1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
Tisk 15A


Návrhy z konventů a synodní rady 

na 1.zasedání 31.synodu ČCE


I. Návrhy přidělené k projednání teologické komisi synodu (A)


1.         Synod rozhoduje o vypuštění 3. odstavce z čl. 3 Řádu sborového života. Současně ukládá právní i teologické komisi synodu nebo příslušným odborům SR přepracovat znění čl. 2. a 3. tak, aby odpovídaly současné praxi, kdy lze žádat nejen o svatební pobožnost po uzavření civilního sňatku, nýbrž i o sňatek včetně jeho civilní složky. Ani v tomto případě nechť CZŘ nevyžaduje členství alespoň jednoho ze snoubenců v ČCE. Ke sňatku mimo domácí sbor nechť je vyžádáno oznámení, nikoli povolení.
Zdůvodnění: Církevní sňatek může být počátkem katechetické a pastorační práce se snoubenci. Odmítnutí církevního sňatku by mělo následovat pouze při zjevné neúctě snoubenců či manželů jednoho k druhému nebo k instituci manželství, nebo při projevu základního nepochopení manželství jako spojení pod Boží láskou a mocí. O místě svatby nerozhodují v praxi církve řády, nýbrž pastorační situace. (Dosavadní znění je proklamací bez zajištění účinnosti.)
(Pražský seniorát) A,C
Pozn.: návrh projednává i komise C, viz str. 4 v tisku 15.
Přijat návrh komise C, přes původní návrh přešel synod k DP.


14.       Synod ukládá SR, aby pověřila PO teologický vypracováním koncepce týkající se vyjadřování církve k politickým otázkám. SR nechť pořádá o stanovisko SPEK a jeho výbor pro společenské otázky.
Zdůvodnění: Je nutné otevřít a diskutovat toto téma v souvislosti s posledním usnesením synodu, na kterém synod zaujal bezprecedentní politické stanovisko.
(Královéhradecký seniorát) A
Přes návrh přešel synod k DP.


17.       Synod si stanovuje jako pracovní téma pro 2. zasedání 31. synodu „Co může církev nabídnout svým členům tam, kde jim nemůže ponechat faráře.“
Zdůvodnění:Příliš mnoho věcí v církvi včetně existence sborů a kazatelských stanic se točí kolem farářů. Vždy ale existovaly různou měrou rozptýlené či organizované hloučky křesťanů, kteří v žádném případě nemusí žít životem církve druhé kategorie. Jestliže ČCE ruší množství sborů a kazatelských stanic, měla by promýšlet a rozvíjet nové formy shromáždění, vzdělávání, pěstování duchovního života tam, kde o to nemůže dbát farář. Vybavit zkrátka své ovečky potřebnou výstrojí pro dlouhý (?) život bez faráře.
(Královéhradecký seniorát) A
Přes návrh přešel synod k DP.


19.       Liturgické barvy
            Synod ČCE ukládá synodní radě, aby pověřila poradní odbor pro liturgii vypracováním návrhu na užívání paramentů (štól a ubrusů na stůl Páně) v liturgických barvách během církevního roku v bohoslužbách naší církve; iniciovat na základě tohoto dokumentu širokou diskusi o jejich užívání – o otázce neverbální komunikace a zvěstování, nikoli otázce vnějškové a nepodstatné.
Zdůvodnění: Považujeme opomíjení neverbálních prvků komunikace za ochuzení se o významné prvky zvěstování (symboly a znamení), o jejichž užití můžeme nejednou číst i v Písmu a které jsou součástí tradic, k nimž se naše církev hlásí (luterství, utrakvismus). Liturgické barvy nás upomínají na hlavní události dějin spásy, především pak na osobu a dílo Ježíše Krista.
(Horácký seniorát) A
Přijat návrh komise A, přes původní návrh přešel synod k DP.


27.       Synod ukládá synodní radě, aby v součinnosti s ERC znovu žádala Parlament ČR o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna.
(Východomoravský seniorát) A
Návrh byl přijat.


40.       Synod na základě návrhu SR doporučuje změnu názvu církve na „Evangelická církev“.
Zdůvodnění:
 1. Církevní zřízení uvádí název Českobratrské evangelické církve alternativně: Evangelická církev. Tento alternativní název se však nevžil a není užíván.
 2. Poradní odbor teologický navrhuje synodní radě a synodu vyvinout úsilí, aby název Evangelická církev se stal názvem hlavním.
 3. Generální sněm r. 1918 usnesl, aby se vznikající spojená církev jmenovala „Církev bratrská“. Protože však toto sousloví již bylo obsazeno jinou církví, byl název změněn na ČCE. Otcové tím chtěli vyjádřit souvislost církve s českou reformací, a zvláště s Jednotou bratrskou 16. a 17. století. Bylo to srozumitelné na pozadí zápasu o výklad a smysl českých národních a náboženských dějin
 4. Našemu součastníku však již tyto konotace nejsou zřetelné a název církve většinou nesrozumitelný. Těžko chápe rozdíl mezi ČCE, JB, CB, BJB. Prosté označení „Evangelická církev“ mu však bezpečně zařadí tuto církev do spektra tří hlavních křesťanských tradic (katolictví, pravoslaví, evangelictví).
 5. Už generální sněm r. 1918 vyjádřil ve zvláštní rezoluci souvislost církve se světovým protestantismem. V dalším vývoji to bylo podtrženo tím, že ke dvěma konfesím české provenience byly synodem r. 1945 připojeny i konfese reformace světové (Augsburská a Druhá helvetská). Z toho hlediska je částice „česko-„ v názvu církve matoucí.
 6. Nepřeslechnutelná je i námitka, že adjektivum „bratrský“, jakkoli ve své době chápané inkluzívně, dnes jakoby pomíjelo „sesterskou“ část církve.
 7. Dosavadní název ČCE je nesrozumitelný i v zahraničí. Pokaždé, když ČCE představujeme v neznámém prostředí, musíme připojit vysvětlení.
 8. Je jisté, že stručnější název se nevžije hned. Právě proto Poradní odbor teologický soudí, že je nejvyšší čas uvést celý proces do pohybu.
(synodní rada) A,D
Pozn.: návrh projedná i komise D, viz str. 13 v tisku 15 A.
Přijat návrh komise A, přes původní návrh přešel synod k DP.


41.       Synod uznává potřebu výpomocných kazatelů v církvi, především v uprázdněných sborech a ve sborech s rozsáhlou diasporou. Pověřuje SR, aby do 2. zasedání 31. synodu připravila návrh na doplnění Řádu pro kazatele o §, v němž budou zachyceny podmínky přípravy výpomocných kazatelů a jejich služba v církvi.
Zdůvodnění: SR konstatuje, že chybí jeden článek služby laiků v církvi a to služba neordinovaného výpomocného kazatele, u níž není podmínkou členství ve staršovstvu. Řád pro kazatele z roku 1984 tento institut výpomocných kazatelů zná (čl. 19 a 21). Zde stojí: „Způsobilí členové církve mohou být v případě potřeby církve povoláni k výpomocné službě kazatelské.“
Naše diasporní církev a diasporní situace jednotlivých sborů vyžaduje právě dobře připravené a pověřené laiky, kteří by byli schopni především vést bohoslužebné shromáždění, ať ve sboru, v kazatelských stanicí, nebo v rodinách, kde ještě kazatelská stanice nebyla ustavena. U těchto bratří a sester církev rozpoznává obdarování ke kazatelské službě, dává jim příležitost ke vzdělání a pověřuje je touto službou, kterou výpomocný kazatel koná, se souhlasem místního staršovstva. Výpomocní kazatelé by byli povinni absolvovat tentýž seniorátní kurs jako ordinovaní presbyteři a podrobit se zkoušce před synodní komisí. Po úspěšném složení zkoušky by obdrželi pověření k výpomocné kazatelské službě.
(synodní rada) A,C
Pozn.: návrh projednává i komise C, viz str. 10 v tisku 15 A.
Přes návrh přešel synod k DP.


42.       Žádost o členství ve Světovém luterském svazu
1. Synod bere na vědomí dosavadní jednání synodní rady ve věci členství ve Světovém luterském svazu (dále jen SLS).
2. Synod schvaluje statut SLS v předloženém českém textu na základě doporučení PO teologického.
3. Synod ukládá synodní radě, aby podala žádost o přijetí ČCE do Světového luterského svazu za řádnou členskou církev.
4. Synod schvaluje platbu pravidelných členských příspěvků pro SLS (výše členského příspěvku by pro r. 2003 byla 3 808 USD)
Zdůvodnění: SR touto iniciativou naplňuje usnesení 20. synodu 20.-22.10.1977, který uložil synodní radě, aby jednala o řádném členství ČCE ve SLS. Tehdejší jednání SR se SLS však nevedlo k uskutečnění našeho členství. V 90. letech bylo jednání obnoveno a ukázalo se, že našemu členství v této organizaci by už nic nebránilo. Totéž vyplynulo i z rozhovorů se SLS a se Světovou aliancí reformovaných církví v Ženevě ve dnech 30.9.-1.10.2002.
(synodní rada) A
Pozn.: Statut Světového luterského svazu  je uveden v  tisku č.15 C.
Návrh byl přijat s tímto doplňkem komise A:
Synod ukládá synodní radě, aby vhodným způsobem vysvětlila církvi předpoklady a význam těchto kroků.


46.       Návrh č. 163 ze 4. zasedání 30. synodu bylo odloženo k projednání na 1. zasedání 31. synodu:
Službou předsedání při večeři Páně může místní společenství (sbor, staršovstvo) pověřit podle zásady obecného kněžství kteréhokoli důvěryhodného bratra/sestru. Jde o to, aby takové pověření bylo opravdu projevem důvěry sboru, že osoba takto pověřená bude večeři Páně vysluhovat podle ustanovení Kristova, ne ve prospěch osobních či skupinových zájmů, že tak její služba bude směřovat k budování těla Kristova, ne k jeho rozdělení. Z tohoto důvodu je třeba souhlas seniorátního výboru (resp. seniora) s takovým pověřením. Zmíněný postup je třeba považovat za výjimečný.
(Návrh podal: Daniel Matějka) A
POZN.: Stanovisko poslance 30. synodu M. Lukáška k této věci je uvedeno v  tisku č.15 D.
Přes návrh přešel synod k DP.
II. Návrhy přidělené k projednání výchovné komisi synodu (B)


16.       Synod prodlužuje o 2 roky misijní charakter místa spirituála Evangelické akademie v Náchodě – faráře pro děti a mládež královéhradeckého seniorátu.
Zdůvodnění: Vzhledem k charakteru a rozsahu činnosti faráře je třeba delší čas, aby jeho službu mohly využít a zhodnotit všechny sbory seniorátu, i proto, aby bylo možné spravedlivě stanovit podíly na placení personálního fondu.
(Královéhradecký seniorát) B
Návrh byl přijat.


31.       Synod ukládá synodní radě, aby ustavila komisi odborníků, která do 4. zasedání 31. synodu  vypracuje návrh moderní příručky pro konfirmační přípravu.
Zdůvodnění: Pomůcky pro konfirmační přípravu, které mají sbory k dispozici, jsou zastaralé. Většina kazatelů si proto pracně vytváří své vlastní příručky, jejichž úrovní a účinností si často sami nejsou jisti. Církev potřebuje novou příručku, zpracovanou kolektivem zkušených teologů, pedagogů a psychologů, která by byla použitelná pro konfirmandy různého věku a vzdělání a využívala i moderních audiovizuálních pomůcek.
(Východomoravský seniorát) B
Návrh byl přijat.


32.       Synod souhlasí se zřízením střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně.
Zdůvodnění: Staršovstva obou vsetínských sborů se obrátila na Diakonii ČCE s žádostí o zřízení střediska Diakonie ve Vsetíně a ustavila přípravný výbor střediska, neboť cítí odpovědnost za diakonický úkol církve a chtějí v Kristově jménu sloužit potřebným. Návrh na zřízení střediska předkládají synodu prostřednictvím konventu Východomoravského seniorátu a žádají synod o kladné rozhodnutí, pokud ústředí Diakonie ČCE předloží synodu v náležitém termínu potřebné  podklady.
V roce 2003 nastane mimořádná situace. Krajský úřad hodlá vypsat výběrová řízení na předání dosavadních státních sociálních zařízení ve vsetínském regionu novým provozovatelům. Považujeme za účelné, aby se Diakonie ČCE o některé z těchto zařízení ucházela, neboť vsetínské sbory  mají ve svých řadách ochotné a odborně připravené pracovníky, kteří by zvláště pod metodickým vedením Diakonie byli schopni poskytovat sociální péči na velmi dobré úrovni a podle potřeb občanů ji dále modernizovat a rozšiřovat.
(Východomoravský seniorát) B,D
POZN.:   návrh projednává i komise D, viz str. 11 v tisku 15 A.
Návrh nebyl přijat.


34.       Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s komisí pro humanitární pomoc ČCE do příštího zasedání synodu předložila zprávu o své činnosti, o stavu sbírky a jejím čerpání určené na pomoc postiženým povodněmi v červenci a srpnu 2002 a o své spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi (ČKCH, ADRA, Člověk v tísni apod.)
Synod ukládá synodní radě, aby zprávu komise po projednání synodem přiměřeným způsobem zveřejnila.
(Moravskoslezský seniorát) B
Přes návrh přešel synod k DP.


36.       Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu nechala vypracovat a synodu předložila projekt transformace časopisu Český bratr do podoby populárního evangelického magazínu, časopisu, který by vycházel byť by k tomu byly nutné vyšší dotace.
Zdůvodnění : Takový časopis, který by hledal a popularizoval evangelický „životní styl“, by byl v dnešní době velmi potřebný nejen pro lidi uvnitř církve, ale i pro sympatizanty. Periodika vycházející v současné době nejsou schopna tento cíl plnit už také vinou jejich nevábného vzhledu a jazyka, který není obecně srozumitelný. Přitom jiné i mnohem menší denominace časopisy tohoto typu mají (Ethos, Život víry, Přítel lidu, Bratrská rodina, Znamení doby, Strážná věž atd.)
Návrh na financování : Dotování tohoto časopisu by se stalo jednou z priorit, hrazených z repartic (které by musely být mírně navýšeny). Po úvaze by tento časopis mohl splynout s časopisem Bratrstvo a využívat tak prostředků, určených dosud na jeho vydávání.
(Moravskoslezský seniorát) B
Přes návrh přešel synod k DP.


39.       a) Synod ukládá SR, aby materiál k diakonické službě v církvi rozeslal k rozhovorům do sborů, s tím, že výsledky rozhovorů sbory zašlou Komisi pro diakonát SR do konce roku 2003.
            b) Synod vyzývá členy ČCE aby se modlili, aby Pán církve povolával věřící a obětavé lidi k sociální práci ve sborech i ve střediscích Diakonie a aby některé též povolával jako diakony a diakonky, tedy ty, kteří by se z pověřením církve připravovali  přijmout i vedoucí místa v sociální práci církve. Vyzývá též kazatele a presbytery, aby o této potřebě vytrvale hovořili s dětmi i mládeží ve svých sborech.
(synodní rada) B
POZN.: Materiál Komise pro diakonát „Diakonická služba v církvi“  je uveden v  tisku č.15 B
Na doporučení komise B přijal synod pozměňující návrhy:
a) Synod ukládá SR, aby materiál k diakonické službě v církvi rozeslal k rozhovorům do sborů, s tím, že výsledky rozhovorů sbory zašlou Komisi pro diakonát SR do konce roku 2003.
b) Synod stanovuje pro 2. zasedání 31. synodu pracovní téma „Diakonická služba v církvi“. Pověřuje SR a její Komisi pro diakonát přípravou podkladů pro toto jednání.


43.       Zřízení samostatného střediska Diakonie ČCE Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí
Synod ČCE souhlasí s vyčleněním stávajícího substřediska „hospic“ z celku Střediska domácí péče Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a zřízením hospice Citadela ve Valašském Meziříčí jako samostatného střediska Diakonie ČCE s vazbou na povšechný sbor.
Zdůvodnění: Představenstvo Diakonie ČCE se shodně s představenstvem Střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí domnívá, že hospic ve Valašském Meziříčí by měl být samostatným střediskem v rámci Diakonie ČCE s vazbou na povšechný sbor z důvodů rozsahu a náročnosti hospicové péče. Jeho působnost přesáhne nejen rámec města, ale i regionu. Projekt hospice byl od počátku koncipován nejen pro krytí hospicové a respitní péče dvou krajů, Moravskoslezského a Zlínského, ale také jako modelové centrum pro přípravu pracovníků celé Diakonie ČCE.
(synodní rada) B, D
POZN.: návrh projednává i komise D, viz str. 13 v tisku 15 A.
Návrh byl přijat.


44.       Zřízení samostatného střediska Diakonie ČCE v Plzni
Synod souhlasí se zřízením střediska Diakonie v Plzni s vazbou na Korandův sbor. Nové středisko vznikne osamostatněním dosavadního odloučeného pracoviště Diakonie ČCE v Merklíně.
Zdůvodnění: Nově vzniklé středisko Diakonie bude nadále sloužit jako centrum celodenních služeb pro klienty s kombinovaným postižením, další klienti docházejí odpoledne na zájmové kroužky. Z hlediska provozu je osamostatnění snadné, neboť stávající pracoviště v Plzni má samostatně zpracovávanou administrativu, již samostatně figuruje v projektech MPSV a provozní prostředky již získává od Magistrátu města Plzně. Korandův sbor je připraven se střediskem spolupracovat i formálně, neboť fakticky se tak děje od založení pracoviště. Pomocí v práci je Krizové centrum, fungující na půdě sboru jako občanské sdružení.
(synodní rada) B, D
POZN.: návrh projednává i komise D, viz str. 14 strana tisku 15 A
Návrh byl přijat.
III. Návrhy přidělené k projednání právní komisi synodu (C)


1.         Synod rozhoduje o vypuštění 3. odstavce z čl. 3 Řádu sborového života. Současně ukládá právní i teologické komisi synodu nebo příslušným odborům SR přepracovat znění čl. 2. a 3. tak, aby odpovídaly současné praxi, kdy lze žádat nejen o svatební pobožnost po uzavření civilního sňatku, nýbrž i o sňatek včetně jeho civilní složky. Ani v tomto případě nechť CZŘ nevyžaduje členství alespoň jednoho ze snoubenců v ČCE. Ke sňatku mimo domácí sbor nechť je vyžádáno oznámení, nikoli povolení.
Zdůvodnění: Církevní sňatek může být počátkem katechetické a pastorační práce se snoubenci. Odmítnutí církevního sňatku by mělo následovat pouze při zjevné neúctě snoubenců či manželů jednoho k druhému nebo k instituci manželství, nebo při projevu základního nepochopení manželství jako spojení pod Boží láskou a mocí. O místě svatby nerozhodují v praxi církve řády, nýbrž pastorační situace. (Dosavadní znění je proklamací bez zajištění účinnosti.)
(Pražský seniorát) A,C
Komise C doporučuje, aby se tento návrh stal součástí projednávání návrhu novely ŘSŽ.
POZN.: návrh projednává i komise A.
Přijat návrh komise C, přes původní návrh přešel synod k DP.


2.         Zkrácení volebního období staršovstva z 6ti let na 4 roky
§ 19. Sborové shromáždění
Původní znění: 3. Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na šestileté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.
Změnit na: 3. Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na čtyřleté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.
Zdůvodnění: Období 6ti let práce ve staršovstvu je pro mnoho kandidátu v produktivním věku příliš dlouhá doba, ve které mají mimo starosti o vlastní rodinu, zaměstnání nebo podnikání ještě věnovat síly práci ve staršovstvu. Úvazek je příliš dlouhý na to, aby mnoho navržených kandidátu ve vší vážnosti a s odpovědností, kterou toto rozhodnutí vyžaduje, souhlasila se svou kandidaturou.
Pro mnoho presbyterů v seniorském věku je zase 6tileté období příliš dlouhé při zvažování, jestli mohou odpovědně říci, že 6 let nebude práce ve staršovstvu nad jejich síly.
Jsme si vědomi, že v případě nemožnosti vykonávat dále práci ve staršovstvu může presbyter abdikovat a na jeho místo nastoupí zvolený náhradník. Není to ale řešení, se kterým by bylo přirozené nechat se volit do staršovstva, pokud by uvažovaným možným důvodem adbikace bylo pracovní vytížení, věk apod. a ne jiná nepředvídatelná okolnost.
V mnoha sborech je také problém naplnit plný počet kandidátů a vytvářet ještě „silnou“ sestavu náhradníků je pak nad možnosti sboru.
(Pražský seniorát) C
Komise C doporučuje přechod k DP, neboť je návrh obsažen i v návrhu č. 18, kde je precizněji formulován.
Přes návrh přešel synod k DP.


4.         Synod vyzývá SR, aby aktivněji sledovala přípravu a tvorbu legislativních předpisů (v Parlamentu ČR), které nějakým způsobem ovlivňují složky a aktivity církve (např. Diakonii), a to s maximálním využitím všech dostupných prostředků a možností.
(Pražský seniorát) C
Komise C jednomyslně doporučuje pozměňovací návrh:
Synod ukládá SR, aby sledovala tvorbu právních předpisů, které mají vliv na činnost církve, s využitím všech dostupných prostředků k nim předkládala své připomínky a o výsledku jednání informovala církevní veřejnost.
Přijat návrh komise A, přes původní návrh přešel synod k DP.


5.         Konvent poděbradského seniorátu navrhuje synodu přiznat virilitu kurátorů na konventu.
S tím souvisí změna CZ § 22, odst. 1, písm. a) - doplnit: za "poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu - mandát kurátora je virilní."
Následně je třeba upravit ŘSC čl. 21, odst. 14: "volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 300 členů jednoho, do 800 členů dva, do 1500členů tři, přes 1500 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva. Mandát kurátora je virilní.
Zdůvodnění:
1. Není důvod proč se otázkou virility kurátorů na konventu dále nezabývat (Usnesení č.9 ze 4. zasedání 30. synodu).
2. Zásada všeobecného kněžství je rozpracována v CZ čl.5, odst.5, kde je stanoveno rovné postavení statutárních představitelů na všech úrovních sboru, ve farním sboru jde o stejné postavení kazatele a kurátora.
  Oba představitelé vykonávají úkol zvěstovatelský, vyznavačský, strážný a pastýřský. Dozírají, aby bylo jednání i usnášení církevních orgánů ve shodě s CZ a příslušnými řády a aby se plnila usnesení církevních orgánů. Odpovídají za činnost sborových orgánů. Podepisují společně jménem sboru právní a jiné důležité listy a zastupují sbor navenek. Volbou ve správním orgánu je jeden z nich zvolen jejich předsedou, druhý se bez volby stane místopředsedou.
  Církevní zřízení zdůrazňuje společnou a nerozdílnou odpovědnost kazatele i kurátora sboru. Do svých správních funkcí (předseda, místopředseda) jsou oba voleni správním orgánem. Z toho důvodu považujeme za konsekventní, jsou-li obojímu úřadu (kazatel, kurátor) přiznána rovná práva. Jsme přesvědčeni, že je třeba posílit autoritu kurátora, jako spolupředstavitele sboru. Pokud staršovstva budou počítat s tím, že volbou kurátora volí také svého zástupce na konvent, stejně, jako je tomu v případě kazatele, budou vybírat vhodného kandidáta, který bude mít nejlepší předpoklady k zastupování sboru na konventu. Proto doporučujeme, aby byla přiznána úřadu kurátora stejná autorita, jako úřadu kazatele (SR 4. zasedání 30. synodu, tisk č. 18, odst. 1).
(Poděbradský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Přes návrh přešel synod k DP.


6.         Změna věkové hranice při volitelnosti do vyšších správních orgánů (CZ §22, 5)
„kandidát v den volby nedosáhl věku 65 let“
Zdůvodnění: Personální situace církve se zlepšila natolik, že náročnými správními funkcemi není třeba pověřovat ty, kdo podle všeobecného přesvědčení mají již nárok na zasloužený odpočinek.
(Jihočeský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Návrh nebyl přijat.


7.         Změna počtu volebních období při volbě do vyšších správních orgánů (CZ §8, 5)
„... volba do vyššího správního orgánu je možná nejvíce na dvě po sobě jdoucí volební období“.
(Jihočeský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Návrh nebyl přijat.


8.         Synod pověřuje předsednictvo synodu, aby byli napříště k jednání synodu přizváni předsedové těch poradních odborů synodní rady, které pro dané zasedání připravili koncepční materiál zásadního charakteru. Nejsou-li řádně zvolenými synodály, budou účastníky s hlasem poradním.
Zdůvodnění: Poradní odbory plní v církvi důležité úkoly. Mezi ně patří i příprava některých podkladů pro synod. Koncepční materiály vznikají často s vynaložením velkého úsilí. Řadu souvisejících úkolů konají laici vedle svého mnohdy náročného civilního zaměstnání. Stává se, že výsledek dlouhodobé usilovné práce týmu lidí hluboce ponořených do dané problematiky je synodem buď zcela odmítnut nebo projednán jen povrchně a výstupy synodu, na něž by měl předkladatel reagovat, jsou nejasné, což jen přispívá ke stagnaci církve v dané problematice. Předsedové PO by měli mít možnost reagovat na podněty k jimi předloženým materiálům a zároveň požadovat od synodálů přesné vymezení úkolů pro případné dopracování. Prvek odborných komisí – tj. poradních odborů – by pak získal v organizaci naší církve podstatný rozměr, který mu schází.
(Západočeský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Návrh nebyl přijat.


9.         Konvent navrhuje synodu tento návrh usnesení:
Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce, Článek 9 „Poslání Diakonie“, bod 3, písm. a) – vypustit „s předchozím souhlasem synodu ČCE“.
Po úpravě by změněný Článek 9 ŘDP, bod 3 a písmeno a) zněl takto:
K naplňování svého poslání může Diakonie rozhodnutím svého představenstva zejména:
a) zřizovat samostatná střediska Diakonie s právním subjektivitou

Vysvětlení: Změna by po úpravě dovolovala Představenstvu Diakonie ČCE zřizovat samostatná střediska Diakonie s právní subjektivitou i bez předchozího souhlasu synodu ČCE.
Zdůvodnění: Jednání o této změně má význam i v současné nejasné době (X/02) – platnosti a dopadu nového zákona o církvích. Shlížíme k době, kdy bude opět jednat Synod a vyjadřovat se k tomuto návrhu, kdy již může být vztah církev X stát opět konsolidován a změna by pomohla nově vznikajícím střediskům.
(Západočeský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Návrh nebyl přijat.


10.       Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh změny statutu JJ tak, aby umožňoval poskytovat dary i českým evangelickým sborům v zahraničí, s nimiž ČCE spolupracuje. O těchto darech by mělo rozhodovat Ústřední shromáždění JJ.
Zdůvodnění: Pokud by byly dary českým sborům v zahraničí poskytovány za dosavadního znění statutu, mohlo by se to chápat jako použití prostředků k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. V čl. 1, odst. 4 je výslovně řečeno, že v činnosti JJ jde o objekty, které jsou majetkem sboru ČCE. Také čl. 2, odst. 2 říká, že JJ koná svou činnost v rámci církevních sborů ČCE.
(Západočeský seniorát) C
Komise C jednomyslně doporučuje návrh přijmout.
Přes návrh přešel synod k DP. Byl přijat pozměňující návrh č. 150:
Synod ukládá SR, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh změny statutu JJ tak, aby umožňoval poskytovat dary i zahraničním subjektům. O těchto darech bude rozhodovat Ústřední shromáždění JJ.


11.       Synod zastavuje práci na vzniku církevního soudu. Církev má být vedena duchem vzájemné pastýřské odpovědnosti a nikoli duchem soudu. Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu navrhla změnu Řádu pastýřské služby tak, aby vznikla odvolací pastýřská rada.
Zdůvodnění: podle stávajících řádů řeší odvolání proti rozhodnutí církevní pastýřské rady synodu. Toto řešení není praktické. Navrhovaná úprava přesune tuto pravomoc na nový orgán – odvolací pastýřskou radu. Tato rada bude volena synodem a ve svém jednání se bude řídit obdobnými pravidly jako církevní a seniorátní pastýřské rady.
(Západočeský seniorát) C
Komise C doporučuje přechod přes návrh k DP, tento návrh se bude projednávat v rámci TISKu 19 B.
Přes návrh přešel synod k DP.


12.       Synod se usnáší na zrušení Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Šluknově  a zároveň na vytvoření kazatelské stanice ve Šluknově Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Rumburku, a to ke dni vyhlášení usnesení synodem.
Komentář: Sbor ve Šluknově projednal a odsouhlasil zrušení sboru a vytvoření kazatelské stanice na sborovém shromáždění dne  26.7. 1998 a sbor v Rumburku dne  3.2. 2002 na svém sborovém shromáždění toto usnesení projednal  a přijal návrh na přičlenění budoucí kazatelské stanice Šluknov. Usnesení vzešlá ze sborových shromáždění byla projednána na konventu Libereckého seniorátu dne 16.11. 2002   v Liberci a aklamací byla přijata /28 pro, 0 proti, 0 se zdržel/ (viz zápis ze zasedání konventu Liberckého seniorátu v Liberci dne 16.11. 2002, bod 17)
(Liberecký seniorát) C
Komise C jednomyslně doporučuje návrh přijmout.
Přes návrh přešel synod k DP. Byl přijat pozměňující návrh č. 148:
Synod se usnáší na sloučení farních sborů ČCE ve Šluknově a v Rumburku. Sídlem nového sboru bude Rumburk, ve Šluknově bude zřízena na jeho kazatelská stanice. Usnesení nabývá platnosti ke dni jeho vyhlášení synodní radou.


18.       Synod ukládá synodní radě, aby dle CZ § 25. odst. 5. a) zahájila řízení o těchto změnách Církevního zřízení:
CZ § 8. odst. 3.: Slova „šest let“ změnit na „čtyři roky“. = Členové a náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na čtyři roky. ...
CZ § 19. odst. 3.: slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“. = Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na čtyřleté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.
CZ § 22. odst. 5.: slovo „ šestileté“ změnit na „čtyřleté“. = Konvent volí na čtyřleté období seniorátní výbor. ...
CZ § 22. odst. 7.: slova „šest let“ změnit na „čtyři roky“. = Konvent volí na čtyři roky členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady.
CZ § 22. odst. 8.: slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“. = Konvent volí na čtyřleté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva JJ z kazatelů a starších farních sborů seniorátu.
CZ § 25. odst. 8.: slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“. = Synod volí na čtyřleté období šestičlenou synodní radu, ...
CZ § 25. odst. 11.: Slovo „šesti“ změnit na „čtyř“. = Synod volí na dobu čtyř let církevní pastýřskou radu a její náhradníky.
CZ § 25. odst. 12.: slovo „šestileté“ změnit na „čtyřleté“. = Synod volí na čtyřleté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva JJ z kazatelů a starších farních sborů.
            Pokud příští zasedání synodu přijme tuto změnu CZ s konečnou platností, změní se analogicky i Řád o správě církve  (ŘSC čl. 20.4.; 20.8.; 27.1.e; 29.1.; 37.1.e; 41.1.), Řád pastýřské služby (ŘPS čl. 4.2.; 4.3.) a Statut Jeronymovy Jednoty (SJJ čl. 3.2.; 5.2.)
Zdůvodnění: navržená změna má za cíl –
 1. Sjednotit délku volebního období členů správních orgánů s délkou volebního období poslanců (členů) shromáždění.
 2. Umožnit pružnější reagování na personální změny ve sborech a seniorátech i na všechny stále rychlejší změny v životě jednotlivců, církve i celé společnosti.
 3. Usnadnit nacházet případné kandidáty pro volby i mezi těmi, pro které je období šesti let příliš dlouhé (z osobních, rodinných, věkových, zdravotních, profesních či jiných důvodů).
 4. Zkrátit období mezi dobou, kdy případném kandidátu vznikne možnost kandidovat (např. po přistěhování do seniorátu, pominutí překážek volby pro neslučitelnost funkcí či jiných, zvolením do staršovstva atd.) a termínem volby.
 5. Vzhledem k možnosti opakované volby zachovávat kontinuitu práce při umenšení rizika „setrvačnosti“, „funkční opotřebenosti“, „vyhoření“ či jak jinak to vše, co je spojeno s příliš dlouhým setrváním v jedné funkci, nazvat (8, resp. max. 12 let proti 12, resp. max. 18 let).
(Poličský seniorát) C
Komise C doporučuje bez komentáře, aby návrh č. 18 projednalo plénum
Návrh nebyl projednán v plénu.


23.       Synod se usnáší na změně CZ § 22, ods. 6 vypuštění slov: „ve svém ustavujícím zasedání“. Navrhované znění CZ § 22, odst. 6: Konvent volí na čtyřleté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky.
(Brněnský seniorát) C
Komise C jednomyslně doporučuje návrh přijmout.
Návrh nebyl projednán v plénu.


26.       Synod zřizuje kvůli zefektivnění práce SR vedle funkce synodního seniora na plný úvazek rovněž funkci synodního kurátora.
(Brněnský seniorát) C
Komise C doporučuje dva pozměňující návrhy:
 1. Synod zřizuje nové pracovní místo povšechného sboru pro výkon funkce synodního kurátora. Rozsah pracovního úvazku může být částečný nebo plný.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh úpravy řádů upravující postup při zřizování nekazatelských pracovních míst povšechného sboru .
Komise C žádá SR, aby zjistila, zda případně zřízenou funkci synodního kurátora lze financovat ze státního rozpočtu, popřípadě navrhla jiné řešení.(pozměňující návrh a)
Komise žádá předsednictvo synodu, aby pozměněný „návrh 26 a)“ zařadilo do programu synodu před volbou členů synodní rady.
Návrh 26 a) byl přijat.
Návrh 26 b) nebyl projednán v plénu.


29.       Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 22 takto: Do výčtu členů konventu v odstavci 1 se vkládá nové písm. c) všichni kurátoři sborů v seniorátu. Dosavadní písm. c) d) se přeznačují na d) e).
(Východomoravský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh nepřijmout.
Návrh byl přijat.


30.       Synod se usnáší na novém znění Řádu o správě církve čl. 25 odst 2: Neúčastní-li se zasedání konventu kazatel, který samostatně spravuje farní sbor (uprázdnění sboru, nemoc, dovolená apod.), zastupuje ho na zasedání konventu kurátor.
(Východomoravský seniorát) C
Komise C jednomyslně doporučuje návrh nepřijmout (vzhledem rozhodnutí komise k návrhu č. 29).
Návrh nebyl projednán v plénu.


33.       Synod žádá synodní radu, aby zajistila soulad mezi CZ 18/5 a ŘSC 18/1, dále mezi CZ čl. 18/7ŘSC čl. 18/5.
Zdůvodnění: V CZ není definována úloha sborového shromáždění.
(Moravskoslezský seniorát) C
Komise C doporučuje návrh přijmout.
Návrh nebyl projednán v plénu.


37.       Seniorátní výbor Ochranovského seniorátu žádá synod ČCE (1. zasedání 31. synodu) na základě pověření konventu Ochranovského seniorátu v Turnově 16.11.2002 o prodloužení existence Ochranovského seniorátu s jeho povinnostmi i právy podle řádů ČCE a podle usnesení 30. synodu ČCE do příštího Synodu Unitas fratrum v r. 2009.

Znamená to prodloužení platnosti usnesení č. 7 a, b, c ze 4.zasedání 30.synodu ČCE:
- přičlenění bývalých sboru JB k ČCE (usnesení č. 24, čl. 1-8 z 1. zasedání 30. synodu):

„Na základě žádosti sborů Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a částí sborů v  Potštejně a Turnově s odvoláním na reformační odkaz, k němuž se ČCE přihlásila v preambuli CZ, a s ohledem na ekumenickou sounáležitost a odpovědnost vyjádřenou v § 32 CZ, usnáší se 30. synod ČCE ve svém 1. zasedání dle CZ § 1 odst. 3 takto:
 1. Sbory Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a části sborů v  Potštejně a Turnově se na základě svého svobodného rozhodnutí přičleňují k ČCE. Tyto sbory se stávají farními sbory ČCE s právní subjektivitou, odvozenou od právní subjektivity ČCE. Řídí se Církevním zřízením a řády ČCE s výjimkou zvláštních ustanovení, která jsou výslovně uvedena v tomto usnesení.
 2. Členům přičleněných sborů propůjčuje synod členství v ČCE. Jmenovitý seznam členů, jimž bylo propůjčeno členství je přílohou tohoto usnesení.
 3. Sbory přičleněné k ČCE dle odst. 1 tohoto usnesení tvoří 14. seniorát ČCE s názvem Ochranovský seniorát. Územní působnost Ochranovského seniorátu není vymezena. Ochranovský seniorát udržuje přímé kontakty se světovou Jednotou bratrskou.
 4. Ochranovský seniorát a sbory, které jej tvoří, se ve své vnitřní správě řídí pracovním textem Ústavy Ochranovské Jednoty bratrské v 5. verzi ze dne 28.5.1999. Ve vztazích k ostatním sborům ČCE a ke správním orgánům ČCE se řídí Církevním zřízením a řády ČCE. Toto ustanovení platí do 2. zasedání 30. synodu ČCE.
 5. Synod zřizuje nová kazatelská místa ČCE ve sborech v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Potštejně, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Turnově, Ujkovicích, a Železném Brodě.
 6. Synod potvrzuje platnost ordinace kazatelů, kteří ke dni přičlenění působí ve sborech Ochranovského seniorátu. Synod prohlašuje, že jsou řádně pověřeni ke zvěstování Božího slova a ke službě Kristových svátostí v ČCE.
 7. Kazatelé sborů Ochranovského seniorátu se stávají zaměstnanci ČCE dle CZ § 11 odst. 6. Synod ukládá SR, abys nimi uzavřela příslušné pracovní smlouvy. Jejich platy budou hrazeny ústředím církve z celocírkevní pokladny dle CZ § 11 odst. 1.
 8. Sbory Ochranovského seniorátu budou do celocírkevní pokladny ČCE odvádět repartice a příspěvky do Personálního fondu. Repartice ochranovského seniorátu pro rok 2000 stanoví 2. zasedání 30. synodu. O příspěvku sborů Ochranovského seniorátu do Personálního fondu rozhodne 2. zasedání 30. synodu.“;

prodloužení lhůt pro odlišnou správu Ochranovského seniorátu (usnesení č. 14 z 2. zasedání 30. synodu: „
Synod prodlužuje lhůtu pro prozatímní platnost 5. verze prozatímního textu Ústavy Jednoty bratrské ve vnitřní správě Ochranovského seniorátu stanovenou usnesením 1. zasedání 30. synodu č. 24 odst. 4 a lhůtu pro řešení majetkoprávních otázek stanovenou usnesením 1. zasedání 30. synodu č. 24 odst. 12 do 4. zasedání 30. synodu v roce 2002.“;

pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu (usnesení č. 20 z 3. zasedání 30. synodu:
            „Synod schvaluje tato pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu:
 1. Dojde-li k nové žádosti o ordinaci člena Ochranovského seniorátu, bude respektován obojí přístup: Rozhodnutí Úzké rady (zastoupené zde seniorátním výborem Ochranovského seniorátu) a souhlas synodní rady. Ordinaci vykonají společně synodní senior a biskup JB (resp. jím určený zástupce).
 2. Při obsazování kazatelských míst bude platit, že každý kazatel Ochranovského seniorátu se může stát kazatelem v ČCE a naopak. V těchto případech však platí, že kazateli ČCE v Ochranovském seniorátu nestačí jen souhlas Úzké rady (seniorátního výboru Ochranovského seniorátu), nýbrž vyžaduje se též volba sborem. V opačném případě nestačí jen volba sborem, nýbrž vyžaduje se i souhlas Úzké rady (seniorátního výboru).
 3. Postup, jímž synodní rada dává souhlas k volbě a potvrzuje ji, zůstává nezměněn.
 4. Pro povolávání nových kazatelů budou v Ochranovském seniorátu platit stejná pravidla jako v ostatní ČCE.“

Pravidla pro odvod celocírkevních repartic i částky do Personálního fondu budou stanovena vždy na zasedání synodu, stejně jako pro ostatní senioráty ČCE (viz usnesení č. 57, 3. zasedání 30. synodu ČCE).
Zdůvodnění návrhu: Synod Unitas fratrum v Bethlehemu, USA, 7.-19.8.2002, rozhodl, aby se zrušené sbory v české provincii, které byly přidruženy k ČCE jako Ochranovský seniorát, staly Diskriktem Unitas fratrum pod správou Rady Jednoty. Je to opatření přechodné, které přezkoumá příští Synod UF v r. 2009. Než bude celý konflikt v české provincii JB vyřešen, požádal Unity synod Českobratrskou církev evangelickou prostřednictvím dopisu synodnímu seniorovi br. Pavlu Smetanovi z 20.8.2002 o další existenci Ochranovského seniorátu v rámci ČCE. (Dopis předložen 1. mimořádnému zasedání 30. synodu 7.9.2002).
(Ochranovský seniorát) C,D
Komise C doporučuje pozměňující návrh:
Synod prodlužuje existenci Ochranovského seniorátu s jeho povinnostmi i právy podle řádů ČCE a podle usnesení 30. synodu ČCE do příštího Synodu Unitas fratrum v r. 2009. Komise žádá synodní radu, aby konečný text návrhu dopracovala v souladu se současným postavením Českého distriktu v UF v rámci UF.
POZN.:  návrh projednává i komise D, viz str. 13 v tisku 15 A.
Návrh byl přijat ve znění navrženém komisí C 23.5.2003.


38.       Oprava formulace odstavce v Řádu pro kazatele, čl. 8/3: Kazatel povšechného sboru je jednak ordinovaný kazatel, volený synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady ve smyslu čl. 12/3 ...
Zdůvodnění: Sjednocení řádů vzhledem k CZ, které je jim nadřazeno. Ve stávající verzi je zachována věta „volený synodní radou ve smyslu čl. 12/3… Na loňském zasedání synodu se opravil v tomto smyslu pouze čl. 12/3.
(synodní rada) C
Komise C jednomyslně doporučuje návrh přijmout.
Návrh nebyl projednán v plénu.


41.       Synod uznává potřebu výpomocných kazatelů v církvi, především v uprázdněných sborech a ve sborech s rozsáhlou diasporou. Pověřuje SR, aby do 2. zasedání 31. synodu připravila návrh na doplnění Řádu pro kazatele o §, v němž budou zachyceny podmínky přípravy výpomocných kazatelů a jejich služba v církvi.
Zdůvodnění: SR konstatuje, že chybí jeden článek služby laiků v církvi, a to služba neordinovaného výpomocného kazatele, u níž není podmínkou členství ve staršovstvu. Řád pro kazatele z roku 1984 tento institut výpomocných kazatelů zná (čl. 19 a 21). Zde stojí: „Způsobilí členové církve mohou být v případě potřeby církve povoláni k výpomocné službě kazatelské.“
Naše diasporní církev a diasporní situace jednotlivých sborů vyžaduje právě dobře připravené a pověřené laiky, kteří by byli schopni především vést bohoslužebné shromáždění, ať ve sboru, v kazatelských stanicí, nebo v rodinách, kde ještě kazatelská stanice nebyla ustavena. U těchto bratří a sester církev rozpoznává obdarování ke kazatelské službě, dává jim příležitost ke vzdělání a pověřuje je touto službou, kterou výpomocný kazatel koná, se souhlasem místního staršovstva. Výpomocní kazatelé by byli povinni absolvovat tentýž seniorátní kurs jako ordinovaní presbyteři a podrobit se zkoušce před synodní komisí. Po úspěšném složení zkoušky by obdrželi pověření k výpomocné kazatelské službě.
(synodní rada) A,C
Komise C navrhuje návrh nepřijmout.
POZN.: návrh projednává i komise A.
Přes návrh přešel synod k DP.


45.       Synod ukládá synodní radě, aby zvala delegáty členských církví Leuenberského společenství  v České republice na synody ČCE. Synod přiznává těmto delegátům právo promluvit k projednávaným otázkám.
Zdůvodnění: Motivem výše uvedeného návrhu je jednomyslně přijaté Usnesení č. 7 2. synodu Leuenberského společenství církví v ČR (Brno, 8. – 9. 11. 2002), které zní: „Synod Leuenberského společenství církví v ČR doporučuje členským církvím zvát delegáty ostatních členských církví na synody a konference a dále, aby tito účastníci měli při zasedáních právo promluvit k všem projednávaným otázkám.“
(synodní rada) C
Komise C doporučuje jednomyslně pozměňovací návrh: Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu zajistila úpravu JVŘ, která umožní aktivní účast na synodu delegátů synodu členských církví Leuenberského společenství.
Návrh nebyl projednán v plénu.


47.       Synod ukládá synodní radě, aby předložila MK ČR žádost             1) o úpravu evidence názvu Ochranovského seniorátu takto: "Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické (Český distrikt Unitas fratrum)",
            2) o provedeni změny v příslušných registrech.
(synodní rada) C
Návrh byl přijat.
IV. Návrhy přidělené k projednání hospodářské komisi synodu (D)


3.         Synod se usnáší, že meziroční nárůst celocírkevních repartic z běžného roku na rok následující nesmí pro kterýkoliv seniorát překročit 1,5 násobek inflace stanovené Českým statistickým úřadem v roce předcházejícím roku běžném.
(Pražský seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


13.       Žádáme synod, aby stanovil odvod do personálního fondu na 50 000 ročně.
Zdůvodnění: Navyšování v současné době příliš zatěžuje sbory v jejich vlastní činnosti.
(Královéhradecký seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP a předkládá nové znění návrhu:
Synod stanovuje odvod do personálního fondu na r. 2004 na jedno kazatelské místo ve výši Kč 60.000,-.
Návrh nebyl projednán v plénu.


15.       Synod ukládá SR, aby připravila alternativní systém podpory sborů v oblasti personálního fondu a pomohla jej organizovat (alternativní k fondu solidarity).
Zdůvodnění: Systém nechť je založen primárně na vzájemné finanční podpoře v seniorátech a teprve v případech, kdy je seniorátní pomoc nedostatečná, nechť je připraven systém individuální adresné podpory sborů i za hranici seniorátů. Může jít např. o vypracování přehledu konkrétních sborů, které o pomoc žádají a sborů, které jsou ochotny k partnerské pomoci. Pro koordinaci této pomoci nechť je při SR ustanoven koordinátor.
(Královéhradecký seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP a předkládá nové znění návrhu:
 1. Synod stanovuje, aby pro navyšování platu kazatelů bylo v roce 2004 použito dohodnuté % (XX) prostředků vybraných do PF v roce 2003.
 2. Synod stanovuje, aby pro solidární složku PF v roce 2004 bylo použito stanovené % (ZZ) prostředků vybraných do PF v r. 2003.
 3. Synod schvaluje, aby část výběru PF v běžném roce byla použita jako solidární složka pro finančně slabší sbory v roce následujícím. Sbírka solidarity nechť je od roku 2004 zrušena.
 4. Synod ukládá SR a správní radě PF, aby do 2. zasedání 31. synodu předložily návrh pravidel čerpání solidární složky personálního fondu.
            Vysvětlení: XX a ZZ budou stanoveny při zasedání komise D během 31. synodu na základě informace o tom, kolik prostředků ze sbírky solidarity požadují sbory v termínu do 30. 4. 2003.
Návrh nebyl projednán v plénu.


20.       Zprůhlednění hospodaření církve
Synod ukládá synodní radě, aby každoročně vydala stručný přehled o hospodaření s celocírkevními sbírkami, s celocírkevními reparticemi a s personálním fondem pro informaci členů i nečlenů církve.
(Horácký seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


21.       Personální fond v r. 2004:
 1. Konvent doporučuje synodu, aby odvod sborů do Personálního fondu nebyl nadále zvyšován.
 2. Konvent doporučuje využívat roční přírůstek do PF v plné výši k navýšení platu kazatelů v roce následujícím.
(Horácký seniorát) D
Komise D doporučuje návrh 21/1 přijmout, návrh 21/2 nepřijmout (viz nový návrh komise D k návrhu 15).
Návrh nebyl projednán v plénu.


22.       Celocírkevní a seniorátní repartice
Repartice nechť jsou mezi sbory rozděleny takto: Celková suma se vydělí počtem členů seniorátu. Tuto částku znásobí každý sbor počtem svých členů. Výsledek je příslušná repartice. Takto nechť se postupuje při výpočtu seniorátních a celocírkevních repartic.
(Horácký seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


24.       Synod mění směrnice pro personální fond tak, že odvod za obsazený sbor se snižuje na částku 50.000,- Kč.
(Brněnský seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


25.       Synod nechť při SR zřídí místo právního poradce – právníka, který by se zabýval nesrovnalostmi v CZ, CŘ, upozorňoval církev na návrhy zákonů a přijaté nové zákony, které parlament projednal nebo projednává. Doplnění: Právník nemusí být z Prahy, kde jsou platy vysoké. Zákony lze zkoumat i jinde.
(Brněnský seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


28.       Synod ukládá synodní radě, aby každý rok předkládala všem církevním sborům rozbor hospodaření s Personálním fondem.
(Východomoravský seniorát) D
Komise D doporučuje návrh přijmout s menší úpravou: Za slova každý rok vložit: vhodným způsobem... .
Návrh nebyl projednán v plénu.


32.       Synod souhlasí se zřízením střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně.
Zdůvodnění: Staršovstva obou vsetínských sborů se obrátila na Diakonii ČCE s žádostí o zřízení střediska Diakonie ve Vsetíně a ustavila přípravný výbor střediska, neboť cítí odpovědnost za diakonický úkol církve a chtějí v Kristově jménu sloužit potřebným. Návrh na zřízení střediska předkládají synodu prostřednictvím konventu Východomoravského seniorátu a žádají synod o kladné rozhodnutí, pokud ústředí Diakonie ČCE předloží synodu v náležitém termínu potřebné  podklady.
V roce 2003 nastane mimořádná situace. Krajský úřad hodlá vypsat výběrová řízení na předání dosavadních státních sociálních zařízení ve vsetínském regionu novým provozovatelům. Považujeme za účelné, aby se Diakonie ČCE o některé z těchto zařízení ucházela, neboť vsetínské sbory  mají ve svých řadách ochotné a odborně připravené pracovníky, kteří by zvláště pod metodickým vedením Diakonie byli schopni poskytovat sociální péči na velmi dobré úrovni a podle potřeb občanů ji dále modernizovat a rozšiřovat.
(Východomoravský seniorát) B,D
Komise D se nemůže vyjádřit vzhledem k nedostatku informací a žádá SR o předložení podrobnějších informací.
POZN.: návrh projednává i komise B.
Návrh nebyl přijat.


35.       Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala novou koncepci odvodu sborů do personálního fondu, která bude zohledňovat:
 1. velikost sboru podle počtu členů s hlasovným právem,
 2. obrat finančních prostředků ve sboru za předchozí pětileté období.

Zdůvodnění:Odvod pro personální fond se pro příští rok zvyšuje na 60 000 Kč, což se pro malé sbory jeví na hranici jejich možností.
(Moravskoslezský seniorát) D
Komise D navrhuje přechod k DP.
Návrh nebyl projednán v plénu.


37.       Seniorátní výbor Ochranovského seniorátu žádá synod ČCE (1. zasedání 31. synodu) na základě pověření konventu Ochranovského seniorátu v Turnově 16.11.2002 o prodloužení existence Ochranovského seniorátu s jeho povinnostmi i právy podle řádů ČCE a podle usnesení 30. synodu ČCE do příštího Synodu Unitas fratrum v r. 2009.

Znamená to prodloužení platnosti usnesení č. 7 a, b, c ze 4.zasedání 30.synodu ČCE:
- přičlenění bývalých sboru JB k ČCE (usnesení č. 24, čl. 1-8 z 1. zasedání 30. synodu):

„Na základě žádosti sborů Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a částí sborů v  Potštejně a Turnově s odvoláním na reformační odkaz, k němuž se ČCE přihlásila v preambuli CZ, a s ohledem na ekumenickou sounáležitost a odpovědnost vyjádřenou v § 32 CZ, usnáší se 30. synod ČCE ve svém 1. zasedání dle CZ § 1 odst. 3 takto:
 1. Sbory Jednoty bratrské v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Ujkovicích, a Železném Brodě a části sborů v  Potštejně a Turnově se na základě svého svobodného rozhodnutí přičleňují k ČCE. Tyto sbory se stávají farními sbory ČCE s právní subjektivitou, odvozenou od právní subjektivity ČCE. Řídí se Církevním zřízením a řády ČCE s výjimkou zvláštních ustanovení, která jsou výslovně uvedena v tomto usnesení.
 2. Členům přičleněných sborů propůjčuje synod členství v ČCE. Jmenovitý seznam členů, jimž bylo propůjčeno členství je přílohou tohoto usnesení.
 3. Sbory přičleněné k ČCE dle odst. 1 tohoto usnesení tvoří 14. seniorát ČCE s názvem Ochranovský seniorát. Územní působnost Ochranovského seniorátu není vymezena. Ochranovský seniorát udržuje přímé kontakty se světovou Jednotou bratrskou.
 4. Ochranovský seniorát a sbory, které jej tvoří, se ve své vnitřní správě řídí pracovním textem Ústavy Ochranovské Jednoty bratrské v 5. verzi ze dne 28.5.1999. Ve vztazích k ostatním sborům ČCE a ke správním orgánům ČCE se řídí Církevním zřízením a řády ČCE. Toto ustanovení platí do 2. zasedání 30. synodu ČCE.
 5. Synod zřizuje nová kazatelská místa ČCE ve sborech v Jablonci n.N., Koberovech, Praze, Potštejně, Rovensku pod Troskami, Tanvaldu, Turnově, Ujkovicích, a Železném Brodě.
 6. Synod potvrzuje platnost ordinace kazatelů, kteří ke dni přičlenění působí ve sborech Ochranovského seniorátu. Synod prohlašuje, že jsou řádně pověřeni ke zvěstování Božího slova a ke službě Kristových svátostí v ČCE.
 7. Kazatelé sborů Ochranovského seniorátu se stávají zaměstnanci ČCE dle CZ § 11 odst. 6. Synod ukládá SR, abys nimi uzavřela příslušné pracovní smlouvy. Jejich platy budou hrazeny ústředím církve z celocírkevní pokladny dle CZ § 11 odst. 1.
 8. Sbory Ochranovského seniorátu budou do celocírkevní pokladny ČCE odvádět repartice a příspěvky do Personálního fondu. Repartice ochranovského seniorátu pro rok 2000 stanoví 2. zasedání 30. synodu. O příspěvku sborů Ochranovského seniorátu do Personálního fondu rozhodne 2. zasedání 30. synodu.“;

prodloužení lhůt pro odlišnou správu Ochranovského seniorátu (usnesení č. 14 z 2. zasedání 30. synodu: „
Synod prodlužuje lhůtu pro prozatímní platnost 5. verze prozatímního textu Ústavy Jednoty bratrské ve vnitřní správě Ochranovského seniorátu stanovenou usnesením 1. zasedání 30. synodu č. 24 odst. 4 a lhůtu pro řešení majetkoprávních otázek stanovenou usnesením 1. zasedání 30. synodu č. 24 odst. 12 do 4. zasedání 30. synodu v roce 2002.“;

pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu (usnesení č. 20 z 3. zasedání 30. synodu:
            „Synod schvaluje tato pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu:
 1. Dojde-li k nové žádosti o ordinaci člena Ochranovského seniorátu, bude respektován obojí přístup: Rozhodnutí Úzké rady (zastoupené zde seniorátním výborem Ochranovského seniorátu) a souhlas synodní rady. Ordinaci vykonají společně synodní senior a biskup JB (resp. jím určený zástupce).
 2. Při obsazování kazatelských míst bude platit, že každý kazatel Ochranovského seniorátu se může stát kazatelem v ČCE a naopak. V těchto případech však platí, že kazateli ČCE v Ochranovském seniorátu nestačí jen souhlas Úzké rady (seniorátního výboru Ochranovského seniorátu), nýbrž vyžaduje se též volba sborem. V opačném případě nestačí jen volba sborem, nýbrž vyžaduje se i souhlas Úzké rady (seniorátního výboru).
 3. Postup, jímž synodní rada dává souhlas k volbě a potvrzuje ji, zůstává nezměněn.
 4. Pro povolávání nových kazatelů budou v Ochranovském seniorátu platit stejná pravidla jako v ostatní ČCE.“

Pravidla pro odvod celocírkevních repartic i částky do Personálního fondu budou stanovena vždy na zasedání synodu, stejně jako pro ostatní senioráty ČCE (viz usnesení č. 57, 3. zasedání 30. synodu ČCE).
Zdůvodnění návrhu: Synod Unitas fratrum v Bethlehemu, USA, 7.-19.8.2002, rozhodl, aby se zrušené sbory v české provincii, které byly přidruženy k ČCE jako Ochranovský seniorát, staly Diskriktem Unitas fratrum pod správou Rady Jednoty. Je to opatření přechodné, které přezkoumá příští Synod UF v r. 2009. Než bude celý konflikt v české provincii JB vyřešen, požádal Unity synod Českobratrskou církev evangelickou prostřednictvím dopisu synodnímu seniorovi br. Pavlu Smetanovi z 20.8.2002 o další existenci Ochranovského seniorátu v rámci ČCE. (Dopis předložen 1. mimořádnému zasedání 30. synodu 7.9.2002).
(Ochranovský seniorát) C,D
Komise D navrhuje přijmout jako celek.
POZN.: návrh projednává i komise C, viz str. 9 v tisku 15.
Návrh byl přijat ve znění navrženém komisí C 23.5.2003.


40.       Synod na základě návrhu SR doporučuje změnu názvu církve na „Evangelická církev“.
Zdůvodnění:
 1. Církevní zřízení uvádí název Českobratrské evangelické církve alternativně: Evangelická církev. Tento alternativní název se však nevžil a není užíván.
 2. Poradní odbor teologický navrhuje synodní radě a synodu vyvinout úsilí, aby název Evangelická církev se stal názvem hlavním.
 3. Generální sněm r. 1918 usnesl, aby se vznikající spojená církev jmenovala „Církev bratrská“. Protože však toto sousloví již bylo obsazeno jinou církví, byl název změněn na ČCE. Otcové tím chtěli vyjádřit souvislost církve s českou reformací, a zvláště s Jednotou bratrskou 16. a 17. století. Bylo to srozumitelné na pozadí zápasu o výklad a smysl českých národních a náboženských dějin
 4. Našemu součastníku však již tyto konotace nejsou zřetelné a název církve většinou nesrozumitelný. Těžko chápe rozdíl mezi ČCE, JB, CB, BJB. Prosté označení „Evangelická církev“ mu však bezpečně zařadí tuto církev do spektra tří hlavních křesťanských tradic (katolictví, pravoslaví, evangelictví).
 5. Už Generální sněm r. 1918 vyjádřil ve zvláštní rezoluci souvislost církve se světovým protestantismem. V dalším vývoji to bylo podtrženo tím, že ke dvěma konfesím české provenience byly synodem r. 1945 připojeny i konfese reformace světové (Augsburská a Druhá helvetská). Z toho hlediska je částice „česko-„ v názvu církve matoucí.
 6. Nepřeslechnutelná je i námitka, že adjektivum „bratrský“, jakkoli ve své době chápané inkluzívně, dnes jakoby pomíjelo „sesterskou“ část církve.
 7. Dosavadní název ČCE je nesrozumitelný i v zahraničí. Pokaždé, když ČCE představujeme v neznámém prostředí, musíme připojit vysvětlení.
 8. Je jisté, že stručnější název se nevžije hned. Právě proto Poradní odbor teologický soudí, že je nejvyšší čas uvést celý proces do pohybu.
(synodní rada) A,D
Komise D návrh nedoporučuje přijmout s ohledem na náročnost a nákladnost provedení.
POZN.: návrh projednává i komise A
Přijat návrh komise A, přes původní návrh přešel synod k DP.


43.       Zřízení samostatného střediska Diakonie ČCE Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí
Synod ČCE souhlasí s vyčleněním stávajícího substřediska „hospic“ z celku Střediska domácí péče Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a zřízením hospice Citadela ve Valašském Meziříčí jako samostatného střediska Diakonie ČCE s vazbou na povšechný sbor.
Zdůvodnění: Představenstvo Diakonie ČCE se shodně s představenstvem Střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí domnívá, že hospic ve Valašském Meziříčí by měl být samostatným střediskem v rámci Diakonie ČCE s vazbou na povšechný sbor z důvodů rozsahu a náročnosti hospicové péče. Jeho působnost přesáhne nejen rámec města, ale i regionu. Projekt hospice byl od počátku koncipován nejen pro krytí hospicové a respitní péče dvou krajů, Moravskoslezského a Zlínského, ale také jako modelové centrum pro přípravu pracovníků celé Diakonie ČCE.
(synodní rada) B, D
Komise D se pro nedostatek informací nevyjadřuje a žádá SR o předložení podrobnějších informací.
POZN.: návrh projednává i komise B.
Návrh byl přijat.


44.       Zřízení samostatného střediska Diakonie ČCE v Plzni
Synod souhlasí se zřízením střediska Diakonie v Plzni s vazbou na Korandův sbor. Nové středisko vznikne osamostatněním dosavadního odloučeného pracoviště Diakonie ČCE v Merklíně.
Zdůvodnění: Nově vzniklé středisko Diakonie bude nadále sloužit jako centrum celodenních služeb pro klienty s kombinovaným postižením, další klienti docházejí odpoledne na zájmové kroužky. Z hlediska provozu je osamostatnění snadné, neboť stávající pracoviště v Plzni má samostatně zpracovávanou administrativu, již samostatně figuruje v projektech MPSV a provozní prostředky již získává od Magistrátu města Plzně. Korandův sbor je připraven se střediskem spolupracovat i formálně, neboť fakticky se tak děje od založení pracoviště. Pomocí v práci je Krizové centrum, fungující na půdě sboru jako občanské sdružení.
(synodní rada) B, D
Komise D se pro nedostatek informací nevyjadřuje a žádá SR o předložení podrobnějších informací.
POZN.: návrh projednává i komise B.
Návrh byl přijat.


Dodatečně dodaný návrh – z tisku č. 2
návrh č. 48:
 1. Synod usnáší, že Evangelickému týdeníku KJ bude v roce 2003 poskytnuta dotace do výše 40 000 Kč. Dotace bude použita ke krytí případného schodku.
 2. Synod usnáší, že Evangelickému týdeníku KJ bude v roce 2004 poskytnuta dotace do výše 40 000 Kč. Dotace bude použita ke krytí případného schodku.
Zdůvodnění: ETF UK je jediný ekumenický časopis, který se nepřetržitě vydává již 88 let. 90% všech odběratelů je z ČCE. ČCE má tedy odpovědnost na jeho existenci: v době posilování ekumenické spolupráce církví by měl být časopis zachován, což v periodiku s malým nákladem nelze bez dotace. Při 4. zasedání 30. synodu byl návrh na dotaci ET KJ obsažen ve zprávě SR, tisk 5, referát II. Zpráva SR byla vzata bez připomínek k tomuto bodu synodem na vědomí, ale návrh sám nebyl projednán.“
(návrh přidělen k projednání komisi D)
Komise D doporučuje přijmout návrh s dodatkem: Synod ukládá SR posoudit, zda KJ odpovídají potřebám ČCE.
Návrh byl přijat s dodatkem komise D.