1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.7C


VOLBA ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ SYNODNÍ RADY ČCE

A) Informace o činnosti mandátové komise synodu:

Synodní rada ČCE a předsednictvo 30. synodu ČCE se již před 4. zasedáním 30. synodu ČCE společně zamýšleli nad přípravou nadcházejících voleb synodní rady v r. 2003. Shodli se na tom, že přípravu voleb svěří mandátové komisi synodu zřízené podle CZ § 26 odst. 1 písm. e). Dohodnutý postup přípravy voleb byl zachycen v dopise adresovaném seniorátním výborům a farním sborům ČCE, s jehož textem bylo seznámeno 4. zasedání 30. synodu ČCE v tisku 7 B. Synod navržený postup akceptoval. Příprava voleb poté proběhla v těchto fázích:
  1. Mandátová komise synodu písemně požádala farní sbory a seniorátní výbory, aby prostřednictvím konventů navrhly jednoho kandidáta na funkci synodního seniora, dva kandidáty na funkci náměstků synodního seniora a tři kandidáty na náhradníky duchovenských členů synodní rady, dále pak jednoho kandidáta na funkci synodního kurátora, dva kandidáty na funkci náměstků synodního kurátora a tři kandidáty na funkci náhradníků laických členů synodní rady.
  2. Mandátová komise zpracovala návrhy z konventů.
  3. Mandátová komise písemně oslovila navržené kandidáty, informovala je, kolik seniorátů je navrhuje na která místa, a dotázala se jich, zda přijímají kandidaturu.
  4. Mandátová komise zpracovala došlé odpovědi, a navrhla text tisku pro synod.
  5. Předsednictvo synodu upravilo a schválilo text tisku.
  6. ÚCK rozeslala poslancům synodu tisk se jmény navržených kandidátů a s informací, zda přijímají kandidaturu.
Mandátová komise 30. synodu ČCE shromáždila návrhy ze 13. konventů. Návrh z konventu Ústeckého seniorátu nerespektoval zadání pokud jde o počet navržených kandidátů, proto mandátová komise nemohla jeho návrhy přičíst navrženým kandidátům tak, aby měly stejnou váhu jako návrhy z ostatních seniorátů. Na funkce šesti členů a šesti náhradníků synodní rady bylo seniorátními konventy navrženo celkem 72 kandidátů. Na dotaz mandátové komise, zda přijímají kandidaturu, odpovědělo 61 navržených. Kladně se vyjádřilo 14 navržených, 1 z nich přijal kandidaturu jen na některá z míst, na něž byl navržen. Kandidaturu nepřijalo 47 navržených, 1 z nich nepřijal kandidaturu jen na některá z míst, na něž byl navržen. 10 navržených mandátové komisi vůbec neodpovědělo.
Děkujeme staršovstvům, seniorátním výborům a konventům, které k přípravě voleb do SR přistoupily odpovědně a předložily správně strukturované návrhy. Děkujeme i navrženým, kteří se ke své kandidatuře včas vyjádřili.
Cílem popsaného procesu přípravy voleb bylo poskytnout církvi dostatek času k promýšlení otázky, kdo by měl po příštích šest let stát v jejím čele, a navrženým kandidátům umožnit, aby se nemuseli v tak důležité a mnohdy i osobně složité věci rozhodovat bez přípravy a pod časovým tlakem během zasedání synodu. Vyjádření navržených nepokládáme za konečná. Každý z nich může své záporné rozhodnutí změnit až do chvíle, než 31. synod na svém 1. zasedání přistoupí k volbě. Každý poslanec synodu může během příslušného jednání synodu navrhnout další kandidáty, kteří splňují ustanovení CZ § 25, odst. 9. pokud zajistí jejich závazné vyjádření, že přijmou volbu, budou-li zvoleni.
Prosíme všechny poslance synodu, aby ve spolupráci s ostatními členy církve, vyhledávali další vhodné kandidáty. Navržené, kteří odpověděli záporně, prosíme, aby své rozhodnutí znovu zvážili.
Pokud má kdokoli z poslanců synodu nebo navržených kandidátů pocit, že při zpracovaní návrhů z konventů, které neměly stejnou podobu a strukturu, došlo na straně mandátové komise k pochybení, prosíme, přijměte naši omluvu a obraťte se neprodleně se svými námitkami na ses. Reginu Peškovou, vedoucí tajemnici ÚCK, pošt. př. 466, 111 21 Praha. Všechny předložené námitky budou zveřejněny na 1. zasedání 31. synodu před volbou členů a náhradníků synodní rady ČCE.


B) Návrhy konventů a vyjádření kandidátů:


Kazatelé:
Bísek Tomášna místo synodního senioranepřijímá kandidaturu
Blažek Mojmírna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Čapek Janna místa synodního seniora, náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Čašková Esterna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Dvořáček Pavelna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Gruber Jiřína místo náhradníkapřijímá kandidaturu
Halamová Evana místo náměstka nepřijímá kandidaturu
Hübner Milošna místo náměstka nepřijímá kandidaturu
Hudec Janna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Hudec Petrna místa 1. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Kalus Pavelna místa náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Kašpar Pavelna místa 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Keller Janna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Keřkovský Janna místa 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Klinecký Pavelna místa náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Kopecký Vladimírna místa náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Krupa Janna místa náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Kužel Rubenna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Mamulová Lydiena místa náměstka a náhradníkaneodpověděla
Matějka Blahoslavna místa 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Matějka Danielna místa 1. náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Pfann Miroslavna místo náhradníkaneodpověděl
Pleskotová Věrana místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Pokorný Pavelna místo náhradníkaneodpověděl
Rejchrt Milošna místa synodního seniora, náměstka a náhradníkaneodpověděl
Ruml Joelna místa 1. náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Ruml Pavelna místa 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Smetana Pavelna místo synodního senioranepřijímá kandidaturu
Soběslavský Ondřejna místo náhradníkaneodpověděl
Syrovátka Vojenna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Vašina Miloslavna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Vítek Jaroslavna místo náhradníkaneodpověděl
Vokoun Jaroslavna místo náhradníkaneodpověděl
Ženatý Danielna místa synodního seniora, náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
 

Starší:
Balcar Janna místa 2. náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Bartušek Janna místo 1. náměstkanepřijímá kandidaturu
Brahová Nadějena místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Buzek Vladimírna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Carda Petrna místa synodního kurátora a náhradníkaneodpověděl
Cejnar Miroslavna místo náhradníkapřijímá kandidaturu
Čejková Mahulenana místa náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Fon Karelna místo 2. náměstkanepřijímá kandidaturu
Honzal Pavelna místo 1. náměstkanepřijímá kandidaturu
Hůlka Jiřína místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Klimeš Pavelna místo 1. náměstkapřijímá kandidaturu
Křivohlavý Jaromírna místa synodního kurátora, 1. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Kužel Jiřína místo 2. náměstkanepřijímá kandidaturu
Lacina Jaroslavna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Litomiský Janna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Matějka Janna místo náhradníkapřijímá kandidaturu
Matějka Karelna místo 1. náměstkanepřijímá kandidaturu
Michalík Milanna místo náhradníkaneodpověděl
Novotný Petrna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Pistor Pavelna místa 2. náměstka a náhradníkapřijímá kandidaturu
Plachý Antonínna místa synodního kurátora, náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Pokorný Joelna místa synodního kurátora a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Prosek Pavelna místo náměstkapřijímá kandidaturu
Roskovcová Lydiena místa synodního kurátora, 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu
Růžička Tomášna místa synodního kurátora, 2. náměstka a náhradníkanepřijímá kandidaturu na syn. kurátora a náhradníka
Ryšavá Liana místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Říčan Pavelna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Schneider Bohuslavna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Sterzik Rudolfna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Stolař Pavelna místo synodního kurátoranepřijímá kandidaturu
Susa Zdeněkna místo náhradníkapřijímá kandidaturu
Titěra Daliborna místa náměstka a náhradníkaneodpověděl
Trusina Pavelna místo náměstkanepřijímá kandidaturu
Zadražilová Evana místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Zikmundová Simonana místa synodního kurátora, náměstka a náhradníkapřijímá pouze na náhradníka
Zoubek Mikulášna místo náměstkapřijímá kandidaturu
Žárský Danna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu
Žilková Miriamna místo náhradníkanepřijímá kandidaturu


Předsednictvo 30. synodu ČCE