Bible kralická - Ž 84

Ž 84,1 (4,1) Přednímu z kantorů na gittit, synů Chóre, žalm. (4,2) Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů!
Ž 84,2 (4,3) Žádostiva jest a velice touží duše má po síňcích Hospodinových; srdce mé, i tělo mé pléše k Bohu živému.
Ž 84,3 (4,4) Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj.
Ž 84,4 (4,5) Blahoslavení, kteříž přebývají v domě tvém, tiť tebe na věky chváliti budou. Sélah.
Ž 84,5 (4,6) Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich,
Ž 84,6 (4,7) Ti, kteříž jdouce přes údolí moruší, za studnici jej sobě pokládají, na něž i déšť požehnání přichází.
Ž 84,7 (4,8) Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.
Ž 84,8 (4,9) Hospodine Bože zástupů, vyslyš modlitbu mou, pozoruj, ó Bože Jákobův. Sélah.
Ž 84,9 (4,10) Pavézo naše, popatř, ó Bože, a viz tvář pomazaného svého.
Ž 84,10 (4,11) Nebo lepší jest den v síňcích tvých, než jinde tisíc; zvolil jsem sobě raději u prahu seděti v domě Boha svého, nežli přebývati v stáncích bezbožníků.
Ž 84,11 (4,12) Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti.
Ž 84,12 (4,13) Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději skládá v tobě.