2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
Příloha usnesení č.12PRAVIDLA EKONOMICKÉ POMOCI

Neplnění povinností sborů bude znamenat zejména v období samofinancování významné ekonomické ohrožení celé církve. Proto se zavádí systém pomoci pro sbory, které nejsou schopny plnit své finanční závazky a sankční systém pro sbory, které úmyslně a dlouhodobě porušují základní pravidla fungování presbyterně-synodního uspořádání ČCE. Mezi porušení těchto pravidel patří zejména
Pokud dojde k výše uvedeným porušením pravidel, sbor dostane od synodní rady písemnou výzvu a dodatečnou lhůtu k nápravě. Lhůta počíná běžet ode dne odeslání písemného upozornění a výzvy k nápravě z ÚCK a trvá 12 měsíců, přičemž v polovině tohoto období bude sbor ještě jednou vyzván k nápravě (pokud se tak mezitím nestane) a do sboru bude vyslána seniorátní komise ve složení senior, seniorátní kurátor a předseda seniorátní pastýřské rady, která se bude snažit situaci řešit ve spolupráci se staršovstvem sboru.

Pokud sbor nevyřeší výše uvedené nedostatky ani v dodatečné lhůtě, synodní rada uvalí na tento sbor do jednoho měsíce režim ekonomické pomoci. Zároveň jmenuje tříčlennou komisi ekonomické pomoci, v níž nesmí figurovat členové daného sboru a v níž bude alespoň jeden zástupce povšechného nebo seniorátního sboru.

Ve sboru s režimem ekonomické pomoci zůstává právoplatně zvolené staršovstvo, kurátor i kazatel jako statutární zástupci. Kazateli je po dobu režimu ekonomické pomoci vyplácena pouze základní složka mzdy.

Komise je odpovědná synodní radě a může v případě úspěchu sama ukončit svou činnost.

Komise ekonomické pomoci má za cíl:
 1. primárně pastýřskou misijní péči po dobu až 12 měsíců, která spočívá především v předání námětů a metod pro obnovení finanční soběstačnosti sboru, jeho hospodaření a administrativy, včetně zavedení do sborové praxe a kontroly;
 2. při neúspěchu pastýřské misijní péče komise ekonomické pomoci navrhne organizační řešení vzniklé situace spočívající ve:
  1. zřízení misijního místa dotovaného po nejvíce 3 roky z celocírkevních zdrojů
  2. zřízení částečného misijního místa na dobu ne delší než 3 roky
  3. vytvoření společného kazatelského místa s jiným sborem
  4. sloučení s jiným sborem a zřízení kazatelské stanice
  5. snížení úvazku kazatele
  6. zrušení kazatelského místa
  7. zrušení sboru

Komise ekonomické pomoci má oprávnění navrhnout rovněž personální řešení, jež spočívá v návrhu na odvolání kazatele, nebo v případě hrubého porušení jeho pracovních povinností v návrhu výpovědi pracovního poměru nebo dokonce zrušení pracovního poměru. Komise dále může navrhnout, aby se seniorátní výbor odvolal staršovstvo a jmenoval správní komisi, a to pokud zjistí závažné nedostatky při správě sboru, dlouhodobou neschopnost staršovstva scházet se a jednat či opakované zanedbávání povinností staršovstva při správě sboru.

O případném personálním řešení, stejně jako o všech ostatních závěrech a návrzích komise ekonomické pomoci rozhoduje synod na návrh synodní rady, který bude rovněž obsahovat způsob financování, pokud bude navrhováno zřízení misijního kazatelského místa.