2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.10 B


Zpráva Dozorčí rady Diakonie ČCE

pro 2. zasedání 31. synodu ČCE ze dne 14.4.2004

Dozorčí rada byla zvolena na 1. zasedání 31. synodu ČCE v květnu 2003 v tomto složení: Ing.Bc. Jan Teplý, MGr. Tomáš Matějovský a Milada Havránková.

Dozorčí rada provedla ve smyslu Řádu diakonské práce ČCE čl.19 kontrolu nad činností a hospodařením DIAKONIE ČCE se zaměřením na tuto oblast činnosti:

1) Kontrola výsledků hospodaření Diakonie ČCE za rok 2003 :

 1. Ke kontrole byly předloženy základní podklady - rozvaha, výsledovka, rozpis nákladů a výnosů,inventarizace a výsledky hospodaření ústředí Diakonie a středisek.
  Z výsledků hospodaření ústředí Diakonie vyplývá ztráta ve výši Kč 420.736,-. která byla částečně ovlivněna některými zvýšeným náklady (opravy a udržování 106% proti plánu, cestovní náklady 107%, celkové náklady však byly čerpány ve výši 97% plánovaných nákladů.
  Podstatný vliv na negativním výsledku hospodaření mělo nedosažení některých výnosů např. příjmy z reklam 79% proti plánu, příjmy z pronájmu 97%, a především výpadek z akce VIA-Vysočina, která se bude realizovat až v r. 2004 (pouze 21% předpokl. výnosů). Ztráta je plně kryta z fondů DČCE.

  Dozorčí rada doporučuje synodu vzít výsledky hospodaření Diakonie na vědomí.

 2. Revize hospodaření revizní komisí synodu nebyla do doby dohlídky provedena. Předložena byla zpráva auditora Ing. Josefa Civína ze dne 14.4.2004 k účetní uzávěrce podle stavu k datu 31.12.2003. Zpráva potvrzuje, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Diakonie a potvrzuje tuto skutečnost svým výrokem "BEZ VÝHRAD".
 3. Audit dotací MPSV nebyl také do doby kontroly DR proveden.
 4. Inventarizace majetku i rozvahových účtů byla provedena ve smyslu § 9 zákona 563/1991 Sb. a to kompletně na základě vydaného příkazu ředitele Diakonie. Ústřední komise podala návrh na vyřazení některého majetku. Tento soupis bude ještě doplněn důvodem k vyřazení.
 5. Výroční zpráva je v současné době dokončována a obsahuje podrobné informace o hlavní činnosti středisek, řízení Diakonie, spolupráci uvnitř i vně DČCE, jakož i provedené a připravované projekty. Oddíl hospodaření obsahuje výsledky hospodaření ústředí a středisek za rok 2003, rozpis nákladů a zjednodušenou rozvahu. Bude ještě doplněn o slovní hodnocení výsledku hospodaření. DR předpokládá, že ve zprávě budou komentována připravovaná opatření ke stabilizaci příjmů středisek a opatření k předcházení negativních výsledků hospodaření.


2) Kontrolní činnost DR

Členové DR byly v průběhu roku informováni o činnosti Diakonie zápisy z představenstva Diakonie i z rozhovoru při osobní návštěvě v ústředí. V průběhu roku navštívila DR středisko ve Vrchlabí. kde došlo k personálním změnám ve vedení střediska. DR doporučila provést některá opatření týkající se řízení a správy, především dopracování směrnic zásad řízení střediska a zajištění kontroly, jakož i opatření v účetní evidenci. DR doporučila také rozšířit okruh činností a zaměření střediska ve prospěch občanů v návaznosti na potřeby města a požádat o granty, vypisované krajem i městem, l když nová ředitelka měla předpoklady k zajištění organizačních změn, podala nyní rezignaci k datu 30.4.2004 a odchází pracovat v místě svého bydliště. Práci ředitele převzal zatím p. Syrový z Jaroměře. Ústředí Diakonie respektovalo uložená opatření DR a personální situaci bude řešit i s ohledem na skutečnost, že na středisku chybí specielní poradce. Dosavadní ředitelka tuto kvalifikaci neměla.

DR také sledovala uložená opatření z dohlídky na středisku v Přelouči. Br. ředitel Vychopeň vydal Rozhodnutí ředitele č. 1/04 v němž uložil odstranit všechny nedostatky zjištěné DR a uložil provést hloubkovou kontrolu účetnictví, personalistiky a stavu majetku, který také prověřovala právnická JUDr. L. Deverová.

Závady ve vlastním účetnictví byly napraveny, účetnictví převzala paní Siváková z Čáslavi. Splnění dalších opatření bylo uloženo k datu 31.3.2004. Ústředí D. provede kontrolu, zda opatření byla dodržena a závady odstraněny. Ředitel Vychopeň jednal osobně s představenstvem a uložil nezbytná písemná opatření k zajištění odpovědného vedení střediska, které Dozorčí rada také obdržela.

DR byla předána situační zprávu k hospiců Citadela z únoru 2004, která ve slovním i tabulkovém vyjádření podává přehled o průběhu výstavby, majetkoprávních vztazích i personální situaci dokončeného projektu. Na financování rozpočtu ve výši 72,7 mil Kč se podílela státní dotace 39 mil.Kč, dotace z regionu Zlín ve výši Kč 5 mil., zbývající prostředky byly získány od zahraničních partnerů, z darů firem , obcí i jednotlivců, nejen z regionu, ale i z celé republiky. O dotaci na krytí počátečních nákladů bude ještě jednáno jak s MPSV, tak i na krajských úřadech. Slavnostní otevření hospice se uskuteční 30.4.2004.

Závěr

Dozorčí rada konstatuje, že Diakonie ve většině středisek zajišťuje úkoly ve smyslu Řádu diakonické práce ČCE. usiluje o zlepšení nabídky kvalitních služeb podle potřeby klientů a připravuje nové projekty v oblastech, kde tato služba chybí.

V oblasti hospodaření středisek bylo nutno řešit dopady snížení dotací, které se nepříznivě kromě ještě dalších vnitřních vlivů (odpisy) promítaly do negativních výsledků hospodaření středisek K eliminaci hospodářské ztráty a stabilizaci příjmů připravilo ústředí plán rozvoje organizace, ve kterém chce na centrální úrovni prosazovat vhodnější legislativní úpravy financování nestátních neziskových organizací. Na úrovni krajů, měst a obcí zapojit se do procesu komunitivního plánování, v něm uplatňovat nabídky služeb Diakonie ČCE a uvnitř především zajišťovat kvalitní nabídku služeb, která odpovídá potřebám klientů.

Všechna tato opatření vč. zamezení ztrát hospodaření předpokládají zajistit na úrovni kvalifikované řízení a důsledné dodržování zásad účetní evidence ve všech střediscích při pravidelném vyhodnocování ekonomickou komisí představenstva ČCE.

Opatření ke zlepšení řízení a vedení účetní evidence, která DR uložila, budou nadále sledována. Na základě zkušeností z prověrek zaměří se DR na prověření základních dokumentů, kterými se střediska, jakožto samostatné jednotky řídí, na sledování vývoje hospodaření střediska v rozmezí nejméně 3 let a na vazby a vztahy středisek se sbory ČCE.

DR se domnívá, že je také třeba upravit Statut Diakonie vzhledem ke společenským podmínkách a normám. Návrh úpravy Statutu D. bude předložen příštímu synodu.


V Praze, 14.4.2004

Za Dozorčí radu:
Ing.Bc. Jan TeplýMGr.Tomáš MatějovskýMilada Havránková