Téma: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 31. 01. 2006 15:48
Předmět: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Navigace: link | přehled | fórum
Myslím tím onen spolek, který vítá průchod zákona o RP Sněmovnou a Senátem, ostatně stejně jako Joel Ruml.
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 31. 01. 2006 15:51
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Důvod, proč to chci vědět? Chci se zeptat konkrétních lidí, co je k jejich prohlášení vedlo. Upřesňuji, že Joel Ruml "vyjádřil ke snahám homosexuálních organizací o uzákonění RP pochopení".
Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.ostrava.tiscali.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 09:55
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Spolek evangelických kazatelů je hlas naší církve? Myslím, že je na čase, aby "celá" naše církev se k tomu vyjádřila. Nikoliv synodem, ale hlasem lidu. Není to podivné? Všechny církve v naší zemi se k RP vyjádřili záporně. Jenom my jsme něco extra? Z jakého důvodu? Jenom my máme pravdu? Pozor, to smrdí sektářstvím! Nebo to říkáme proto, aby homosexuálové naplnili naše řídnoucí řady? S takovým postojem ty řady budou řídnout dále. Neboť tomuto Bůh nejenže nežehná, nýbrž staví se proti tomu.Nemám nic proti homosexuálům a rád je přijmu mezi sebe, stejně jako každého hříšníka, ale žádný hřích nelze podporovat, ani homosexuální chování. Schválit RP je podporování hříchu. Nemohu si pomoci ale z tohoto "spolku" je mi dost špatně. Za naší církev se začínám stydět.Zřejmě vychází najevo, že jsme jenom "spolek",nikoliv Kristova nevěsta. Vyzývám sbory, aby na svých sborových shromážděních vyjádřili svůj postoj k tomuto problému,když církev mlčí, a mluví za ní nějaký spolek. Proč naše církev neumí reagovat pružně, proč čeká na vyjádření synodu, který se schází jednou za rok? Pak už jeho rozhodnutí může být zbytečné. Ať se vyjádří jednotlivé sbory, a to co nejdříve. Vždyť situace je víc než vážná. Kam to klesáme? Můj lide, navrať se k Bohu, odvrať se od těchto hanebností, čiň pokání, dokud čas milosti trvá. Boha je třeba poslouchat, ne mylnou teologii, ne doktory, ne vědecké výzkumy, ne společnost, ale Boha. A On k tomu říká jasné stanovisko. Ano, v Písmu nalezneme spoustu veršů, jak ospravedlnit své hříšné chování, když budeme chtít. Proto je nebezpečné nemít společenství a žít si svoji víru a nesdílet se.Člověk tak rychle může sejít z cesty. Berme v úvahu, co říkají ostatní církve. Nejsme trochu mimo? Ano jednoznačně jsme. Kladný postoj k RP může narušit ekumenické snahy, pak už budeme úplně vedle. Tedy ti, kteří v takové církvi zůstanou…
Od: Anonym: JIří Tengler <> ( ---.stsmo.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 13:33
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

1. Spolek evangelických kazatelů tvoří (jaký div!) evangeličtí kazatelé. Jedná se o občanské sdružení, které není součástí žádných církevní struktury a jeho vyjádření není církevním, nýbrž pouze a ryze spolkovým. 2. českobratrská církev se k tématice homosexuálních vztahů vyjádřila synodním materálem, který jsme dostali do sborů. Není mi jasné, jak výmluvněji se má "celá" církev vyjádřit nežli prostřednictvím svých zástupců na synodu. Na propírané téma už vyjádření máme a nikoli odmítavé. (Onen kritizovaný kazatelský spolek se k tomuto vyjádření pouze přihlásil.) 3. není pravdou, že se jedině ČCE nepřipojila k prohlášení odmítajícímu registrované partnerství. Přinejmenším starokatolíci a čechoslováci v tom jedou s námi. Není to žádná ostuda, obzvlášť když prohlášení zavánělo pokrytectvím. Křesťané vysvětlovali veřejnosti svůj protest ohrožením klasické rodiny, avšak vnitrocírkevní debaty (včetně této na Evangnetu)ukazují, že hlavní příčinou protestu nejsou obavy o tradiční manželství, nýbrž vnímání homosexuální praxe jako hříchu neboli ohavnosti před Hospodinem. Než takové mlžící prohlášení, tož to radši žádné. Zajímavé je, že se stejnou razancí křesťané nevystupují proti nevěře, rozvodům, alkolismu, workoholismu a dašlím věcem, které ohrožují manžellství více než homosexuální páry. 4. jsem rád, že SPEK zaujal jasné stanovisko. Nepovažuji je za laciné nadbíhání necírkevníkům, nýbrž za poctivé hledání vlastní pozice ve složité problematice. Jsem přesvědčen, že se tento pokus děl a děje v bázni Boží. Je mrzuté, pokud se následkem tohoto jasného postoje kostelní lavice povyprázdní, ovšem nikdo z nás nebude souzen za prázdné kostelní lavice, nýbrž za svůj život a to, jak vážně a radostně vzal životodárnou pravdu evangelia.
Pán Bůh s námi a Zlý pryč! Uri
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 14:12
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Díky za reakci, která bohužel není odpovědí. To, že spolek tvoří evangeličtí kazatelé, mi došlo. K bodu 2 není co dodávat. Takové jsou jednoduše názory představitelů ČCE. V bodě 3 máte pravdu v hodnocení postoje některých představitelů CČSH a SKC. V bodě 3 se mýlíte v hodnocení odmítavého stanoviska některých církví k RP. Označil jste je jako "zavánějící pokrytectvím". Stanoviska (která já mám na mysli, vy jste neuvedl jaká) se skutečně zabývala praktickými dopady homosexuálního jednání (promiskuita, nárůst deviantního chování, chaos v přístupu k heterosexuálnímu manželství,…). Vyčetl jste těmto prohlášením, že neoznačovala homosexualní jednání jako hřích. Zaprvé to není pravda (zkuste zapátrat), za druhé není chybou, když poukážete na ovoce. Protože slovo hřích není sekulární společností pochopitelný. K bodu 4 chci jen poznamenat, že jasný byl postoj SPEKU k RP, ale že by byl jasný postoj SRČCE nebo dokonce Synodu, to nevidím.
Od: Anonym: JIří Tengler <> ( ---.stsmo.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 15:29
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Zmíněný společný dokument církvi se jmenuje "Společné stanovisko k zákonu o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví", je podepsán představiteli většiny nejrozšířenějších církvi a já osobně jsem si ho přečetl na webu Církve bratrské, jistě bude k nalezení i jinde. Pozorně jsem v něm pátral, ale nenašel jsem v něm ani náznak tvrzení, že praktikovaná homosexualita je nemravná. Proč neřekne rovnou, že ji církve neschvalují a tím pádem neschvalují ani RP? Nemůžu se zbavit dojmu, že dokument schválně nedráždí veřejnost odmítnutím homosexuální praxe a místo toho domněle přijatelnějším způsobem hájí rodinu.
Je mi milejší prohlášení SPEKu, protože má z tohoto pohledu blíže k Ježíšovu: Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne.
Od: Anonym: radek hanák---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 19:46
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Vaše slovo ať je ano, ano a ne, ne? Tak proč to rezolutní ano či ne neřekne naše církev, ale pouze jakýsi spolek, který je v médiích prezentován jako názor ČCE? Myslím, že to je názor především některých kazatelů, ne "lidu." Názor synodu také není hlasem "lidu". Materiál synodu k homosexualitě neříká ano či ne. Spíše ano. Zeptejte se ale také někdy laiků, na které někdy farář kouká ze shora (vždyť on má přece fakultu). Laik přece nemá takové "znalosti." Věřím, že má ale selský rozum. 19 století toto církev neschvalovala. A najednou má poznání? Spíše, než poznání, má duchovní úpadek. JIž jsem se bavil s mnohými laiky na toto prohlášení SPEKU. Co se ptali? Ti kazatelé se nebojí Boha? Nejsem si jist, že toto rozhodnutí je konáno v bázni Boží. Díky Boží bázni mám odvahu psát tato slova, nemohu jinak. Buď se mýlím já, anebo SPEK. Jestli se mýlím já, mýlí se v tom případě většina církví v zemi.Zvláštní, že jsou tak zajedno. Nemá nás to trknout, když evangelická veřejnost je v souhlasu nejednotná? A proč není stejně radikálně odmítána nevěra a další věci, které narušují rodinu? Protože homosexuální chování není pouze hřích, ale před Hospodinem o to víc ohavností. Pokud vím, když se toto objevilo v Božím lidu, následoval krutý trest. Ale to v Písmu uvidíme jen když budeme chtít. Je mi moc smutno, kam tato církev padá. Zřejmě vyplývá na povrch povrchní křesťanství. Není-li pevně zakořeněno v Kristu, nese plané ovoce. Toto je tedy hodně kyselé pláně.
Od: Anonym: Tomáš Pavelka---.185.broadband4.iol.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 23:07
Předmět: Hlas lidu

Jiný prostředek jak poznat hlas lidu, než je zasupitelský systém synodu, nemáme. Laici mohou dávat vinu jen sami sobě, že si na sbor zvolili takové kazatele, případně že je neodvolali. Pravomoc na to mají. To samé je se zástupci na synod. Dávat vinu za stav církve duchovním si mohou dovolit věřící hierarchických církví, ne presbyterně synodní ČCE. Homosexuální jednání považuji také za hřích, přesto selskému rozumu nevěřímu ani trochu. Právě současné stanovisko SPEKu i poněkud váhavý postup SR je právě produktem "selského rozumu" a ne pořádné teologie. To samé ovšem platí i pro nepromyšlenou argumentaci proti homosexuální praxi, která jinak zcela správný postoj diskredituje. To je třeba stálé argumetování přirozeností - přitom víme, že celá lidská přirozenost je porušená a najednou ji vytahujeme jako argument. Je potřeba argumentovat v celých souvislostech Písma.
Od: Anonym: Tomasek Jiri <> ( ---.adsl.sky.cz )
Kdy: 04. 02. 2006 11:37
Předmět: Re: Hlas lidu

Milovaní účastníci jedné ye ycela zbytečných diskuzí. Myslím si,že je sice sporné,zda bylo nutné aby SPEK k zákonu o RP vydával jakekoli prohlásení,ale nezbývá mi nic jiného než konstatovat že reakce kritiků tohoto kroku jsou daleko spornější a to zejména proto,že jak se zdá,diskutující se obsahem zákona příliš nezabývali,jinak by jistě postřehli,že text zákona v aktuálním znění se zabývá pouze určitou částí obecných lidských práv a poviností aplikovaných na jedince žijících v určitém společenském vztahu a v kodifikaci tohoto vztahu a jeho možných důsledků. Cílem zákona jak z jeho jednotlivých ustanovení vyplývá není ani podpora ani zatracení dle obecně platného názoru deformovaného (erotického mezilidského vztahu),který pokud vezmeme v ůvahu studii vzpracovanou v ČCE (Prudký,Roskovec) definujeme jako ohavný hřích nebo v lepším případě nemoc. Ustanovení yákona v aktuální versi řeší totiž především otázky majetkoprávní,vyživovací osob převažně již žijících v žel reálném vztahu a jeho proklamaci v úředním aktu regis- trace na matrice.Tato registrace vlastně pouze na jedné kodifikuje jakýsi smluvních vztah takových osob.Na druhé straně však i vytváří zákonné překážky pro některé kategorie a možnosti tímto zákonem legálizovaného vztahu. (Vylučuje totiž možnosti registrace partnery kteří jsou v příbuzenském vztahu a neumožňuje adopci dětí.) Bez významu není ani skutečnost,že zákon dává přednost plnění závazků které vznikly před vznikem homosexuálního vztahu (na př vyživovací povinosti vzniklé v předchozím vztahu)Tímto způsobem vlastně ochranuje a tím že jim dává přednost i zvýhoďnuje ostatní,kteří by mohli být vznikem a legalizaci homoseksuálního parnerství poškozeni. Připouštím,že těchto právních aktů by bylo možno dosáhnout i jinou zákonnou normou,ale přesto se nemohu zbavit dojmu že odpor proti tomuto zákonu je spíše politickou hrátkou než potřebou naší společnosti. Co mne však poněkud mate je,to,že diskuze kolem tohoto záko- na jak je zde vedena je spíše diskuzí na téma zda homo- sexualita je či není ohavný hřích nebo ohavná nemoc.I když diskutující zhusta prohlašují,že homosexualitu vidí ve světle Písma jako hřích přesto v posledku neodsuzují hřích jako takový ale jeho aktery.Pokud připustíme že se jedná o nemoc jeho oběti. Z tohoto pohledu je závážná absence hledání pro tyto jedince pomoci.Domnívám,se že nás ve světle otázky kdo je můj bližní ani setrvávání v hříchu neopravňuje homoseksuální jedince z množiny našich bližních vyloučit. Jde o velice citlivé a složité otázky mezilidských vztahů. Hledání spravedlivosti je proto i zde velmi složité a naše odpověď memusí být vždz správná.Proto si uvědome,že není v lidské možnosti bez ospravedlnění shůry konečné spravedlivosti dosáhnout.A proto není li v našich silách být spravedliví,usilujme být alespoň milosrdní,jak nám na mnoha místech evangelia káže náš Pán. Tom
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 06. 02. 2006 16:35
Předmět: Re: Hlas lidu

Jiří, tato diskuse není zbytečná a troufám si říci, že odpůrci tohoto zákona vědí, o co v něm běží. Stejně jako to věděli někteří křesťané v Nizozemí, když měl být uveden do života zákon obdobný tomu našemu, a zanedlouho po něm přišlo povolení k adopcím dětí ze strany homosexuálních párů, snahy o snížení věku legálního začátku sexuálního života… Buďme spravedliví i milosrdní.
Od: Anonym: Masox---.dialup.vol.cz )
Kdy: 06. 02. 2006 22:15
Předmět: Hlas v klidu?

Dovoluji si upozornit všechny homosexuálobijce, že v minulých týdnech prošel zákon snižující legálnost sexuálního života na 14 let!! (nebo je alespoň ve schvalovacím řízení). Nezbývá než zvolat: pedofilové všech zemí spojte se. Dobrou noc "křesťané".
Od: Anonym: Tomáš Pavelka---.185.broadband4.iol.cz )
Kdy: 07. 02. 2006 12:04
Předmět: Re: Hlas v klidu?

Jde o součást celého nového trestního zákona, je ve schvalovacím řízení v senátu.
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 08. 02. 2006 15:05
Předmět: Re: Hlas v klidu?

…a nutno dodat, že je v tomto "mimo" (ten návrh).
Od: Anonym: Johan Krutzenbuerheimstein---.bluetone.cz )
Kdy: 21. 02. 2006 10:27
Předmět: Re: Hlas lidu

Vážený Jiří Tomášku, nikdo Vám nebrání žít v homosexuálním vztahu, není to u nás trestné, jak dobře víte. Ovšem chtít po státu, aby zákonem (podobným zákonu o rodině) chránil a poskytoval některá privilegia homosexuálním vztahům, je odporné. Stát vždy ve všech dobách (dokonce i za úpadku mravů ve starém Římě) ochraňoval rodinu, protože ta je poslána k vychově dětí, naší budoucnosti lidstva. I vy sám musíte přiznat, že byste nebyl na světě, kdybyste měl za rodiče homosexuálně registrované partnery.
Od: Anonym: Tomasek Jiri <> ( ---.adsl.sky.cz )
Kdy: 21. 02. 2006 21:17
Předmět: Re: Hlas lidu

Vazeny samospravedlivý udivuje je mne vase reakce svedcici o tom ze jste se ani nena- mahal precist co jsem napsal.Kdybyste to ucinil nemohl byste si nevsimnout,ze jsem jasne deklaroval sve negativni smysleni, k homosexualnim vztahum ale jen jsem chtel rici : 1 Ze zakon neni natolik dulezity,aby byl duvodem k nejapnym utokum na skupinu lidi v tomto pripade na SPEK jen kvuli tomu,ze si dovoluji mit jiny nazor nez jejich kritici u kterych je zel dle zpusobu vyjadrovani zretelna nejen mala uroven zakladni vzdelanosti ale i naprosta absence elemen- tárni slusnosti. 2 Jsem proti demagogii kazdeho druhu zejmena pak proti lece- ni si svych pocitu menecenosti tim ze vyuzii prvni prile- zitosti k utoku /tentokrat na adresu fararskeho spolku/ Nesouhlasny nazor lze uplatnit lepe nez nevzbíranym uto- kem Takovy utok vedeny stejne militantne jako vase reakce na to ze jsem si dovolil mit jiny nazor nez vy mne silne pri- pomina heslo ktere sveho casu hlasala byvala vedoucipartaj (Kdo nejde s nami jde proti nam). Na adresu vasi bohorovne nehoraznsti mohu jen Konstatovat Slusneho a mysliciho cloveka nemuze uraziy kdyz se o neho Profanus Vulgus otre. tom
Od: Anonym: Jiří Tengler <> ( ---.stsmo.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 10:13
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Pokud - jak tvrdíte - některá (která?) média stanoviska SPEKu a ČCE ztotožňují, jsou to mizerná média a svou práci dělají špatně. Pokud jim někdo tuhle odbytou práci slupne, je to škoda. A je smutné, pokud zrovna evangelíci nedokážou rozlišit svou církev od nějakého kazatelského spolku.
Dále - když už se do těch farářů tolik obouváte, uveďte mi některého, jenž se na laiky "kouká ze shora". A také uveďte sbor, který si takové oprsklé chování nechá líbit. Vždyť jsou tam laici v přesile! Nechť si nespokojený lid udělá pořádek v místním sboru, když volá po pořádku ve sboru povšechném. A když už jsem u laiků - i ten synodní materiál částečně chystali oni, je to tedy do jisté míry hlas lidu.
Jako křesťané se mezi sebou handrkujeme, je-li homosexuální praxe výplodem hříchu. Ale ať už je či není, podle mne společnost nepochybila, když homosexuálním párům poskytla oporu v zákoně. Je to zákon České republiky, nikoliv zákon Božího království. Zákony republiky mají lidem usnadnit život v republice, nikoliv před Bohem - ten si musíme zařídit jinak. (A jak ukázal Ježíš a připomněl Pavel, sebelepší zákony na spravedlnost před Bohem nestačí.) Zákon o RP nikoho podle mne nově neohrožuje, protože: 1.přijetí či nepřijetí zákona neovlivňuje, zdali se někdo bude homosexuálně chovat či nikoliv. (Komu by zabránila právní neexistence manželství v heterosexuálním chování?) 2.když už se někdo homosexuálně chová,(co my víme, jak se v soukromí chová?), nedopouští se podle zákonů naší země trestného činu. Proč by se tedy ve svém životním partnerském vztahu měl potýkat s úředními překážkami, na které různopohlavní partneři ve svém stejně beztrestném životním vztahu vůbec nenarážejí? To není otázka spravedlnosti před Bohem, to je otázka spravedlnosti před lidskými zákony. 3.jestliže homosexuální chování ohrožuje klasické manželství, bude je ohrožovat i bez registrovaného partnerství. Třeba je ale možný i opačný pohled, že registrované partnerství podtrhuje význam manželství: homosexuální páry si tak váží manželského soužití, až se je snaží napodobit…
Myslím, že by debatě prospělo, kdybychom rozlišovali spravedlnost před Bohem (tj. otázka hříchu) a spravedlnost před zákony státu (tj. jak společnost zabezpečuje rovné a uctivé zacházení se všemi lidmi.) Ale to by bylo nadlouho.
Nerozumím, Radku, když píšete: "homosexuální chování není pouze hřích, ale před Hospodinem o to víc ohavností. Pokud vím, když se toto objevilo v Božím lidu, následoval krutý trest." Existuje snad nějaký hřích, který by nebyl ohavný, nebo existuje nějaké odstupňování ohavnosti? Pochybuji. O tom krutém trestání v Božím lidu se dočteme u Jana 8, kde je ale také řeč o jednom pánovi, který všechno viděl trochu jinak.
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 14:24
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Nesouhlasím s tvrzením, že zákon o RP je zákonem ČR (a nikoliv Božího království) a tedy je dobrý. Proč? Myslím, že se shodneme, že důležitou hodnotou v našem právním systému je svoboda vyznání (svědomí). Žádný právní systém ovšem nevzniká ve vakuu. Z tohoto pohledu je slovní spojení oddělení státu a církve jen slovní cvičení, protože většina zákonů ČR týkajících se etiky bere své základy v židokřesťanské etice. Jestliže některý zákon pošlapává dobré základy, není dobrý. Tím neříkám, že se z toho opupínkujeme.
Od: Anonym: Jiří Tengler <> ( ---.stsmo.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 15:28
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Přiznávám, že jsme Vaší argumentaci neporozuměl. Co má RP společného se svobodou vyznání? Křesťané si klidně můžou vyznávat cokoliv o Božích řádech a homosexualitě a nikdo je nezavře do vězení. (Dokonce to ani nikoho snad nenapadne.) Oddělení státu a církve není slovní cvičení, ale skutečnost, která se mj. projevuje blahodárně v tom, že nikdo není za své přesvědčení pronásledován. Státní a církevní normy byly totožné ve středověku a odlišný názor se odměňoval hranicí, vyhnanstvím, diskriminací atd. Tohle snad nechceme. Anebo jinak - křesťan, který neodpustí svému bližnímu, podvádí svou manželku, maká bez přestání sedm dní v týdnu, ale dodržuje všechny zákony své země, je špatný křesťan. Ovšem z pohledu státu je stejně se chovající občan dobrý, protože žádné zákony neporušuje. To není slovíčkaření, to je rozdíl jak hrom. Ty základy v židovskokřesťanské etice sice nějaké jsou, ale čím dál méně významné. Navíc spoustu současných neznabohů vůbec nezavazují (jak také ukazuje RP). A protože máme svobodu vyznání, nikomu svoje židovskokřesťanské hodnoty nevnutíme, když se rozhodl vyznávat třeba hodnoty ateisticko-hedonistické. Zákony republiky pak tento světonázorový mix nutně odrážejí.
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 03. 02. 2006 18:11
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Zkusím ještě vysvětlit, co jsem měl na mysli. Z hlediska etiky jsou v ČR dobré zákony i špatné zákony. Je navrhovaný zákon o využití embryií dobrý? Není! Proč to mohu říct? Protože mám myšlení postaveno na biblických principech. "Co má RP společného se svobodou vyznání?" Během diskuse jste přišel s názorem, že zákony ČR nejsou zákony Božího království. Proto jsem na to reagoval. Tedy: Každý zákon vychází z předkladatelů a ti něčemu věří, něco berou vážně. Z tohoto pohledu mluvit o odluce státu od různých náboženství a filozofií je pouze akademické tvrzení. Každý zákon o morálce něco vyjadřuje. Pokud zjednoduším: základy zákona o RP jsou směsí ateismu a sekulárního humanismu. Zákon o RP nemůže neutrální, z židokřesťanského pohledu je špatný a přinese špatné ovoce.
Od: Anonym: jarda---.dkm.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 17:27
Předmět: Zvýhodnění

2.když už se někdo homosexuálně chová,(co my víme, jak se v soukromí chová?), nedopouští se podle zákonů naší země trestného činu. Proč by se tedy ve svém životním partnerském vztahu měl potýkat s úředními překážkami, na které různopohlavní partneři ve svém stejně beztrestném životním vztahu vůbec nenarážejí? To není otázka spravedlnosti před Bohem, to je otázka spravedlnosti před lidskými zákony.
K tomu si myslím, že se jedná o zvýhodnění - je více partnerství, která by to také ocenili, čeho se dostalo stejnopohlavním milencům. Pokud o těchto lidech nevíte, tak vám doporučuji se trochu zajímat o oblast sociální a jiné péče. Např.:
I starý člověk by rád daroval něco lidem, kteří se o něj starají a nemusel vše nechat nepřejícím a nekonajícím příbuzným (a neargumenujte tím, že je může vydědit - i stejnopohlavní si mohou své majetky zařídit jinak než změnou občanského zákoníku).
I toho, který s někým žije - a nemusí to být milenci - zajímají informace o zdravotním stavu - např. komunity řeholních sester a bratří, nebo i ústavní péče, kde žijí opuštění lidé.
I já mám mnoho kamarádů vůči kterým bych nechtěl svědčit - vy jako křesťan byste asi také odmítl svědčit nebo vypovídat proti svým bratřím - nyní sice můžete, ale budete odsouzen, jiní si nyní ze zákona mohou oddechnouot.
a další a další …
Pokoj a rozum
jarda
Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.ostrava.tiscali.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 21:39
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Nechci se obouvat do žádného faráře a žádného nemám na mysli. Naopak vážím si těch, kteří slouží Bohu celým srdcem. Chci věřit, že je to většina. Nepovažuji však materiál o homosexualitě za hlas lidu, jakkoli je precizně zpracovaný. Jednak jsou i jiné a jednak za hlas lidu považuji názory všech ve sborech, ne jen těch, kteří mají vyšší vzdělání. K žádné anketě nedošlo. Škoda. Dále, líbil se mi rozhovor Arcibiskupa Graubnera v Právu (3 týdny zpět?), který jasně řekl, že situaci nelze zlehčovat, že je to vážná doba. Vždyť teď se tvoří nové veřejné mínění. Budiž, ať společnost schvaluje co chce, to můžeme respektovat a takto to i oficiálně prohlásit, nicméně se ale očekává, co k tomu řekne církev. Jestliže by církev řekla "respektujeme zákony ČR, ale dle Písma je "toto" nepřirozené (Ř 1,26), řeklo by to společnosti více, než "naše moudré rady." Jestliže však církev RP podpoří, bez toho, že by uvedla, že se to příčí Písmu, podporuje tím homosexuální chování, svádí k hříchu. Proč je důležité vyjádření církve? Představte si zrání 16-20ti letého člověka, který hledá ve společnosti své místo. Má o alternativu navíc. Církev ruku v ruce se společností řekne, je to v pořádku, je to "přirozené, normální, církev tím tak napomáhá do slepé uličky tomu, kdo není ani geneticky homosexuál, pokud to tak můžeme vůbec říct (genetika nemá žádné důkazy). Dále, dovedu přiznat, že jsem možná trochu přestřelil s onou "ohavností a krutým trestem". Mám na mysli Sodomu a hřích Gibejských. Myslím, že už biblických výkladů k tomu zaznělo dost i v jiných církvích. Není to zde jednoznačné? Budiž, v Ř 1,26 je to řečeno jednoznačně. A nedělejme najednou z ap. Pavla toho, který neměl k dispozici lékařské zprávy dnešních dní a já nevím co ještě. Co napsal, napsal. A to platí. Je to jednoduché, ale jasné. Říkáme, že Písmo je inspirováno Duchem Božím. V tomto verši Duch Boží pochybil? Nezdá se mi. Mluví se zde dále o dalším špatném ovoci. Pokoj v Kristu
Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 14:17
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Milý Jiří, ve zmiňovaném Společném stanovisku skutečně není homosexuální jednání nazváno hříchem (už jsem uvedl, proč si nemyslím, že je to nutné (kvůli nesrozumitelnosti a z logiky věci)). Zkopíroval jsem ti ovšem kus článku uveřejněném na iDnes 11. 1. 2006 pod zavádějícím názvem Církve našly pro gaye a lesbičky pochopení i urážky. "Svá stanoviska zveřejnily i menší církve. Ty však nenašly pro gaye a lesbičky téměř žádné pochopení. "Schválení zákona o registrovaném partnerství je dalším krokem na cestě demontáže morálních hodnot naší společnosti," napsal biskup Apoštolské církve Rudolf Bubik. "K masovému šíření homosexuálního chování dochází ve společnostech, které se tomuto chování otevřou," dodal Bubik. Ještě ostřejší stanovisko uveřejnila Rada Církve bratrské. "Schválením zákona dostávají povzbuzení pro své aktivity také pedofilové a příslušníci dalších sexuálně různě orientovaných menšin." Své vyjádření připojila i Církev adventistů sedmého dne. Ta sice uvedla, že by se jakákoli skupina lidí neměla stávat předmětem posměchu či pohrdání, ale v jiné pasáži napsala: "Homosexualita je projevem znehodnocení a porušenosti lidských sklonů a vztahů, které vnesl do našeho světa hřích." Ve zmíněných výrocích je jasné vyjádření (např u AC či CASD) k homosexuálnímu jednání. Jen dodám, že výše zmíněné pochopení bylo přiřknuto ČCE.
Od: Anonym: Adam Balcar82.119.253.--- )
Kdy: 01. 02. 2006 22:01
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Ahoj Uri,
jenom drobnost: Synod přijal pouze dílčí studii, nikoliv prohlášení nebo celkové stanovisko. Pokud vím, má být na dalším synodu předložena ještě studie z pohledu etiky. Tedy jestli někdo zástupně vyjádřil stanovisko církve za církev, tak to nebylo stanovisko naší církve. Ve skutečnosti naše církev zatím toto téma ve své šíři (také na úrovni sborů a seniorátů) vůbec neřešila. Sbory měly zatím v ruce studie z jakýchsi speciálních věd.
Zdravím!
Od: FS ČCE PRAHA 3 - ŽIŽKOV II <>
Kdy: 01. 03. 2006 01:55
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

"Zajímavé je, že se stejnou razancí křesťané nevystupují proti nevěře, rozvodům, alkolismu, workoholismu a dašlím věcem, které ohrožují manžellství více než homosexuální páry."
Pardon, to je ale demagogie, par excelence !!! = říkáte tu vlastně, že když Vám naměří 120 km/h v obci, nebo 2promile v krvi - budete se hájit - proč do mne rypete - proč se radší nestaráte o náklaďáky s ojetýma gumama nebo o lidi, co jezdí bez řidičáku, techničáku atd. ? Zatím patrně nikdo nepožadoval uzákonit rovné podmínky pro alkoholiky, workoholiky, záletníky (i když tam už je to možná za námi, že…:-( ), ale teď aktuálně se tak snaží vybojovat cosi takového pro homosexuály. To je přece nesrovnatelné !!! A nakonec - správná otázka : Je to v pořádku, že na nevěru a rozvody jsme si tak nějak časem zvykli a přehlížíme, či tolerujeme je, x Což asi stále ještě neznamená, že by někdo řekl - nic se neděje, je to normální cesta, normální způsob života x v pokoře a pokání se pokouší dávat nová šance těm, kteří pokání činí. ( I když - kdo za to dá ruku do ohně ???)A pak, zůstává stále otázka, zda je to to nejlepší řešení, zda to není krátkozraké a zda si tím vlastně sami neřežeme pod sebou větev - a nakonec současná diskuse o RP toho není přirozeným následkem ?? Otázkou je, zda by víc společnosti neprospělo, kdyby ti, kterým se to nepovedlo, vydrželi a unesli to břemeno a zůstali tedy sami - volní tím k jiným službám, kde je výhodou, když jsou bez závazků… A byli tak poučením, příkladem, výstrahou ostatním, kteří žijí kolem nich a přicházejí po nich ??? jas
Od: Anonym: Masox80.79.28.--- )
Kdy: 01. 03. 2006 20:08
Předmět: Policista?

Nejdřív bych rá souhlasil s otázkami, které pan "jas" nastínil v posledním odstavci - pokud to jsou ovšem otázky ne rétorické (zároveň kladené i s odpovědí). V čem se br. "jas" roztomile podřekl, to je v příměru vztahu policisty - hříšníka. Bohužel, homosexuálobijci se staví do role policistů - vyhrožují, mávají důležitě biblí jako plácačkou, ukazjují na odiv svoje frčky a úplně nejraději pokutují. Problém je v tom, že ve vtahu k Pánu Bohu "jezdíme" všichni jako prasata (!!!) a nikdo z nás není "ztrážcem zákona" - o to se snažili farizeové a víme dobře, že Ježíš se nenavážel ani tak do homosexuálů jako právě do samozvaných "policistů zákona". Nás křesťany by mělo trápit více to, že sami jezdíme tak, že by nikdo z nás řidičák vlastně mít neměl (ten je nám dán vždy s novou šancí zpět). To by nás mělo trápit víc, než že někdo (hmosexuálové) jezdí bez řidičáku a navíc bez techničáku. A pokud se homosexuálobijci nespatřují v roli policisty, pak jsou to takový ti práskači, co dolejazjí policisty a žalují na svého souseda, jak ten má problémy se zákonem. Pokud je tím policistou opravdu Pán Bůh (nebo spíš Duch sv.), tak všem takovým řekne: běžte do háje!!
Od: Anonym: Tomáš Pavelka---.185.broadband4.iol.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 21:55
Předmět: Jen na ten synod počkejme

Homosexuální chování považuji také za hřích, o tom žádná (možná jen nijak nepřevyšující jiné hříchy, které společnost bežne toleruje). Ale pružnost, ke které, bratře Hanáku vyzýváte, by se nám taky mohla pěkně vymstít. Čekat na synod je možná nepružné, ale jen ten může zaručit, že skutečně zazní "hlas lidu" a ne nějakých pražských elit. Protože to by se přesně stalo, kdyby ZA NÁS někdo pružně reagoval - kdyby záleželo na SR, mám obavu, že homosexuální praxi by se v církvi dostalo přijetí už dávno. Krom toho doporučuji podívat se po církvích, kde někdo svižně jedná, nejčastěji nějaký diktátorský pastor. Kde není kontrola moci, tam je teror.
Od: Anonym: radek hanák---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 22:16
Předmět: Re: Jen na ten synod počkejme

Milý bratře, musím s vámi souhlasit a říci, že vaše slova se již naplnila. Synodní rada se dnes vyjádřila… S tím unáhleným jednáním souhlasím samozřejmě také. Jistě je třeba řešit věci v Božím pokoji a neunáhleně, zvlášť v tomto problému. Myslím si však, že času na řešení bylo dostatek a že se problém mohl dávno řešit na úrovní jednotlivých sborů a vzít tyto hlasy v úvahu. Na druhou stranu jsou samozřejmě důležitější problémy, s kterými jako církev zápasíme, tento jeden by nás neměl rozdělit.
Od: Anonym: Tomáš Pavelka---.185.broadband4.iol.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 23:28
Předmět: Re: Jen na ten synod počkejme

Myslím, bratře, že nám vadí vlastně stejná věc. Totiž že se nikdo neptá lidu. Například s materiály "Budování sboru" nebo "Liberalizace personálního fondu" přišly do sborů obšírné dotázníky. "Problematika homosexuálních vztahů" přišla jako prosté oznámení a na názory věřících se nikdo neptal. Osobně mě téma stejnopohlavních párů přijde okrajové, vidím neřešená důležitější témata, ale arogance, s jakou se na řpijetí kladného stanoviska tlačí, nekorektní biblická práce atd. mě popudili natolik, že cítím potřebu se k věci vyjádřit. Jak už jsem napsal jinde, přijde mi to trochu jako bouda církevních elit na "zaostalé venkovany". Ta pýcha mě dost dráždí. Jinak, ač se stavím spíše proti stejnopohlavnímu partnerství, byl jsem v této otázce spíše smířlivý. Rozhodně mi nejde o nějakou křížovou výpravu proti homosexuálům.
SR se nakonec vyjádřila ještě v rámci svého mandátu, tj. řekla, že názory jsou různé. Druhá věc je, že se nemusela vyjadřovat vůbec, když ke stanovisku nemá mandát.
Co mi tedy chybí: Dotazník na sbory "Co si myslíte o homosexuálních vztazích".
Od: Anonym: radek hanák---.praha.cmnet.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 00:00
Předmět: Re: Jen na ten synod počkejme

Souhlasím s vámi, takový dotazník by byl jistě vhodný. Nemám nic proti nikomu, ani proti homosexuálům, ani proti těm, kteří mají kladný postoj k RP. Dovedu takové názory přijmout,i když je to hodně silná káva, zůstávají pro mne samozřejmě bratry a sestrami.Přese všechno přeji všem Boží pokoj a moudrost.
Od: Anonym: Adam Balcar82.119.253.--- )
Kdy: 01. 02. 2006 23:44
Předmět: Teprve jinakost zakládá vztah.

Myslím, že nám pořád ještě dělá v církvi potíž rozlišovat člověka (konkrétního) nebo osobu či osobnost , chcete-li, na jedné straně a jednání nebo chování či orientaci na straně druhé. Toto rozlišovat se pak taky dost často nedaří i v naší debatě o homosexuálních vztazích, kdekoliv se jen v církvi vynoří. Někteří pak brojí proti homosexualitě, jiní se zastávají homosexuálů. Tyto skupiny se kupodivu střetávají. Vytvářejí se tak zdánlivě protichůdné proudy. Proč? Myslím, že by naše církev hlavně měla říct, že nechce a nikdy nechtěla vybízet k nějakým pogromům na homosexuály.To by myslím stačilo. Co se homosexuality jakožto jevu, chování, orientaci týče: Jenom rádoby duchovní společenství, které se vznáší kdesi v oblacích, se může tvářit, jako by na tom nezáleželo, zda mluvíme o sexuálním vztahu mezi osobami stejného pohlaví a osobami pohlaví různého. Pouze my, zemití a tělesní křesťané, vyznáváme, že na tom rozdílu z pohledu Stvořitele dost záleží. Vztah přece zakládá to, co je jiné a ten, kdo je Jiný, nikoliv to, co je stejné.