Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Luther - inspirace pro nacismus

Od: Anonym: Jiří Deštenský <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 17. 05. 2008 21:51
Předmět: Luther - inspirace pro nacismus

ČCE, která se hlásí k odkazu Martina Luthera účelově vybírá z jeho učení pouze to, co se jí hodí. Málokdo z členů sborů (vyjma farářů) ví, že Martin Luther proslul i jako velice nenávistný člověk. V roce 1543 napsal svůj traktát: „Židé a jejich lži“, ve kterém napsal mimo jiné:
Cituji:
1. část
„Tento traktát hněvu je důkazem, že jsou Židé Bohem odmítnuti, nejsou jeho lidem a On přestal být jejich Bohem. Nebudeme teď hovořit se Židy, ale o nich a jejich skutcích, aby mohli být naši Němci informováni. Jan Křtitel je nazval „plemeno zmijí.“ (zde snad Luther úmyslně zamlčel, že takto označil Jan Křtitel jen farizeje a saduceje, tj.duchovní vůdce, nikoli celý národ!)
V celé první části Luther vyčítá Židům, že se chlubí svým vyvolením, svým původem od Abrahama a obřízkou. (čím se měli potěšovat, když všichni jimi pohrdali, tupili je a zesměšňovali?) 2. část
„Bůh je opravdu poctil obřízkou, ze všech národů země hovořil pouze k nim a svěřil jim své slovo. Ale jestli to byl dostatečný důvod ke chloubě, pak by se mohli ďáblové v pekle těšit většímu uznání být Božím lidem než Židé nebo jiní lidé.(!) Neboť ďáblové mají Boží slovo a vědí lépe než Židé, že existuje Bůh, který je stvořil…
Nejsou svatí v plnění desatera, poněvadž ani pohané a ďáblové desatero neplní, ačkoli by měli“.(zde můžeme vidět, že Luther nepochopil smysl desatera, jestliže ho podsouvá k plnění i démonům) 11. část
„Co máme jako křesťané dělat s těmi zavrženými a odsouzenými Židy? Když už žijí mezi námi, nebudeme tolerovat jejich chování nyní, když známe jejich lži, odhalující jejich rouhání. Kdybychom je tolerovali, byli bychom účastní jejich lží, zlořečení a rouhání. Nemůžeme uhašovat neuhasitelný oheň Božího hněvu, o kterém psali proroci, ni je nemůžeme změnit. Nebudeme se mstít, i tak je dostihla pomsta, tisíckrát horší, než bychom si přáli. Dám vám jen několik upřímných rad („zapomněl“, že je má milovat?):
1. zapalte jejich synagogy a školy a zahrabejte vše co neshoří, aby nezůstal k vidění kámen ani popel. To je třeba vykonat ke slávě našeho Pána a křesťanství, aby Bůh viděl, že jme křesťané, kteří netolerují veřejné lži, zlořečení a rouhání vůči jeho Synu a křesťanům. Jestliže jsme to někdy z nevědomosti tolerovali, bude nám to Bohem odpuštěno. Ale kdybychom je tolerovali stále i po těchto informacích, je to totéž, jako bychom to páchali s nimi. Mojžíš napsal v Deut.13,12, že město, ve kletém se objevila modloslužba, musí být zničeno ohněm. Kdyby žil Mojžíš dnes, byl by první, kdo by zapálil první synagogu nebo židovský dům.(!) Podle Samuele (I.Sam.15,23) je neposlušnost horší než modloslužba. Současné židovské doktríny jsou rabínské dodatky k Tóře a k neposlušnosti tak přidávají ještě modloslužbu. Proto kvůli Mojžíšovi nelze jejich synagogy tolerovat, neboť ho pomlouvají stejně jako nás. (ukázka, že lze Písmo zneužít ke všemu!) 2. Jejich domy srovnejte se zemí a zničte, neboť v nich páchají totéž co v synagogách. Ať bydlí pod širým nebem nebo ve stodole jako cikáni. Aspoň si uvědomí, že nejsou v naší zemi páni, jak se vychloubají, ale že jsou v exilu a v zajetí, jak si neustále před Bohem na nás stěžují. 3. Odejměte jim jejich modlitební knížky a talmudické písemnosti, z kterých se učí jen modlářství, lži, zlořečení a rouhání. 4. Rabínům zakažte učit pod trestem ztráty života nebo končetin. 5. Zrušte jim všechny jejich živnosti, ať zůstanou jen doma. Nesmí jezdit po zemi jak páni s dvanáctero koňmi. Jestliže jim to nezakáže vrchnost, udělá to tlupa, která si přečte mé rady. 6. Musíte jim zakázat lichvu a odebrat jim všechny peníze, zlato i stříbro a poklady, neboť všechno mají z lichvy a z toho, že nás okrádali. Z těch odebraných peněz se může dávat těm Židům, kteří konvertují ke křesťanství, jejich ženám a dětem, nebo starým a slabým. Poněvadž takový zisk je prokletý, není-li užíván s Božím požehnáním pro dobrodiní. 7. Doporučují jim dát do rukou cep, sekeru, lopatu, motyku, vřeteno a kužel, ať se učí vydělávat na živobytí rukama v potu tváře.
Inspirujme se u Francouzů, Španělů, Čechů (Bohemia) atd. Rozdělme si jejich lichvu a pak je navždy vyžeňme z naši země. Boží hněv na nich je tak velký, že každé milosrdenství s nimi je vede ještě k horšímu, zatímco rázné jednání je může alespoň trochu změnit. Proto, pryč s nimi!
Ať s nimi vrchnost zachází tak jak navrhuji. Tito ďábelští Židé jsou již 14 století naším neštěstím, morem a ranami. (kdyby chudák tušil, že Hitler půjde ještě dál) 12. část
Všichni ať se zapojí do zapálení jejich synagog. Modlitební knihy, talmudické spisy a Bible jim vezměte, nenechte jim jediný list, a dejte to pak konvertitům. Protože tyto knihy používají k rouhání Synu Božímu a Bohu Otci, Stvořiteli nebe a země. (Luther evidentně nevěřil, že Bůh může promlouvat k Židům skrze Písmo)
Musí se jim zakázat pod trestem smrti chválit Boha, děkovat Mu, modlit se k Němu a vyučovat mezi námi v naší zemi. Mohou to dělat v jejich zemi nebo někde jinde, abychom to nemuseli poslouchat. Ať odejdou zpět do jejich země. (také nevěříte svým očím?)
A co se stane, když jim to všechno zakážeme? Budou to dělat tajně. Jestliže víme, že to dělají tajně, je to totéž, jako by to dělali veřejně. Problém musíme vyřešit takto: Nechceme-li mít spoluúčast v jejich rouhání, musíme je vyhnat ze země. Je to přirozené a obě strany budou spokojeny.
Kdybych měl moc jako má naše vrchnost, zacházel bych přísněji s jejich lžemi. Kdybych měl nad nimi moc, shromáždil bych jejich učitele a vůdce a přikázal bych jim pod trestem ztráty jazyka, aby nás během osmi dní přesvědčili o pravdivosti svých tvrzení, a aby prokázali, že uctíváme více, než jednoho pravého Boha.
Ani Židé, ani ďábel by nebyli schopni prokázat, že naše víra, že jediné věčné božství je složeno ze tří osob, znamená, že věříme ve více Bohů než v jednoho. Zapalte jejich synagogy a jednejte s nim i krutě.
Mohamed nás vraždil a Židé by to chtěli také, okupujíc naší zemi a okrádajíc nás o naše statky, radosti a příjemnosti.
Můj traktát dodá křesťanům dost materiálu nejen k obraně, ale také k tomu, aby se stali nepřáteli židovské lstivosti, lží, proklínání a aby pochopili, že jejich víra je nejen falešná, ale že jsou také jistě posedlí démony. Kéž Kristus, náš Pán je milosrdně změní a nás zachová pevné a neochvějné v poznání Jeho, který je věčný život. Amen.
Konec citátu
Je to veliké poučení, neboť málokdo z řad příslušníků křesťanské církve je ochoten připustit, že v církvi je dodnes přítomná latentní despotická moc. Jedině díky svému současnému omezení ve společenské hierarchii, nemůže církev naplno rozvinout svoji podstatu, kterou je touha po absolutní moci. Proto se musí omezit pouze na snahy o kontrolu myšlení svých členů v oblasti duchovního názoru.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód