v tisku č. 8.

Usnesení č. 61: Čerpání Personálního fondu v roce 2002

 1. Synod vyslovuje dodatečně souhlas s překročením čerpání PF v r. 2002 oproti usnesení 36/c 4. zasedání 30. synodu o Kč 469.525,- které byly použity na krytí mzdových prostředků kazatelů v r. 2001.
 2. Synod souhlasí s překročením čerpání PF v r. 2002 ve výši Kč 173.937,- které byly vyčerpány do 4. zasedání 30. synodu na příplatky za vyšší výkon pracovníků administrativy.

Usnesení č. 62: Platy kazatelů ČCE

Synod bere na vědomí, že:
 1. platy kazatelů jsou tvořeny v souladu s Nařízením vlády č. 586/2002 Sb. z 31.12. 2002
 2. dodržení maximálně možné výše odměn za vyšší výkon dle výše uvedeného vládního nařízení zabezpečuje příplatek z Personálního fondu

Usnesení č. 63: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2003

Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2003 v opravené verzi tisku č. 18 s celkovými náklady a výnosy 105 637 287,- Kč.

Usnesení č. 64: Personální fond

 1. Synod schvaluje
  1. zřízení uzavřené části PF ve výši 66 mil. Kč jako rezervní PF s tím, že rezervní PF bude uložen odděleně a výnosy z těchto prostředků budou investovány zpět do rezervního PF.
  2. zřízení zbylé části PF jako průběžný PF, do něhož bude sbory odváděn příspěvek a který bude k dispozici až do výše 80 % k pokrytí vyrovnávacího příspěvku mezd kazatelů v následujícím roce, včetně zákonného pojištění, penzijního připojištění a jídelních kuponů.
 2. Synod stanovuje, aby 5 % z prostředků vybraných do PF v roce 2003 bylo použito pro solidaritu v rámci PF v roce 2004.
 3. Synod stanovuje odvod do PF pro rok 2004 ve výši 60 000 Kč.
 4. Synod ukládá SR a správní radě PF, aby do 2. zasedání 31. synodu předložily návrh nových pravidel solidarity v rámci PF.

Usnesení č. 65: Celocírkevní repartice v roce 2004

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2004 v celkové výši 2 934 906,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

SeniorátRepartice KčSeniorátRepartice Kč
Pražský - I474 743,00Chrudimský - VIII248 791,00
Poděbradský - II225 964,00Poličský - IX141 404,00
Jihočeský - III58 593,00Horácký - X191 199,00
Západočeský - IV114 057,00Brněnský - XI346 403,00
Ústecký - V95 841,00Východomoravský - XII434 344,00
Liberecký - VI 66 620,00Moravskoslezský - XIII333 362,00
Královéhradecký - VII171 385,00Ochranovský - XIV 32 200,00

Usnesení č. 66: Celocírkevní sbírky v r. 2004

Synod usnáší, že v roce 2004 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:
1.Sbírka na tisk ČCE postní neděle
2.Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty Velikonoce
3.Sbírka pro Diakonii Svatodušní svátky
4.Sbírka solidarity sborů červen
5.Sbírka pro Evangelickou akademii první neděle v září
6.Sbírka pro sociální a charitativní pomoc Díkčinění
7.Sbírka JTD do konce října
8.Sbírka pro bohoslovce a vikariát Vánoce

Usnesení č. 67: Odpisy nemovitého majetku povšechného sboru

Synod ukládá synodní radě, aby v souladu s obecně platnými právními předpisy zajistila řádné provádění odpisů nemovitého majetku v účetnictví povšechného sboru a zabránila ztrátám, které vznikají zbytečnými odvody daně z příjmu.

Usnesení č. 68: Závazky sborů a finanční solidarita

 1. Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala obecný systém finanční solidarity sborů.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala řešení problému dlouhodobých neplatičů repartic, PF a celocírkevních sbírek.

Usnesení č. 69: Podpora Evangelickému týdeníku KJ

 1. Synod usnáší, že Evangelickému týdeníku KJ bude v roce 2003 poskytnuta dotace do výše 40 000,- Kč. Dotace bude použita ke krytí případného schodku.
 2. Synod usnáší, že Evangelickému týdeníku KJ bude v roce 2004 poskytnuta dotace do výše 40 000,- Kč. Dotace bude použita ke krytí případného schodku.
 3. Synod ukládá SR, aby posoudila, zda Evangelický týdeník KJ odpovídá potřebám ČCE.

Usnesení č. 70: Církev a peníze

Synod vzal na vědomí text "Naše církev a její peníze" předložený v tisku č. 20. Text byl rozeslán všem sborům ČCE.

Usnesení č. 71: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. zasedání 31. synodu ČCE budou uhrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny dle zákona o cestovních náhradách ve výši nákladů na jízdné v hromadných dopravních prostředcích. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.Za předsednictvo synodu:Vladimír Kopecký, předseda 31. synodu ČCE
 
Za synodní radu ČCE:Pavel Smetana, synodní senior
Lydie Roskovcová, synodní kurátorka