Bible kralická - Dt 6,13

Dt 6,13 Hospodina Boha svého báti se budeš, a jemu sloužiti, a ve jméno jeho přisahati.