1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.11 B


Zpráva Dozorčí rady Diakonie ČCE

pro 1. zasedání 31. synodu ČCE ze dne 24.4.2003


Dozorčí rada, která podává tuto zprávu, byla zvolena na 1. zasedání 30. synodu ČCE konaného ve dnech 18. - 21.11. 1999 se změnou na základě rezignace b. ing. Milana Ryšavého z Brna a ing. Jana Bartuška z Olomouce v tomto složení:
Milada Havránková, ing. Jaroslav Lacina, náhradník ing. Bc.Jan Teplý.

Dozorčí rada provedla ve smyslu Řádu diakonské práce čl.16 kontrolu nad činností a hospodařením Diakonie ČCE.

1) Kontrola roční účetní závěrky a výsledky hospodaření Diakonie ČCE za rok 2002:
  1. Ke kontrole byly předloženy základní účetní doklady, tj. rozvaha, výsledovka; přehled nákladů a výnosů za jednotlivá střediska i za ústředí Diakonie vč. zdůvodnění výsledku hospodaření. Z těchto výsledků je patrno, že 19 středisek, vč. ústředí vykazuje ztrátu v celkové výši Kč 10,206.172,--, z toho ztráta ústředí činí 128.674,-. Důvodem ztrát, jak uvádějí střediska je především snížená dotace od MPSV (8 středisek), zvýšené náklady na opravy, odpisy, nárůst mezd a cen.
    Výše ztrát proti předchozím rokům povážlivě stoupá (v r. 2000 činila ztráta 2,591 tis., v r.2001 byla vykazována ztráta ve výši 6,073.tis, v r. 2002 je to již 10,206 tis) a některá střediska jsou již nucená vyrovnat tyto ztráty proti vlastnímu jmění. DR proto doporučila ústředí Diakonie, aby prostřednictvím ekonomické komise ústředí připravila a pomohla střediskům zpracovat program zhospodárnění, event. využití sponzorů, příp. zapojit zakládající sbory či senioráty a s jejich pomocí řešit tyto problémy, aby se předešlo hospodářské krizi.
    Vlastní hospodaření ústředí Diakonie vykazuje ztrátu Kč 128.674,- zapříčiněnou do jisté míry nedosažením plánovaných výnosů - pouze na 96,94 %, tj. celkem Kč 9,966.231 a to především v plánovaných položkách na dary od tuzemců i darů od zahraničních církví. Celkové náklady proti plánu naplnily rozpočet na 94,50 % tj. Kč 10,094..904,-, i když došlo u některých položek k překročení nákladů, zejména na cestovném (čerpání na 133,86 %.- vliv povodní) a dále u některých materiálových nákladů, i když celkové materiální náklady byly čerpány na 71,59%. Ztráta ústředí je plně kryta z fondů. DR doporučuje synodu vzít výsledky hospodaření ústředí Diakonie na vědomí.
  2. Čerpání dotací o MPSV za jednotlivá střediska jsou v souladu s rozhodnutími MPSV, což potvrdil Výrokem auditora ve své zprávě ze dne 20.3.2003 ing. Pavel Novotný, vykonavatel auditu.
  3. Nedořešené zůstávají pohledávky společnosti Retract s.r.o., na což upozornila revizní komise ve svém zápise ze dne 15.4.2003.
  4. DR se zabývala rovněž inventarizacemi ústředí Diakonie. V zápise z kontroly účetnictví v ústředí uložila provést dodatečně fyzickou inventarizaci ve smyslu § 29 a 30 Zákona o účetnictví č. 563/12991 Sb. U dokladové inventarizace, která byla provedena, uložila DR doplnění o údaje, jak bude Zajištěno vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a vrácení půjček (Retract).

2) Kontrolní činnost:
Členové DR byli v průběhu roku informováni o činnosti Diakonie zápisy z představenstva Diakonie i osobní návštěvou v ústředí. Kontrola ve Středisku Diakonie v Libici byla provedena bez výhrad. Na žádost představenstva ústředí Diakonie byla provedena kontrola ve středisku v Přelouči n/L. Kontrola byla zaměřena na ověření statutárního názvu, pracovní smlouvy zaměstnanců, spolupráci představenstva střediska se zakládajícím sborem ČCE v Přelouči, duchovní péče o klienty, dále na vedlejší hospodářskou činnost střediska a kontrolu účetnictví vč. provádění inventarizací. Provedenou kontrolou byla zjištěna řada nedostatků především v oblasti účetnictví při provádění vedlejší hospodářské činnosti. DR rovněž uložila upravit stávající smlouvy se sborem i s MěÚ. Doporučila ústředí Diakonie provést hloubkovou kontrolu na vybraných úsecích činností střediska v Přelouči.


3) Výroční zpráva Diakonie ČCE
DR se seznámila se zprávou o činnosti Diakonie za rok 2002 určenou pro 4. shromáždění Diakonie ČCE. Zpráva podává podrobný přehled o struktuře Diakonie, zabývá se jednotlivými projekty na střediscích, yč. pomoci postiženým povodněmi a zahraničními vztahy Diakonie v r. 2002. Poměrné krátký úsek je věnován hospodaření Diakonie ČCE. Ve zprávě také není podaná informace o situaci ve středisku Travná, zejména zda byla provedena oprava účetnictví za minulá léta 1999-2000 a zda byly již vyjasněny vztahy s Občanským sdružením Setkávání a Občanským sdružením Ester.

Závěr
Dozorčí rada konstatuje, že Diakonie ve většině středisek plní své poslání a zajišťuje úkoly ve smyslu Řádu diakonické práce ČCE. V uplynulém roce 2002 se Diakonie musela potýkat s řadou nepříznivých skutečnosti, zejména s novelou církevního zákona, který Diakonii ohrožoval v samotné její existenci: Rovněž neustálé snižování dotací na hlavní činnost (v r. 2002 o 15% proti r. 2001) znamenalo mnohde přesun ušetřených prostředků na hlavní činnost. Velmi dobře obstála Diakonie ve službách sociální a humanitární pomoci při loňských povodních, což bylo oceněno i veřejností.

Z kontroly hospodaření vyplývá potřeba zaměřit se na sledování činnosti u středisek, kde hrozí trvalá ztráta na hospodářském výsledku a snažit se předcházet zásadním nedostatkům v účetnictví, především prováděním vlastních kontrol a působením ekonomické komise.


V Praze, 24.4.2003

Za dozorčí radu :
Milada Havránkováing. Jaroslav LacinaIng. Bc. Jan Teplý