2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
Příloha k usnesení č.30Usnesení č. 30 z 1. mimořádného zasedání 30. synodu ČCE:

KONCEPCE UŽÍVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ POVŠECHNÉHO SBORU:

Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 31. synodu zpracovala koncepci užívání bytů ve vlastnictví povšechného sboru, v níž vymezí pravidla pro uzavírání nájemních smluv vycházejících ze služebního poměru k ČCE (určí, s kterými pracovními místy je spojen nárok na byt, stanoví výši nájemného apod.) a vymezí komerční strategii pro nájemníky, kteří nejsou ve služebním poměru k ČCE (stanoví pravidla výběrových řízení, stanoví výši nájemného apod.).


Synodní rada předkládá synodu ke schválení tuto koncepci:

Rozhodování o tom, zda byt ve vlastnictví povšechného sboru bude užíván pro bydlení vlastních zaměstnanců nebo komerčně, náleží synodní radě, která o něm bude rozhodovat podle konkrétní situace. Okruh funkcí, s kterými je spojena možnost uzavírání nájemných smluv na byty ve vlastnictví povšechného sboru, je stanoven usnesením synodní rady (nárok na služební byt má synodní senior, synodní kurátor a dále vedoucí oddělení, pokud tito nemají zajištěno bydlení v dosahu zaměstnání a povšechný sbor disponuje odpovídajícími byty).

Bylo by vhodné uzavírat smlouvy o nájmu služebních bytů na dobu určitou, protože podle současné právní úpravy při skončení pracovního poměru a podání výpovědi z nájmu služebního bytu je pronajímatel povinen zabezpečit pro bývalého zaměstnance odpovídající bytovou náhradu. Od r. 1995 lze u nově uzavíraných nájemných smluv stanovit smluvní nájemné. Výši nájemného lze stanovit rozhodnutím SR v závislosti na velikosti bytu, kategorii bytu, vzdálenosti apod.

Komerční strategii lze uplatnit pouze u bytů, k nimž budou uzavírány nové nájemní smlouvy. O podmínkách výběrového řízení bude rozhodovat synodní rada v závislosti na velikosti a poloze bytu. Nájemní smlouvy by měly být uzavírány na dobu určitou. V současné době je bytový fond obsazen hlavně nájemníky, kteří nejsou zaměstnanci ČCE ani nejsou členy ČCE. Uvolňování těchto bytů za současné právní úpravy je velmi obtížné, ne-li vyloučené. Jednou z možností je nabídka odstupného k pořízení bytů těmito nájemníky.