Bible kralická - Mk 3,31-35

Mk 3,31 Tedy přišla matka jeho a bratří, a stojíce vně, poslali k němu, aby ho vyvolali.
Mk 3,32 A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe.
Mk 3,33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji?
Mk 3,34 A obezřev učedlníky vůkol sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji.
Mk 3,35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má.