2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.16 B


ÚPRAVA ODVOLACÍHO SYSTÉMU V ČCE

1. zasedání 31. synodu přijalo usnesení č. 22 ve znění:
"Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 31. synodu zajistila komplexní zpracování práva odvolání v ČCE." SR uložila tento úkol PO organizačnímu a právnímu, který dospěl k závěru, že úkol není možno splnit do 2. zasedání 31. synodu, protože pro jeho splnění je třeba, aby synod nejprve rozhodl, jaký princip opravného řízení pokládá pro ČCE za vhodný.

I. Základní principy ovládající opravná řízení v civilním a správním právu


1. Opravná řízení

Možnost, že při rozhodovací činnosti dojde k pochybení, nelze předem úplně vyloučit.
Vady rozhodovacího řízení mohou mít vliv na správnost rozhodnutí. Nesprávné rozhodnutí může trpět vadami ve skutkovém zjištění nebo vadami právními (procesními vadami či vadami aplikace nebo interpretace práva)

2. Opravné systémy

V této souvislosti se hovoří zejména o apelačním či kasačním principu opravného řízení. Pro rozlišování opravných systémů je rozhodující rozsah přezkumné činnosti, tzn. zda přezkumný orgán je oprávněn přezkoumat skutkovou i právní stránku věci, stejně jako rozsah práv a povinností účastníka řízení.

Apelační (odvolací) systém umožňuje přezkoumání rozhodnutí po stránce skutkové i po stránce právní a je v tomto smyslu nejširším opravným systémem. Účastník se může dovolávat přezkoumání rozhodnutí z důvodů skutkových či z důvodů právních vad. Odvolací orgán může napadené rozhodnutí změnit, potvrdit nebo zrušit.
Uvnitř tohoto systému lze rozlišovat systém úplné apelace a systém neúplné apelace. Systém úplné apelace umožňuje odvolacímu orgánu přihlížet i k novým skutečnostem a důkazům, které nebyly uvedeny v řízení na prvním stupni.

Kasační (zrušovací) systém dovoluje přezkoumat napadené rozhodnutí pouze po stránce právní a nikoli po stránce skutkové. Kasační orgán přezkoumává, zda v řízení či rozhodnutím nedošlo k porušení ustanovení hmotného nebo procesního práva. Kasační orgán nepřezkoumává skutkovou stránku věci. Kasační orgán rozhoduje pouze tak, že napadané rozhodnutí potvrdí nebo zruší. Nemůže však sám ve věci rozhodnout.

3. Vybrané typy opravných prostředků v civilním řízení

Opravné prostředky se dělí na řádné a mimořádné. Řádný opravný prostředek je takový, který napadá rozhodnutí, jež ještě nenabylo právní moci. Řádný opravný prostředek má zásadně odkladný účinek na právní moc rozhodnutí. Řádným opravným prostředkem je odvolání.
Mimořádný opravný prostředek je přípustný proti pravomocnému rozhodnutí. Mimořádné opravné prostředky jsou průlomem do právní moci rozhodnutí, a tedy i do právní jistoty. Právo váže jejich přípustnost na splnění stanovených podmínek. Mimořádnými opravnými prostředky je podle platného práva zejména obnova řízení.

Odvolání
objektivními podmínkami přípustnosti odvolání jsou:
náležitosti odvolání:
Obnova
Žalobou na obnovu řízení může účastník napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé:
  1. existují-li skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které účastník bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek stanovených zákonem též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci
  2. je-li možno provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v zákoně též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci

4. Vybrané typy opravných prostředků ve správním řízení

Odvolání
Proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení nevzdal odvolání písemně nebo ústně do protokolu.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání rozhodnout sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.
Nerozhodne-li o odvolání správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.
Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu. Je-li to nutné, doplní dosavadní řízení, popřípadě odstraní zjištěné vady. Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Odvolací orgán zruší rozhodnutí a vrátí věc k novému projednání a rozhodnutí správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud je to vhodnější zejména z důvodů rychlosti nebo hospodárnosti. Správní orgán je právním názorem odvolacího orgánu vázán.

Obnova
Řízení před správním orgánem, jež bylo ukončeno rozhodnutím, které je v právní moci, se na návrh účastníka řízení obnoví, jestliže:
  1. vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení
  2. rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto jinak
  3. byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení
  4. rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným orgánem, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení
  5. rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem
Správní orgán nařídí obnovu řízení z důvodů uvedených v odstavci 1, je-li na přezkoumání rozhodnutí obecný zájem.

II. Platné předpisy církevního práva ČCE, které se týkají odvolání

Má-li být odvolací systém v ČCE upraven jednotně podle některého z uvedených principů, bude třeba posoudit a příslušně upravit tato ustanovení Církevního zřízení a řádů ČCE:

Církevní zřízení

§ 9. Náhradní správní orgány

1. Stane-li se správní orgán církevního sboru nezpůsobilým k usnášení nebo zanedbává-li trvale své povinnosti ke škodě sboru, zastaví nadřízený správní orgán na nezbytně nutnou dobu jeho činnost a zřídí správní komisi. Může též správní orgán rozpustit a zařídit novou volbu. Odvolání proti těmto opatřením nemají odkladný účinek.

§ 17. Církevní dohled a opravné prostředky

3. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která nemají povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání není vázáno lhůtou.
4. Odvolání proti usnesením a rozhodnutím se podává do 30 dnů ode dne doručení u té instance, která napadené rozhodnutí učinila. Odvolání proti volbám se podává přímo odvolací instanci do 30 dnů ode dne vyhlášení voleb.
5. Odvolání nemá odkladný účinek. Na žádost odvolatele však může instance, která rozhodnutí učinila, nebo odvolací instance sama odkladný účinek povolit, pokud to není církevním zřízením výslovně vyloučeno.

Jednací a volební řád

Oddíl B Jednání ve sborovém shromáždění

Čl. 5. Hlasovací právo a seznam členů s hlasovacím právem

9. Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich. Proti jeho rozhodnutí je přípustné odvolání podle § 17 CZ.
10. Bude-li námitkám nebo podanému odvolání vyhověno až po skončení sborového shromáždění, zůstanou přijatá usnesení a výsledky voleb v platnosti, jestliže hlasy, o kterých bylo takto rozhodnuto, nemohly ovlivnit výsledek hlasování.

Oddíl C jednání na konventech a synodu

Čl. 20. Zápisy o zasedáních shromáždění a předsednictev

1. O každým zasedání bude vyhotoven zápis obsahující údaj, jakým způsobem bylo zasedání svoláno, jeho místo a den, jméno předsedajícího a zapisovatelů, (seznam přítomných a počet nepřítomných), předměty a pořad jednání, podstatný obsah rozpravy, otázky předložené k hlasování a výsledek hlasování, popřípadě i protesty, ohrazení a odvolání.

Řád diakonické práce

Čl. 8. Základní ustanovení

6. Ve všech záležitostech tímto řádem neupravených se použijí ustanovení Církevního zřízení a řádů ČCE, týkající se farních sborů (pro střediska Diakonie ČCE) a seniorátních sborů (pro Diakonii jako celek). Týká se to zejména vztahů ke správním orgánům církve i Diakonie ČCE, řízení o stížnostech a odvoláních, poskytování pastýřské péče, potvrzování rozhodnutí nižších správních orgánů a shromáždění, provádění vizitací a kontroly, postupu v hospodářských záležitostech, atd. Diakonie ČCE spolupracuje úzce se sbory ČCE a nachází v nich své duchovní zázemí.

Řád pastýřské služby

Oddíl C Pastýřská služba v seniorátním a v povšechném sboru

Čl. 4. Pastýřské rady

3. Pro působnost v celé ČCE volí synod ze starších a kazatelů na dobu 6 let pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejným počtem náhradníků. V každé skupině mají být zastoupeni kazatelé a starší. Členy této rady nemohou být členové a náhradníci synodní rady a seniorátních výborů ani zaměstnanci ústřední církevní kanceláře. Církevní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba členům synodní rady, ordinovaným učitelům Evangelické teologické fakulty UK z řad členů ČCE, tajemníkům synodní rady, kazatelům povšechného sboru, účastníkům vikariátu, bohoslovcům ČCE a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby zřízených povšechným sborem. Projednává i případy, které jí byly postoupeny seniorátními radami (čl. 6 odst. 4). Rozhoduje též o odvoláních podaných proti rozhodnutím seniorátních pastýřských rad (čl. 9 odst. 4.)

Oddíl D Kázeň v seniorátním a v povšechném sboru

Čl. 7. Řízení a rozhodnutí ve věci kázně

3. Je-li člen volaný ke kázni uznán vinným, musí rozhodnutí obsahovat:
a) jasný a určitý výrok o tom, v čem spočívá provinění;
b) výrok o opatření;
c) jeho zdůvodnění;
d) poučení o odvolání.

Čl. 9. Odvolání

1. Je-li člen volaný ke kázni při skončení řízení před radou přítomen, vyhlásí předsedající ústně výsledek řízení se stručným odůvodněním a poučením o odvolání.
2. Ve všech případech se členu volanému ke kázni doručí písemné rozhodnutí o výsledku řízení podepsané předsedajícím s odůvodněním a poučením o odvolání. Informace o výsledku řízení bude sdělena rovněž tomu, kdo podnět pro jednání pastýřské rady učinil.
3. Odvolání lze podat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí. Ve stejné lhůtě se může odvolat rovněž ten, kdo učinil podnět pro jednání pastýřské rady.
4. Proti rozhodnutí seniorátní pastýřské rady lze se odvolat k pastýřské radě ČCE. Rozhodnutí pastýřské rady ČCE je konečné.
5. Proti rozhodnutí církevní pastýřské rady vydanému v prvním stupni řízení je možné odvolat se k synodu.
6. Bude-li podáno odvolání podle odstavce 5, zvolí nejbližší zasedání synodu komisi s náhradníky, která podá synodu zprávu a příslušný návrh rozhodnutí. Nepodá-li komise pro obtížnost případu zprávu s návrhem během téhož zasedání synodu, je povinna tak učinit při příštím zasedání.
7. Členy synodní komise nemohou být členové pastýřské rady, odvolatelé, ani členové synodní rady, ani osoby podjaté.

Čl. 10. Výkon rozhodnutí

1. Rozhodnutí je v právní moci, pokud je nelze napadnout odvoláním.
Řád o správě církve

Oddíl E Církevní dohled a opravné prostředky

Čl. 12 Odvolací instance

1. Odvolání proti rozhodnutí staršovstva nebo usnesení sborového shromáždění se podává seniorátnímu výboru prostřednictvím farního sboru. Odvolání proti volbám ve sborovém shromáždění nebo staršovstvu se podává přímo seniorátnímu výboru.
2. Odvolání proti rozhodnutí seniorátního výboru nebo usnesení seniorátního shromáždění (konventu) se podává synodní radě prostřednictvím seniorátního výboru. Odvolání proti volbám v seniorátním shromáždění (konventu) se podává synodní radě.
3. Odvolání proti rozhodnutí synodní rady, které nemá jen správní povahu, se podává synodu prostřednictvím synodní rady.
4. O podaném odvolání jsou odvolací instance povinny rozhodnout:
a) správní orgány do šedesáti dnů ode dne, kdy jim bylo odvolání doručeno
b) synod při nejbližším řádném zasedání.

Čl. 13. Odvolání k synodu

1. Odvolání k synodu musí být podáno prostřednictvím synodní rady nejpozději třicet kalendářních dnů před zasedáním synodu. Při nedodržení této lhůty projedná odvolání až následující zasedání synodu. Zjistí-li synod, že povaha napadeného rozhodnutí není jen správní, projedná odvolání a rozhodne o něm s konečnou platností.

Čl. 14. Lhůty k odvolání

1. Den doručení (vyhlášení) se do odvolací lhůty nezapočítává. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního volna, končí lhůta následujícím pracovním dnem.

Čl. 15. Zkoumání odvolání

1. Při rozhodování o podaných odvoláních a stížnostech zkoumají církevní orgány věc po stránce obsahové i formální.

Čl. 31. Působnost seniorátního výboru

1. V rámci úkolu stanoveného církevním zřízením přísluší seniorátnímu výboru zejména:
e) rozhodovat o odvoláních proti usnesením, rozhodnutím a volbám orgánů farních sborů
o) vyjadřovat se k žádostem, návrhům a odvoláním podávaným instanční cestou synodní radě

Čl. 43. Působnost synodní rady

1. Kromě úkolů stanovených církevním zřízením přísluší synodní radě zejména:
t) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím a volbám.