Bible kralická - Mt 4,8-11

Mt 4,8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:
Mt 4,9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
Mt 4,10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
Mt 4,11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.