Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Vyloučení z církve?

Od: Anonym: Lydie Roskovcová <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 25. 07. 2003 16:50
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Sestra Lydie Roskovcová požádala správce evangnetu emailovou zprávou o zveřejnění následujícího textu. v předmětu emailu adresovaném správcům Evangnetu stálo: Posílám příspěvek k diskusi o členství v ČCE - prosím, vyvěste! Lydie Roskovcová
činím tedy podle jejícho přání a kopiruji text, tak, jak byl obržen. (Tomáš Hančil, správce Evangnetu)
Milý Jendo (a všichni ostatní), chci zareagovat zejména na korespondenci, která se rozvimula okolo výkladu clenství CCE. V dopiseJ. Z. Dusa clenum SR z 15. 7. 2003 se mj. ukazuje, že je nemožné rešit problémy pouze s cástecnou informací - tj. z jedné strany. Prikládám rozklad, který osvetluje, jak jsme dospeli k dopisu, jímž br. synodní senior odpovedel na žádost br. Tožicky, a na základe cehož J. Z. Dus napsal o celé záležitosti na radu e-mailových adres. Všem Vám posílám odpoved, která je v souladu s našimi rády. S pozdravem, Lydie Roskovcová 23. cervence 2003
Clenství v Ceskobratrské církvi evangelické V poslední dobe se prostrednitvím e-mailových dopisu zasílaných na adresy sboru CCE rozvírila debata o clenství v Ceskobratrské církvi evangelické (CCE) a o tom, zda v této záležitosti synodní rada CCE prekrocila své pravomoci ci nikoli. Podnetem k této výmene názoru se stal dopis Mgr. Tomáše Tožicky synodní rade, který však nebyl nikde publikován - ostatne také nebyl verejnosti urcen. Ráda bych rozptýlila nekterá nedorozumení, která se ve zmínené debate objevila. Posílám na e-mailové adresy, na než byl rozeslán dopis Jana Z. Dusa následující rozklad. Úvodem bych chtela pripomenout, jak to je s clenstvím v CCE podle jejích rádu. Clenem CCE se každý muže stát dvojím zpusobem: 1. Krtem v Kristovo jméno v bohoslužebném shromáždení nekterého z jejích 263 farních sboru, které spojite pokrývají celé území Ceské republiky. Se krtem musí predem vyslovit souhlas príslušné staršovstvo. 2. Prístupem do nekterého z farních sboru CCE, na základe žádosti o prijetí za clena a platného dokladu o krtu v nekteré krestanské církvi. I v tomto prípade je nutný souhlas staršovstva. Clenství v CCE je tedy vázáno jednoznacne na clenství v nekterém z jejích farních sboru. Podle rádu CCE clenství v církvi zustává zachováno i tem, kdo se neúcastní bohoslužeb ani žádné sborové cinnosti, ani na potreby sboru financne neprispívají, pokud o vyškrtnutí ze seznamu clenu sami nepožádají nebo nejsou vylouceni rozhodnutím staršovstva farního sboru (RCC cl. 4/2,3), které je zasláno písemne spolu s poucením o odvolacím rízení. Svým nezájmem na sborovém živote se mohou pripravit o clenství s právem volebním, o kterém rozhoduje staršovstvo farního sboru. Potvrzení o clenství v církvi tudíž nemuže vydávat ani synodní rada, ani seniorátní výbor, ale pouze staršovstvo farního sboru, v nemž je žadatel veden v matrice pokrtených a (nebo) v kartotéce clenu. V dopise, který od Mgr. Tomáše Tožicky obdržela synodní rada CCE dne 25. 5. 2003 a jehož predmetem bylo patrne práve osvedcení o clenství v CCE, stálo: "Rozhodl jsem se požádat o clenství v Církvi ceskoslovenské husitské a využít tak možnosti dvojího clenství, jak to vyplývá z dojednání mezi CCSH a CCE. Protože v soucasné dobe nejsem rádným clenem žádného sboru CCE, obracím se na Vás, jako nejvyšší príslušnou autoritu se žádostí o formální vyjádrení souhlasu dle výše zmíneného dojednání." Na základe tohoto výroku nezbylo synodní rade CCE než konstatovat, že pokud Mgr. Tomáš Tožicka není clenem v žádném z farních sboru CCE, není clenem CCE vubec. Toto konstatování synodní rady bylo ve zmínené debate oznaceno za "exkomunikacní". Avšak o nic takového tu nejde. Pokud se bratr Tožicka rozpomene, v kterém farním sboru CCE byl pokrten, kde je veden v matrice pokrtených ci v seznamu clenu FS, muže svuj farní sbor požádat o osvedcení clenství v CCE. Synodní rada, i kdyby chtela, nemuže nikoho z církve "exkomunikovat", avšak také nemuže nikoho do církve prijmout. Lydie Roskovcová

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód