2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.11EVANGELICKÁ AKADEMIE

Zpráva pro 2. zasedání 31. synodu ČCE


Školy Evangelické akademie i nadále fungují díky nadšení a velikému osobnímu nasazení jednotlivců. Problémů neubývá, ale školy je s nasazením sil zdárně zdolávají.

Bratrská škola – církevní základní škola, Praha.

Její žádost o změnu kapacity, změnu vzdělávací koncepce (rozšíření výuky výtvarné výchovy) a rozšíření školy o 2. vyučovací stupeň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celém rozsahu zamítlo. Také projekt pokusného ověřování domácího vzdělávání bude ukončen. Protože jsou nyní příspěvky školám rozdělovány podle normativů na žáka, škola s malým počtem žáků je finančně v nevýhodné situaci. Ve škole pracuje Rada školy. Rodiče mají velký zájem o dění ve škole a někteří se aktivně zapojují do aktivit, které škola pořádá.

Evangelická akademie Praha – Spořilov. Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola.

Školu i nadále sužují nedostačující učební prostory, nejen svojí velikostí i počtem. Probíhá jednání s Magistrátem o získání nových prostor. Pan ředitel Ing. Alexandr Slabý požádal z osobních důvodů o uvolnění z funkce ke dni 31.8.2004. Zasluhuje naše poděkování za pětileté zdárné vedení školy. Bude vypsáno výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky školy. Ve škole aktivně pracuje Rada školy. Na částečný úvazek pracuje spirituálka.

Evangelická akademie Brno. Vyšší odborná škola sociálně právní. Církevní střední zdravotnická škola.

Po odchodu do důchodu Ing. Jany Slámové má novou ředitelku Mgr. Hanu Svobodovou. Akademie získala druhou budovu v Brně – Líšni, Šimáčkova 1. Díky nasazení všech pracovníků, studentů i přátel školy stihli úklid po opravách a stěhování v termínu, nový školní rok zahájili ve dvou budovách. Školy se oddělily, zůstaly však pod vedením jedné ředitelky. Dvouletý studijní obor Ošetřovatel, ošetřovatelka byl zrušen a dobíhá, vedení školy se však podařilo získat povolení pro nový tříletý obor Ošetřovatel. CSZŠ má v učebně ošetřovatelství nové moderní pomůcky, podařilo se také zařídit učebnu výpočetní techniky. VOŠ sociálně právní obdržela „Pečeť kvality“ za projekt Leonardo.

Evangelická akademie Náchod. Sociální činnost (sociální pečovatelství a sociální vychovatelství).

Také akademie v Náchodě má problém s prostorami. Dostala výpověď z druhé budovy. Nyní vzniká pod vedením br. Ing. Jiřího Hůlky občanské sdružení, které se snaží získat a zajistit  přípravu budovy bývalého Bartoňova sirotčince pro potřeby školy. Paní ředitelka Mgr. Vlasta Stašková odchází k 10.7.2004 do důchodu. Vedla školu sedm let, za její dobrou práci ji patří naše poděkování. SR vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele/ ředitelky EA. Dva přihlášení byli odmítnuti pro nesplnění podmínek, třetí přihlášená se omluvila. Proto SR výběrové řízení zrušila. Do výsledku nového výběrového řízení, které zatím nebylo vyhlášeno, bude dočasně jmenován ředitel z řad pedagogů školy. Ve škole je na ? úvazek spirituál. Pracuje Rada školy.

Církevní konzervatoř Kroměříž.

I zde kapacita školy neodpovídá počtu žáků. Proto škola hledá větší budovu v Olomouci a nyní také jedná o pronájmu budovy bývalých kasáren v Kroměříži. V únoru 2004 Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v Církevní konzervatoři iniciovala dopis zřizovateli se stížností na ředitele školy a ředitele vyzvala k okamžitému odstoupení. Synodní rada za ředitelem MgA.Františkem Fialou stojí a neodvolala jej. Námitky pokládá za účelové. Jeví se, že by odboráři nejraději jmenovali ředitele dle svého výběru, určili místo školy i stanovili velikost a koncepci školy. Ti, co si stěžovali, uveřejnili v MfD několik nepřejných článků. SR je pravidelně informována o situaci ve škole. Jmenovala pracovní kuratorium, které se bude zabývat nejen aktuální situací, ale i dlouhodobým výhledem školy. Ředitel si vybral své nové zástupkyně z řad pedagogů školy. Ve škole se řádně učí.

Evangelická akademie Hradec Králové. Vyšší odborná škola biblická.

Má ze všech našich škol největší finanční problémy, protože dotace MŠMT jsou pro dálková studia velice nízké, pokrývají jen cca 1/3 skutečných nákladů.


SR se setkala s pracovníky EA 11.10.2003 v Bystřici pod Hostýnem.

V srpnu 2004 nastoupí na místo ředitele ÚEA Mgr. Martin Čech, který byl doporučen výběrovou komisí  21.11.03.
Pavel KalusNADAČNÍ FOND NA PODPORU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ

Informace pro 2. zasedání 31. synodu ČCE


Základní informace:

SR na svém zasedání číslo 2/2001, bod 26b rozhodla zřídit nadační fond, jehož účelem bude komplexní podpora církevního školství.

Nadační fond pro podporu církevního školství byl zapsán do nadačního rejstříku dne 2. ledna 2002, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 425. Sídlo a adresa nadačního fondu je Jungmannova ul. 9/22, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1 - Nové Město. Číslo účtu vedeného u Československé obchodní banky a.s.: 176922105/0300.

Složení správní rady:

Pavel Kalus, předseda NF,
Abigail Hudcová
Eva Drozdová, sekretář NF

Revizorem Nadačního fondu pro podporu církevního školství je Petr Ženatý.


Přehled hospodaření za rok 2003:

                   
zůstatek k 1.1. příjem výdej zůstatek k 31. 12. předmět/poznámka
500 365,17       zůstatek z roku 2002 - banka
4 398,00      zůstatek z roku 2002 - pokladna
  58 579,10     souhrn z účtu ČCE
  297 374,00     sbírka - příjem od sborů
  1 145,35     úroky
    1 133,00   vedení účtu
    1 341,00   poplatky
    207 100,00   příspěvky školám
  1 820,00     vratka od Bratrské školy
    783,00   cestné
      649 709,62 stav k 31.12. 03 - banka
      3 615,00 stav k 31.12. 03 - pokladna
504 763,17 358 918,45 210 357,00 653 324,62  


Eva Drozdová