Téma: Střet zájmů v ÚCK?

Od: Anonym: M. Zavřel <> ( ---.client.ufon.cz )
Kdy: 13. 05. 2010 14:19
Předmět: Střet zájmů v ÚCK?

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, nedávno mě můj syn upozornil - tuším, že to bylo při prohlížení nových webových stránek církve - (můj syn je dospělý, pracuje v oblasti lidských zdrojů) na poněkud "neobvyklé" obsazení vedoucích míst ekonomického a provozního oddělení ÚCK. Vedoucím ekomického oddělení a vedoucím provozního oddělení je jeden a týž člověk, který je zároveň i náměstkem ekonomicko-provozního oddělení. Musím přiznat, že je to skutečně neobvyklé a nemyslitelné pro jiné společnosti, neziskovky, firmy… Tolik pravomocí v rukou jednoho člověka? Nedochází tady nutně ke střetu zájmů a k porušení vnitřních kontrolních mechanismů církevní kanceláře? Já sám pracuji na vedoucí pozici v jedné malé neziskové organizaci a vím, že je skutečně nepředstavitelné, aby ekonom, který má přístup k účtům, rozhoduje o čerpání financí apod., byl zároveň vedoucím jiného oddělení a jako vedoucí měl mimo jiné povinnost pro své oddělení vytvářet a schvalovat rozpočet (a jako ekonom si rozhodovat o uvolňování finančních prostředků). Proč mě tohle trápí? Jako členu ČCE mi záleží na "dobrém jménu" církve i v necírkevních věcech. Např. my jako malá neziskovka jsme zcela závislí na darech a dotacích z různých fondů. Abychom zkrátka vůbec získali finanční prostředky a mohli tak vůbec provozovat svoji činnost, musíme být pro své donátory transparentní, musíme mít absolutně průhledné hospodaření! Narozdíl tomu v ÚCK v ekonomickém a provozním oddělení je vytvořen prostor pro nekontrolované plýtvání financemi (a naše církev není žádný výrobní podnik, žije hlavně z /finanční/ obětavosti svých členů!). Obsazení vedoucích míst ekomického a provozního oddělení ÚCK - pro řadu z nás okrajová a přehlédnutelná záležitost - ale zdá se mi, že je to poněkud v rozporu s ubezpečováním ÚCK ve sborových zásilkách, že vytvoří mechanismy a opatření, aby se již neopakovala kauza zpronevěřených miliónů. Na závěr: v poslední době jsme v médiích doslova bombardováni zprávami o nehorázném plýtvání-tunelování veřejných financí v různých oblastech. Jakoby již nešlo hospodařit jinak, jakoby nešlo odpovědně spravovat veřejné finance. Přál bych si, aby se ČCE i svým přístupem k hospodaření a spravování majetku stala jakousi alternativou pro současnou společnost, aby ukázala, že to lze dělat i jinak - transparentně a odpovědně. M.Zavřel
Od: Anonym: Dan Herejt---.client.ufon.cz )
Kdy: 17. 05. 2010 11:19
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

  Musím přiznat, že mě to také zarazilo - taková KUMULACE funkcí, to snad ani není možné v dnešní době. Pokud vím i funkce (nebo pracovní pozice) náměstka bývá samostatná a nezávislá. Co tím ÚCK signalizuje? Že pan ing. Straka je natolik geniální, a proto zvládne tři pracovní zařazení naráz, tedy to, co obyčejný smrtelník jen stěží. Ale v církvi je asi možné vše. Anebo tím ÚCK dává najevo, že takový člověk vlastně nic nedělá, a proto toho tolik zvládne. Že se vlastně jedná o zbytečně vytvořené pracovní místo? Jaký je vlastně plat takového tuplovaného vedoucího? A jaké má další výhody? A jaká je vlastně kvalifikace tohoto člověka? Dan H.
Od: Anonym: David Braha <> ( ---.166.broadband9.iol.cz )
Kdy: 18. 05. 2010 14:49
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Vážení,
v první řadě je potřeba si položit otázku - proč ne já ? Proč se na místo hlavního účetního a další podobná nehlásí lidé z naší církve? Za druhé - víte z čeho žije ÚCK - kde bere na svůj provoz ? Zajímejte se a budete překvapeni. A nakonec - s Ing. Strakou se mi dobře spolupracuje. Takže - zkuste se zajímat bez výčitek, ale s opravdovým zájmem o to, co lidé na UCK dělají, jak mohou pomoci Vám a jak Vy jim. D.B.
Od: Anonym: Lydie Gallusová <> ( ---.dkm.cz )
Kdy: 21. 05. 2010 18:23
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Vzkaz a návrh pro M. Zavřela a D.Hereita: Mám za to, že člověk by se měl veřejně vyjadřovat, hodnotit a posuzovat až poté, co se dobře seznámí s problematikou a okolnostmi. Vám informace o situaci v ÚCK chybí. Pracujete se svými domněnkami. Přitom přicházíte se závažným tvrzením, aniž se ptáte, proč jsou věci tak, jak jsou, jaká opatření jsou přijata, jak jsou ošetřena rizika. Ráda bych Vám informace poskytla, a zvu Vás proto k návštěvě a k rozhovoru. Věřím, že když Vám ÚCK a církev leží na srdci, najdete si čas. Já si ho udělám ráda. Naznačím jen okruhy, o kterých bude řeč: - složitost a obtížnost situace a období, kterým ÚCK prochází (namáhavé a zdlouhavé odstraňování chyb a nepořádků zanechané našimi předchůdci) - snaha o profesionální, efektivní a transparentní práci - obtížnost získat kvalitní pracovníky při daných finančních limitech - snaha šetřit finanční prostředky (i příp. dočasným neobsazením některých pracovních pozic)
Zřízení postu náměstků vedoucího tajemníka k 1.1.2009 byl odůvodněný a správný krok. Nové organizační schéma zpracovala organizační skupina a synodní rada ho potvrdila. (Vedení ÚCK neprovádí žádné důležité kroky svévolně, dané návrhy vždy posuzuje a rozhoduje synodní rada.) Nově vytvořená funkce náměstků však musela být spojena se stávající funkcí vedoucích oddělení, neboť navýšení počtu pracovníků z finančních důvodů není možné. (I tak stále žije oblíbené téma „přebujelý aparát ÚCK“). Funkce se tedy nutně kumulují. Pro 3 dotyčné pracovníky - náměstky je to samozřejmě velmi náročné. (Výjimkou bude nově zřízená funkce náměstka pro personalistiku a vzdělávání jako funkce celoúvazková, s účinností od 1.9.2010, na základě návrhu organizační skupiny, který schválila SR.) Situace v ekonomickém oddělení je mimořádná, současný stav je přechodným řešením. V okamžiku, kdy koncem r. 2009 náhle odešla vedoucí ekonomického odd. , byla práce vedoucího, jako východisko z nouze, rozdělena mezi stávající dva klíčové pracovníky (ek. náměstka a hlavní účetní), a to do doby, než se najde nový vhodný vedoucí. Ekonomicko-provozní náměstek tedy převzal jako vedoucí pracovník odpovědný za svěřený úsek dočasně odpovědnost i za ekonomické oddělení. V době době kritické situace v oddělení byl ochoten přijmout na sebe nejen velkou odpovědnost, ale i množství další práce se všemi důsledky, protože nebyl k dispozici nikdo jiný. Mnohé se musel naučit, bez ohledu na délku pracovního dne. 4. zasedání 32. synodu je předložena zpráva o vývoji v ÚCK za poslední rok a zpráva o plnění úkolů, které synodní rada zadala ÚCK na základě doporučení auditní skupiny. Lze se tam dočíst o všech přijatých opatřeních a nově nastavených kontrolních mechanismech, které v žádném případě „prostor pro nekontrolované plýtvání financemi“ neumožňují. Jistě budete mít možnost přes svého synodála dostat se k těmto i k dalším zprávám (např. zpráva členky SR a zpráva správní rady Personálního fondu), kde je mj. práce ekonomicko-provozního náměstka nejen zmíněna, ale i oceněna. Je docela paradoxní, že útočíte na člověka, který svojí dlouholetou činností v ÚCK prokázal církvi velkou službu a získal si důvěru vedení církve i sborů, se kterými je často v kontaktu. Neznám Vás a nevím, jakým způsobem pracujete pro ČCE Vy osobně. Vím však jistě, že kdyby všichni členové naší církve pracovali s takovým nasazením a tak obětavě, jako zmíněný pracovník, který paradoxně členem ČCE není, bylo by naší církvi dobře. V očekávání Vaší návštěvy Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice ÚCK ČCE
Od: Anonym: pozorný čtenář---.siz.cz )
Kdy: 21. 05. 2010 20:07
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Vaše odpověď na mě působí dojmem, že se snažíte zamést… Nicméně je to jen dojem, možná bude stačit pár jednoduchých odpovědí.
Není třeba pátrat v detailech různých metodik a rozhodnutí, stačí mi/nám říct princip na kterém je zamezeno onomu plýtvání.
Obvykle to bývá takže jedna strana navrhuje investice, výdaje, druhá schvaluje. A ta druhá se skládá většinou z více lidí a tyto lidé nejsou ti sami kteří žádají o peníze. Platí to tak u Vás?
Kdo např. schvaluje proplacení faktury a kdo podepisuje příkaz do banky?
Jak dlouho znamená dočasně?
Co významného se změnilo v kontrolním mechanizmu od doby "Prokopa"?
Kdo je konkrétně odpovědný za hospodaření jednotlivých středisek? A kdo ho kontroluje?
Existuje alespoň jeden (externí) audit (třeba účetnictví)? Z toho by se nechalo dovodit, alespoň to že základy jsou v pořádku. (Zas tak velký náklad to není, vzhledem k obratu.)
Těším(e) se na Vaše odpovědi.
Od: Anonym: Antonín Plachý <> ( ---.185.broadband12.iol.cz )
Kdy: 22. 05. 2010 21:10
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Ač nerad, přece se jen připojím do této mailové diskuze. Ještě mne pořád překvapuje, že diskutujeme v církvi tak trochu konfrontačním způsobem. Něco nebo nějaký detail nás zaujme, a tak v zápalu „spravedlivého“ boje „jim to nandáme.“ Nevím, je to ještě dialog nebo prosazování subjektivního pohledu? Malinko jsem se zúčastnil procesu, který probíhá v ústřední církevní kanceláři. Mohu všechny ujistit, že se jedná o koncepční práci, ze které se jen těžce vytrhuje jedna dílčí věc. Na druhou stranu rozumím, že členy církve zajímají další kroky, které by měly následovat po zjištěných nedostatcích. Mohu Vás ujistit, že synod, což je zajisté reprezentant církve, zadal mnohé úkoly synodní radě, potažmo ÚCK. Materiál, který byl synodní radou připraven pro toto zasedání synodu je obsáhlý a odpovídá na mnohé dotazy. Vše je proces (pokud má být kvalitní, musí být koncepční), a žel neexistuje jakési mávnutí kouzelného proutku a hned se vše změní. Jsem přesvědčen, že mnohé odpovědi na Vaše otázky jsou zodpovězené v těchto materiálech. Prosím, zkusme si to vše pročíst a pak diskutujeme. A snad jen poznámka, je jednoduché shodit práci někoho, hlavně když o tom nebo o něm toho moc nevíme. Dost dlouho žiji v této církvi, kterou mám rád a hlavně jsem přesvědčen, že tady opravdu nejsou ti nejneschopnější a nejhloupější. A vůbec si nemyslí, že pan F. Straka je geniální (naštěstí). Ale vím, že pracuje opravdu s velkým nasazením a se zájmem najít dobrou cestu, což logicky nejde zvládnout za 14 dní. A závěrem snad subjektivní poznámka – pokud sestra vedoucí tajemnice nabízí osobní setkání a vysvětlení problému, až tak v tom nevidím „zametání…..“ Antonín Plachý
Od: Anonym: Lubomír Ch.---.client.ufon.cz )
Kdy: 26. 05. 2010 13:09
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK? -

Musím přiznat, že mě také velmi překvapil systém "rozdělení pravomocí" v ÚCK. Pokud to chápu správně, náměstek a vedoucí ekonomického a provozního oddělení je takříkajíc svým absolutním pánem. Tohle je skutečně střet zájmů, tohle je narušení principu nezávislosti a zároveň odpovědnosti a kontrolovatelnosti, který neomlouvá ani údajně složitá situace ekonomického oddělení. Proč lidé z tohoto oddělení tak často odcházejí? Ať chceme nebo nechceme, dává to (totiž struktura vedení) - nejen lidem znalým hospodaření a vedení podniků, nejen členům ČCE, ale i veřejnosti - nahlédnout, i přes veškerou snahu a veškeré metodiky a opatření, do "kuchyně" práce v ÚCK, do skutečné praxe. Otevřeně říkám, že se mi nelíbí ani personální obsazení vedoucího ekonomického odd. Jak mi bylo již dříve sděleno mým synodálem, stojí současný vedoucí ekonomického odd. a provozního odd. za dlouhodobým (nepochopitelně) ztrátovým a hlavně NEPRůHLEDNÝM hospodařením v rekreačním zařízení v Herlíkovicích. Tohle má být dostatečná kvalifikace na ekonomickou pozici? Nemělo by být důsledkem takové práce něco jiného, než "povýšení" do funkce vedoucího ekonoma a náměstka? Děkuji za odpověď. Lubomír Ch.
Od: Kazatel ČCE Martin Fér <>
Kdy: 26. 05. 2010 14:50
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK? -

Zdá se mi, že sestra Gallusová napsala celkem jasně, že stávající situace je přechodná. Vyjadřování k osobám a jejich práci v internetové diskuzi bez nějaké opory v informacích se mi zdá dost neohleduplné ("můj synodál mi řekl" se mi nezdá jako dobrá výchozí informace). Aktuální zpráva Správní rady personálního fondu pro synod navíc konstatuje, že po té, co se spolupráce ujal ekonomický náměstek bratr Straka, došlo k pozitivnímu obratu v komunikaci s tímto oddělením. Asi je škoda, že alespoň některé materiály synodu nejsou k dispozici veřejně (třeba návrh Organizačního řádu ÚCK), dalo by se diskutovat věcněji. A když něco říkáte "otevřeně", tak se podepište celým jménem. S pozdravem Martin F.
Od: Anonym: Jaromír Strádal <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 26. 05. 2010 01:36
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Vážená s.Gallusová, oceňuji vstřícnost a takt Vašeho vysvětlení. Má to však dvě chybky: a) Osobní rozhovor dává lepší a hlavně efektivnější šance si porozumět s dotyčnými zájemci. Zároveň však bere tuto příležitost ostatním čtenářům této diskuse. Představa, že byste toto vysvětlování měla absolvovat několikrát týdně dalším a dalším zájemcům, není asi to, po čem toužíte, nebo čemu byste chtěla věnovat svůj čas a síly, ne? Nejde snad o nějak tajné, či zneužitelné informace. Přimlouvám se proto, abyste maximálně stručný výsledek Vašeho rozhovoru "naživo" následně zde také zveřejnili pro ostatní.
b) Klasická pokušitelova past - v Bibli záměna hříchu a hříšníka. Zde pak jste se, domnívám se, ve svém vysvětlování chytila na stejnou udičku, když jste začala hájit konkrétního člověka a jeho výkonnost atd. - až i "fauly" stylu "podívej se nejdřív na sebe…" ("nevím, co Vy sám děláte pro ČCE…?") - jako by to v tomto případě nebylo jedno, když vznešená pochybnost naprosto zřetelně míří na nezdravé systémové pochybení, nikoli na konkrétní personální obsazení. Tazatelé se ptají, proč existuje pro jiné sféry nepochopitelná a nepřijatelná kumulace funkcí. Nikoli, proč a jak ji "zvládá" právě inkriminovaný Fr.Straka. Částečně jste již i zde odpověděla, vysvětlila. Ale to další opravdu nemuselo být.
c) Kdybych mohl začít ten mnou předpovídaný "roztržený pytel" se zájemci o osobní rozhovor s Vámi, tímto se o něj také hlásím. Kontakty na mne jsou dostupné ve schématismu.
Od: Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
Kdy: 24. 05. 2010 13:23
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK? - dopis od Břeti

Dne 24.5. jsem obdržel dopis, který mi byl adresován jako synodálovi a nápadně jeho téma spadá do oblasti tématu této diskuze. Napsal mi ho Břeťa, asi, protože ten dopis je anonym. Nepodepsaný. Odeslán z Prahy (ovšem dovézt ho tam mohl kdokoli, že). Adresa vytištěná na nalepeném štítku. A tak jsem si usmyslel, že ten dopis je od Břeti.
Břeťa v dopise konstatuje, že nás synodály, je dobré seznámit se situací v ÚCK, protože informace jsou zkreslovány a zamlčovány. Břeťa tvrdí, že šéfem ÚCK je vlastně pan Ptáček. A Tajemice odmítá jiné názory a dělá, co jí řekne. Dále Břeťa zasvěceně píše o důležitých informacích, které jsou zamčlovány synodnímu seniorovi a synodní kurátorce. A bla bla bla až po Břeťovu konečnou skoro výhrůžku synodálům, že možná nedostaneme ani cestovné za tento synod, protože na ÚCK nebude nikdo, kdo by nám ho poslal. (Břeťův dopis je asi na 3/5 A4, pro vaši představu.)
Mám nějaké tušení, ale třeba se mýlím, že by Břeťa by mohl znát toto místo, konec konců jestli Břeťa tuto situaci v církvi opravdu sleduje s takovým zápalem, jaký projevuje ve svém psaní, měl by místo této diskuse znát. A tak mu chci vzkázat:
Milý Břeťo, formu, jakou jsi zvolil k ozřejmění těchto skutečností synodálům považuji za hnus a lidskou podlost. Jiná věc je obsah, Břeťo. Skoro to vypadá, jako by si byl zaměstnancem ÚCK (samozřejmě bývalým), nebo jeho blízkým příbuzným (samozřejmě dotčeným). Jsem rád, že alespoň někdo, Břeťo opravdu ví, jak to je (taky si myslím, že jsem odborník na enviromentální politiku státu Burundi a dokázal bych o tom napsat zdrcující rozbor). Jediné, v čem tě nad obsahem tvého psaní mohu ujistit je, že cestné na synod si nenechávám vyplácet už léta a tak opravdu nemusíš mít obavu, že bych nějak tratil, kdyby mi vyplaceno nebylo.
Měj se Břeťo, Štěpán Brodský