1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.9


ZPRÁVA REVIZORŮ
PRO 1. ZASEDÁNÍ 31. SYNODU ČCE


Revize byla provedena ve třech termínech, a to 19. 3., 9. 4. a 29. 4. 2003.
Revizi provedli: Milada Havránková, Ing. Jan Matějka, Ing. Jan Bartušek.

Předmětem revize bylo ve smyslu ŘHC a nálezů předchozích revizí:
Revizoři konstatovali, že vedení účetnictví se podstatně zlepšilo. Je to důsledkem předání vlastního účtování firmě K-konto s.r.o., která pečlivě dodržuje účetní předpisy a metodiky, příchodem nového vedoucího ekonoma, Ing. Ivana Kolmana, zpracováním a zavedením vnitřních předpisů. Postupně se odstraňují nedostatky vzniklé v předchozím období a účetnictví se tak stává průkazným a vyjadřujícím reálný stav.

Z kontroly pohledávek a závazků na základě odborné analýzy firmy R-audit s.r.o. vyplynulo, že některé pohledávky jsou promlčené a nevymahatelné (byly navrženy k odpisu), u dalších bude požádáno o uznání dluhu či odsouhlasení s dlužníky. Chybným účtováním v letech 1997 - 2001 vznikly některé pohledávky (nevyúčtované zálohy), které neměly reálný podklad (nepředstavovaly faktický dluh odběratele). Odpisem, proúčtováním do nákladů i výnosů a dalšími opatřeními byla zavedena funkční evidence pohledávek.

Inventarizace byla poprvé řádně provedena podle zásad a příkazů vydaných vedením ÚCK ve smyslu ustanovení zákona o účetnictví. Existují všechny požadované dokumenty, včetně zápisu hlavní inventarizační komise, který určuje, jak bude naloženo s jednotlivými inventarizačními rozdíly. Po realizaci těchto opatření bude dosaženo zpřesnění evidence majetku.

S fondy bylo hospodařeno řádně a vyjma personální fond nebyly překročeny rozpočtované výdaje. U personálního fondu došlo k překročení čerpání o 173 937 Kč, oproti schválené částce 8 196 412 Kč, a to z důvodu vyrovnání mzdových prostředků ÚCK v první polovině roku 2002. Celkově však mzdové prostředky ÚCK nedosáhly rozpočtované výše.

Účetní doklady až na malé výjimky splňují formální podmínky zákona o účetnictví.

Vnitřní předpisy již tvoří prakticky ucelený systém. Jsou jimi Zásady pro vykonávání dispozičního oprávnění (stanoví podpisová oprávnění a zodpovědnost), Organizační řád, Směrnice k účetní uzávěrce a Zásady pro inventarizaci. Chybí předpis z oblasti BOZP.

Celkový výsledek roku 2002 je pozitivní, rozpočet nebyl naplněn v nákladové části a některé výnosy byly překročeny. Hospodářský výsledek hlavní činnosti církve je záporný (cca - 7,5 mil. Kč), vedlejší činnost pak vykazuje zisk cca 12 mil. Kč. Dosud neurčeno bylo 3,9 mil. Kč nákladů, jež do 30.6. budou rozklíčovány pro daňové přiznání.

Při zkoumání rozpočtu bylo zjištěno, že nedochází k odpisování nemovitého majetku (movitý byl částečně odepsán v roce 2002), a to z důvodů nepředložení podkladů pro zjištění výše těchto odpisů ekonomickému oddělení. Podle názoru revizorů tak dochází ke zbytečnému odvodu daně z příjmů, a to v odhadované částce převyšující 1 mil. Kč.

V Praze dne 29.4.2003

Milada Havránková
Ing. Jan Matějka
Ing. Jan Bartušek