Píseň EZ 469 - Kdož by chtěl erbován býti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Kdož by chtěl erbován býti
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Tm 2,5

O písni

1. Kdož by chtěl erbován býti, slavné koruny dojíti od krále věčného, ten má věrnost, v boji stálost ustavičnou míti, jinak ku té poctivosti nemůže přijíti. 2. Jako náš Ježíš Kristus Pán, jsa od Otce na svět poslán, dobrý boj bojoval, když moc světa i knížata s mistry přemoh´všecky, ďábla zkazil, smrt porazil, kraluje na věky. 3. Potom jeho apoštolé, věrní v poselství svědkové, dobrý boj provedli, když zmrskáni z města hnáni pro Krista bývali, potěšené za trápení koruny dosáhli. 10. V tobě náš život záleží, neb každý, kdož v tebe věří, živ bude, byť umřel; při skonání budiž s námi, když budeme mříti, paměť dobrou, víru živou dej při smrti míti. 11. Tak ctnostmi vždy oblečeni, tvou milostí posilněni, za tebou půjdeme, když k nám přijdeš a přivedeš všecky v den poslední, ó Pane náš, pomni na nás, smiluj se nad námi.