2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.16 FZPRÁVA SYNODNÍ RADY K  "ANALÝZE ÚCK A  NÁZORŮM ZAMĚSTNANCŮ ČCE"


Na základě zprávy církevní revizní komise pro 1. zasedání 31. synodu ČCE, Zprávy o malém personálním auditu v ÚCK a s usnesením 1. zasedání 31.synodu č. 54 (Synod ukládá synodní radě, aby do 30.3.2004 předložila předsednictvu synodu informaci o řešení kritických připomínek a o využití pozitivních námětů uvedených v závěrečné zprávě s názvem "Analýza ÚCK a názorů zaměstnanců ÚCK Českobratrské církve evangelické.) byla v ÚCK provedena tato opatření:
 1. Pracovníci ÚCK byli podrobně seznámeni se zprávou Komise pro vnitřní personální audit.
 2. Bylo rozhodnuto požádat firmu CMI (K. Švecová, D. Potočková) o spolupráci při plnění opatření doporučených v závěrečné Zprávě. Opatření měla být zaměřena na oblast komunikace, řízení, strategického plánování, kontroly a vzdělávání.
  1. Všichni vedoucí oddělení se scházejí 1 x týdně k pracovním poradám. Tyto porady navazují na výstup ze zasedání synodní rady a zabývají se dalšími aktuálními i dlouhodobými záležitostmi ÚCK. Úkoly, které vyplývají z těchto porad, jsou průběžně plněny a kontrolovány na základě zápisu z minulé porady vždy na počátku další porady.
  2. Vedoucí oddělení svolávají pracovníky svých oddělení k týmovým poradám podle potřeb oddělení. Periodicita těchto porad je v  kompetenci vedoucích, porady jsou pravidelné a zajišťují lepší komunikaci a informovanost uvnitř oddělení.
  3. Všichni zaměstnanci ÚCK se scházejí 1 x měsíčně k pracovním poradám. V zájmu lepší informovanosti o činnostech a práci jednotlivých oddělení ÚCK jsou tyto porady ve své druhé části věnovány postupně všem oddělením, která mají možnost prezentovat svou práci i své plány celé kanceláři. Během osmi měsíců se tak vzájemně měla možnost představit všechna oddělení. V zájmu kontinuity informovanosti budeme v ÚCK v této praxi pokračovat.
  V září 2003 se uskutečnil workshop na úrovni vedení ÚCK v podobě jednodenního semináře v Kolovratech u Prahy. Výsledkem byla analýza vzdělávacích potřeb ÚCK ČCE.
  CMI předložila návrh vzdělávacího programu v oblasti manažerských a komunikačních dovedností a návrh vzdělávacích modulů. Po zvážení především finančních (cena činí 32.000,- Kč za jeden výcvikový den), ale i časových možností ÚCK bylo rozhodnuto prozatím navrhované moduly neobjednávat a soustředit se na odstranění zjištěných nedostatků v ÚCK vlastními silami. Půjde především o:
  Ve spolupráci s personálním oddělením byl navržen program dalšího vzdělávání pracovníků podle potřeb ÚCK, především v oblasti jazykového vybavení a dovedností při práci s PC, ale i v dalších oblastech.
  Probíhá jazyková výuka – angličtina a němčina, jíž se účastní 20 zaměstnanců ÚCK. Výuka je členěna podle stupně znalostí a probíhá v ÚCK dvakrát týdně po 45 minutách.
 3. Na doporučení posílit kompetence vedoucích pracovníků ve vztahu k synodní radě byly navrženy a projednány kompetence v jednotlivých referátech SR a odděleních ÚCK a návrh byl předložen synodní radě ke schválení. Synodní rada tento návrh schválila.
 4. Bylo provedeno výběrové řízení na pozici vedoucí/ho ekonomického oddělení a vedoucí/ho stavebního oddělení ÚCK s okamžitým nástupem. Po nástupu nové vedoucí ekonomického oddělení a nového vedoucího stavebního oddělení byla vytvořena dvě samostatná oddělení a práce obou těchto oddělení je postupně plně konsolidována:
 5. Počítačová síť byla uvedena do stavu popsaného vnitřní směrnicí pro používání výpočetní techniky a pracovníkům bylo doporučeno doplnění chybějících znalostí a dovedností při práci s PC.
 6. Postupně byly vytvořeny chybějící směrnice pro oblast účetnictví, hospodaření ÚCK, pro používání motorových vozidel a další. Všechny směrnice jsou konzultovány s ekonomickými a právními poradci.
  Synodní rada a vedení ÚCK průběžně sledují dodržování všech směrnic, zejména směrnice pro vykonávání dispozičního oprávnění a směrnice pro kontrolu a oběh účetních dokladů, které jasně vymezují povinnosti spolupracujících subjektů v ÚCK (viz kritická připomínka v závěrečné Zprávě o malém personálním auditu).
 7. Vedení ÚCK navrhuje co nejdříve vytvořit spisové oddělení s kvalifikovaným pracovníkem a samostatným pracovištěm (kanceláří). Tento pracovník by podléhal přímo vedoucímu tajemníkovi ÚCK a jeho činnost by metodicky vedl vedoucí archivu. V současné době se hledá vhodná kancelář a vhodný pracovník.
 8. ÚCK se synodní radou ČCE uspořádaly třídenní společné výjezdní zasedání. Záměrem bylo shrnout a posoudit dosavadní společnou práci v prvních měsících po uvedení nové synodní rady do úřadu. Součástí zasedání byl poznávací a vzdělávací program a reflexe pracovních a kolegiálních vztahů v ÚCK. Byl konstatován pokrok ve vývoji vzájemné komunikace uvnitř kanceláře. Bylo jednoznačně vyjádřeno že ÚCK je servisním pracovištěm ČCE, které plní úkoly stanovené synodem, synodní radou a předsednictvem synodu. Farním sborům a seniorátům poskytuje služby, informace, pokyny, teoretické podklady a doporučení. Vede osobní a mzdovou agendu kazatelů ČCE a zaměstnanců povšechného sboru.

Na podkladě informací z ÚCK zpracovalJoel Ruml, synodní senior ČCE