Andělu ČCE piš...

Blogy | Zápisky > Jan Dospiva

Andělu Českobratrské církve evangelické piš: Toto praví ten, který přišel ve znamení proroka Jonáše:

"Vím o tvých skutcích, lásce a službě. Ale to mám proti tobě, že jsi se zhlédl ve světských statcích a pozemských jistotách a nedbáš na poklad v nebi. Avšak přijdou na tebe dny zlé, tvůj poklad na zemi zreziví a lidé tě opustí, neboť jsi přijal podíl na bohatství nevěstky, která smilnila s králi tohoto světa. Cožpak nevíš, že z víry jsi živ? Ty však nejsi studený ani horký, jsi vlažný, nesnesu tě v ústech. Amen, pravím, již máš svou odměnu. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání!
I uvidím, že se odvracíš od svých nepravostí, a slituji se nad tebou. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Jan Dospiva / Jan Dospiva

Motto: Víra a církev
Více o blogu »

Chyba | Evangnet
(logo)

Vnitřní chyba serveru

SQLSTATE[HY000]: General error: 1271 Illegal mix of collations for operation 'concat' --- query was: SELECT nadpis as name, concat('/blog/',blog,'/',id,'-',idascii) as url, ctime as unixtime FROM blogy_clanky WHERE blog='jan_dospiva' ORDER BY ctime DESC LIMIT 7

Prosím kontaktujte