Oznámení: Přijímací zkoušky na Semináři církevní hudby Evangelické akademie

Oznámení > Různé

Dne 23. 3. 2013 proběhnou v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci přijímací zkoušky na tříleté studium Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). K přijímacím zkouškám je nutno se písemně přihlásit nejpozději do 1. 3. 2013. Přihlášku je třeba poslat poštou (nikoliv elektronicky!) na adresu celocírkevního kantora: Ladislav Moravetz, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov. Všem přihlášeným pošleme podrobnější informace o průběhu zkoušky.

Přihláška má obsahovat:
  • podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu a e-mailu (2 kopie)
  • strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (6 kopií)
  • motivační dopis, v němž uchazeč popíše důvody, proč chce na semináři studovat a zda má zájem o kantorskou službu v církvi (6 kopií)
  • potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické vydané farním sborem (2 kopie)

Další podmínkou pro přijetí je dosažení věkové hranice 16-ti let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín:
  • zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku bez hudebního doprovodu
  • varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku Evangelického zpěvníku nebo z Dodatku EZ, včetně připravených krátkých předeher (použití hry pedálu je možné, ale není nutné)
  • varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné barokní polyfonní skladby, kterou si uchazeči předem připraví (stupeň obtížnosti: jednoduchý až středně těžký)
  • varhanní přednes jedné povinné chorální předehry (bez pedálu) a fragmentu jedné současné skladby; noty těchto skladeb uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám
  • sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie

Maximální počet studujících je 20 osob. Další přijímací zkoušky budou až v r. 2016. Kdo má opravdový zájem o studium evangelické církevní hudby, ať dlouho neváhá, a pošle svou přihlášku co nejdříve, aby do termínu přijímacích zkoušek měl dostatek času se důkladně připravit. Účast na přijímacích zkouškách je bezplatná. Roční poplatek semináře bude, díky dotacím od německých evangelických spolků VEM, CEK a synodní rady ve výši 3.000,- Kč na studenta.
Seminář je určený především hudebním amatérům (sbormistrům, varhaníkům, klavíristům), kteří by se chtěli soustavně vzdělávat v oblasti, která souvisí s kantorskou službou v Českobratrské církvi evangelické. Výuka SCHEA obsahuje tři obory, které každý účastník bude muset navštěvovat: varhany, sbormistrovství a teorii. Propojení sbormistrovství s hrou na varhany tvoří základní „řemeslnickou výbavu“ církevního hudebníka. Nepůjde o akademické vzdělání ale o systematickou přípravu na sborovou praxi. Tento vzdělávací program je ušitý na míru potřebám naší církve a klade za cíl výrazný posunutí úrovně naší církevní hudby. Studium semináře bude zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi se budou moci uplatnit ve sborech naší církve jako kantoři, pokud je staršovstva sboru do této služby povolají a pověří. V roce 2013 bude synod projednávat statut kantorů v ČCE.
Výuka a individuální pracovní náplň studujících budou nastaveny tak, aby byly realizovatelné pro lidi, kteří mají své zaměstnání, rodinné povinnosti či studium. O prvních sobotách v měsíci (10x ročně, kromě prázdnin) se budeme scházet v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Zde budou probíhat přednášky z oborů liturgický zpěv, hymnologie, hudební teorie, organologie, improvizace rok, výuka sbormistrovství, sborový zpěv, varhanní kolokvium a hudební bohoslužby. Varhanní výuka (150 min. / měsíc), zaměřena na jednoduchou až středně těžkou bohoslužebnou literaturu, bude probíhat individuálně dle domluvy lektora a studenta a bude se odehrávat na různých místech.
Další informace je možno získat u celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, vedoucího SCHEA (e-mail: , tel. 573 378 607, 737 506 119).
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 23. 3. 2013