1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.13


Zpráva o činnosti Jeronymovy jednoty za rok 2002

1. Úvodem

Rok 2002 byl druhým rokem práce Jeronymovy jednoty podle nového statutu schváleného 30. synodem. I v tomto roce částky v žádostech sborů o podporu, doporučené seniorátními orgány JJ a senior. výbory, přesáhly výnosy sbírky darů, proto nebylo možné všechny potřeby uspokojit. Nepomohlo ani posílení výnosu SD o část daru od švýcarského HEKSu a o zbytek nerozdělené částky z účtu JJ (zbytek staveb. fondu). Zbytek daru z HEKSu byl v průběhu roku zapůjčen do JTD, aby mohly být poskytnuty půjčky k řešení neodkladných potřeb sborů (havarijní stavy střech a jiných stavebních konstrukcí). HDL roku 2002 byl podle rozhodnutí výročního shromáždění poskytnut farnímu sboru Letohrad na dokončení stavby sborového domu.
Radujeme se z toho, že sborový dům v Letohradě je dokončen a bude v době ukončení synodu slavnostně uveden do užívání. Představenstvo JJ očekává, že sbor provede vyúčtování a vyhodnocení výstavby tohoto sborového domu. Pokládáme toto za vhodné nejen ke konečnému zhodnocení postupu stavby a dosažení projektovaných cílů, ale i pro postup a realizaci dalších větších staveb a i k dosažení jejich maximální účelnosti a přiměřenosti.

2. Sbírka darů

Sbírka darů byla rozhodnutím výročního shromáždění konaného dne 27. 9. 2002 v Poděbradech posílena o dar z HEKSu o nerozdělený zůstatek z účtu JJ na částku tři milióny korun a rozdělena následovně:

Farní sborúčelčástka
Strakoniceoprava kostela a farního bytu120.000,-
Černilovdokončení rekonstrukce fary470.000,-
Sloupnicedokončení rekonstrukce fary495.000,-
Borováoprava střechy kostela a fary135.000,-
Miroslavgenerální oprava varhan100.000,-
Střítežvytápění kostela v Rožnově100.000,-
Hodonínoprava kostela a fary80.000,-
Zábřehpřístavba soc. zařízení pro Sudkov65.000,-
Hořovicefasáda a nové vstupní dveře50.000,-
Český Brodoprava střechy, fasády, plynofikace100.000,-
Soběslavrekonstrukce podlah v kostele150.000,-
Horní Slavkovvýměna střešní krytiny130.000,-
Libkovicerekonstrukce krovu, stř. krytiny (záchr. práce)50.000,-
Brandýs n/O.GO střechy kostela a bytu200.000,-
Hlinskorekonstrukce a přístavba fary450.000,-
Vel. Lhota u D.oprava střešní krytiny100.000,-
Brno-Židenicerekonstrukce rozvodů (voda, kanal., ÚT)100.000,-
Hodslavicezřízení koupelny a WC na faře50.000,-
Ústí n/L.sanace vlhkosti kostela v Trmicích75.000,-

Přes výše uvedený výčet nemohly být všechny žádosti uspokojeny. Dvě žádosti byly vzaty zpět – FS Kolín a FS Křížlice, 4 žádosti byly zamítnuty – Chvaletice, Hradiště, Aš a Rokycany.

3. Hlavní dar lásky

Velikonoční sbírka na HDL roku 2003 byla výročním shromážděním určena pro sbor v Praze-Spořilově, pro výstavbu sborového domu v Praze-Jižní Město. Jedná se o stavbu, řešící potřebu sborové práce v nově vzniklém centru sboru, na panelovém sídlišti. Stavba je výrazně podporována zahraničními církvemi, přesto je pro sbor velikou finanční zátěží. A protože se  zároveň jedná o výstavbu sborového domu otevřenému svému okolí, ve kterém se projevuje výrazná potřeba misijní práce, hodlá se i Jeronymova jednota svým dílem na tom  počinu dle svých sil podílet.

4. Prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

Na návrh připravený kanceláří JJ a ÚCK byly ministerstvem poskytnuty tyto částky:

pro FS Cheb na rekonstrukci střechy kostela v Plesné820.000,- Kč
pro FS Děčín na rekonstrukci interiéru kostela676.000,- Kč

5. Zahraniční dary

a) GAW

Katalog GAW 2001
Projekty podpory sborům byly postupně naplňovány ze strany GAW  tak, jak se jednotlivým GAW-spolkům podařilo přislíbené částky shromáždit. Dary jsou v tomto případě určeny konkrétnímu dárci na konkrétní použití a nelze je přesouvat.

Farní sborpřislíbená částkanasbíraná částka
JasennáDM 13.890,-EUR 5.506,50
Mariánské LázněDM 12.230,-DM 12.230,-
EUR  2.553,-
VanoviceDM 16.120,-EUR  6.759,-
ZnojmoDM 12.500,-EUR  6.388,-


Katalog GAW 2002
Benešov u PrahyEUR 9.203,-
HvozdniceEUR 9.203,-
KateřiniceEUR 9.203,-

Přislíbené částky nebyly v době zpracování této zprávy dodány. Předběžně je však z ústředí avizováno, že sbírky jsou v jednotlivých spolcích uzavřeny a že budou v krátké době z GAW odeslány. Jejich výše však dosáhne cca 80 % přislíbené cílové částky. Protože ve většině případů byly na tyto dary poskytnuty překlenovací půjčky z JTD, vzniknou tak pravděpodobně uvedeným sborům dluhy u JJ, jejichž úhradu bude třeba dořešit.


Katalog GAW 2003
Do katalogu 2003 byly zařazeny projekty na pomoc sborům:

HlinskoEUR 20.000,-
Cheb – pro PlesnouEUR   5.000,-


Katalog GAW 2004
Do katalogu byl navržen na návrh kanceláře SR projekt farního sboru Praha 4-Spořilov v navrhované výši 25.000,- EUR.b) Dary od HEKSu

Od švýcarského HEKSu jsme v r. 2002 obdrželi tyto částky:
pro FS Benešov u PrahyCHFR 5.000,-
pro FS Suchdol n/O k úhradě dluhu u JTDCHFR 7.500,-
na činnost Jeronymovy jednoty
(použito k posílení SD + půjčka do JTD)
Kč 737.656,-


6. Jubilejní toleranční dar

V roce 2002 byly z JTD poskytnuty tyto peněžní prostředky jako půjčky sborům:
Letohrad500.000,- Kč
Hvozdnice100.000,- Kč
Třebechovice30.000,- Kč
Hradiště50.000,- Kč
Sloupnice350.000,- Kč
Rokycany90.000,- Kč
 
Na počátku roku 2003: 
Hlinsko600.000,- Kč
Brno-Židenice300.000,- Kč
Praha-Smíchov200.000,- Kč
Klobouky u Brna200.000,- Kč
Praha 4-Spořilov1.000.000,- Kč

Nemohli jsme doposud vyhovět sboru České Budějovice na žádost o půjčku ve výši 1.500.000,-Kč na stavbu sborového domu v Kaplicích. Hlavním důvodem je nutnost ponechání minimální částky na pomoc sborům v případě nenadálé havárie (cca 50.000,- Kč) na účtu JJ a dále proto, že splátky půjček farní sbory vracejí pomalu a v současné době není taková částka k dispozici. Se zařazením stavby v Kaplicích do katalogu GAW lze počítat až na rok 2005, pokud zůstane zachován systém podpory ze strany partnerské organizace. Vybraná částka ze  sbírky na JTD činí ročně okolo tří set tisíc korun.
V letošním roce činila 361.545,80 Kč.


7. Náklady kanceláře JJ a představenstva JJ

7.1Služby a práce kanceláře:
 • administrativní činnost- odbor stavební37.800,- Kč
 - odbor ekonomický11.120,- Kč
 48.922,- Kč
 
 • tisk a distribuce letáku JJ na senioráty59.298,- Kč
 • náklady na výroční shromáždění JJ v Poděbradech  5.405,- Kč
celkem113.625,- Kč
 
7.2Cestovné
 • kancelář JJ- odbor stavební 8.700,- Kč
 - odbor ekonomický3.080,- Kč
 • představenstvo15.315,- Kč
    z toho předseda cesta s hosty z GAWiS3.515,- Kč
 celkem27.095,- Kč
 
7.3Náklady na reprezentaci:
 • ubytování hostů z GAWiS v Sola gratia a pohoštění2.740,- Kč
 
7.4Členský příspěvek JJ do AGDE – 500,- EUR16.000,- Kč

celkem náklady kanceláře a ústř. představenstva JJ159.460,- Kč


Představenstvo se scházelo dle potřeby, celkem jsme se za období mezi zasedáním synodů setkali 6x, jednoduché případy operativně řešíme telefonicky a pomocí elektronické pošty. Elektronickou poštu používáme i ke spojení se zahraničními partnery.
V uplynulém roce jsme se snažili pokračovat ve spolupráci se zahraničními partnery. Zejména se spolky GAW v Bádensku a Pfalzi. V srpnu jsme s delegací „GAW in der Sachsen“ (GAWiS) navštívili některé pražské a moravské sbory a středisko Diakonie „Narnie“ v Morkůvkách. Pro nemoc se předseda nemohl zúčastnit GAW-Festu v Rakousku. V závěru roku jsme zprostředkovali dar GAWiS ve výši 4.000,- EUR pro FS Ústí nad Labem – kaz. st. Trmice.
V rozvíjení těchto vzájemných setkání chceme pokračovat a zveme na tradiční setkání zahraniční hosty na výroční shromáždění, které se bude konat ve dnech 26.-28. září 2003 v Miroslavi.

8. Závěr

Závěrem mi dovolte, abych konstatoval, že mnohé naše sbory chápou smysl práce Jeronymovy jednoty a jsou si vědomi důležitosti solidarity a sdílení při budování sborů, jejich budov i údržbě sborových domů a kostelů. Současně jsou však i takové sbory, které nemohou a nebo nechtějí úsilí ostatních podporovat. Jak jinak si vysvětlit, že některé sbory sbírku darů, sbírku na HDL nebo na posílení JTD nekonají. Jsou i takové příklady sborů, které sice sbírku vykonají a její výsledek nahlásí, ale zapomenou ji na účet JJ odeslat. Proto musíme napříště znovu apelovat na konání sbírek pro dílo JJ a prosíme Vás o pomoc při vysvětlování smyslu tohoto díla ve Vašich sborech i seniorátech.


duben 2003Vypracoval: Ing. Jiří Tomášek – předseda představenstva JJ


Přehled sbírek a darů na JJ za rok 2002