Téma: Vyloučení z církve?

Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 21. 06. 2003 00:25
Předmět: Vyloučení z církve?

Navigace: link | přehled | fórum
Dostal se mi do rukou dopis bratra Jana Dusa adresovaný synodní radě radě ČCE. Jeho obsah pokládám za natolik závažný, že ho zde cituji v plném znění:
Praha-Sedlec 20. června 2003
Synodní radě českobratrské evangelické církve (Janu Čapkovi, Pavlu Pistorovi, Joelu Pokornému, Lydii Roskovcové, Pavlu Smetanovi, Danielu Ženatému)
Věc: protest proti vyloučení bratra Tomáše Tožičky z ČCE
Bratři, sestro, bratr Tomáš Tožička mi poslal výtah ze svého Vám adresovaného písemného protestu proti tomu, že jste ho vyloučili z církve. Cituji z textu bratra Tožičky: “Vaše exkomunikačníi rozhodnutí, že nejsem členem Českobratrské církve evangelické , mě překvapilo. … Správně uvádíte, že členem je ten, kdo je členem sboru (čl.1.3 řádu) a mou exkomunikaci ospravedlňujete tím, že nejsem řádným členem žádného sboru ČCE, jak jsem uvedl ve své žádosti o souhlas s dvojím členstvím.” Z těchto vět vyplývá, že bratr Tožička Vám nejtvrdší možný zásah proti sobě (totiž vyloučení z církve) usnadnil svou neobratností i neprozřetelností. Bratr Tožička si přál být členem dvou křesťanských církví zároveň: jednak českobratrské evangelické, jednak československé husitské. Proto Vám poslal písemnou (cituji) “žádost o souhlas s dvojím členstvím”. Chápu bratra Tožičku, že ho překvapila lstivost, s jakou jste jeho zmíněné písemné žádosti zneužili k tomu, abyste mu vysvětlili, že prý své členství v českobratrské evangelické církvi právě tou žádostí sám zrušil! Sice nechtěně, ale (aspoň podle Vás) právoplatně! Využili jste toho, že ve své zmíněné žádosti se bratr Tožička o mosteckém sboru ČCE, k němuž patří svým bydlištěm, vyjádřil velmi kriticky. Vaše logika je asi tato: Protože se, bratře, necítíte řádným členem mosteckého sboru, tedy členem toho sboru už nejste, jako kdybyste z toho sboru byl formálně vystoupil, ale protože nejste členem ani žádného jiného sboru ČCE, nejste (podle čl.1.3 Řádu členství v církvi) ani členem ČCE, takže, náš bývalý člene, co se týká Vaší “žádosti o souhlas s dvojím členstvím”, nejen že Vám nemůžeme vyhovět, nýbrž nadto Vás musíme upozornit, že pokud se pokládáte za člena ČCE, mýlíte se. Těší mě, že bratr Tožička odmítá tento Váš výklad své “žádosti o souhlas s dvojím členstvím”. Připojuji se k jeho rozhořčení nad tím, že jste ho prohlásili za nečlena církve, a seznamuji s tímto svým dopisem sbory ČCE, jejichž elektronické adresy jsou uvedeny v evangelickém kalendáři. Budu vděčen každému, kdo rozšíří tento můj dopis také do sborů, jejichž elektronickou adresu v kalendáři nenacházím. S pozdravem Jan Zeno Dus, člen českobratrské evangelické církve
Od: Anonym: Lydie Roskovcová <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 25. 07. 2003 16:50
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Sestra Lydie Roskovcová požádala správce evangnetu emailovou zprávou o zveřejnění následujícího textu. v předmětu emailu adresovaném správcům Evangnetu stálo: Posílám příspěvek k diskusi o členství v ČCE - prosím, vyvěste! Lydie Roskovcová
činím tedy podle jejícho přání a kopiruji text, tak, jak byl obržen. (Tomáš Hančil, správce Evangnetu)
Milý Jendo (a všichni ostatní), chci zareagovat zejména na korespondenci, která se rozvimula okolo výkladu clenství CCE. V dopiseJ. Z. Dusa clenum SR z 15. 7. 2003 se mj. ukazuje, že je nemožné rešit problémy pouze s cástecnou informací - tj. z jedné strany. Prikládám rozklad, který osvetluje, jak jsme dospeli k dopisu, jímž br. synodní senior odpovedel na žádost br. Tožicky, a na základe cehož J. Z. Dus napsal o celé záležitosti na radu e-mailových adres. Všem Vám posílám odpoved, která je v souladu s našimi rády. S pozdravem, Lydie Roskovcová 23. cervence 2003
Clenství v Ceskobratrské církvi evangelické V poslední dobe se prostrednitvím e-mailových dopisu zasílaných na adresy sboru CCE rozvírila debata o clenství v Ceskobratrské církvi evangelické (CCE) a o tom, zda v této záležitosti synodní rada CCE prekrocila své pravomoci ci nikoli. Podnetem k této výmene názoru se stal dopis Mgr. Tomáše Tožicky synodní rade, který však nebyl nikde publikován - ostatne také nebyl verejnosti urcen. Ráda bych rozptýlila nekterá nedorozumení, která se ve zmínené debate objevila. Posílám na e-mailové adresy, na než byl rozeslán dopis Jana Z. Dusa následující rozklad. Úvodem bych chtela pripomenout, jak to je s clenstvím v CCE podle jejích rádu. Clenem CCE se každý muže stát dvojím zpusobem: 1. Krtem v Kristovo jméno v bohoslužebném shromáždení nekterého z jejích 263 farních sboru, které spojite pokrývají celé území Ceské republiky. Se krtem musí predem vyslovit souhlas príslušné staršovstvo. 2. Prístupem do nekterého z farních sboru CCE, na základe žádosti o prijetí za clena a platného dokladu o krtu v nekteré krestanské církvi. I v tomto prípade je nutný souhlas staršovstva. Clenství v CCE je tedy vázáno jednoznacne na clenství v nekterém z jejích farních sboru. Podle rádu CCE clenství v církvi zustává zachováno i tem, kdo se neúcastní bohoslužeb ani žádné sborové cinnosti, ani na potreby sboru financne neprispívají, pokud o vyškrtnutí ze seznamu clenu sami nepožádají nebo nejsou vylouceni rozhodnutím staršovstva farního sboru (RCC cl. 4/2,3), které je zasláno písemne spolu s poucením o odvolacím rízení. Svým nezájmem na sborovém živote se mohou pripravit o clenství s právem volebním, o kterém rozhoduje staršovstvo farního sboru. Potvrzení o clenství v církvi tudíž nemuže vydávat ani synodní rada, ani seniorátní výbor, ale pouze staršovstvo farního sboru, v nemž je žadatel veden v matrice pokrtených a (nebo) v kartotéce clenu. V dopise, který od Mgr. Tomáše Tožicky obdržela synodní rada CCE dne 25. 5. 2003 a jehož predmetem bylo patrne práve osvedcení o clenství v CCE, stálo: "Rozhodl jsem se požádat o clenství v Církvi ceskoslovenské husitské a využít tak možnosti dvojího clenství, jak to vyplývá z dojednání mezi CCSH a CCE. Protože v soucasné dobe nejsem rádným clenem žádného sboru CCE, obracím se na Vás, jako nejvyšší príslušnou autoritu se žádostí o formální vyjádrení souhlasu dle výše zmíneného dojednání." Na základe tohoto výroku nezbylo synodní rade CCE než konstatovat, že pokud Mgr. Tomáš Tožicka není clenem v žádném z farních sboru CCE, není clenem CCE vubec. Toto konstatování synodní rady bylo ve zmínené debate oznaceno za "exkomunikacní". Avšak o nic takového tu nejde. Pokud se bratr Tožicka rozpomene, v kterém farním sboru CCE byl pokrten, kde je veden v matrice pokrtených ci v seznamu clenu FS, muže svuj farní sbor požádat o osvedcení clenství v CCE. Synodní rada, i kdyby chtela, nemuže nikoho z církve "exkomunikovat", avšak také nemuže nikoho do církve prijmout. Lydie Roskovcová
Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 25. 07. 2003 20:11
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Dovolím si reagovat na větu z dopisu sestry Roskovcové:
cituji:
"Pokud se bratr Tožicka rozpomene, v kterém farním sboru CCE byl pokrten, kde je veden v matrice pokrtených ci v seznamu clenu FS, muže svuj farní sbor požádat o osvedcení clenství v CCE."
Je mi líto, že se sestra Roskovcová nerozvzpomněla na to, že br. Tomáš Tožička, kterého, kromě této věty tituluje Mgr., má právě tento tilul z Evangelické teologické fakulty, pracoval pro diakonii ČCE atd…. Připadá mi proto trapné výsměšně ho vyzývat, aby si vzpomněl, kde byl pokřtěn. Je to jednání povýšené a do církve Kristovy nepříslušné. Paradoxně, však se ho dopustila představitelka církve ve chvíli, kdy vykládá proč do církve nepatří ten, kterého tím ponižuje.
Myslím, že se všichni shodneme na tom, že výsměšný a povýšenecký tón, který je zřejmý z citované věty dopisu, nepatří nejen do církve, ale ani mezi slušně vychované lidi.
V úctě Tomáš Hančil
Od: Anonym: Roskovcová <> ( ---.srcce.cz )
Kdy: 20. 08. 2003 10:33
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Pro T. Hančila: Samozřejmě, že vím o tom, že br. Tožička vystudoval ETF, a že pracoval v Diakonii ČCE - to však samo o sobě neznamená, že byl členem ČCE - mnozí pracovníci Diakonie, stejně jako řada absolventů ETF členy ČCE nejsou. Platí především to, že členství v ČCe je vázáno na členství v některém z jejích farních sborů - je to přece rozdíl např. od církve římskokatolické. V otázkách potvrzování členství v ČCE tedy rozhoduje farní sbor - staršovstvo, které zkoumá, zda žadatel o potvrzení členem sboru je. To by patrně měl absolvent ETF, člen ČCE a církevní pracovník vědět - proto ta ironie. Lydie Roskovcová
Od: Anonym: Pumelice Králová <> ( ---.casablanca.cz )
Kdy: 14. 08. 2004 13:34
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Vidim ze u evangeliku je veselo. Ale jinak jsem nevedela, ze z cirkve se da vylucovat jako ze strany. Myslela jsem ze v nejhorsim pripade mu muzete odmitnout ohen a vodu a nechat ho zemrit hladem a zizni v pustine. :-)
Od: Anonym: Lukáš Vyoral80.188.65.--- )
Kdy: 27. 08. 2004 08:03
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Br. Tožička jednal na základě všech morálně přípustných norem, totiž že zaslal oficiální žádost. Tento civilizovaný způsob úřední komunikace je myslím běžný i v církvi. Navíc, ČCE i ČCH jsou oboje součástí Círve Kristovy, uznávají jednoho Boha, a proto se domnívám, že pokud br. Tožička měl potřebu za svou osobu navštěvovat 2 sbory různých církví, měl na to plné a demokratické právo. "Všechno zkoumejte, dobrého se přidržte." Bůh je dobrý. I pro ČCE i pro ČCH.
Od: Anonym: Tomáš Tožička <> ( ---.11.broadband10.iol.cz )
Kdy: 20. 01. 2011 12:01
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Aby to mělo nějaké vyústění - jsem nadále členem jak ČCE (chomutovský sbor) tak CČSH. Takže zůstává jen veselá ukázka toho, jak je možné, na základě formálních nejasností, pokusit se vyloučit někoho z církve…
Od: Anonym: Ondra Glac---.unet.cz )
Kdy: 20. 01. 2011 16:18
Předmět: Re: Přestaňte už, prosím

Nejdřív to vypadá jako legrace: Někdo napíše synodní radě, že není členem žádného sboru ČCE, ta mu odpoví, že v tom případě není členem ČCE. On začne protestovat, že ho někdo exkomunikoval, a nakonec se směje, že je stále členem chomutovského sboru ČCE. A pár dalších to šíří, jako že někdo chce někoho z církve vylučovat. Jako bych přišel do obchodu a řekl, že nemám peníze, a když mi řeknou, že mi nic neprodají, začnu křičet, že diskriminace, a nakonec vytáhnu pětistovku. Dobrý způsob, jak prodavačům zkazit polední přestávku, ne? Jenže tohle není obchod, tohle je církev. A církev dnes nikoho nezajímá, ale jakmile se objeví něco, kde se církev nechová, jak by se chovat měla, hned to slyší všichni. Takže zpráva o nějaké "protiprávní exkomunikaci" někoho, kdo se jen "slušně dotazoval", může klidně prosáknout do světských médií. Zlobím se na to. U nás ve sboru se docela obyčejní lidé snaží zlepšovat pověst církve, jak mohou (a jistě totéž platí i jinde i na ústředí), a někdo jim zkazí několika články třeba roční práci. Proto Vás prosím, abyste to nerozmazávali. Minimálně do té doby, dokud se někdo skutečně nepokusí někoho z církve exkomunikovat.
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 07. 2011 22:56
Předmět: Re: Přestaňte už, prosím

Tak tady máme přímo kabinetní ukázku jak to v ČCE chodí. Skutečně zářný příklad křesťanské lásky, tolerance, odpouštění atd. A o čem pak chcete z kazatelen vykládat těm prostým ovečkám? A to se na jiných místech, v jiných vláknech člověk dovídá jak je ČCE liberální a svobodomyslná. Super. Kalvín by z vás měl radost. A co takhle založit v rámci ČCE Českobratrskou evangelickou inkvizici? To by bylo něco! To byste se zviditelnili až do Ameriky. Uvažujte o tom, kádry byste měli. Držím palce a modlím se za další oddělování zrn od plev.