Téma: Luther - inspirace pro nacismus

Od: Anonym: Jiří Deštenský <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 17. 05. 2008 21:51
Předmět: Luther - inspirace pro nacismus

Navigace: link | přehled | fórum
ČCE, která se hlásí k odkazu Martina Luthera účelově vybírá z jeho učení pouze to, co se jí hodí. Málokdo z členů sborů (vyjma farářů) ví, že Martin Luther proslul i jako velice nenávistný člověk. V roce 1543 napsal svůj traktát: „Židé a jejich lži“, ve kterém napsal mimo jiné:
Cituji:
1. část
„Tento traktát hněvu je důkazem, že jsou Židé Bohem odmítnuti, nejsou jeho lidem a On přestal být jejich Bohem. Nebudeme teď hovořit se Židy, ale o nich a jejich skutcích, aby mohli být naši Němci informováni. Jan Křtitel je nazval „plemeno zmijí.“ (zde snad Luther úmyslně zamlčel, že takto označil Jan Křtitel jen farizeje a saduceje, tj.duchovní vůdce, nikoli celý národ!)
V celé první části Luther vyčítá Židům, že se chlubí svým vyvolením, svým původem od Abrahama a obřízkou. (čím se měli potěšovat, když všichni jimi pohrdali, tupili je a zesměšňovali?) 2. část
„Bůh je opravdu poctil obřízkou, ze všech národů země hovořil pouze k nim a svěřil jim své slovo. Ale jestli to byl dostatečný důvod ke chloubě, pak by se mohli ďáblové v pekle těšit většímu uznání být Božím lidem než Židé nebo jiní lidé.(!) Neboť ďáblové mají Boží slovo a vědí lépe než Židé, že existuje Bůh, který je stvořil…
Nejsou svatí v plnění desatera, poněvadž ani pohané a ďáblové desatero neplní, ačkoli by měli“.(zde můžeme vidět, že Luther nepochopil smysl desatera, jestliže ho podsouvá k plnění i démonům) 11. část
„Co máme jako křesťané dělat s těmi zavrženými a odsouzenými Židy? Když už žijí mezi námi, nebudeme tolerovat jejich chování nyní, když známe jejich lži, odhalující jejich rouhání. Kdybychom je tolerovali, byli bychom účastní jejich lží, zlořečení a rouhání. Nemůžeme uhašovat neuhasitelný oheň Božího hněvu, o kterém psali proroci, ni je nemůžeme změnit. Nebudeme se mstít, i tak je dostihla pomsta, tisíckrát horší, než bychom si přáli. Dám vám jen několik upřímných rad („zapomněl“, že je má milovat?):
1. zapalte jejich synagogy a školy a zahrabejte vše co neshoří, aby nezůstal k vidění kámen ani popel. To je třeba vykonat ke slávě našeho Pána a křesťanství, aby Bůh viděl, že jme křesťané, kteří netolerují veřejné lži, zlořečení a rouhání vůči jeho Synu a křesťanům. Jestliže jsme to někdy z nevědomosti tolerovali, bude nám to Bohem odpuštěno. Ale kdybychom je tolerovali stále i po těchto informacích, je to totéž, jako bychom to páchali s nimi. Mojžíš napsal v Deut.13,12, že město, ve kletém se objevila modloslužba, musí být zničeno ohněm. Kdyby žil Mojžíš dnes, byl by první, kdo by zapálil první synagogu nebo židovský dům.(!) Podle Samuele (I.Sam.15,23) je neposlušnost horší než modloslužba. Současné židovské doktríny jsou rabínské dodatky k Tóře a k neposlušnosti tak přidávají ještě modloslužbu. Proto kvůli Mojžíšovi nelze jejich synagogy tolerovat, neboť ho pomlouvají stejně jako nás. (ukázka, že lze Písmo zneužít ke všemu!) 2. Jejich domy srovnejte se zemí a zničte, neboť v nich páchají totéž co v synagogách. Ať bydlí pod širým nebem nebo ve stodole jako cikáni. Aspoň si uvědomí, že nejsou v naší zemi páni, jak se vychloubají, ale že jsou v exilu a v zajetí, jak si neustále před Bohem na nás stěžují. 3. Odejměte jim jejich modlitební knížky a talmudické písemnosti, z kterých se učí jen modlářství, lži, zlořečení a rouhání. 4. Rabínům zakažte učit pod trestem ztráty života nebo končetin. 5. Zrušte jim všechny jejich živnosti, ať zůstanou jen doma. Nesmí jezdit po zemi jak páni s dvanáctero koňmi. Jestliže jim to nezakáže vrchnost, udělá to tlupa, která si přečte mé rady. 6. Musíte jim zakázat lichvu a odebrat jim všechny peníze, zlato i stříbro a poklady, neboť všechno mají z lichvy a z toho, že nás okrádali. Z těch odebraných peněz se může dávat těm Židům, kteří konvertují ke křesťanství, jejich ženám a dětem, nebo starým a slabým. Poněvadž takový zisk je prokletý, není-li užíván s Božím požehnáním pro dobrodiní. 7. Doporučují jim dát do rukou cep, sekeru, lopatu, motyku, vřeteno a kužel, ať se učí vydělávat na živobytí rukama v potu tváře.
Inspirujme se u Francouzů, Španělů, Čechů (Bohemia) atd. Rozdělme si jejich lichvu a pak je navždy vyžeňme z naši země. Boží hněv na nich je tak velký, že každé milosrdenství s nimi je vede ještě k horšímu, zatímco rázné jednání je může alespoň trochu změnit. Proto, pryč s nimi!
Ať s nimi vrchnost zachází tak jak navrhuji. Tito ďábelští Židé jsou již 14 století naším neštěstím, morem a ranami. (kdyby chudák tušil, že Hitler půjde ještě dál) 12. část
Všichni ať se zapojí do zapálení jejich synagog. Modlitební knihy, talmudické spisy a Bible jim vezměte, nenechte jim jediný list, a dejte to pak konvertitům. Protože tyto knihy používají k rouhání Synu Božímu a Bohu Otci, Stvořiteli nebe a země. (Luther evidentně nevěřil, že Bůh může promlouvat k Židům skrze Písmo)
Musí se jim zakázat pod trestem smrti chválit Boha, děkovat Mu, modlit se k Němu a vyučovat mezi námi v naší zemi. Mohou to dělat v jejich zemi nebo někde jinde, abychom to nemuseli poslouchat. Ať odejdou zpět do jejich země. (také nevěříte svým očím?)
A co se stane, když jim to všechno zakážeme? Budou to dělat tajně. Jestliže víme, že to dělají tajně, je to totéž, jako by to dělali veřejně. Problém musíme vyřešit takto: Nechceme-li mít spoluúčast v jejich rouhání, musíme je vyhnat ze země. Je to přirozené a obě strany budou spokojeny.
Kdybych měl moc jako má naše vrchnost, zacházel bych přísněji s jejich lžemi. Kdybych měl nad nimi moc, shromáždil bych jejich učitele a vůdce a přikázal bych jim pod trestem ztráty jazyka, aby nás během osmi dní přesvědčili o pravdivosti svých tvrzení, a aby prokázali, že uctíváme více, než jednoho pravého Boha.
Ani Židé, ani ďábel by nebyli schopni prokázat, že naše víra, že jediné věčné božství je složeno ze tří osob, znamená, že věříme ve více Bohů než v jednoho. Zapalte jejich synagogy a jednejte s nim i krutě.
Mohamed nás vraždil a Židé by to chtěli také, okupujíc naší zemi a okrádajíc nás o naše statky, radosti a příjemnosti.
Můj traktát dodá křesťanům dost materiálu nejen k obraně, ale také k tomu, aby se stali nepřáteli židovské lstivosti, lží, proklínání a aby pochopili, že jejich víra je nejen falešná, ale že jsou také jistě posedlí démony. Kéž Kristus, náš Pán je milosrdně změní a nás zachová pevné a neochvějné v poznání Jeho, který je věčný život. Amen.
Konec citátu
Je to veliké poučení, neboť málokdo z řad příslušníků křesťanské církve je ochoten připustit, že v církvi je dodnes přítomná latentní despotická moc. Jedině díky svému současnému omezení ve společenské hierarchii, nemůže církev naplno rozvinout svoji podstatu, kterou je touha po absolutní moci. Proto se musí omezit pouze na snahy o kontrolu myšlení svých členů v oblasti duchovního názoru.
Od: Anonym: Jan Slosiarik <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 29. 10. 2017 15:41
Předmět: Re: Luther - inspirace pro nacismus

Jiří Deštenský napsal(a):
 ČCE, která se hlásí k odkazu Martina Luthera účelově vybírá z jeho učení  pouze to, co se jí hodí. Málokdo z členů sborů (vyjma farářů) ví, že Martin  Luther proslul i jako velice nenávistný člověk. V roce 1543 napsal svůj  traktát: „Židé a jejich lži“, ve kterém napsal mimo jiné:    Cituji:    1. část    „Tento traktát hněvu je důkazem, že jsou Židé Bohem odmítnuti, nejsou  jeho lidem a On přestal být jejich Bohem. Nebudeme teď hovořit se Židy, ale  o nich a jejich skutcích, aby mohli být naši Němci informováni. Jan Křtitel  je nazval „plemeno zmijí.“ (zde snad Luther úmyslně zamlčel, že  takto označil Jan Křtitel jen farizeje a saduceje, tj.duchovní vůdce, nikoli  celý národ!)    V celé první části Luther vyčítá Židům, že se chlubí svým vyvolením, svým  původem od Abrahama a obřízkou. (čím se měli potěšovat, když všichni jimi  pohrdali, tupili je a zesměšňovali?)  2. část    „Bůh je opravdu poctil obřízkou, ze všech národů země hovořil pouze k  nim a svěřil jim své slovo. Ale jestli to byl dostatečný důvod ke chloubě,  pak by se mohli ďáblové v pekle těšit většímu uznání být Božím lidem než  Židé nebo jiní lidé.(!) Neboť ďáblové mají Boží slovo a vědí lépe než Židé,  že existuje Bůh, který je stvořil…    Nejsou svatí v plnění desatera, poněvadž ani pohané a ďáblové desatero  neplní, ačkoli by měli“.(zde můžeme vidět, že Luther nepochopil smysl  desatera, jestliže ho podsouvá k plnění i démonům)  11. část    „Co máme jako křesťané dělat s těmi zavrženými a odsouzenými Židy?  Když už žijí mezi námi, nebudeme tolerovat jejich chování nyní, když známe  jejich lži, odhalující jejich rouhání. Kdybychom je tolerovali, byli bychom  účastní jejich lží, zlořečení a rouhání. Nemůžeme uhašovat neuhasitelný oheň  Božího hněvu, o kterém psali proroci, ni je nemůžeme změnit. Nebudeme se  mstít, i tak je dostihla pomsta, tisíckrát horší, než bychom si přáli. Dám  vám jen několik upřímných rad („zapomněl“, že je má milovat?):     1. zapalte jejich synagogy a školy a zahrabejte vše co neshoří, aby  nezůstal k vidění kámen ani popel. To je třeba vykonat ke slávě našeho Pána  a křesťanství, aby Bůh viděl, že jme křesťané, kteří netolerují veřejné lži,  zlořečení a rouhání vůči jeho Synu a křesťanům. Jestliže jsme to někdy z  nevědomosti tolerovali, bude nám to Bohem odpuštěno. Ale kdybychom je  tolerovali stále i po těchto informacích, je to totéž, jako bychom to  páchali s nimi.   Mojžíš napsal v Deut.13,12, že město, ve kletém se objevila  modloslužba, musí být zničeno ohněm. Kdyby žil Mojžíš dnes, byl by první,  kdo by zapálil první synagogu nebo židovský dům.(!) Podle Samuele  (I.Sam.15,23) je neposlušnost horší než modloslužba. Současné židovské  doktríny jsou rabínské dodatky k Tóře a k neposlušnosti tak přidávají ještě  modloslužbu. Proto kvůli Mojžíšovi nelze jejich synagogy tolerovat, neboť ho  pomlouvají stejně jako nás. (ukázka, že lze Písmo zneužít ke všemu!)   2. Jejich domy srovnejte se zemí a zničte, neboť v nich páchají totéž co  v synagogách. Ať bydlí pod širým nebem nebo ve stodole jako cikáni. Aspoň si  uvědomí, že nejsou v naší zemi páni, jak se vychloubají, ale že jsou v exilu  a v zajetí, jak si neustále před Bohem na nás stěžují.   3. Odejměte jim jejich modlitební knížky a talmudické písemnosti, z  kterých se učí jen modlářství, lži, zlořečení a rouhání.   4. Rabínům zakažte učit pod trestem ztráty života nebo končetin.   5. Zrušte jim všechny jejich živnosti, ať zůstanou jen doma. Nesmí jezdit  po zemi jak páni s dvanáctero koňmi. Jestliže jim to nezakáže vrchnost,  udělá to tlupa, která si přečte mé rady.   6. Musíte jim zakázat lichvu a odebrat jim všechny peníze, zlato i  stříbro a poklady, neboť všechno mají z lichvy a z toho, že nás okrádali. Z  těch odebraných peněz se může dávat těm Židům, kteří konvertují ke  křesťanství, jejich ženám a dětem, nebo starým a slabým. Poněvadž takový  zisk je prokletý, není-li užíván s Božím požehnáním pro dobrodiní.   7. Doporučují jim dát do rukou cep, sekeru, lopatu, motyku, vřeteno a  kužel, ať se učí vydělávat na živobytí rukama v potu tváře.    Inspirujme se u Francouzů, Španělů, Čechů (Bohemia) atd. Rozdělme si jejich  lichvu a pak je navždy vyžeňme z naši země. Boží hněv na nich je tak velký,  že každé milosrdenství s nimi je vede ještě k horšímu, zatímco rázné jednání  je může alespoň trochu změnit. Proto, pryč s nimi!    Ať s nimi vrchnost zachází tak jak navrhuji. Tito ďábelští Židé jsou již 14  století naším neštěstím, morem a ranami. (kdyby chudák tušil, že Hitler  půjde ještě dál)  12. část    Všichni ať se zapojí do zapálení jejich synagog. Modlitební knihy,  talmudické spisy a Bible jim vezměte, nenechte jim jediný list, a dejte to  pak konvertitům. Protože tyto knihy používají k rouhání Synu Božímu a Bohu  Otci, Stvořiteli nebe a země. (Luther evidentně nevěřil, že Bůh může  promlouvat k Židům skrze Písmo)    Musí se jim zakázat pod trestem smrti chválit Boha, děkovat Mu, modlit se k  Němu a vyučovat mezi námi v naší zemi. Mohou to dělat v jejich zemi nebo  někde jinde, abychom to nemuseli poslouchat. Ať odejdou zpět do jejich země.  (také nevěříte svým očím?)    A co se stane, když jim to všechno zakážeme? Budou to dělat tajně. Jestliže  víme, že to dělají tajně, je to totéž, jako by to dělali veřejně. Problém  musíme vyřešit takto: Nechceme-li mít spoluúčast v jejich rouhání, musíme je  vyhnat ze země. Je to přirozené a obě strany budou spokojeny.    Kdybych měl moc jako má naše vrchnost, zacházel bych přísněji s jejich  lžemi. Kdybych měl nad nimi moc, shromáždil bych jejich učitele a vůdce a  přikázal bych jim pod trestem ztráty jazyka, aby nás během osmi dní  přesvědčili o pravdivosti svých tvrzení, a aby prokázali, že uctíváme více,  než jednoho pravého Boha.    Ani Židé, ani ďábel by nebyli schopni prokázat, že naše víra, že jediné  věčné božství je složeno ze tří osob, znamená, že věříme ve více Bohů než v  jednoho. Zapalte jejich synagogy a jednejte s nim i krutě.    Mohamed nás vraždil a Židé by to chtěli také, okupujíc naší zemi a okrádajíc  nás o naše statky, radosti a příjemnosti.    Můj traktát dodá křesťanům dost materiálu nejen k obraně, ale také k tomu,  aby se stali nepřáteli židovské lstivosti, lží, proklínání a aby pochopili,  že jejich víra je nejen falešná, ale že jsou také jistě posedlí démony. Kéž  Kristus, náš Pán je milosrdně změní a nás zachová pevné a neochvějné v  poznání Jeho, který je věčný život.  Amen.    Konec citátu    Je to veliké poučení, neboť málokdo z řad příslušníků křesťanské církve je  ochoten připustit, že v církvi je dodnes přítomná latentní despotická moc.  Jedině díky svému současnému omezení ve společenské hierarchii, nemůže  církev naplno rozvinout svoji podstatu, kterou je touha po absolutní moci.  Proto se musí omezit pouze na snahy o kontrolu myšlení svých členů v oblasti  duchovního názoru.
Jiří Deštenský napsal(a):
 ČCE, která se hlásí k odkazu Martina Luthera účelově vybírá z jeho učení  pouze to, co se jí hodí. Málokdo z členů sborů (vyjma farářů) ví, že Martin  Luther proslul i jako velice nenávistný člověk. V roce 1543 napsal svůj  traktát: „Židé a jejich lži“, ve kterém napsal mimo jiné:    Cituji:    1. část    „Tento traktát hněvu je důkazem, že jsou Židé Bohem odmítnuti, nejsou  jeho lidem a On přestal být jejich Bohem. Nebudeme teď hovořit se Židy, ale  o nich a jejich skutcích, aby mohli být naši Němci informováni. Jan Křtitel  je nazval „plemeno zmijí.“ (zde snad Luther úmyslně zamlčel, že  takto označil Jan Křtitel jen farizeje a saduceje, tj.duchovní vůdce, nikoli  celý národ!)    V celé první části Luther vyčítá Židům, že se chlubí svým vyvolením, svým  původem od Abrahama a obřízkou. (čím se měli potěšovat, když všichni jimi  pohrdali, tupili je a zesměšňovali?)  2. část    „Bůh je opravdu poctil obřízkou, ze všech národů země hovořil pouze k  nim a svěřil jim své slovo. Ale jestli to byl dostatečný důvod ke chloubě,  pak by se mohli ďáblové v pekle těšit většímu uznání být Božím lidem než  Židé nebo jiní lidé.(!) Neboť ďáblové mají Boží slovo a vědí lépe než Židé,  že existuje Bůh, který je stvořil…    Nejsou svatí v plnění desatera, poněvadž ani pohané a ďáblové desatero  neplní, ačkoli by měli“.(zde můžeme vidět, že Luther nepochopil smysl  desatera, jestliže ho podsouvá k plnění i démonům)  11. část    „Co máme jako křesťané dělat s těmi zavrženými a odsouzenými Židy?  Když už žijí mezi námi, nebudeme tolerovat jejich chování nyní, když známe  jejich lži, odhalující jejich rouhání. Kdybychom je tolerovali, byli bychom  účastní jejich lží, zlořečení a rouhání. Nemůžeme uhašovat neuhasitelný oheň  Božího hněvu, o kterém psali proroci, ni je nemůžeme změnit. Nebudeme se  mstít, i tak je dostihla pomsta, tisíckrát horší, než bychom si přáli. Dám  vám jen několik upřímných rad („zapomněl“, že je má milovat?):     1. zapalte jejich synagogy a školy a zahrabejte vše co neshoří, aby  nezůstal k vidění kámen ani popel. To je třeba vykonat ke slávě našeho Pána  a křesťanství, aby Bůh viděl, že jme křesťané, kteří netolerují veřejné lži,  zlořečení a rouhání vůči jeho Synu a křesťanům. Jestliže jsme to někdy z  nevědomosti tolerovali, bude nám to Bohem odpuštěno. Ale kdybychom je  tolerovali stále i po těchto informacích, je to totéž, jako bychom to  páchali s nimi.   Mojžíš napsal v Deut.13,12, že město, ve kletém se objevila  modloslužba, musí být zničeno ohněm. Kdyby žil Mojžíš dnes, byl by první,  kdo by zapálil první synagogu nebo židovský dům.(!) Podle Samuele  (I.Sam.15,23) je neposlušnost horší než modloslužba. Současné židovské  doktríny jsou rabínské dodatky k Tóře a k neposlušnosti tak přidávají ještě  modloslužbu. Proto kvůli Mojžíšovi nelze jejich synagogy tolerovat, neboť ho  pomlouvají stejně jako nás. (ukázka, že lze Písmo zneužít ke všemu!)   2. Jejich domy srovnejte se zemí a zničte, neboť v nich páchají totéž co  v synagogách. Ať bydlí pod širým nebem nebo ve stodole jako cikáni. Aspoň si  uvědomí, že nejsou v naší zemi páni, jak se vychloubají, ale že jsou v exilu  a v zajetí, jak si neustále před Bohem na nás stěžují.   3. Odejměte jim jejich modlitební knížky a talmudické písemnosti, z  kterých se učí jen modlářství, lži, zlořečení a rouhání.   4. Rabínům zakažte učit pod trestem ztráty života nebo končetin.   5. Zrušte jim všechny jejich živnosti, ať zůstanou jen doma. Nesmí jezdit  po zemi jak páni s dvanáctero koňmi. Jestliže jim to nezakáže vrchnost,  udělá to tlupa, která si přečte mé rady.   6. Musíte jim zakázat lichvu a odebrat jim všechny peníze, zlato i  stříbro a poklady, neboť všechno mají z lichvy a z toho, že nás okrádali. Z  těch odebraných peněz se může dávat těm Židům, kteří konvertují ke  křesťanství, jejich ženám a dětem, nebo starým a slabým. Poněvadž takový  zisk je prokletý, není-li užíván s Božím požehnáním pro dobrodiní.   7. Doporučují jim dát do rukou cep, sekeru, lopatu, motyku, vřeteno a  kužel, ať se učí vydělávat na živobytí rukama v potu tváře.    Inspirujme se u Francouzů, Španělů, Čechů (Bohemia) atd. Rozdělme si jejich  lichvu a pak je navždy vyžeňme z naši země. Boží hněv na nich je tak velký,  že každé milosrdenství s nimi je vede ještě k horšímu, zatímco rázné jednání  je může alespoň trochu změnit. Proto, pryč s nimi!    Ať s nimi vrchnost zachází tak jak navrhuji. Tito ďábelští Židé jsou již 14  století naším neštěstím, morem a ranami. (kdyby chudák tušil, že Hitler  půjde ještě dál)  12. část    Všichni ať se zapojí do zapálení jejich synagog. Modlitební knihy,  talmudické spisy a Bible jim vezměte, nenechte jim jediný list, a dejte to  pak konvertitům. Protože tyto knihy používají k rouhání Synu Božímu a Bohu  Otci, Stvořiteli nebe a země. (Luther evidentně nevěřil, že Bůh může  promlouvat k Židům skrze Písmo)    Musí se jim zakázat pod trestem smrti chválit Boha, děkovat Mu, modlit se k  Němu a vyučovat mezi námi v naší zemi. Mohou to dělat v jejich zemi nebo  někde jinde, abychom to nemuseli poslouchat. Ať odejdou zpět do jejich země.  (také nevěříte svým očím?)    A co se stane, když jim to všechno zakážeme? Budou to dělat tajně. Jestliže  víme, že to dělají tajně, je to totéž, jako by to dělali veřejně. Problém  musíme vyřešit takto: Nechceme-li mít spoluúčast v jejich rouhání, musíme je  vyhnat ze země. Je to přirozené a obě strany budou spokojeny.    Kdybych měl moc jako má naše vrchnost, zacházel bych přísněji s jejich  lžemi. Kdybych měl nad nimi moc, shromáždil bych jejich učitele a vůdce a  přikázal bych jim pod trestem ztráty jazyka, aby nás během osmi dní  přesvědčili o pravdivosti svých tvrzení, a aby prokázali, že uctíváme více,  než jednoho pravého Boha.    Ani Židé, ani ďábel by nebyli schopni prokázat, že naše víra, že jediné  věčné božství je složeno ze tří osob, znamená, že věříme ve více Bohů než v  jednoho. Zapalte jejich synagogy a jednejte s nim i krutě.    Mohamed nás vraždil a Židé by to chtěli také, okupujíc naší zemi a okrádajíc  nás o naše statky, radosti a příjemnosti.    Můj traktát dodá křesťanům dost materiálu nejen k obraně, ale také k tomu,  aby se stali nepřáteli židovské lstivosti, lží, proklínání a aby pochopili,  že jejich víra je nejen falešná, ale že jsou také jistě posedlí démony. Kéž  Kristus, náš Pán je milosrdně změní a nás zachová pevné a neochvějné v  poznání Jeho, který je věčný život.  Amen.    Konec citátu    Je to veliké poučení, neboť málokdo z řad příslušníků křesťanské církve je  ochoten připustit, že v církvi je dodnes přítomná latentní despotická moc.  Jedině díky svému současnému omezení ve společenské hierarchii, nemůže  církev naplno rozvinout svoji podstatu, kterou je touha po absolutní moci.  Proto se musí omezit pouze na snahy o kontrolu myšlení svých členů v oblasti  duchovního názoru.
Pane Deštejnský, to co jste svým příspěvkem předvedl, je naprosté překrucování FAKTU a typická smyšlená propaganda, jak ji předváděli např. nacisté nebo židobolševici. Koneckonců Vaše závěrečné "shrnutí", ve kterém napadáte instituci církve, svědčí o tom, odkud jste k nám přišel, resp. co svými názory obhajujete.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 29. 10. 2017 16:26
Předmět: Re: Luther = xenofób a extrémista

kdyby žil luther dnes…. byl by nazván extrémistou,,nacistou,,xenofóbem , rasistou,,fašistou…. už vidím naše sluníčka,,z CČE — jak proti němu demonstrují u Martina ve zdi v davu cca ŠESTI lidí… … (a jak jim naše média natšeně pleskají….) Paradox,,že narozdíl od dnešních tzv xenofóbů (klaus ml,okamura,zeman…)"" by měli v případě Luthera z velké části pravdu… paradox,, že toho Luthera oslavujeme jako evangelického světce….
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 10. 2017 17:01
Předmět: Re: Luther

jste mimo, přátelé. není pravda, že "si čce z Luthera vybírá jen to, co se ji hodí". přiznání až odsudek, že stárnoucí Luther napsal hnusný spis proti Židům, najdete v každém jeho životopise. nebo snad znáte nějaký, kde toto není? A stejně tak výtka opačná, že "toho Luthera oslavujeme jako evangelického světce". vy znáte nějakou literaturu o Lutherovi, kde se o něm píše takto?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 29. 10. 2017 17:48
Předmět: Re: Luther = xenofób a extrémista

Člověče, nechtěl byste kurz češtiny? Takový vlastenec by měl alespoň gramatiku ovládat.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 29. 10. 2017 21:20
Předmět: Re: Luther není evangelík!

Luther přinesl dobré i zlé. Co kdyby se tady dnes objevil? Byl by evangelíkem, když by zjistil, že na kazatelnách jsou ženské, že "oddáváme" homosexuály, že doporučujeme život "na zkoušku" na "psí knížku" (viz. Český bratr - rozhovor s rozvedeným(!) farářem). Že katechismus obvykle zná jen jeden člověk ve sboru (farář), že se hbitě hlásíme k Bibli, a při tom mnoho evangelíků když ji dostane do ruky, hledá Pavlovy listy někde v Genesis, v lepším případě v obsahu. Ale hlavně že jsme hate frí, LGBT pozitivní, vstřícní k imigrantům a volíme knížete… Luther by nás prohnal s klackem a šel by ke katolíkům. Podobně jako Hus zase k pravoslavným.
Od: Anonym: ab&ac <> ( 193.165.237.--- )
Kdy: 31. 10. 2017 13:36
Předmět: Re: Luther - inspirace pro nacismus

Já bych se ke "svatému" rozhořčení pana Deštenského na Luthera rozhodně nepřipojil. Omezil bych se zde jen na některá jeho tvrzení, v článku uvedená:
Citát: "On přestal být jejich Bohem." (první odstavec)
Že Židé uctívají Hospodina, je notoricky známo. Avšak zda je to vůbec možné i po Spasitelově smrti na kříži, je ovšem otázka:
J. 5:23 "Aby všickni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal." (SP)
1Kor. 16:22 "Kdo nemá rád Pána, ať je proklet!"(Marana tha)! (SP)
2J. 1:9 " . . .kdo zůstává v učení Kristově, má Otce i Syna." (SP)
1J. 2:22,23 "Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš ke Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce." (SP)
Z toho jasně vyplývá, že judaisté nejsouce v učení Kristově se modlí k Otci, naprosto rozdílnému od Otce křesťanů. Ke komu se tedy modlí, je (aspoň pro mě) záhadou.
Citát: "Tento traktát hněvu je důkazem, že jsou Židé Bohem odmítnuti" (první odstavec)
Tento výrok nepokládám za přesný, neboť vzbuzuje dojem, že jsou Židé Bohem odmítnuti DEFINITIVNĚ, což není pravda.
Mt. 23:29-36 "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých (30) a říkáte: Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl. (31) Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. (32) I vy naplňte míru svých otců! (33) Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny? (34) Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete, a ukřižujete, některé budete bičovat ve svých synagógách a pronásledovat od města k městu, (35) aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. (36) Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení." (SP)
Následky zavraždění proroků i Spasitele přesahují 3 i 4 pokolení!!! Jinými slovy, pro tyto činy omezení 2M. 20:5 neplatí!!!
Vinu Židů potvrzuje i apoštol Petr:
Sk. 2:23 "tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili." (SP)
Sk. 2:36 "Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem." (SP)
Vina Židů je tedy nepochybná. Ztroskotal i jejich pokus zbavit se viny za smrt Spasitelovu tím, že Ho "předají k potrestání světskému rameni."
J. 18:31 "Pilát jim řekl: Vezměte si ho a suďte podle svého zákona. Židé mu řekli: My nesmíme nikoho usmrtit." (SP)
Je zvláštní, že Pilát, ač pohan, nenalezl na Spasiteli vinu:
J. 18:38 "A když to pověděl, vyšel opět k Židům a řekl jim: Já na něm žádnou vinu nenalézám."
Pilát se ze všech sil snažil Spasitele zachránit. Hledal řešení:
J. 18:39 "Je u vás zvykem, že vám o velikonocích propouštím jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil krále Židů?"
Dav si vybírá Barabáše:
J. 18:40 "Znovu zvolali: Toho ne, ale Barabáše! Ten Barabáš byl lupič." (SP)
A Pilát se dále ptá, co má učinit s Ježíšem. Krvelačný dav se domáhá Spasitelovy smrti:
Mt. 27:22 "Pilát jim řekl: Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus? Všichni /mu/ řekli: Ať je ukřižován!" (SP)
Přesto se Pilát ukřižovat Spasitele zdráhá, ale krvelačný dav, dirigován kněžími, přitiskl Piláta ke zdi:
J. 19:12 "Od této chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé však křičeli: Propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře; každý, kdo se vydává za krále, se protiví císaři!" (SP)
Tomuto tlaku Pilát ustoupil, zřejmě z obavy, aby nebyl císařem obviněn z vyvolání event. nepokojů. Proto ustupuje, nicméně Spasitel mu říká:
J. 19:11 "Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích." (SP)
Pilát si myje ruce a prohlašuje, že za Spasitelovu smrt nenese odpovědnost. (Mt. 27:24).
Fanatický dav, pak na sebe přivolal Boží trest dědičně:
Mt. 27:25 "A všechen lid na to řekl: Jeho krev na nás a na naše děti!" (SP)
Zavržení Knížete pokoje (Iz. 9:5 SP) pak znamená, že se Židé pokoje zbavili, a to až do druhého Spasitelova příchodu, kdy Ho opět přijmou (Zach. 12:10).
Je zvláštní, že Spasitele probodl římský voják, ale Písmo (Zach. 12:10 níže) tento čin přičítá Židům:
J. 19:34 "ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a ihned vyšla krev a voda." (SP)
Zach. 12:10 "Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným." (SP).
Tento výrok pak znamená, že se vina Židů za Spasitelovu smrt přenáší z pokolení na pokolení; vina otců se přenáší na syny; tuto vinu z nich sejme ze své NEKONEČNÉ MILOSTI SPASITEL - ti kteří Spasiteli ublížili budou při Jeho druhém příchodu již dlouho v pekle!
A pak se Židé stanou Kristovými misionáři:
Zach. 8:23 "Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se stane, že deset mužů z národů všech jazyků se chytí, ano, chytnou se Judejce za cíp roucha a řeknou: Půjdeme s vámi, protože jsme slyšeli, že je s vámi Bůh." (SP)
Zach. 8:13 "I stane se, že jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním a budete požehnáním. Nebojte se, posilňte své ruce." (SP)
Ač je vina Židů na smrti Spasitelově nepochybná, nám nepřísluší jakýkoli soud, protože:
J. 5:22 "Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu."
Na Izrael má Bůh přísnější metr. Přesto Bůh nikomu nestraní: Židy sice přísněji trestá - ale i odměňuje (Ř. 2:9-11; Sk. 10:34). Boží nestrannost lze vidět mi z toho, že Bůh dal Amorejským 40-letou lhůtu, během níž Izrael bloudil po poušti, stejnou lhůtu dal Izraeli od ukřižování Spasitele v r. 30 do vyvrácení Jeruzaléma císařem Titem v r. 70. Bohužel město nepoznalo čas navštívení svého (Mt. 23:37; Lk. 19:44). My tedy můžeme (a někdy i musíme) konstatovat jisté skutečnosti - ale to je tak asi všechno! Máme být šiřiteli pokoje (Mt. 5:9), zvěstovatelé pokoje (Sk. 10:36), jsme povoláni ku pokoji (1Kor. 7:15).
SUMÁRNĚ: NÁŠ POSTOJ K ŽIDŮM A K IZRAELI BY TEDY MĚL BÝT BIBLICKY VYVÁŽENÝ.
Z traktátu je zřejmé, že Luthera pobouřil Talmud.Když jsem ho kdysi studoval, tak mě pobouřil také. Proto jsem se k němu blíže nevyjadřoval z obavy, abych nevyvolal nějaké negativní emoce. Ale nechme Talmud stranou a podívejme se na to, jak na našeho Spasitele nahlíží rabín, pan Karol Sidon:
KAPITOLA 26
EVANGELIUM PODLE MNE
"Dětství Ježíšovo bylo, jak se mi zdá osudně poznamenáno jeho vztahem k matce. Jak jsem už řekl, vedl se mezi Židy a křesťany nejvášnivější spor o okolnosti Ježíšova narození. Židé tvrdili, že jeho matka dítě počala v nemanželském styku. S kým opravdu Ježíše měla, na to neodpovídá ani Talmud, ani Kelsus, ba ani evangelia, ale pravděpodobně za jeho otce pokládali tesaře Josefa. "Pocházejí z knížat a pánů," čteme v talmudském traktátu Sanhedrin (106a), a "kurví se s nějakým tesařem."
***
"Když už jsme u této otázky, nesmíme však zapomínat na to, že rodokmeny v Matoušově a Lukášově evangeliu, ač jinak odlišné, odvozují Ježíšovu příslušnost ke kmeni Davidovu nikoliv přes Marii, nýbrž přes Josefa." Str. 107,108
***
"Matoušovo a Lukášovo evangelium kromě toho tvrdí, že byl synem panny. V Lukášovi anděl zvěstuje Marii narození dítěte slovy: "Duch svatý přijde k tobě, moc nejvyššího tě zastíní" (I,35). Tato víra je odvozena i Izaiášova proroctví o zázraku, znamení, které udělá Pán, když panna počne a porodí Syna. Zastánci teorie mýtu z toho samozřejmě vyvozují závěr, že legenda tu byla dřív než Ježíš a že Ježíš vůbec nemusil existovat, aby vstoupila do evangelií. Historičnost Ježíšovu ovšem potvrzuje všechno, co jsem dosud napsal, zvláště v prvních kapitolách této knihy, a navíc svědectví Kelsovo a Tacitovo (Anály. XV,44). V tomto ohledu - totiž v otázce okolností početí - se mi zdá nejzávažnější tvrzení Židů, že se Ježíš narodil z cizoložství. Shoduje se vlastně s křesťanskou tradicí v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela." Str. 108
***
"Pro Ježíše ale okolnosti jeho početí a narození zdaleka nebyly příznivé. Velmi záhy se nutně dověděl, jak přišel ba svět a těžko se smiřoval s tím, co mu předhazovali jeho starší chlapci a nakonec i jeho bratři, od nichž se lišil právě tím, co učinilo šťastnými jeho rodiče. Byl "dítě cizoložství" , byl bastard." Že si Josef vzal Marii za ženu, nic na Ježíšově "Kainově znamení" nezměnilo. Byl jiný, byl donucen být jiný. Nesl tedy v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, stejně ovšem jako sourozenci, ale vedle toho i hanbu, pocit méněcennosti. Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu." Str. 109,110
Pramen: Karol Sidon, Evangelium podle Josefa Flavia, vydala Mladá fronta jako svou 5350. publikaci, vydání 1. Praha 1991, 208 stran. Dostupné v univerzitní a městské knihovně, oblastních knihovnách, snad ještě i v antikvariátech.
Je zvláštní, že když pan Sidon hovoří o našem Spasiteli, nepoužije emotivně neutrálního výrazu, jako např. "nemanželský syn" - ale dehonestujícího výrazu "bastard" - věřím tomu že má (a podle mého soudu nejen on), našeho Spasitele v nenávisti. Bastard viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Levobo%C4%8Dek
Na závěr básnická otázka: Může tyto výroky páně rabínovy, snést křesťan s klidnou myslí??? ab&ac
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 11. 2017 19:26
Předmět: Cenzura

Proč byly smazány odlišné názory na Luthera? Už si tady připadám jako ve zprávách na České televizi. ☹