Bible kralická - Ag 2,8

Ag 2,8 (2,9) Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů.