1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.15 H


ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA

návrh novely pro 1. zasedání 31. synodu ČCE


OBSAH:

Preambule
 1. Čl. 1. Bohoslužebná shromáždění
  Služba Slova
  Služba svátostí
 2. Čl. 2. Katechetická a jiná shromáždění
  Biblické hodiny a shromáždění výchovná a vzdělávací
  Příprava žadatelů o křest, konfirmandů a přistupujících
  Příležitostná shromáždění
 3. Čl. 3. Shromáždění svatební a uzavírání manželství
 4. Čl. 4. Shromáždění pohřební
 5. Čl. 5. Závěrečná ustanovení


Preambule
Kristova církev je Boží dílo na této zemi. Je tvořena lidmi spojenými vírou v Ježíše Krista a obnovována Božím slovem. Základní organizační a správní jednotkou Českobratrské církve evangelické (ČCE) je farní sbor, určený svým místem a obvodem. Ve farním sboru žijí a setkávají se lidé, kteří přijali Ježíšovo pozvání k následování. V otevřenosti pro všecky, kteří tuto cestu hledají nebo s ní sympatizují, je život členů sboru utvářen a obnovován:
 1. zvěstováním evangelia a vysluhováním svátostí,
 2. společným vyznávání a sdílením víry,
 3. četbou Písma svatého, promýšlením jeho poselství a modlitbou,
 4. věrností Kristu slovy i skutky,
 5. vzájemnou láskou a úctou v rodině,
 6. věrností v manželství, nesením společných břemen, porozuměním pro práci druhého,
 7. přijímáním dětí jako daru od Boha a jejich výchovou k slávě Boží,
 8. úctou k rodičům a péčí o ně v jejich stáří,
 9. vytvářením prostředí důvěry a vzájemného sdílení ve sboru a v církvi,
 10. přijímáním členů jiných křesťanských církví jako bratrů a sester jediné církve Kristovy,
 11. uznáním všech lidí jako těch, které Bůh miluje a za něž se Kristus obětoval,
 12. usilováním o důvěru, dorozumění a smíření, a přemáháním zlého dobrým,
 13. solidaritou a pozorností vůči trpícím, poskytováním pomoci a povzbuzení a zastáváním se ukřivděných,
 14. vědomím odpovědnosti za všechno stvoření, živé i neživé,
 15. spoluodpovědností za věci veřejné v obci, ve státě i ve světě, která napomáhá pokoji a spravedlnosti.
Členové sboru vytvářejí sborové společenství a setkávají se v jeho shromážděních. V nich a v modlitbě nalézá křesťan posilu k plnému životu. Farní sbory konají shromáždění bohoslužebná - službu Slova a svátostí, i další shromáždění - dětí a mládeže, katechetická a příležitostná, svatební či pohřební. Jejich obsah, bohoslužebný pořádek i formu uvádí Agenda (bohoslužebná kniha) ČCE.

Článek 1. Bohoslužebná shromáždění
 1. Církevní sbory konají bohoslužebná shromáždění v neděli, o svátcích i při jiných příležitostech.
 2. Všechna bohoslužebná shromáždění jsou veřejně přístupná.
 3. V případě potřeby se služba Slova a svátostí může konat také v rodině, ve zdravotních, sociálních i jiných zařízeních.
Služba Slova
 1. Obsahem bohoslužeb je čtení Písma svatého Starého a Nového zákona, kázání evangelia na základě textu z Písma svatého, vyznání víry, společné modlitby (chvály, díky a přímluvy), společný zpěv, zvěstování požehnání, uskutečňování obecenství věřících a osvědčování křesťanské obětavosti.
 2. Církevní hudbou a zpěvem v bohoslužebných i jiných shromážděních odpovídá církev na poselství Božího slova a umožňuje aktivní účast celého společenství.
 3. Církevní sbory konají bohoslužby pro děti, buď samostatné nebo společné s dospělými.
Služba svátostí
 1. Církev ve svých shromážděních vysluhuje svátosti, křest svatý a svatou večeři Páně.
 2. Křtem svatým církev ve farních sborech slouží nepokřtěným na základě žádosti o křest, po přípravě a po doporučení staršovstvem sboru. Církev křtí:
  1. děti, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci vyznávají víru v Krista a přejí si, aby i jejich děti byly připojeny ke Kristově církvi a v ní vychovávány,
  2. dospělé, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista a přejí si být členy Kristovy církve.
 3. Při křtu dětí je nutná přítomnost a veřejné vyznání rodičů nebo zákonných zástupců, kteří jsou členy církve. Žádoucí je i přítomnost kmotrů, kteří při křtu vyznávají víru v Ježíše Krista spolu s rodiči.
 4. Křest se koná ve sboru, jehož členy jsou žadatelé nebo jeden z nich. Koná-li se křest v jiném sboru, je třeba svolení staršovstva sboru, jehož členy jsou žadatelé, nebo jeden z nich.
 5. Svatou večeří Páně církev zpřítomňuje evangelium o spasení z Boží milosti podáváním chleba a vína.
 6. K večeři Páně jsou zváni pokřtění, kteří sdílejí život a vyznání církve.
 7. K večeři Páně jsou zváni i pokřtění členové jiných církví, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

Článek 2. Katechetická a jiná shromáždění
 1. Církev pečuje ve svých sborech o soustavné formování víry a života svých členů i zájemců v pravidelných katechetických shromážděních.
 2. Kromě pravidelných katechetických shromáždění se konají shromáždění příležitostná - sborové dny, besedy, společné stolování, kursy a tábory, a jiná shromáždění.
Biblické hodiny a shromáždění výchovná a vzdělávací
 1. Biblické hodiny jsou určeny k seznámení s biblickou zvěstí, k jejímu hlubšímu pochopení a k rozhovoru o vyznání, životě a práci církve a o odpovědnosti křesťanů ve světě.
 2. Pro děti se konají katechetická shromáždění s výkladem, rozhovorem i hrou. Pro mládež se konají schůzky (sdružení), které prohlubují víru i zakotvení účastníků ve společenství církve. Obdobná setkání se konají i pro jiné skupiny (střední a starší generaci, apod.).
Příprava žadatelů o křest, konfirmandů a přistupujících
 1. Pro žadatele o křest, pro dospívající a pro ty, kteří přistupují do církve, se konají společná konfirmační a katechetická cvičení a soustředění nebo samostatné hodiny pro jednotlivce. Cílem těchto setkání je utvrzení účastníků ve víře a jejich uvedení do života sboru a církve.
 2. Závěrem této přípravy je buď křest, nebo konfirmace, nebo přijetí do církve. Všechny tyto úkony se konají v bohoslužebném shromáždění farního sboru.
Příležitostná shromáždění
 1. Příležitostná shromáždění koná farní sbor podle potřeby a možností. Tato shromáždění jsou příležitostí i pro spolupráci se sousedními sbory a s ostatními křesťanskými církvemi.

Článek 3. Shromáždění svatební a uzavírání manželství
 1. Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v církvi, nebo kteří již uzavřeli manželství před orgánem státu, se koná svatební shromáždění. Svatebnímu shromáždění předcházejí přípravné rozhovory s kazatelem příslušného sboru nebo s jiným pověřeným kazatelem.
 2. Při svatebním shromáždění se zvěstuje evangelium o společném životě muže a ženy před Bohem a ve společenství s bližními. Účastníci shromáždění spolu se snoubenci prosí o požehnání pro jejich manželství.
 3. Svatební shromáždění se koná zpravidla ve sboru jednoho ze snoubenců/manželů. Koná-li se v jiném sboru, je třeba vzájemného souhlasu jejich staršovstev.
 4. Svatební shromáždění je ve sboru veřejně oznamováno.
 5. Snoubenci mohou uzavřít manželství před zástupcem církve ve farním sboru ČCE, jehož členem je alespoň jeden z nich.
 6. Členové jiných evangelických církví mohou požádat o uzavření manželství v některém sboru ČCE, předloží-li pověření příslušného představitele církve, jejímž členem je alespoň jeden ze snoubenců, a vysloví-li svůj souhlas staršovstvo sboru, v němž má být manželství uzavřeno.
 7. Uzavírají-li snoubenci manželství před zástupcem církve, který je kazatelem v činné službě a jedná v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů České republiky, je jejich manželství právoplatně uzavřeno.

Článek 4. Shromáždění pohřební
 1. Při pohřbu členů ČCE se koná pohřební shromáždění. Čtením Písma svatého, kázáním, modlitbami a společným zpěvem si jeho účastníci připomínají evangelium Ježíše Krista o odpuštění hříchů, o vzkříšení a o věčném životě, a tak se navzájem potěšují.
 2. Na výslovné přání zesnulého nebo na žádost pozůstalých může církev posloužit pohřební pobožností i těm, kteří nebyli jejími členy.
Článek 5. Závěrečná ustanovení
 1. Tento řád uvádí příkladný výčet činností, které se konají ve sborech ČCE.
 2. Tento řád byl usnesen 1. zasedáním 31. synodu ČCE dne ......... Platnosti nabyl vyhlášením synodní rady ČCE dne ........ Tímto dnem pozbyl platnosti dosavadní Řád sborového života usnesený 15. synodem ČCE dne 27.2.1963.