1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.18


A) Odvody do Personálního fondu

Návrh na 1. zasedání 31. synodu ČCE:

Synod schvaluje
 1. zřízení uzavřené části personálního fondu ve výši 60 mil. Kč jako rezervní PF s tím, že rezervní PF bude uložen odděleně a výnosy z těchto prostředků budou investovány zpět do rezervního PF
 2. zřízení zbylé části personálního fondu jako průběžný PF, do něhož bude sbory odváděn příspěvek a který bude k dispozici až do výše 100% k pokrytí vyrovnávacího příspěvku mezd kazatelů, vč. zákonného pojištění a penzijního připojištění v běžném roce, přičemž pokud nebude průběžný PF, sníží se v dalším roce přiměřeně odvod do PF (pokud to okolnosti umožní).
 3. stanovení odvod do PF pro rok 2004 ve výši 50.000,- Kč.

B) Návrh odvodu repartic pro r. 2004

Synod schvaluje:
ponechat výběr repartic v roce 2004 v nynější výši 2.934.906,- Kč.

C) Zpráva a návrh Správní rady PF

V roce 2003 byla ustanovena správní rada PF ve složení:
Ing. Ivan Kolman, Ing. Pavel Stolař, Mgr. Joel Ruml.
Správní rada PF konzultovala své návrhy se SPEKem.

Stav personálního fondu:
Na termínovaném PF bylo k 31.12: 2002 uloženo 57.600.000,-Kč. Na běžném účtu pak byly prostředky ve výši 13 013 943 Kč, tedy v PF byly prostředky ve výši celkem 70 613 943 Kč.

V roce 2002 byl přírůstek PF celkem 9.490.659,-Kč. Předpis výběru PF pro rok 2001 zněl 10.259.977,-Kč/rok. Synodem bylo povoleno čerpání ve výši 80% výběru. Rozpočet roku 2002 schválený synodem vycházel z předpisu výběru, nikoliv ze skutečnosti výběru do fondu v roce 2001.
Z personální fondu bylo v roce 2002 čerpáno 8.839.874,-Kč. Došlo k překročení čerpání PF o 643.462,-Kč. Tento rozdíl by měl synod dodatečně schválit.
Částka ve výši 469 525 Kč byla v roce 2002 použita na krytí mzdových prostředků kazatelů v roce 2001. (V r. 2001 nebyly tyto prostředky převedeny z PF do provozních prostředků na krytí mezd, ačkoliv se tak mělo stát. Jedná se tedy o opravu roku 2001).
Částka ve výši 173 937,- byla z personálního fondu vyčerpána do 4. zasedání 30. synodu na příplatky za vyšší výkon pracovníků administrativy.

Správní rada personálního fondu doporučuje, aby byla v budoucnu prováděna čtvrtletní kontrola v souladu se mzdovou inventurou pro MK ČR a výsledek kontroly byl předáván pro informaci správní radě PF a SPEKu.

Lze předpokládat, že došlo k ustálení praxe čerpání prostředků a z PF a že v budoucnu nedojde k nepravidelnému čerpání, jak tomu bylo v roce 2002.Návrh na usnesení:
Synod vyslovuje souhlas s překročením čerpání personálního fondu v roce 2002 oproti usnesení 36/c 4. zasedání 30. synodu o 643.462,-Kč. a souhlasí s odvodem na termínovaný vklad nižším o tuto částku.Komentář k rozpočtu

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Jeho přesnost je závislá na přesnosti dodaných podkladů od jednotlivých odpovědných pracovníků.
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými zákony a nařízeními.Je rozdělen na tři části a to:
 1. hlavní činnost
 2. vedlejší činnost
 3. smíšená činnost
Pro jednoduchost a přehlednost je v materiálech uváděn společně.
Při zpracování rozpočtu jsme se opírali o skutečnost roku 2002 a požadavků odpovědných pracovníků s důrazem na modelování nákladů a výnosů jednotlivých středisek s provázaností na tvorbu a čerpání zdrojů tj.vlastních výnosů, fondů, repartic,dotací a darů.
Účelově tvořené sbírky neprocházejí vlastním rozpočtem. Mají zvláštní účty. V současné době se jedná o sbírky s určením pro JJ,PF,EA,Diakonii.
Rozpočet investic je závislý na příjmech církve, zejména ze zahraničních darů.V současné době se uvažuje o investicích většího rozsahu ve střediscích Běleč, Chotěboř a Husův dům. Zda se budou tyto akce realizovat a v jakém rozsahu závisí právě na získaných zdrojích.
Závažná je zejména havárie kanalizace po povodních na nádvoří Husova domu.

Jako tradičně představují největší objem rozpočtu mzdy. Mzdy kazatelů jsou kryty ze dvou zdrojů a to:
 1. dotace MK
 2. Personální fond
Mzdy administrativy jsou kryty částečně
 1. z dotací MK
 2. z repartic
 3. z provozních výnosů

K vlastnímu rozpočtu:
stř.063 fara Bělečjedná se o rekonstrukci bývalé fary na malometrážní byty pro faráře důchodce - statut fondu klidného stáří
stř.122 Wintrovarekonstrukce bytů SR ve smyslu usnesení
stř.126 Kunvaldúpravy domku J.A.Komenského
stř.150 Herlíkovicenátěry plechových střech
stř.153 Luhačovicestavební úpravy
stř.155 Bělečinvestice/financováno z darů/

Ing.Ivan Kolman
Celocírkevní repartice v roce 2004

Dle usnesení 4. zasedání 30.Synodu ČCE č.u.33 byly celocírkevní repartice navýšeny na 15%. Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2004 v nezměněné výši.
Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2004 pro jednotlivé senioráty následovně:

Seniorát
01 Pražský474 743
02 Poděbradský225 964
03 Jihočeský58 593
04 Západočeský114 057
05 Ústecký95 841
06 Liberecký66 620
07 Královehradecký171 385
08 Chrudimský248 791
09 Poličský141 404
10 Horácký191 199
11 Brněnský346 403
12 Východomoravský434 344
13 Moravskoslezský333 362
14 Ochranovský32 200
Celkem2 934 906
Celocírkevní sbírky v roce 2003 - návrh

Synod se usnáší, že v roce 2004 budou ve všech farních sborech ČCE vykonány tyto celocírkevní sbírky:

1. sbírka na tisk ČCEpostní neděle
2. sbírka HDL Jeronýmovy jednotyVelikonoce
3. sbírka pro DiakoniiSvatodušní svátky
4. sbírka solidarity sborůčerven
5. sbírka pro Evangelickou akademiiprvní neděle v září
6. sbírka pro sociální a charitativní pomocDíkčinění
7. sbírka JTDdo konce října
8. sbírka pro bohoslovce a vikariátVánoce

Celocírkevní sbírka je povinná pro všechny sbory ČCE.
Vybrané finanční prostředky musí být odeslány nejdéle do jednoho měsíce po vyhlášení sbírky.


Odvod do Personálního fondu

Synod stanovuje pro rok 2004 odvod do PF ve výši 60 000,-Kč za každé místo obsazené kazatelem.