2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.6Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení
1. zasedání a 1. mimořádného zasedání 31. synodu

Zprávu předkládá předseda 31. synodu V. Kopecký


Usnesení 1. zasedání 31. synodu ČCE


 1. Zvolené předsednictvo synodu se ujalo svých úkolů na 1. zasedání 31. synodu. Od 2. zasedání 31. synodu nastupuje na uprázdněné místo v předsednictvu po Simeoně Zikmundové l. náhradník Pavel Honzal.
 2. Zvolená synodní rada ČCE byla pověřena při slavnostních bohoslužbách v rámci 1. mimořádného zasedání 31. synodu dne 22. listopadu 2003, pracuje od 23. listopadu 2003 a předkládá synodu zprávu v tisku 5.
 3. Zvolená církevní pastýřská rada ČCE se ujala svých úkolů. Předsednictvo synodu neobdrželo žádné zprávy o její činnosti.
 4. Zvolené představenstvo Diakonie ČCE bylo pověřeno dne 17. června 2003, ujalo se svých úkolů a předkládá synodu zprávu v tisku 10 A.
 5. Zvolená dozorčí rada Diakonie ČCE se ujala svých úkolů a předkládá synodu zprávu v tisku 10 B.
 6. Zvolení revizoři hospodaření Diakonie ČCE. Předsednictvo synodu neobdrželo žádné zprávy o jejich činnosti.
 7. Zvolená předsedkyně komise pro hodnocení absolventů vikariátu se ujala vedení komise. Předsednictvo synodu neobdrželo žádné zprávy o činnosti komise.
 8. Zvolený zástupce synodu v komisi pro diakonát se ujal svých úkolů. Předsednictvo synodu neobdrželo žádné zprávy o činnosti komise.
 9. Usnesené změny Církevního zřízení ČCE vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost.
 10. Synodní rada zahájila řízení o změně CZ § 22. Výsledky řízení předkládá synodu v tisku 14 B.
 11. Novelizovaný Řád členství v církvi s usnesenými změnami vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupil v platnost.
 12. Usnesené změny Řádu o správě církve vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost.
 13. Novelizovaný Jednací a volební řád s usnesenými změnami vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupil v platnost.
 14. Novelizovaný Řád pastýřské služby s usnesenými změnami vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupil v platnost.
 15. Novelizovaný Řád Diakonické práce vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupil v platnost.
 16. Usnesenou změnu Řádu hospodaření církve čl. 12 vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupila v platnost.
 17. Usnesenou změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupila v platnost.
 18. Usnesenou změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 4 vyhlásila synodní rada dne 18. června 2003 a tímto dnem vstoupila v platnost.
 19. Usnesení nebylo možné splnit v určeném termínu. Zprávu o příčinách podává synodní rada v tisku 15 a předkládá návrh na prodloužení doby pro splnění usnesení.
 20. Usnesení nebylo možné splnit v určeném termínu. Zprávu o příčinách podává synodní rada v tisku 15 a předkládá návrh na prodloužení doby pro splnění usnesení.
 21. Usnesení nebylo možné splnit v určeném termínu. Zprávu o příčinách podává synodní rada v tisku 15 a předkládá návrh na prodloužení doby pro splnění usnesení.
 22. Synodní rada uložila PO právnímu, aby vypracoval návrh na úpravu odvolacího systému v ČCE. Předkládá synodu zprávu a návrh usnesení v tisku 16 B.
 23. Synodní rada uložila PO teologickému, aby vypracoval stanovisko ke vztahu evangelia a práva v souvislosti s otázkami kázně v ČCE. Toto stanovisko předkládá synodu v tisku 16 I společně s dokumentem "O církevním soudu" a návrhem z rozpravy č. 144, jejichž projednání 1. zasedání 31. synodu odložilo na 2. zasedání 31. synodu.
 24. Synodní rada uložila PO právnímu, aby vypracoval návrh na změnu Statutu JJ, která umožní poskytovat dary zahraničním subjektům. Návrh usnesení předkládá v tisku 14 C.
 25. Synodní rada uložila PO právnímu, aby vypracoval návrh Pravidel zřizování misijních míst. Předkládá synodu zprávu a návrh usnesení v tisku 16 C.
 26. Usnesení nebylo možné splnit uloženým způsobem. Synodní rada proto uložila odborníkům, aby připravili alternativní vzorovou nájemní smlouvu. Předkládá synodu zprávu a návrh usnesení v tisku 15.
 27. Synodní rada uložila právní zástupkyni, aby sledovala právní předpisy, které mají vliv na činnost církve. O výsledcích této činnosti bude synodní rada periodicky informovat všechny církevní sbory.
 28. Synodní rada oznámila dne 18. června 2003 všem církevním sborům, jak synod rozhodl o zprávách, které mu byly předloženy.
 29. Synodní rada dne 18. června 2003 seznámila všechny církevní sbory se stanovisky synodu k usnesením 4. zasedání 30. synodu, která nebyla splněna do 1. zasedání 31. synodu.
  tisku 15 předkládá synodní rada zprávu o výsledcích soutěže, z níž měly vzejít věroučné texty (Zásady ČCE) pro členy církve a pro veřejnost podle usnesení č. 19 ze 4. zasedání 30. synodu.
 30. Příspěvek ČCE k porozumění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou předkládá synodní rada synodu v tisku 16 D.
 31. Dopis synodu k potlačování lidských práv na Kubě zaslala synodní rada Metodistické církvi na Kubě a Presbyterní reformované církvi na Kubě v srpnu 2003.
 32. Synodní rada podala žádost o přijetí ČCE do Světového luterského svazu a předkládá synodu v tisku 16 E vysvětlení tohoto kroku pro církevní veřejnost.
 33. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jaké stanovisko zaujal synod ke stanovám Světové luterské federace.
 34. Synodní rada dne 18. června 2003 rozeslala všem církevním sborům dokument "Charta oecumenica" s doporučením, aby se jím zabývaly.
 35. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jaké stanovisko zaujal synod k postupu MK ČR ve věci registrace ČCE.
  Synodní kurátorka předložila MK ČR údaje o ČCE strukturované tak, jak MK ČR požadovalo.
 36. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům ČCE a představitelům Unitas fratrum, že synod prodloužil existenci Ochranovského seniorátu do příštího synodu Unitas fratrum v roce 2009.
 37. Synodní rada dne 18. listopadu 2003 předložila MK ČR žádost o upřesnění registrace Ochranovského seniorátu.
 38. Usnesení je formálně právním aktem. Školy při střediscích Diakonie existovaly již před jeho přijetím.
 39. Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí se podle usnesení synodu stal samostatným střediskem Diakonie a byl slavnostně otevřen dne 30. dubna 2004.
 40. Středisko Diakonie v Plzni bylo zřízeno podle usnesení synodu.
 41. Farní sbory ve Šluknově a v Rumburku byly sloučeny podle usnesení synodu.
 42. Na pracovní místo synodního kurátora zřízené synodem nastoupila zvolená synodní kurátorka dne 22. listopadu 2003 s pracovním úvazkem 0,75.
 43. Královéhradecký seniorát za místo faráře pro děti a mládež neodvádí do Personálního fondu odvod stanovený synodem až do roku 2005.
 44. Farní sbory ve Strakonicích a ve Volyni za místo faráře, který je spravuje, neodvádějí do Personálního fondu odvod stanovený synodem až do roku 2005.
 45. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, že synod doporučil v neúředním styku užívat kratší název Evangelická církev.
 46. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, že synod neusnesl závazné logo pro všechny sbory ČCE. Pro potřeby ústředí církve je užíváno logo, které bylo předloženo 4. zasedání 30. synodu pod č. 3 v tisku 15 D.
 47. Katechismus J. Grubera byl vydán pod názvem "Otázky a odpovědi" v dubnu 2004. Text katechismu P. Klineckého je k dispozici na stránkách www.srcce.cz .
 48. Usnesení nebylo splněno uloženým způsobem. Synodní rada předkládá synodu zprávu a návrh nového usnesení v tisku 15.
 49. Synodní rada dne 18. června 2003 rozeslala všem církevním sborům dokument "Otázka ordinace a vysluhování svátostí v ČCE".
 50. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jaké stanovisko synod zaujal k užívání liturgických barev.
 51. Synodní rada dne 18. června 2003 rozeslala všem církevním sborům dokument "Koncepce práce regionálních kantorů v ČCE".
 52. Synodní rada dne 18. června 2003 rozeslala všem církevním sborům dokument "Koncepce humanitární pomoci ČCE".
 53. Usnesení nebylo splněno. Synodní rada předkládá synodu zprávu v tisku 15.
 54. Synodní rada předkládá synodu v tisku č. 16 F zprávu o opatřeních učiněných na základě analýzy ÚCK, která byla provedena firmou CMI v roce 2003 místo organizačního a personálního auditu, který měl být vykonán na základě usnesení č. 20 ze 2. zasedání 30. synodu v roce 2000.
 55. Synodní rada předala Řídícímu výboru ERC žádost o prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna. Zprávu podává v tisku 16 A.
 56. Synodní rada zveřejnila usnesení synodu v požadované lhůtě na stránkách www.srcce.cz
 57. Synodní rada dne 18. června 2003 rozeslala všem církevním sborům dokument "Diakonská služba v církvi".
 58. Synodní rada předkládá synodu v tisku č. 18 podklad pro jednání o pracovním tématu "Diakonská služba v církvi".
 59. Synodní rada ve spolupráci s předsednictvem synodu svolala 2. zasedání 31. synodu ve stanoveném termínu.
 60. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o účetní závěrce hospodaření povšechného sboru za rok 2002.
 61. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jaké stanovisko synod zaujal k překročení schválených částek čerpání z Personálního fondu v roce 2002.
 62. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o platech kazatelů ČCE.
 63. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o rozpočtu povšechného sboru na rok 2003.
 64. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o hospodaření s Personálním fondem a o odvodech do Personálního fondu v roce 2004.
  Návrh systému solidarity v ČCE a hospodaření s Personálním fondem předkládá synodní rada synodu v tisku 16 G.
 65. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních reparticích v roce 2004 a o jejich rozdělení na jednotlivé senioráty.
 66. Synodní rada dne 18. června 2003 oznámila všem církevním sborům, jak synod rozhodl o celocírkevních sbírkách v roce 2004.
 67. Synodní rada ujistila předsednictvo synodu, že odpisy nemovitého majetku povšechného sboru jsou prováděny v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 68. Návrh systému solidarity v ČCE a návrh řešení problému dlouhodobých neplatičů povinných odvodů předkládá synodní rada synodu v tisku 16 G.
 69. V roce 2003 poskytla ČCE Evangelickému týdeníku KJ dotaci 40 000,- Kč.
  Výsledek posouzení, zda Evangelický týdeník KJ odpovídá potřebám ČCE, předkládá synodní rada synodu v tisku 16 A.
 70. Synodní rada rozeslala všem církevním sborům dokument "Církev a její peníze".
 71. Náklady 1. zasedání 31. synodu byly uhrazeny podle usnesení synodu.

Usnesení 1. mimořádného zasedání 31. synodu ČCE


 1. Synodní rada zahájila řízení o změnách CZ, jimiž bude funkční období církevních orgánů zkráceno na 4 roky. Změny po vyjádření konventů projedná 3. zasedání 31. synodu.
 2. Synodní rada zahájila řízení o změně CZ § 22 odst. 6. Změnu po vyjádření konventů projedná 3. zasedání 31. synodu.
 3. Usnesené změny Řádu pro kazatele vyhlásila synodní rada dne 2. prosince 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost.
 4. Synodní rada uložila PO právnímu aby vypracoval návrh změn, které uvedou Řád o správě církve do souladu s CZ. Návrh usnesení předkládá v tisku 14 C.
 5. Usnesení nebylo možné splnit. Synodní rada předkládá synodu zprávu a návrh na usnesení v tisku 15.
 6. Synodní rada uložila PO právnímu, aby vypracoval návrh změn CZ a řádů, které umožní účast delegátů členských církví GEKE na synodech ČCE. Návrh usnesení předkládá v tisku 14 C.
 7. Usnesení má být splněno do 3. zasedání 31. synodu. Synodní rada uložila PO OP, aby vypracoval návrh jednotného způsobu evidence a vykazování členů ve sborech ČCE.
 8. Usnesení nebylo prozatím možné splnit. Synodní rada předkládá synodu zprávu v tisku 15.
 9. Usnesení nebylo splněno. Synodní rada předkládá synodu zprávu a žádost v tisku 15.
 10. Usnesení nebylo možné splnit uloženým způsobem. Synodní rada předkládá synodu zprávu a náhradní řešení v tisku 15.
 11. Termín plnění usnesení nebyl stanoven. Synodní rada předkládá synodu zprávu o plnění v tisku 16 A.
 12. Synodní rada v dubnu 2004 předložila všem církevním sborům zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2003.
 13. Představenstvo Diakonie ČCE předkládá synodu zprávu o plnění usnesení v tisku 16 H.
 14. Náklady 1. mimořádného zasedání 31. synodu byly uhrazeny podle usnesení synodu.