2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.8ZPRÁVA REVIZORŮ
PRO DRUHÉ ZASEDÁNÍ 31. SYNODU ČCE

Revizi provedli: Ing. Jan Bartušek, Milada Havránková

Datum provedení revize: 19. dubna 2004

Předmětem revize bylo ve smyslu řádu hospodaření církve a výsledků předchozích kontrol:

1) kontrola pohledávek a závazků
2) výsledek hospodaření za rok 2003
3) kontrola faktur přijatých
4) inventarizace

Z kontroly pohledávek a závazků sledováno vypořádání pohledávek a závazků za rok 2002, které byly firmou R-Audit s.r.o. navrženy k odepsání do nákladů nebo bylo nutno podat návrh žaloby. Revizoři konstatují, že vypořádání pohledávek bylo provedeno, pohledávky z minulých let byly vyčleněny na samostatný účet a postupně jsou likvidovány. Zůstávají pouze pohledávky za Agenturu Prestige, které jsou v soudním řízení, dále za Hamlet Produktion z roku 2001 a 2002 a pohledávky za Kalich s.r.o , které byly uznány. Dále rovněž poskytnuté zálohy na účtu 314 byly zlikvidovány až na částku 26 840,- Kč, která bude vyrovnána při konečné faktuře za počítačové systémy.

Předběžné výsledky hospodaření ukazují na ztrátu ve výši 8,4 mil Kč, přičemž nejsou ještě vypořádány ztráty z minulých let ve výši 3,3 mil. Kč. Revizoři upozorňují na nutnost sledování nákladů zejména v oblasti poradenství. Je nutno počítat s úpravou vlastního jmění v návaznosti na zreálnění výše fondů. Toto zreálnění bude provedeno na základě šetření poradenskou společností R-Audit s.r.o., která vypracovala podrobný rozbor fondů a navrhla příslušné úpravy.

Namátkovou kontrolou faktur za období leden – září 2003 nebyly zjištěny podstatné závady, doporučujeme však věnovat pozornost zvýšeným nákladům již při sjednávání smluvních podmínek zejména u služeb za poradenství.

Inventarizace byla ve většině středisek řádně provedena a zpracována na požadované úrovni, zbývá zpracovat zápis hlavní inventarizační komise.

Revizoři shodně konstatují, že došlo k podstatnému zlepšení ve zpracování účetnictví zadáním externí firmě K-Konto. Tímto opatřením došlo i ke zlepšení organizace práce na ekonomickém úseku.


V Praze dne 19. 4. 2004

Za revizní komisi:ing. Jan Bartušek
Milada Havránková
ing. Jan Matějka