2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.16 EČLENSTVÍ ČCE VE SVĚTOVÉM LUTERSKÉM SVAZU


plnění usnesení č. 32 e) z 1. zasedání 31. synodu ČCE


Usnesení č. 32 e):
"Synod ukládá synodní radě, aby církvi vhodným způsobem vysvětlila předpoklady a význam těchto kroků."


Synodní rada uveřejnila zprávy o těchto krocích v Českém bratru (vyjde v nejbližším čísle, tj. 6/2004) a na webových stránkách církve.


Vstoupíme do federace luterských církví?

Světovou ekumenu představuje především Světová rada církví, organizace více než 300 protestantských i pravoslavných církví. Vedle toho úžeji spolupracují tzv. "konfesionální svazy" protestantských církví. Jsou to Světová aliance reformovaných církví (sdružuje asi 75 milionů křesťanů) a Světová luterská federace (sdružuje asi 62 milionů křesťanů). Všechny tyto tři organizace mají sídlo v Ženevě pod jednou střechou.

Do které z nich patří naše církev? Ovšem že do Světové rady církví, avšak do kterého z konfesionálních svazů? Vždyť naše církev je od svého vzniku v roce 1918 spojenou církví sborů augsburského (luterského) i helvetského (reformovaného) vyznání. V reformované alianci jsme od jejího samého počátku (1970), i v její předchůdkyni od r. 1875.

V roce 1977 vznikla myšlenka přistoupit také i do Luterské federace. Vždyť řada našich sborů má luterské zaměření. Tehdy synod rozhodl zahájit jednání také s ní. Tehdejší jednání byla vleklá a neúspěšná. Až synod v roce 2003 se rozhodl tato jednání oživit. Dnes se zdá tento návrh mnohem průchodnější, byť jeho přijetí je i dnes zdlouhavé. Je však na dobré cestě a pravděpodobně se letos nebo příští rok staneme členy také Světové luterské federace. Nebudeme první, kdo budou v obojím, několik takových případů zde už je. Přece nehrozí splynutí obou těchto velkých těles, tato možnost obojího členství se týká jen malých církví, jakou my také jsme.
Pro webovou stránku:

Vstoupíme do federace luterských církví?

Českobratrská církev evangelická je členkou řady ekumenických i mezinárodních církevních seskupení (viz Kdo jsme – Ekumenické vztahy). Vedle dávného členství ve Světové alianci reformovaných církví dnes projednáváme také vstup do Světové luterské federace. Toto celosvětové spojení luterských církví sdružuje přes 62 milionů křesťanů ze 136 místních církví v 76 zemích. I tato velká světová organizace má sídlo v Ženevě. Už po několik let jsme s ní ve stycích, což se projevuje pozváními na různá setkání i jednání i návštěvami zástupců federace u nás.

Náš synod požádal o přihlášku a jakmile ji vyplníme a pošleme, bude ji projednávat Rada federace, která se sejde začátkem září v Ženevě. Tuto Radu tvoří přibližně 50 zástupců z různých světadílů, kteří byli zvoleni na posledním shromáždění v kanadském Winnipegu v létě 2003. V České republice je členskou církví této federace pouze Slezská církev evangelická augsburského vyznání, která má sídlo v Českém Těšíně.