Bible kralická - Mt 23,29-36

Mt 23,29 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivých,
Mt 23,30 A říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků.
Mt 23,31 Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali.
Mt 23,32 I vy také naplňte míru otců svých.
Mt 23,33 Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?
Mt 23,34 Protož aj, já posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé zmordujete a ukřižujete, a některé z nich bičovati budete v školách vašich, a budete je honiti z města do města,
Mt 23,35 Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova, kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.
Mt 23,36 Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.