1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.7 A


ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA SYNODU O PLNĚNÍ USNESENÍ 4. ZASEDÁNÍ A 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 30. SYNODU

Zprávu předkládá předseda 30. synodu V. Kopecký


Usnesení 4. zasedání 30. synodu ČCE


 1. Zvolená komise projednala během 4. zasedání 30. synodu všechna odvolání proti rozhodnutí CPR a stížnost na postup CPR a předložila plénu synodu návrhy na rozhodnutí.
 2. Komise jednala během 4. zasedání 30. synodu a předložila plénu synodu návrh textu poselství.
 3. Komise jednala během 4. zasedání 30. synodu a předložila plénu synodu návrh textu Prohlášení synodu ČCE o vztahu křesťanů k Židům.
 4. Synodní rada vyhlásila změny CZ §§ 9, 22 a 25 dne 20. června 2002.
 5. Synodní rada vyhlásila novelizovaný Řád o správě církve dne 20. června 2002.
 6. Synodní rada vyhlásila Pravidla pro zřizování kazatelských míst v ČCE dne 20. června 2002.
 7. Synodní rada vyhlásila dne 20. června 2002, že platnost usnesení synodu upravujících postavení Ochranovského seniorátu byla prodloužena do 1. zasedání 31. synodu.
 8. Synodní rada uložila PO právnímu, aby pro 1. zasedání 31. synodu připravil zprávu o dosavadních jednáních o zřízení církevního soudu a podklady pro opětné zahájení těchto jednání. Zpráva a návrhy na další možný postup jsou předloženy synodu k rozhodnutí v tisku 19 B.
 9. Jednání o otázce virility kurátorů na konventech byla podle rozhodnutí synodu zastavena.
 10. Synodní rada 20. června 2002 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o zprávách, které mu byly předloženy.
 11. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům pracovní texty k tématu "Co od sebe navzájem očekávají sbory a kazatelé" jako přílohu usnesení 4. zasedání 30. synodu.
 12. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům "Prohlášení synodu o vztahu křesťanů k Židům" jako přílohu usnesení 4. zasedání 30. synodu.
 13. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům "Slovo synodu k současným česko německým vztahům" jako přílohu usnesení 4. zasedání 30. synodu. Text poskytla i sdělovacím prostředkům.
 14. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům "Prohlášení synodu o Diakonii" jako přílohu usnesení 4. zasedání 30. synodu. Text poskytla i sdělovacím prostředkům.
 15. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům a střediskům Diakonie "Dopis o Diakonii", který vyjadřuje uznání a podporu práci Diakonie ČCE.
 16. Předseda synodu písemně sdělil faráři Adolfu Petrovi, jak synod rozhodl o jeho odvolání proti rozhodnutí CPR.
 17. Předseda synodu písemně sdělil emeritnímu faráři Janu Dusovi, jak synod rozhodl o jeho odvoláních proti rozhodnutí CPR.
 18. ÚCK oznámila seniorátnímu výboru Moravskoslezského seniorátu, že synod nedospěl k rozhodnutí ve věci jeho stížnosti na postup CPR.
 19. V tisku 19 podává synodní rada zprávu, jak je plněno usnesení o přípravě textů, které vyjádří věroučnou identitu ČCE.
 20. V tisku 19 podává synodní rada zprávu, jak je plněno usnesení o přípravě nové Agendy ČCE.
 21. V tisku 19 podává synodní rada zprávu, jak je plněno usnesení o přípravě pracovníků pro katechezi dětí s postižením.
 22. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům stanovisko PO teologického "Teologické pozadí presbyterně synodního zřízení" jako přílohu usnesení 4. zasedání 30. synodu.
 23. Jednání o otázce nových způsobů zastupování kazatelů, kteří jsou dlouhodobě nepřítomni ve sboru, byla podle rozhodnutí synodu zastavena.
 24. Synodní rada oznámila všem církevním sborům stanovisko synodu ke vztahu mezi pověřením ke službě slova a svátostí v rámci usnesení 4. zasedání 30. synodu.
 25. V příloze tisku 19 předkládá synodní rada synodu koncepci práce v hudební oblasti.
 26. V příloze tisku 19 předkládá synodní rada synodu koncepci humanitární pomoci církve.
 27. V tisku 19 předkládá synodní rada stanovisko PO teologického k otázce loga církve a zprávu o diskusi o kříži ve sborech ČCE. V příloze tisku 19 předkládá synodní rada synodu návrh loga církve a vyjádření celocírkevní porady zástupců mládeže k této otázce.
 28. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu Komise pro vnitřní personální audit a návrh na další postup ve věci organizačního a personálního auditu ÚCK.
 29. Mimořádné zasedání 30. synodu proběhlo 7. září 2002 a projednalo všechny návrhy, které nebyly pro nedostatek času projednány na 4. zasedání 30. synodu.
  1. zasedání 31. synodu svolala synodní rada na návrh předsednictva synodu na dny 22. - 25. května 2003.
 30. Synodní rada oznámila 20. června 2002 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o účetní závěrce hospodaření povšechného sboru za r. 2001.
 31. Synodní rada oznámila 20. června 2002 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o rozpočtu povšechného sboru na r. 2002.
 32. Synodní rada oznámila 20. června 2002 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o odvodech sborů do Personálního fondu v r. 2003.
 33. Synodní rada oznámila 20. června 2002 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních reparticích v r. 2003 a o jejich rozdělení na senioráty.
 34. Synodní rada oznámila 20. června 2002 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních sbírkách v r. 2003.
 35. Synodní rada vyhlásila celocírkevní sbírku na stavbu hospice Diakonie ve Valašském Meziříčí dopisem zaslaným všem církevním sborům dne 14. ledna 2003.
 36. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu o dosavadním plnění usnesení synodu o platech kazatelů a návrh na další postup v této věci.
 37. Evangelická teologická fakulta splatila ČCE v termínu třetinu dluhu. Synodní rada oznámila UK ETF, že jí ČCE zbývající část dluhu promíjí. Děkan UK ETF zaslal synodní radě děkovný dopis.
 38. V příloze k tisku 19 předkládá synodní rada zprávu jak pokračuje vyhledávání grantů pro práci církve a práce na studii o možnostech samofinancování církve.
 39. V tisku 19 předkládá synodní rada své stanovisko k otázce zvyšování zdrojů Sbírky solidarity sborů a návrh správní rady Personálního fondu.
 40. Náklady 4. zasedání 30. synodu byly uhrazeny z repartic v souladu s usnesením synodu.


Usnesení 1. mimořádného zasedání 30. synodu ČCE


 1. Zvolený farář mládeže ČCE nastoupil na zřízené místo tajemníka ÚCK.
 2. Synodní rada oznámila dopisem všem církevním sborům zahájení řízení o změnách CZ. Stanoviska konventů k navrženým změnám jsou uvedena v tisku 17.
 3. Synodní rada vyhlásila změnu Řádu o správě církve dne 18. září 2002.
 4. Synodní rada vyhlásila změnu Jednacího a volebního řádu dne 18. září 2002.
 5. Synodní rada vyhlásila změny Řádu pro kazatele dne 18. září 2002.
 6. Synodní rada vyhlásila změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi dne 18. září 2002.
 7. Synodní rada vyhlásila změnu Řádu hospodaření církve dne 18. září 2002.
 8. Synodní rada vyhlásila změny Statutu Personálního fondu dne 18. září 2002.
 9. Synodní rada vyhlásila změny Statutu Jeronýmovy jednoty Synodní rada vyhlásila změny Statutu Personálního fondu dne 18. září 2002.
 10. Synodní rada rozeslala 18. září 2002 všem církevním sborům Směrnice pro tvorbu ujednání souvisejících s povolací listinou jako přílohu usnesení 1. mimořádného zasedání 30. synodu.
 11. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu jak pokračuje příprava vzorových smluv pro užívání bytů a aut.
 12. Synodní rada uložila PO právnímu, aby připravil doplnění ŘHC o ustanovení, které umožní pronajímat bytové prostory nejvýše na dobu pěti let. Návrh vypracovaný PO právním předkládá synodu ke schválení v tisku 15 J.
 13. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu, jak pokračuje edice CZ a řádů v elektronické podobě a příprava rejstříku k nim.
 14. Synodní rada zveřejnila Pastýřské slovo členům církve v rámci usnesení 4. zasedání 30. synodu.
 15. Stanovisko synodu ČCE k otázce vysluhování večeře Páně dětem předložili delegáti ČCE Leuenberskému synodu.
 16. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu, jak pokračuje jednání o zveřejnění revidovaných textů Modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry.
 17. Třetí kazatelské místi ve FS ČCE Český Těšín bylo zřízeno, ale dosud nebylo obsazeno.
 18. Studentský farář při UK ETF pokračuje ve své práci podle usnesení synodu.
 19. V tisku 19 předkládá synodní rada návrh podmínek ordinace kazatelů pověřených službou v jiných institucích.
 20. Předsednictvo synodu nemá zprávy, zda a jak církevní orgány plní toto usnesení.
 21. V tisku 19 a v tisku 5 (V. referát) předkládá synodní rada zprávy, jak pokračuje jednání o možnostech zavedení profesionální kaplanské služby v nemocnicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních.
 22. Synodní rada průběžně informuje církevní sbory o práci celocírkevního kantora a o možnostech spolupráce s ním.
 23. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu o termínech zveřejnění údajů ve schematismu ČCE.
 24. V tisku 19 předkládá synodní rada zprávu o výsledcích veřejné soutěže na vypracování nového katechismu a návrh na vydání vítězné práce.
 25. Synodní rada v rámci usnesení 1. mimořádného zasedání 30. synodu zveřejnila poděkování těm kteří se zapojili do odstraňování škod způsobených povodněmi.
 26. Synodní rada odeslala vládě a parlamentu ČR dopisy vyzývající k uznání Čínské republiky Tchaj-wan, k navázání diplomatických styků s ní, a podporující její žádost o přijetí za řádného člena OSN.
 27. Synodní rada předkládá sborům rozbory výsledků celocírkevních sbírek a hospodaření s prostředky, která se v nich shromáždily.
 28. Synodní rada rozeslala sborům informační leták o možnostech, které platné právní předpisy poskytují pro dary církvi a jejich odpisy z daňového základu. Leták je zařazen do materiálů synodu.
 29. Náklady 1. mimořádného zasedání 30. synodu byly uhrazeny z repartic v souladu s usnesením synodu.
 30. V tisku 19 předkládá SR koncepci užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru.
 31. V tisku 19 předkládá SR zprávu o jednání s nájemníky bytů ve vlastnictví povšechného sboru.