1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.12


Evangelická akademie

Zpráva pro 1. zasedání 31. synodu ČCE

            Charakter škol Evangelické akademie je daný způsobem jejich vzniku, potřebami regiónů a hledáním vhodného uplatnění pro absolventy. Školy EA fungují od roku 1991. Vznikaly a pracují díky velikému nadšení a osobnímu nasazení řady jednotlivců.

            Kdo jsou žáci a studenti škol EA.Studentů, přicházejících z církevního prostředí, je menšina. Pocházejí z různého prostředí i s rozdílnou motivací. Někteří nemají dobré rodinné zázemí. Učitelé škol EA se snaží – vedle vzdělávacího programu – předávat i základní etické hodnoty a hovořit se studenty. Je to velice potřebné pro osobní vývoj žáků, pro pedagogy však značně náročné. Školy vítají spolupráci se spirituálem. Takového pracovníka má EA v Náchodě a v Praze – Spořilově, další školy se po podobné spolupráci ohlížejí.

            Právní subjektivita škol. V současné době je v poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), kterým má být situace řešena.

            Na většině škol začala pracovat Rada školy. Máme naději, že se podaří prohloubit spolupráci se školami, především více zainteresovat rodiče, ale i místní sbor a společenství sborů v seniorátu.

            Česká školní inspekce (ČŠI) provedla hloubkovou kontrolu na CK v Kroměříži a na EA v Náchodě. Další kontrola ČŠI byla provedena v BŠ. Pokud se jedná o způsob přístupu ke studentům, prostředí ve škole, náplně učební hodiny a metodické přípravy jsou výsledky kontrol ČŠI hodnoceny v podstatě kladně. Zjištěné event. nedostatky se daří postupně napravovat. Ne příliš dobře je ČŠI hodnocena vybavenost škol. To byl také impuls ke vniku Nadačního fondu na podporu církevního školství (NFPCŠ), který zřídila SR ČCE v roce 2002. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou mj. na www.srcce.cz. Již dvakrát byla školám EA z tohoto fondu poskytnuta pomoc – díky celocírkevní sbírce na školy EA.

            V letošním roce synodní rada ČCE objednala také kontrolu hospodaření u jednotlivých škol firmou     K-Konto (zatím Kroměříž a Brno). Kontrola hospodaření škol podléhá kontrole MŠMT (každoroční vyúčtování státní dotace). Kontrolovat celkové hospodaření škol je však povinnost zřizovatele.

            Personální záležitosti. K 31.12.2002 skončil pracovní poměr ředitele ÚEA br. J. Kaďůrka. K 31.8. t.r. odchází do důchodu ředitelka Ing. Jana Slámová. SR vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky EA, VOŠ a CSZŠ v Brně. Se začátkem školního roku 2002/2003 začal na CK pracovat nový ředitel MgA Fr. Fiala.

            Některé problémy jednotlivých škol.

CK Kroměříž vyučuje v několika budovách. Probíhají jednání na několika úrovních o vhodnějším umístění této školy.
EA Praha – Spořilov řeší také problematiku odpovídajících prostor pro výuku. Vyučování probíhá také na několika místech. Byla by možnost tuto situaci řešit přístavbou, ale to je nad finanční možnosti školy i církve.
EA v Náchodě – vyučuje se také ve dvou budovách, což přináší řadu komplikací pro práci pedagogů i pro studenty.
CSZŠ v Brně obdržela v těchto dnech souhlas MŠMT ČR s rozšířením kapacity. Znamená to, že třídu „všeobecná sestra“ mohou otevírat každým rokem - místo jednou za dva roky, jak tomu bylo dosud. CSZŠ se odstěhuje z dosavadní Opletalovy ul. č. 6 a zahájí výuku 1.9. t.r. v upravených prostorách ve škole v Brně – Líšni. EA, VOŠ Brno zůstane nadále v budově FS v Opletalově ul. č. 6, kde vzniknou po menších úpravách vhodnější prostory pro tuto školu i pro ubytování studentů.
BŠ vyučuje již druhým rokem v nové budově v Rajské ul. Nadále pokračuje jako experiment schválený MŠMT ČR tzv. Domácí vzdělávání.
VOŠB v Hradci Králové řeší více než která jiná škola problémy finanční, protože dotace MŠMT ČR jsou pro dálková studia velmi nízké - pokrývají cca 1/4 - 1/3 skutečných nákladů.        

            Financování škol. Školy dostávají od MŠMT ČR dotaci na základě stanovených normativů na žáka. Jsme rádi, že byly navýšeny prostředky na platy a že i pedagogům církevních škol mohly být od 1.1. t.r. zvýšeny mzdy – podobně jako v roce minulém pedagogům regionálních škol. Všeobecným problémem je nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu. Od roku 1997 objem finančních prostředků v kapitole školství na provozní výdaje stagnuje. Církevní školy (CŠ) nedostávají také od státu žádný příspěvek na investice. Další zdroje příjmů škol jsou různé příspěvky, dary, školné, účast na zahraničních projektech (Leonardo), sponzorské dary. Významná je i finanční pomoc školám EA od zahraniční ekumeny. Letošní postní sbírka Evangelické luterské církve v Bavorsku je věnována na předložené projekty škol EA.

            Co očekávají školy od církve. Neumím dobře odhadnout, zda se církev vždy dobře o své školy stará. Nejčastější odpovědi ředitelů škol na uvedenou otázku jsou: „Duchovní vzpruhu. Častější kontakt zřizovatele se školou. Rozhovory se zástupcem zřizovatele. Odborné vedení všech škol EA. Větší informovanost. Celocírkevní diskusi o smyslu a postavení, úloze a charakteru CŠ. Intenzivnější zájem o CŠ. Větší povědomí o existenci CŠ ve sborech.“

Květuše Šilarová
Nadační fond na podporu církevního školství

Informace pro 1. zasedání 31. synodu ČCE

            Základní informace:

SR na svém zasedání číslo 2/2001, bod 26b rozhodla zřídit nadační fond, jehož účelem bude komplexní podpora církevního školství.

Nadační fond pro podporu církevního školství byl zapsán do nadačního rejstříku dne 2. ledna 2002, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 425. Sídlo a adresa nadačního fondu je Jungmannova ul. 9/22, poštovní přihrádka 466, 111 21   Praha 1 - Nové Město. Číslo účtu vedeného u Československé obchodní banky a.s.: 176922105/0300.


            Složení správní rady:

Květuše Šilarová, předsedkyně NF, 224 999 233, nfpcs.silarova@srcce.cz
Jaroslav Kaďůrek, místopředseda NF, 596433666
Eva Drozdová, sekretář NF, 224 999 232, nfpcs.drozdova@srcce.cz

Revizorkou Nadačního fondu pro podporu církevního školství je Daniela Doucková.


            Přehled hospodaření za rok 2002:

příjem

výdej

zůstatek

předmět/poznámka

40 000,00

   

základní vklad

16 632,43

   

převod od SR

261 785,20

   

převod od SR - účelová sbírka 2001

8 229,30

   

dar jednotlivci - výtěžek koncertů

15 000,00

   

dar – anonym

237 547,61

   

sbírka - příjem od sborů 2002

1 776,93

   

úroky

 

2 097,00

 

vedení účtu

 

30,00

 

poplatky

 

70 250,00

 

příspěvky školám

 

767,00

 

cestné členům správní rady

 

1 168,30

 

propagace

 

896,00

 

technický materiál

 

1 000,00

 

odměna kostelníkovi (benef. koncerty)

580 971,47

76 208,30

504 763,17

 

Eva Drozdová