Usnesení 2. zasedání 31. synodu ČCE
13. – 16. května 2004, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 31. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. zasedání 31. synodu ČCE:


A) VOLBY

Usnesení č. 1: Volba delegátů na synod GEKE

Synod zvolil delegáty, kteří budou zastupovat ČCE na 3. synodu GEKE v Plzni na podzim r. 2004. Jsou to: Pavel Filipi, Daniel Matějka, Lýdie Roskovcová a Daniel Heller st.

Usnesení č. 2: Volba revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil revizory hospodaření povšechného sboru na dobu od r. 2004 do r. 2008. Jsou to:
Jan Matějka, Jiří Groll, Lubomír Dobeš, Milada Havránková.

Synod zvolil náhradníky revizorů hospodaření povšechného sboru v tomto pořadí:
1. Mladana Hezoučká, 2. Jan Litomiský, 3. Ladislav Zvolánek, 4. Miroslav Maňák.

Usnesení č. 3: Volba poslanců ústředního shromáždění JJ

Synod zvolil poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kteří budou zastupovat jednotlivé senioráty a synodní radu v době od r. 2004 do r. 2008, a jejich náhradníky. Jsou to:
Pražský seniorát – I:Petr Hudec, Pavel Hlaváč
náhradníci: Pavel Hejda, Tomáš Trusina
Poděbradský seniorát – II: Milada Havránková
náhradník: Josef Lounek
Jihočeský seniorát – III: Zdeněk Kostka
náhradník: Pavel Klimeš
Západočeský seniorát – IV: Lubomír Líbal, Lubomír Kovář
náhradníci: Petr Braha, Pavel Knorek
Ústecký seniorát – V: Michal Pavlovský
náhradník: Adam Kiša
Liberecký seniorát – VI: Jiří Kužel
náhradnice: Věra Ryšavá
Královéhradecký seniorát – VII: Zdeněk Borecký
náhradník: Jaroslav Andrejs
Chrudimský seniorát – VIII: Jan Kubíček, Miroslav Sirůček
náhradníci: Marek Vanča, Hana Mazurová
Poličský seniorát – IX: Jaroslav Lacina
náhradník: Jan Štorek
Horácký seniorát – X: Eva Zadražilová
náhradník: Pavel Konvalinka
Brněnský seniorát – XI: Jarmila Řezníčková, Milan Ryšavý
náhradníci: Jan Plecháček, Jindřich Mach
Východomoravský seniorát – XII: Jiří Stehno, Vladimír Kopecký, František Halaš
náhradníci: Martin Beneš, Bronislav Czudek, Daniel Košťál
Moravskoslezský seniorát – XIII: Vlastimil Kovář, Jan Košťál
náhradníci: František Hruška, Jan Bartušek
Ochranovský seniorát – XIV: Jiří Kouba
náhradník: Jiří Polma
Synodní rada: Mahulena Čejková, Pavel Stolař


B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 4: Změny Církevního zřízení:

CZ § 22

a) Synod odkládá na 3. zasedání 31. synodu hlasování o návrhu na změnu CZ § 22, který je předložen v tisku 14 B a zní: "Do výčtu členů konventu v odstavci 1 se vkládá nové písm. c) všichni kurátoři sborů v seniorátu. Dosavadní písm. c) d) se přeznačují na d) e)."
b) Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu zajistila návrh přepracování církevních řádů tak, aby v souvislosti s případnou změnou CZ § 22 nedošlo ke zvýšení počtu poslanců na konventech.

CZ § 25

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 25 takto:
Do CZ § 25 se vkládá nový odstavec 3 v tomto znění:
3. Na jednání synodu ČCE má právo vyslat svého delegáta kterákoli církev sdružená ve Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE). Tento delegát má statut hosta s právem promluvit v rozpravě. Církev sdružená v GEKE má právo vyslat delegáta - svého člena pouze tehdy, umožní-li její předpisy, aby se jednání jejího nejvyššího orgánu – shromáždění účastnil za stejných podmínek zástupce ČCE.

Usnesení č. 5: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 18 odst. 1 a 5.

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 18 odst. 1 a 5 v tomto znění:
1. Kazatelskou stanici zřizuje staršovstvo farního sboru s předchozím souhlasem příslušného seniorátního výboru. Kazatelská stanice nemá právní subjektivitu.
5. O zrušení kazatelské stanice rozhoduje staršovstvo farního sboru s předchozím souhlasem příslušného seniorátního výboru.

ŘSC čl. 27 odst. 1 písm. h)

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 27 odst. 1 písm. h) v tomto znění:
h) jednat o stížnostech na seniorátní výbor

ŘSC čl. 37 odst. 1 písm. m)

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 37 odst. 1 písm. m) v tomto znění:
m) volit z kazatelů a starších farních sborů na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky

ŘSC čl. 43 odst. 1 písm. k)

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 43 odst. 1 písm. k) v tomto znění:
k) zkoumat a potvrzovat volby kazatelů a členů a náhradníků seniorátních výborů

Usnesení č. 6: Změna jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 12 odst. 8

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 12 odst. 8 v tomto znění:
8. Po složení slibu členů zvolí shromáždění zapisovatele, skrutátory a tři verifikátory zápisu. Zapisovatelé nemusí být členy shromáždění. Začíná-li nové čtyřleté období shromáždění, zvolí shromáždění nejprve předsedu. Po zvolení předsedy shromáždění řídí další volby a jednání tento předseda. Především se zvolí členové předsednictva shromáždění a ti se pak spolu s předsedou při řízení zasedání střídají. Členové předsednictva řeší otázky řízení shromáždění dohodou. Jinak rozhoduje předseda.

Usnesení č. 7: Změna Řádu pro kazatele

ŘK čl. 7 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1 v tomto znění:
1. Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář vykonávat svůj úřad po dobu delší než 3 měsíce, nebo je-li na místo kazatele farního sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. Administrátorovi přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat.

Usnesení č. 8: Změny Řádu diakonické práce

Synod usnáší změny Řádu diakonické práce v tomto znění:

ŘDP, preambule, třetí odstavec:

Kde jsou pro to předpoklady, zřizují se v rámci ČCE diakonická zařízení jako střediska různě specializované pomoci potřebným a speciální školy, předškolní a školská zařízení jako právnické osoby v rámci Diakonie ČCE.

ŘDP, preambule, čtvrtý odstavec:

Z preambule se vypouští čtvrtý odstavec, který zní:
Pro vzdělávání dětí umístěných ve střediscích Diakonie ČCE se zřizují základní speciální školy, předškolní a školská zařízení jako právnické osoby v rámci Diakonie.

ŘDP čl. 2 odst. 2

2. Péče prováděná institucionálně ve střediscích Diakonie ČCE, zřízené podle § 4 odst. 1 písm. a) CZ. Diakonie ČCE se řídí ustanoveními Oddílu III. tohoto řádu.

ŘDP čl. 9 odst. 1 písm. c)

c) poskytovat ve svých střediscích v nezbytném rozsahu zdravotní a s ní související ošetřovatelskou péči,

ŘDP čl. 9 odst. 2 písm. a)

a) konat pastorační péči a křesťanskou službu v součinnosti se sbory ČCE,

ŘDP čl. 10 odst. 2 a 3

2. Při zřízení střediska uzavře představenstvo Diakonie ČCE s některým sborem ČCE smlouvu o spolupráci s tímto střediskem. Podrobnosti spolupráce upraví středisko písemnou dohodou s tímto sborem. Dohoda nesmí být v rozporu se smlouvou o spolupráci. Středisko každoročně informuje spolupracující sbor o své činnosti a hospodaření předložením výroční zprávy, případně dalšími informacemi, které si spolupracující sbor vyžádá.
3. Pokud jedna ze stran neplní smlouvu o spolupráci, může ji kterákoli z nich vypovědět po předchozím projednání. Představenstvo Diakonie ČCE a příslušný seniorátní výbor pak dohodnou spolupráci s jiným sborem ČCE. Nedojde-li k dohodě o spolupráci střediska s některým sborem ČCE, jmenuje představenstvo Diakonie správní komisi. Nejméně polovina členů správní komise musí být jmenována z členů ČCE. Způsob jmenování správní komise a rozsah jejích práv a povinností stanovuje ŘSC čl. 10 odst. 2 a 3. Správní komise řídí činnost střediska do nejbližšího zasedání synodu. Nejbližší zasedání synodu rozhodne na návrh představenstva Diakonie ČCE o další existenci střediska.

ŘDP čl. 13 část B odst. 3

3. Členové představenstva Diakonie ČCE od volby, jeho náhradníci po svém povolání, ředitel od data jmenování složí do rukou předsedy nebo místopředsedy synodu slib obdobný slibu členů správních orgánů ČCE podle jednacího a volebního řádu ČCE (JVŘ čl. 12, odst. 7). Výkonu své funkce se členové představenstva Diakonie ČCE ujímají ihned po vyhlášení usnesení synodu, náhradníci po povolání za člena představenstva, ředitel po svém jmenování.

ŘDP čl. 13 část B odst. 7

7. Představenstvo si ze svých členů volí předsedu, místopředsedou je z titulu své funkce vždy ředitel. Oba musí být členem ČCE. Předseda představenstva nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE nebo jejího střediska.

ŘDP čl. 13 část C odst. 1

1. Představenstvo Diakonie ČCE se schází podle potřeby, zpravidla desetkrát ročně, nejméně však čtyřikrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí synodní rada, dozorčí rada, předsedové představenstev středisek, ředitelé středisek a škol a ředitel Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 13 část C odst. 2 písm. d)

d) rozhoduje o pořízení, zcizení, zastavení, zatížení nebo pronájmu nemovitého majetku a s omezením podle čl. 18, odst. 5 písm. d) tohoto řádu,

ŘDP čl. 13 část C odst. 3 písm. f)

f) odvolává představenstvo střediska, pokud v závažných věcech neplní svou funkci nebo po delší dobu poškozuje zájmy střediska nebo Diakonie ČCE a iniciuje provedení nových voleb.

ŘDP čl. 13 část C odst. 4

4. Představenstvo Diakonie ČCE rozhoduje o všech zásadních záležitostech Diakonie ČCE nezávisle, pokud v souladu s tímto řádem nepotřebuje souhlas jiného orgánu. Představenstvo odpovídá za činnost, hospodaření a majetek Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 14 část B odst. 4

Do čl. 14 písm. B odst. 4 se vkládá nové písm. e) v tomto znění:
e) působí-li při středisku škola, nejvýše jeden zástupce zaměstnanců školy, navržený zaměstnanci školy
Dosavadní písm. e) se označí jako f).

ŘDP čl. 14 část B odst. 5

5. Členové představenstva střediska Diakonie ČCE od volby, jeho náhradníci po svém povolání, ředitel střediska a ředitel školy od data jmenování složí do rukou předsedy nebo jiného člena představenstva Diakonie ČCE, slib obdobný slibu členů správních orgánů ČCE podle jednacího a volebního řádu ČCE (JVŘ čl. 12, odst. 7). Výkonu své funkce se členové představenstva ujímají ihned po potvrzení volby, náhradníci po povolání za člena představenstva, ředitel střediska a ředitel školy po svém jmenování.

ŘDP čl. 14 část B odst. 9

9. Představenstvo střediska si ze svých členů volí předsedu, místopředsedou je z titulu své funkce vždy ředitel. Alespoň jeden z nich musí být členem ČCE. Předseda představenstva střediska nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE nebo jejího střediska a manžel/ka kteréhokoli člena představenstva a příbuzní v linii přímé nesmí být vedoucím pracovníkem střediska

ŘDP čl. 14 část C odst. 1

1. Představenstvo střediska se schází podle potřeby, zpravidla desetkrát ročně, nejméně však čtyřikrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí představenstvo Diakonie ČCE, ředitel Diakonie ČCE a sbor pověřený spoluprací.

ŘDP čl. 14 část C odst. 2 písm. d)

d) rozhoduje o pořízení, zcizení, zastavení, zatížení nebo pronájmu nemovitého majetku a s omezením podle čl. 18, odst. 5 písm. d) tohoto řádu,

ŘDP čl. 14 část C odst. 4

4. Rozhodnutí přijatá představenstvem střediska podle čl. 14, část C, odst. 2, písm. d) podléhají schválení představenstvem Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 15 odst. 6 písm. c)

c) metodicky řídí práci středisek a škol (zpravidla prostřednictvím ústředí).

ŘDP čl. 15 odst. 7

7. Je-li ředitel Diakonie ČCE odvolán nebo z funkce odstoupí, jmenuje synodní rada na návrh představenstva Diakonie ČCE na dobu do jmenování ředitele podle odst. 2 prozatímního ředitele Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 16 odst. 4

4. Zástupce ředitele střediska jmenuje, popřípadě odvolává představenstvo střediska na návrh ředitele střediska.

ŘDP čl. 16 odst. 5

5. Z výkonu své funkce je ředitel střediska odpovědný představenstvu Diakonie ČCE. Zastupuje-li ředitele jeho zástupce, je odpovědný představenstvu Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 17 odst. 1

1. Jménem Diakonie ČCE (střediska) jednají a podepisují se ředitel a předseda představenstva společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva.

ŘDP čl. 18 odst. 4 písm. e)

e) Představenstvo Diakonie ČCE zajišťuje provádění vnitřní kontroly v Diakonii ČCE a jejích střediscích.

ŘDP čl. 18 odst. 5 písm. e)

e) Diakonie ČCE předkládá prostřednictvím synodní rady ke schválení synodu právní úkony (koupě, zcizení, pronájem /mimo neopakovatelný do 12 měsíců/, zatížení právy třetích osob) týkající se nemovitého majetku středisek, škol anebo Diakonie ČCE v hodnotě nad 3 000 000,- Kč v každém jednotlivém případě s výjimkou převodů nebo pronájmů nemovitého majetku mezi středisky navzájem, převodů nebo pronájmů mezi středisky a školami anebo převodů nebo pronájmů mezi Diakonií ČCE a střediskem nebo školou. Tyto úkony podléhají pouze schválení představenstvem Diakonie ČCE.
Úkony (koupě, zcizení, pronájem /mimo neopakovatelný do 12 měsíců/, zatížení právy třetích osob) týkající se nemovitého majetku středisek, škol anebo Diakonie ČCE přesahující částku 1 000 000,- Kč v každém jednotlivém případě podléhají schválení synodní radou s výjimkou převodů nebo pronájmů nemovitého majetku mezi středisky navzájem, převodů nebo pronájmů mezi středisky a školami a převodů nebo pronájmů mezi Diakonií ČCE a střediskem nebo školou.Tyto úkony podléhají pouze schválení představenstvem Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 19 odst. 3 písm. a)

a) Podávat návrhy včetně návrhu na odvolání ředitele Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 20 odst. 12

12. Středisko, škola resp. Diakonie ČCE zanikne dnem rozhodnutí představenstva Diakonie ČCE o schválení zprávy likvidátora o provedené likvidaci. Ruší-li se středisko bez likvidace, stanoví den zániku představenstvo Diakonie ČCE. Diakonie ČCE zanikne dnem schválení zprávy likvidátora synodní radou ČCE.

Usnesení č. 9: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 5 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 5 odst. 2 v tomto znění:
2. Chce-li církevní sbor založit obchodní společnost, družstvo, nadaci nebo nadační fond, či do nich vstoupit, je povinen vypracovat projekt, který musí obsahovat propočet ekonomické efektivity a návrh organizační a právní úpravy.

Usnesení č. 10: Změna Statutu Jeronýmovy jednoty

Statut JJ čl. 1 odst. 4 písm. a)

Synod usnáší změnu Statutu JJ čl. 1. odst. 4 písm. a) v tomto znění:
 1. Koná podpůrnou činnost zaměřenou na údržbu a výstavbu církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem sborů ČCE, českých evangelických sborů v zahraničí, případně dalších zahraničních evangelických sborů, a na pořízení a obnovu vybavení těchto objektů.

Usnesení č. 11: Změny Statutu Personálního fondu

Statut PF čl. 4 odst. 1

Do personálního fondu čl. 4 odst. 1 se doplňuje bod f) v tomto znění:
f) Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem.

Statut PF čl. 5

Synod schvaluje změnu Statutu Personálního fondu čl. 5 v tomto znění:
Čl. 5. Solidarita sborů
1. Farní sbor, který se nečekaně ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do PF ze solidárních prostředků.
2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu.
3. Na základě návrhu správní rady PF podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do PF bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X – 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1).
4. Část prostředků PF přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 5 % částky shromážděné z odvodů do PF v daném roce (X – 1).
5. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do PF ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše jednou. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005.
6. Příspěvek na odvod do PF ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce.
7. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru.
8. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor neupřednostňuje jiné výdaje a nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do personálního fondu.
9. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada PF Synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X + 1.
10. Všechny farní sbory ČCE jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku.
11. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu.
12. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě.

Usnesení č. 12: Pravidla ekonomické pomoci

Synod ukládá synodní radě, aby na základě Pravidel ekonomické pomoci zajistila do 3. zasedání 31. synodu návrh takových změn Církevního zřízení a řádů, které upraví režim ekonomické pomoci sborům, jež neplní své finanční závazky vůči ČCE.

Usnesení č. 13: Misijní a podporovaná kazatelská místa

Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu zajistila zavedení pojmů misijní kazatelské místo a podporované kazatelské místo do příslušných církevních řádů a v souladu s návrhem na jejich změny předložila 3. zasedání 31. synodu návrh pravidel pro zřizování misijních kazatelských míst a podporovaných kazatelských míst. Pravidla stanoví postup při zřizování těchto míst a podmínky, které musí být splněny pro jejich zřízení.

Usnesení č. 14: Kazatelská místa v Diakonii

Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu připravila návrhy změn církevních řádů, které odstraní nejasnosti při zřizování kazatelských míst v Diakonii ČCE a střediscích Diakonie ČCE.

Usnesení č. 15: Úprava odvolacího systému v ČCE

a) Synod bere na vědomí dokument "Úprava odvolacího systému v ČCE" a konstatuje, že při novelizaci nebo tvorbě nových církevních řádů je nutno přesně rozlišovat různé typy odvolacích systémů.
b) Synod ukládá synodní radě, aby při tvorbě církevních řádů zajistila respektování tohoto usnesení.
c) Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že zpracovatelé návrhu úpravy odvolacího systému v ČCE přihlédnou k doporučením PO teologického, která jsou obsažena v tisku 16 I v kapitole 3 na str. 11.

Usnesení č. 16: Církevní soud

Synod odkládá rozhodnutí o církevním soudu do 3. zasedání 31. synodu ČCE, kterému má být předložen návrh úpravy odvolacího systému v ČCE.


C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 17: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 1. zasedání a 1. mimořádného zasedání 31. synodu předloženou v tisku č. 6.
 3. Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru uvedenou v tisku č. 8.
 4. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9 s těmito opravami:
 5. Odchod do důchodu: Fojtů Pavel, farář v Jasenné
  Ordinace ke službě slova a svátostí: Kazatelé ordinovaní náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21.9.2003 byli ordinováni v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
  Vdovy po kazatelích, manželky kazatelů: Ježíková Jarmila, manželka emeritního faráře ve Velké Lhotě.
 6. Synod bere na vědomí Zprávu Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10 A.
 7. Synod bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10 B.
 8. bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 11 včetně přílohy.
 9. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Jeronýmovy jednoty za rok 2003 předloženou v tisku č. 12.
 10. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13

Usnesení č. 18: Diakonská služba v církvi

 1. Synod ukládá synodní radě, aby z materiálů pro 2. zasedání 31. synodu o diakonské službě v církvi a z rozhovorů na synodu zpracovala informaci pro sbory.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby prostřednictvím odboru křesťanské služby a ve spolupráci s Diakonií hledala cesty k prohloubení spolupráce sborové a instituční diakonie.
 3. Synod prosí sbory, aby vyhledávaly své členy plné Ducha a moudrosti, kteří by se připravili pro službu diakonie, a aby diakonskou službu učinily předmětem přímluvných modliteb.

Usnesení č. 19: Dopis Jana Z. Dusa

 1. Synod bere na vědomí vyjádření Synodní rady k dopisu emeritního faráře Jana Z. Dusa ve věci faráře Adolfa Petra a střediska Diakonie Travná, které přednesl synodní senior Joel Ruml v tomto znění:
  Synodní rada vzala při svém zasedání na vědomí obsah dopisu, který poslal předsedovi synodu a dalším členům církve podle vlastního výběru bratr farář Jan Z. Dus ve věci střediska Diakonie Travná. Porozuměla jeho hořkosti plynoucí z jednání zúčastněných osob, synodní rady, církevních pastýřských rad i synodu.
  Stávající synodní rada ovšem stojí při pozvání k účasti při projednání dopisu v nesnadné pozici. Celou věc, do jisté míry nespadající do její kompetence, může chápat jako důsledek jednání a rozhodování, jež nemohla ovlivnit. Navíc ani nemůže revidovat usnesení synodu. Zároveň však nemůže a nechce stát stranou. Dopisu br. Dusa rozumíme jako volání člena církve, který se nespokojil s postupem církevních správních i pastýřských orgánů. Proto volíme toto sdělení jako pokus říci vám, že ve chvíli, kdy nás tato věc rozděluje, zůstává tato záležitost mementem slabosti církve a její správy. Vždyť i každý z členů současné synodní rady prožíval události kolem střediska v Travné jinak. Zdá se nám, že v této chvíli tato záležitost je schopna zasedání synodu na dlouhou dobu vyčerpávat, aniž by došlo k jakémukoliv posunu a řešení.
  Nelze přehlédnout, že církev i její orgány nejsou ušetřeny lidských osobních motivů, jimiž je těžko proniknout. Stejně tak nelze odhlédnout od váhy osobní zbožnosti i přesvědčení, kde vztah lásky a osobní důvěra ve vyznání bratří a sester předchází představu možných selhání. Poznamenává to objektivitu, důslednost i včasnost jednání. Napomenutí kvůli průtahům, zlehčování důkazů a varování přijímáme s lítostí, nicméně s vědomím, že zpětně na tom lze sotva co změnit, kromě vážně přijímané potřeby činit pokání. Je jisté, že mnohé mechanismy správy a řízení církve selhaly. To mělo negativní dopad na vztahy mezi členy církve, na atmosféru v církvi a na pověst jednotlivců i celých společenství. Případy, kdy se tak zásadně liší názory, osobní zkušenosti a představy o řešení, nemohou skončit jinak než všestrannou nespokojeností z nedokonalosti pokusů o řešení a hlubokými ranami v duších jednotlivců. Dopad je o to bolestnější, že ve společenství církve jde na jedné straně o čest, dobré jméno, odvahu a nasazení, na druhé straně pak o chyby, selhání, zpronevěru nebo strach.
  Proto stávající synodní rada, s vědomím, že pastýřské ani správní orgány zatím nerozpletou složitý střet propletený osobními vztahy, nemůže jinak, než s lítostí vyznat, že se nepodařilo rozpoznat pravý čas, kdy bylo možné zažehnat rodící se selhání. Cena za poučení je vysoká. Nechceme celou věc "spiritualizovat", na místě je však hluboké a pokorné zpytování a pokání synodní rady, synodu i všech zúčastněných a prosba o odvahu opouštět stanoviska sebelásky a směřovat k soustředění na věrohodnou a pravdivou službu.
  Myslíme, že v této situaci není na místě nic jiného než prosby k Bohu o sílu pravdu slyšet, přijímat i mluvit a činit tak s láskou a v lásce!
  Děkuji vám jménem svým i synodní rady za pozornost.

 2. Synod přijímá vyjádření synodní rady k otevřenému dopisu Jana Z. Dusa adresovanému předsedovi synodu jako výzvu k dalšímu zamýšlení nad naším rozhodováním ve správních a zastupitelských orgánech církve a ukládá synodní radě, aby vyjádření rozeslala staršovstvům všech sborů ČCE.

Usnesení č. 20: Příspěvek k porozumění mezi ČR a Rakouskou republikou

 1. Synod bere na vědomí, že bylo splněno usnesení č. 30 písm. b) z 1. zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá SR, aby k příspěvku církví v Rakousku zpracovala kvalifikovanou odpověď a rozhodla, jak s původním textem bude naloženo.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby své vyjádření uvedené v tisku 16 D konzultovala ještě s Janem Šimsou a Jaromírem Procházkou, znalci díla Přemysla Pittera a celé problematiky.

Usnesení č. 21: Členství ČCE ve Světovém luterském svazu

Synod ČCE bere na vědomí vysvětlení synodní rady k otázce členství ČCE ve Světovém luterském svazu předložené v tisku 16 E.

Usnesení č. 22: Výsledky analýzy ÚCK

Synod bere na vědomí zprávu SR k "Analýze ÚCK a názorům zaměstnanců ČCE" předloženou v tisku 16 F a ukládá synodní radě, aby vytrvale pokračovala v uvádění předložených opatření do praxe.

Usnesení č. 23: K usnesení č. 25 z 1. zasedání 30. synodu "Problematika homosexuálních vztahů"

Synod přijímá vysvětlení synodní rady ve věci plnění usnesení č. 25 z 1. zasedání 30. synodu ČCE s tím, že ucelená teologická a odborná práce k problematice homosexuálních vztahů bude závazně předložena 3. zasedání 31. synodu ČCE.

Usnesení č. 24: K usnesení č. 19 z 1. zasedání 31. synodu "Novela Řádu sborového života"

Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vypracování návrhu novely Řádu sborového života a předložila ji 3. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 25: K usnesení č. 20 z 1. zasedání 31. synodu "Poskytování církevních služebností nečlenům církve"

Synod ruší usnesení č. 20 z 1. zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá SR, aby se na základě návrhu č. 1 z tisku 15 A zabývala otázkou poskytování církevních služebností nečlenům církve a navrhla 2. zasedání 31. synodu příslušné úpravy CZ a řádů.

Usnesení č. 26: K usnesení č. 21 z 1. zasedání 31. synodu "Příprava změny Řádu pastýřské služby"

Synod ruší usnesení č. 21 z 1. zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 31. synodu předložila ke schválení novelu ŘPS přepracovanou podle těchto zásad:
 1. Všechny případy bude v 1. instanci projednávat seniorátní pastýřská rada. ŘPS stanoví pravidla, podle kterých se každý případ přikáže konkrétní seniorátní pastýřské radě.
 2. Církevní pastýřská rada plní pouze funkci odvolací.

Usnesení č. 27: K usnesení č. 26 z 1. zasedání 31. synodu "Vzorová nájemní smlouva"

Synod ukládá synodní radě, aby na základě zkušeností s oběma druhy smluv připravila do 4. zasedání 31. synodu ČCE odpovídající úpravy CZ a církevních řádů.

Usnesení č. 28: K usnesení č. 29 z 1. zasedání 31. synodu "Obnovené zásady ČCE"

Synod bere na vědomí postup synodní rady při plnění usnesení č. 29 z 1. zasedání 31. synodu ČCE a ukládá synodní radě, aby vytvořila komisi k další práci s autorem na jediném textu předloženém v soutěži o vhodný text, který by vyjadřoval věroučnou identitu ČCE. K výsledku jejich práce se vrátí 3. zasedání 31. synodu ČCE.

Usnesení č. 29: K usnesení č. 48 z 1. zasedání 31. synodu "Příručka pro konfirmační přípravu"

 1. Synod ruší usnesení č. 48 z 1. zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá synodní radě, aby ustavila komisi odborníků, která do 4. zasedání 31. synodu vypracuje návrh moderní příručky pro konfirmační přípravu.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 31. synodu ČCE shromáždila zkušenosti s prací s katechismy a podala o nich synodu zprávu.

Usnesení č. 30: K usnesení č. 53 z 1. zasedání 31. synodu "Koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru"

Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 31. synodu zajistila vypracování koncepce užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru na základě zásad, které na návrh synodní rady schválilo 1. zasedání 31. synodu. (Zásady vypracované na základě usnesení č. 30 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu jsou uvedeny v tisku č. 19 pro 1. zasedání 31. synodu na str. 6 a 7.)

Usnesení č. 31: K usnesení č. 55 z 1. zasedání 31. synodu "Žádost o vyhlášení Velkého pátku za den pracovního volna"

Synod bere na vědomí zprávu, že synodní rada předala Řídícímu výboru ERC žádost o prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna a ukládá synodní radě, aby informovala 3. zasedání 31. synodu o dalším postupu a výsledcích jednání v této věci.

Usnesení č. 32: K usnesení č. 69 z 1. zasedání 31. synodu "Podpora Evangelickému týdeníku KJ"

Synod souhlasí s postupem synodní rady, jehož cílem je vydávání Evangelického týdeníku Kostnické jiskry jako nezávislého týdeníku Kostnické jednoty.

Usnesení č. 33: K usnesení č. 5 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu "Zřizování nekazatelských míst povšechného sboru"

Synod ruší usnesení č. 5 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila návrh úpravy církevních řádů upravující postup při zřizování nekazatelských pracovních míst povšechného sboru.

Usnesení č. 34: K usnesení č. 7 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu "Evidence členů ve sborech"

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o postupu práce při plnění usnesení č. 7 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu a očekává, že 3. zasedání 31. synodu bude předložen návrh jednotného způsobu evidence a vykazování počtu členů ČCE ve sborech ČCE.

Usnesení č. 35: K usnesení č. 8 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu "Zřizování církevních škol"

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o postupu práce při plnění usnesení č. 8 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu a očekává, že 3. zasedání 31. synodu bude předložena zpráva o výsledku jednání o přepracování statutů škol Evangelické akademie, jejichž zřizovatelem je ČCE.

Usnesení č. 36: K usnesení č. 9 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu "Kaplanská služba ve školách"

Synod ruší usnesení č. 9 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu ve znění: Synod ukládá synodní radě, aby jednala o možnostech kaplanské služby ve školách a zejména mezi vysokoškolskými studenty.

Usnesení č. 37: K usnesení č. 11 z 1. mimořádného zasedání 31. synodu "Příprava nového Evangelického zpěvníku"

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o budování tvůrčí skupiny, která se bude zabývat prací na přípravě nového Evangelického zpěvníku.

Usnesení č. 38: Zřízení střediska Diakonie ve Vsetíně

Synod souhlasí se zřízením samostatného střediska Diakonie ČCE ve Vsetíně v souladu s Řádem diakonické práce ČCE.

Usnesení č. 39: Kazatelské místo v Praze - Nuslích

Synod zřizuje 2. kazatelské místo s polovičním pracovním úvazkem ve Farním sboru ČCE Praha – Nusle.

Usnesení č. 40: Kazatelské místo v Třebíči - Myslibořicích

 1. Synod zřizuje 2. kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Třebíči s určením, že kazatel bude pracovat v kazatelské stanici a středisku Diakonie v Myslibořicích. Synod zřizuje toto místo s podmínkou, že FS ČCE v Třebíči podá do 30. 6. 2004 patřičně formulovanou žádost.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby Farnímu sboru ČCE v Třebíči a středisku Diakonie ČCE v Myslibořicích podala vysvětlení o možnostech zřizování kazatelských míst.

Usnesení č. 41: Kazatel pro mládež ve Východomoravském seniorátu

Synod zřizuje ve Východomoravském seniorátu ČCE místo kazatele pro mládež s plným pracovním úvazkem. Toto kazatelské místo je zřízeno jako místo misijní na dobu určitou v trvání dvou let. Po tuto dobu bude místo osvobozeno od odvodů do Personálního fondu.

Usnesení č. 42: Kazatel pro české sbory ve východní Evropě

Synod ukládá SR, aby 3. zasedání 31. synodu předložila koncepci působení celocírkevního kazatele, který se bude soustavně věnovat vlastní kazatelské práci a koordinaci kazatelské práce v česky mluvících sborech východní Evropy.

Usnesení č. 43: Spirituálové ve školách Evangelické akademie

Synod ukládá synodní radě aby ve spolupráci se školami Evangelické akademie, které uvažují o zřízení míst spirituálů, zahájila jednání o konkrétní podobě a finančním zajištění takových míst. Nechť vezme v úvahu i možnou souvislost se seniorátními pracovníky pro mládež a kaplany působícími v dalších školách.

Usnesení č. 44: Bydlení studentů UK ETF

 1. Synod přijímá s pochopením přání studentů UK ETF, kteří by uvítali možnost společného bydlení, aby mohli čerpat ze vzniklého společenství.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala problematikou společného bydlení studentů UK ETF.

Usnesení č. 45: Vysluhování Večeře Páně dětem

Synod ukládá synodní radě, aby v nejbližší době sdělila sborům své stanovisko k vysluhování Večeře Páně dětem.

Usnesení č. 46: Liturgický oděv kazatelů ČCE

Synod ukládá SR, aby pověřila PO teologický a PO liturgický vypracováním stanovisek k otázce liturgického oděvu kazatelů a kazatelek ČCE a předložila je 3. zasedání 31. synodu ČCE.

Usnesení č. 47: Sbírka kázání

Synod ukládá Synodní radě, aby do příručky pro laické kazatele "Sbírka kázání" zařazovala více kázání, která nejsou vázána na církevní svátky.

Usnesení č. 48: Dětské zpěvníky "Buď tobě sláva" a "Zpívejte s námi"

Synod ukládá synodní radě:
 1. aby se pokusila dohledat původní tiskové předlohy zpěvníků "Buď tobě sláva" a "Zpívejte s námi",
 2. aby zjistila možnosti a podmínky nového tisku u autorů a tiskáren včetně cenové kalkulace v případě, že předlohy nebudou nalezeny,
 3. aby seznámila sbory s cenovou kalkulací a vyzvala je k závazné objednávce.

Usnesení č. 49: Webové stránky farních sborů

Synod ukládá seniorátním výborům, aby doporučovaly sborům vytvářet vlastní webové stránky a umožnit přístup na ně prostřednictvím portálu Evangnet. Synod prosí provozovatele portálu Evangnet, aby v této věci napsali seniorátním výborům dopis.

Usnesení č. 50: Téma 3. zasedání 31. synodu ČCE

Synod stanovuje pro 3. zasedání 31. synodu ČCE pracovní téma: "Budování sborů ČCE v dnešní době". Synod ukládá SR, aby zajistila přípravu podkladů pro jednání o tomto tématu. Jejich součástí ať je také problematika dlouhodobě neobsazených sborů.

Usnesení č. 51: Příští zasedání synodu

Synod stanovuje dobu 3. zasedání 31. synodu na dny 19. až 22. května 2005.


D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 52: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2003

 1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru v roce 2003, jehož výsledkem je ztráta 8 404 814,94 Kč, která bude uhrazena z fondů.
 2. Synod bere na vědomí hospodaření farních sborů ČCE v roce 2003.
 3. Synod bere na vědomí souhrnný rozpočet FS na rok 2004, konstatuje však, že v rozporu s ŘHC čl. 6 odst. 3 jsou navržené rozpočty všech sborů ve svém součtu deficitní, a vyjadřuje nad touto skutečností znepokojení.

Usnesení č. 53: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2004

Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2004 předložený v tisku č. 17 na str. 1-3.

Usnesení č. 54: Celocírkevní repartice v roce 2005

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2005 v celkové výši 3 018 918,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

1. Pražský 498 480,- Kč
2. Poděbradský231 613,- Kč
3. Jihočeský60 058,- Kč
4. Západočeský119 760,- Kč
5. Ústecký95 841,- Kč
6. Liberecký69 951,- Kč
7. Královéhradecký175 670,- Kč
8. Chrudimský248 791,- Kč
9. Poličský141 404,- Kč
10. Horácký191 199,- Kč
11. Brněnský363 723,- Kč
12. Východomoravský456 061,- Kč
13. Moravskoslezský333 362,- Kč
14. Ochranovský33 005,- Kč


Usnesení č. 55: Celocírkevní sbírky v r. 2005

Synod usnáší, že v roce 2005 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:
1. Sbírka na tisk ČCE postní neděle
2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty Velikonoce
3. Sbírka pro Diakonii Svatodušní svátky
4. Sbírka solidarity sborů červen
5. Sbírka pro Evangelickou akademii první neděle v září
6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc Díkčinění
7. Sbírka JTD do konce října
8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát Vánoce

Usnesení č. 56: Odvod do Personálního fondu v r. 2005

Synod stanovuje pro rok 2005 odvod do Personálního fondu ve výši 60 000,- Kč za každé místo obsazené kazatelem.

Usnesení č. 57: Zůstatek Personálního fondu z r. 2003

Synod se usnáší, že část prostředků shromážděných v roce 2003 do Personálního fondu, která zbývá po odečtení 80 % na osobní náklady kazatelů a 5 % do solidárních prostředků, bude převedena do rezervního Personálního fondu.

Usnesení č. 58: Personální fond v letech 2004 a 2005

Synod stanovuje, aby solidární prostředky Personálního fondu v letech 2004 a 2005 byly tvořeny a použity takto:
 1. Pro rok 2004 se solidární prostředky Personálního fondu skládají z poloviny sbírky solidarity v roce 2004 a z 5 % z prostředků odvedených do PF v r. 2003
 2. Pro rok 2005 se solidární prostředky Personálního fondu skládají z poloviny sbírky solidarity v roce 2004 a nejvýše 5 % z prostředků odvedených do Personálního fondu v r. 2003
 3. V roce 2005 bude na platy kazatelů stávajícím způsobem rozděleno 70 % prostředků vybraných do Personálního fondu v roce 2004, dalších 10 % bude rozděleno na základě doporučení seniorátních výborů.
 4. Synod ukládá SR, aby pro seniorátní výbory vypracovala zásady odměňování kazatelů z Personálního fondu.

Usnesení č. 59: Dluhy sborů vůči Personálnímu fondu

Synod vyzývá sbory, které nesplnily své povinnosti vůči Personálnímu fondu, aby vyrovnaly své závazky do 31. 12. 2004 a v případě, že to pro ně nebude ekonomicky možné, předložily ve spolupráci se seniorátním výborem závazný harmonogram splátek.

Usnesení č. 60: Prominutí odvodů do Personálního fondu

Synod promíjí farním sborům Kralovice a Podbořany odvod do PF ve výši stanovené synodem na dobu dvou let ode dne obsazení kteréhokoli z těchto sborů řádně zvoleným kazatelem.

Usnesení č. 61: Solidarita sborů

 1. Synod souhlasí s předloženým souhrnem existujících možností solidarity sborů a považuje usnesení č. 68 písm. a) z 1. zasedání 31. synodu za splněné.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby ve smyslu tohoto souhrnu předložila 3. zasedání 31. synodu potřebná doplnění církevních řádů a statutů.

Usnesení č. 62: Vnitřní směrnice ČCE pro platy kazatelů a pracovníků povšechného sboru – oprava usnesení č. 36 ze 4. zasedání 30. synodu ČCE

Synod usnáší změnu usnesení č. 36 písm. f) ze 4. zasedání 30. synodu ČCE v tomto znění:
f) Synod zvyšuje celocírkevní repartice pro rok 2003 o 15 % nad hodnoty roku 2002. Základní mzdy administrativních pracovníků budou hrazeny z prostředků povšechného sboru, nikoli z Personálního fondu.

Usnesení č. 63: Snížení nákladů na telekomunikační služby

Synod ukládá synodní radě, aby zjistila možnosti snížení nákladů na internetové, popř. i telefonické služby pro sbory církve a Diakonii ČCE a výsledek předložila příštímu zasedání synodu.

Usnesení č. 64: Rovnoprávnost státních a nestátních humanitárních organizací

Synod ukládá synodní radě, aby v jednáních s orgány státní správy a samosprávy usilovala o zrovnoprávnění nestátních humanitárních organizací se státními, krajskými a municipálními organizacemi při financování jejich činnosti.

Usnesení č. 65: Hospodaření Diakonie ČCE

Synod bere na vědomí Zprávu o hospodaření Diakonie ČCE předloženou v tisku 16 H a ukládá vedení a představenstvu Diakonie ČCE, aby pokračovaly ve stabilizaci příjmů a eliminaci ztrát a rizik a podaly o tom zprávu 3. zasedání 31. synodu.

Usnesení č. 66: Nabytí nemovitého majetku Diakonií ČCE

Synod souhlasí s nabytím nemovitého majetku do vlastnictví Diakonie ČCE na základě kupní smlouvy ze dne 16. 1. 2004.

Usnesení č. 67: Převod nemovitého majetku na středisko Diakonie Myslibořice

Synod bere na vědomí nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Diakonie ČCE a převedení téhož majetku do vlastnictví střediska Diakonie ČCE Myslibořice.

Usnesení č. 68: Pronájem nemovitého majetku střediska Diakonie Valašské Meziříčí

Synod souhlasí, aby nemovitosti Diakonie ČCE zapsané na LV č. 5982 k. ú. Valašské Meziříčí – město, který vede Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, byly pronajaty na dobu 15 let. Jedná se o tyto nemovitosti:
a) pozemky
parc. č. 2012/2 – ostatní plocha – zeleň, výměra 3619 m2
parc. č. 2012/3 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1557 m2
parc. č. 2012/4 – ostatní plocha – zeleň, výměra 1804 m2
parc. č. 2012/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 1053 m2
parc. č. 2012/6 – ostatní plocha – zeleň, výměra 256 m2
parc. č. 2012/7 – ostatní plocha – zeleň, výměra 73 m 2
parc. č. 2012/8 – ostatní plocha – zeleň, výměra 130 m2
parc. č. 2012/9 – ostatní plocha – zeleň, výměra 233 m2
parc. č. 2012/10 – ostatní plocha – zeleň, výměra 187 m2
parc. č. 2012/11 – ostatní plocha – zeleň, výměra 160 m2
parc. č. 2012/12 – ostatní plocha – jiná plocha, výměra 632 m2
b) budovy občanské vybavenosti č. p. 1421 na parcele č. 2012/3

Usnesení č. 69: Úhrada nákladů synodu

Náklady 2. zasedání 31. synodu ČCE budou uhrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny dle zákona o cestovních náhradách ve výši nákladů na jízdné v hromadných dopravních prostředcích. Při cestě vlakem na vzdálenost delší než 250 km bude hrazeno jízdné 1. vozovou třídou. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 31. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior
Mahulena Čejková, synodní kurátorka