Bible kralická - Ž 45,14.16

Ž 45,14 (5,15) V rouše krumpovaném přivedena bude králi, i panny za ní, družičky její, přivedeny budou k tobě.
Ž 45,16 (5,17) Místo otců svých budeš míti syny své, kteréž postavíš za knížata po vší zemi.