2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
Příloha k usnesení č.13
Podle tisku č.16 C


ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ MISIJNÍCH MÍST

(pro tvorbu pravidel zřizování misijních kazatelských míst a podporovaných kazatelských míst)

1. zasedání 31. synodu přijalo usnesení č. 25 ve znění:
"Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 31. synodu ČCE připravila pravidla zřizování misijních míst."

SR uložila tento úkol PO organizačnímu a právnímu, který dospěl k závěru, že úkol není možno splnit do 2. zasedání 31. synodu, protože není jednoznačně zřejmé, co se rozumí pod pojmem misijní místo.

Tento pojem je v ČCE užíván ve dvojím významu:
  1. ofenzivním – pro nová kazatelská místa která vznikají v souvislosti s rozšiřováním aktivit církve
  2. defenzivním – pro kazatelská místa, která jsou s ohledem na hospodářskou slabost sborů osvobozena od povinnosti odvodu do Personálního fondu

Na základě tohoto zjištění dospěl PO organizační a právní k tomuto závěru:

Pravidla pro zřizování misijních míst je možno vytvořit až po jednoznačném pojmovém určení druhů nestandardních kazatelských míst. Proto navrhuje zavést do církevního práva ČCE tyto pojmy:

  1. misijní kazatelské místo tj. kazatelské místo v prostoru, ve kterém se práce ČCE dosud nekonala či nekoná, kde však církev rozpoznala důležitost zvěstování evangelia. Proto církev chce dočasně finančně podporovat nově zřizované kazatelské místo.
  2. podporované kazatelské místo tj. kazatelské místo tam, kde se konala nebo koná sborová práce ČCE, kde však vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k poklesu aktivity sborového života tak, že práce ČCE na tomto místě by bez podpory byla významně ztížena nebo znemožněna. Proto církev chce dočasně podporovat existující kazatelské místo v naději, že se časem na daném místě v plném rozsahu obnoví sborový život.