Bible kralická - Ž 22,23

Ž 22,23 (2,24) Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte jej, všecko símě Jákobovo ctěte jej, a boj se ho všecka rodino Izraelova.