1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
Příloha k usnesení č.52


NÁVRH KONCEPCE
HUMANITÁRNÍ POMOCI ČCE

plnění usnesení č.26 z 4.zasedání 30.synodu ČCEHumanitární pomoc je součástí služby bližním, která patří k poslání církve vedle zvěstování slova a vysluhování svátostí.


Cílem koncepce humanitární pomoci Českobratrské církve evangelické (dále jen HP ČCE) je vytvořit organizační podmínky k tomu, aby se církev prostřednictvím sborů, jednotlivců a středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické (dále jen Diakonie ČCE) mohla účinně podílet na pomoci při živelních pohromách nebo průmyslových a jiných katastrofách regionálního a většího rozsahu na území České republiky.

Pomoc bude poskytována všem potřebným bez rozdílu příslušnosti k církvi. Pro pomoc institucím budou vypracována kritéria, která budou reflektovat širší souvislosti, zejména vůli dárců, možnosti financování projektů z jiných zdrojů apod.

Humanitární pomoc ČCE je doplňkovou k integrovanému záchrannému systému v ČR.


Organizační schéma pro realizaci HP ČCE a kompetence jednotlivých stupňůSynodní rada
Synodní rada (dále jen SR) zřizuje správní komisi pro HP ČCE a zároveň určí počet jejich členů. SR schvaluje zejména základní kritéria pro poskytování humanitární pomoci, především pro distribuci finančních prostředků z celocírkevních a zahraničních církevních zdrojů.


Komisi SR pro HP ČCE
Komise SR pro HP ČCE tvoří: člen SR, pracovníci ÚCK (tajemník pro ekumenické a zahraniční vztahy, ekonom), nejméně dva zástupci Diakonie ČCE (ředitel, náměstek), hlavní koordinátor pomoci v terénu, příp. jeho zástupce, odborník – stavař, event. další odborníci. Komise dává doporučení SR k zajištění humanitární pomoci v rámci ČCE, spravuje finanční prostředky shromážděné pro účely humanitární pomoci (udává základní mantinely k distribuci finančních prostředků z celocírkevních zdrojů, rozhoduje o uvolnění konkrétních částek), doporučuje projekty k podpoře církevním partnerům do zahraničí.


Ústředí Diakonie ČCE
Koordinátoři pomoci v terénu
Hlavní koordinátor a jeho zástupci zajišťují koordinaci pomocných akcí přímo v terénu v kontaktu s ústředím Diakonie ČCE (ústředním krizovým štábem) a jednotlivými oblastními krizovými štáby.


Oblastní krizový štáb
Oblastní štáb spolupracuje s ústředím Diakonie ČCE (ústředním krizovým štábem), koordinátory pomoci v terénu a dále na své úrovni s integrovaným záchranným systémem i s dalšími organizacemi, poskytujícími pomoc v krizích.

Poskytuje zejména tuto pomoc:

Umístění krizových štábů
Krizové štáby jsou zřízeny na adrese církevního sboru nebo střediska Diakonie ČCE na základě průzkumu potřebnosti, výzvy z ústředí Diakonie ČCE a dle svých možností (ubytovací a stravovací kapacity, hygienické zázemí, zajištění chodu místními dobrovolníky, apod.).


Financování
Pro realizaci humanitární pomoci v  krizové situaci budou vyhledávány zdroje formou mimořádných sbírek a pomoci od zahraničních partnerů. Financování aktivovaných oblastních štábů bude součástí celkové pomoci a bude se dít na základě rozhodnutí komise pro HP ČCE. Finanční částka, přidělená na konkrétní pomoc jednotlivým oblastním krizovým štábům, prochází účetnictvím toho střediska Diakonie ČCE nebo místního sboru, ve kterém má OKŠ své sídlo. Činnost oblastních krizových štábů a další konkrétní pomoc jednotlivcům a skupinám obyvatel je administrativně zpracována formou projektů, které mají řádný rozpočet. Komise HP ČCE  schvaluje  jednotlivé projekty a rozhoduje o uvolňování konkrétních finančních částek získaných z církevních a veřejných sbírek i  dalších zdrojů.

V době mimo krizovou situaci se náklady budou týkat zejména školení pracovníků krizových štábů a dobrovolníků pro pomoc pastoračně psychoterapeutickou, vedoucích jednotlivých týmů a monitorovačů rozsahu škod. Zvláštní rozpočet bude vypracován pro zřízení příručního skladu humanitárních potřeb a jeho obnovu.  Pro jeho vybavení budou využity nabídky vhodných materiálů ze strany státní správy, případně zahraničních partnerů. Rozpočet pro zajištění fungujícího systému HP ČCE navrhuje komise pro HP ČCE a předkládá synodní radě.


Kontrolní mechanismus
Synodní rada bude o fungování systému HP informována svým zástupcem v komisi, podobně představenstvo Diakonie ČCE.

O průběhu pomoci budou poskytovány informace průběžně a po jejím ukončení bude podána oběma správním orgánům (SR a představenstvo Diakonie ČCE) podrobná zpráva včetně finančního vyúčtování. V případě rozsáhlejších projektů, které budou financovány z celocírkevních nebo zahraničních zdrojů, bude vyúčtování podrobeno řádnému auditu a komise SR stanoví specifický kontrolní mechanismus.


Předpoklady realizace humanitární pomoci
 1. Vytvoření manuálu pro řešení krizových situací pro sbory a střediska Diakonie ČCE.
 2. Proškolení dobrovolníků
  1. pro kontakt s postiženými (psychosociální pomoc),
  2. vedoucích jednotlivých týmů dobrovolníků
  3. monitorovačů rozsahu škod.
 3. Vyškolení pracovníků štábu.
 4. Evidence dobrovolníků event. kontaktních adres na školy, sbory  a pracoviště, které mohou poskytnout skupiny nebo jednotlivce k manuální práci.
 5. Vytvoření příručního skladu humanitárních potřeb.


Zpracoval: Vojen Syrovátka, předseda Komise pro humanitární pomoc