Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Od: Anonym: Lydie Gallusová <> ( ---.dkm.cz )
Kdy: 21. 05. 2010 18:23
Předmět: Re: Střet zájmů v ÚCK?

Vzkaz a návrh pro M. Zavřela a D.Hereita: Mám za to, že člověk by se měl veřejně vyjadřovat, hodnotit a posuzovat až poté, co se dobře seznámí s problematikou a okolnostmi. Vám informace o situaci v ÚCK chybí. Pracujete se svými domněnkami. Přitom přicházíte se závažným tvrzením, aniž se ptáte, proč jsou věci tak, jak jsou, jaká opatření jsou přijata, jak jsou ošetřena rizika. Ráda bych Vám informace poskytla, a zvu Vás proto k návštěvě a k rozhovoru. Věřím, že když Vám ÚCK a církev leží na srdci, najdete si čas. Já si ho udělám ráda. Naznačím jen okruhy, o kterých bude řeč: - složitost a obtížnost situace a období, kterým ÚCK prochází (namáhavé a zdlouhavé odstraňování chyb a nepořádků zanechané našimi předchůdci) - snaha o profesionální, efektivní a transparentní práci - obtížnost získat kvalitní pracovníky při daných finančních limitech - snaha šetřit finanční prostředky (i příp. dočasným neobsazením některých pracovních pozic)
Zřízení postu náměstků vedoucího tajemníka k 1.1.2009 byl odůvodněný a správný krok. Nové organizační schéma zpracovala organizační skupina a synodní rada ho potvrdila. (Vedení ÚCK neprovádí žádné důležité kroky svévolně, dané návrhy vždy posuzuje a rozhoduje synodní rada.) Nově vytvořená funkce náměstků však musela být spojena se stávající funkcí vedoucích oddělení, neboť navýšení počtu pracovníků z finančních důvodů není možné. (I tak stále žije oblíbené téma „přebujelý aparát ÚCK“). Funkce se tedy nutně kumulují. Pro 3 dotyčné pracovníky - náměstky je to samozřejmě velmi náročné. (Výjimkou bude nově zřízená funkce náměstka pro personalistiku a vzdělávání jako funkce celoúvazková, s účinností od 1.9.2010, na základě návrhu organizační skupiny, který schválila SR.) Situace v ekonomickém oddělení je mimořádná, současný stav je přechodným řešením. V okamžiku, kdy koncem r. 2009 náhle odešla vedoucí ekonomického odd. , byla práce vedoucího, jako východisko z nouze, rozdělena mezi stávající dva klíčové pracovníky (ek. náměstka a hlavní účetní), a to do doby, než se najde nový vhodný vedoucí. Ekonomicko-provozní náměstek tedy převzal jako vedoucí pracovník odpovědný za svěřený úsek dočasně odpovědnost i za ekonomické oddělení. V době době kritické situace v oddělení byl ochoten přijmout na sebe nejen velkou odpovědnost, ale i množství další práce se všemi důsledky, protože nebyl k dispozici nikdo jiný. Mnohé se musel naučit, bez ohledu na délku pracovního dne. 4. zasedání 32. synodu je předložena zpráva o vývoji v ÚCK za poslední rok a zpráva o plnění úkolů, které synodní rada zadala ÚCK na základě doporučení auditní skupiny. Lze se tam dočíst o všech přijatých opatřeních a nově nastavených kontrolních mechanismech, které v žádném případě „prostor pro nekontrolované plýtvání financemi“ neumožňují. Jistě budete mít možnost přes svého synodála dostat se k těmto i k dalším zprávám (např. zpráva členky SR a zpráva správní rady Personálního fondu), kde je mj. práce ekonomicko-provozního náměstka nejen zmíněna, ale i oceněna. Je docela paradoxní, že útočíte na člověka, který svojí dlouholetou činností v ÚCK prokázal církvi velkou službu a získal si důvěru vedení církve i sborů, se kterými je často v kontaktu. Neznám Vás a nevím, jakým způsobem pracujete pro ČCE Vy osobně. Vím však jistě, že kdyby všichni členové naší církve pracovali s takovým nasazením a tak obětavě, jako zmíněný pracovník, který paradoxně členem ČCE není, bylo by naší církvi dobře. V očekávání Vaší návštěvy Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice ÚCK ČCE

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód