Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Téma: Je co slavit?

Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 20. 11. 2008 17:42
Předmět: Je co slavit?

Navigace: link | přehled | fórum
Více než dvě desetiletí se stydím. Ne za to, že jsem křesťan a protestant (naštěstí!), nýbrž za Českobratrskou církev evangelickou. Navenek se proto zdráhám mluvit o ní kriticky v obavě, abych z úst nevypustil něco, co by vypadalo jako pomluva. Ale také nejsem s to lidem, kterým se ježí vlasy už jen, když zaslechnou slovo „církev“ říci: „Tak se pojďte podívat, jak je to v církvi skvělé a jak to v ní klape! V tom se zrcadlí Boží slovo!“ Směrem dovnitř zase netuším, koho a jak oslovit, aby se začalo cosi zásadního odehrávat směrem k dobrému, i když ne podle toho, co bych si sám navymýšlel. Řeči se vedou, voda teče… Mám nicméně zato, že poctivý protestant se nad mou otázkou urazit nemůže. Netvrdím, že vše je špatně, ale nejrůznějších prapodivností je ČCE plná už tak dávno, že nemohu pamatovat jejich počátky. Navzdory tomu, že se někdo tváří, jako by se nic nedělo, dobré je se špatným promísno jako obilí s plevelem podle známého podobenství. Ale nejde o to, že nemůžeme urychlovat čas žní, jako spíše, že církev existuje jakoby odevzdaná vlastnímu plynutí a v některých momentech dílčím aktivitám, které jsou právě nejrůznější povahy. Jako farář jsem působil sedm let. Sboru v Libici jsem předal co jsem mohl, než jsem ukončil svá biblická studia. V nich nepokračuji, protože nemám kde v nich pokračovat (tehdy jsem souběžně procházel doktorandským studiem), aniž bych nároky na sebe i na tato studia snižoval. Jistým ekvivalentem mi tedy jsou religionistika, etika a filosofie náboženství. Ale co na tom sejde? Zmiňuji to jen proto, abych výslovně smetl tendenci zabývat se sebou. Církev už beztak poskytuje příležitosti k prosazování vlastních „já“, naplněných pýchou a přezíravostí. Těmto tendencím jsem se vždy vyhýbal, dříve instinktivně, až později reflektovaně. Proč také bych měl být hrdý na cizí „já“, která chtějí čnět do nebe anebo která svou pýchu projevují tím, že si na druhé otevírají ústa? Přesto tyto jevy považuji za užitečné alespoň v jejich poučnosti. Souvisí s nekritizovatelností. A kde je nekritizovatelnost, schází i vůle k nápravě. Hledání slabých a špatných míst má smysl právě ve spojení s vůlí k nápravě, samozřejmě ne v sepětí s hnidopišstvím. A s tím si stále kladu otázku, k čemu je Českobratrská církev evangelická dobrá. Tato otázka je nezbytná, ale uvádí mne do rozpaků. Nemá být evangelická církev místem pro Slovo a svátosti? Nestačí to? Je dostatečně zřejmé, oč jde? Nemá toto své určení rozvíjet? Co tomu brání? Je v právu ten, kdo by se na tomto místě s jistou samozřejmostí ohradil, že to se přeci děje? Mám zato, že obsah dvojího pojmu „Slovo a svátosti“ je nesmírně široký a zároveň dávno nesrozumitelný. A dále mám za to, že činit něco srozumitelným tak, aby se cokoli prvoplánově přežvýkalo pro méně chápavé, je scestné. Vezmeme-li nyní situaci církve o něco více v patrnost, můžeme říci, že zmíněné určení evangelictví se může málo uplatnit a že by bylo lépe, kdyby se církevní těleso několikanásobně zmenšilo. Je v něm přeci mnoho zbytečně prázdného prostoru! Přitom co do počtu má tolik zaměstnanců, že by mohla (kdyby ovšem záleželo jen na početním hledisku) odvádět špičkovou práci a její výsledky nabízet. Pak teprve by si mohla říci, že udělala vše, co mohla – s tím, že kdo to nepřijímá, škodí sám sobě. Může ale odvádět špičkovou práci, když například farářování volky nevolky znamená dělat holku pro všechno anebo chytat se kdejaké příležitosti k seberealizaci? A když za druhé o kvalifikované duchovenské činnosti nemůže být řeč tam, kde není provázána se studiem Písma a kde se naopak tímto studiem pohrdá? Je snad křesťanským posláním nabízet ubohost? Výsledkem pak je – vezeme-li si k ruce dva příklady: mechanické zacházení s biblí anebo zásadní redukce zorného pole na novozákonní podobenství, mátožně přežvýkaná a nanejvýš okořeněná nápady a vtipy, jako by bible nebyla daleko bohatší. Důsledkem je: ignorance bible, krutý paradox na evangelické půdě. Také jsem se za svého farářského působení zděsil nad tím, jak málo záleží na církevní praxi. A to jde tak daleko, že se církevní praxí podle běžného mínění rozumí stavební činnost anebo uplatňování řemeslné a jiné šikovnosti. Vždyť ale církevní praxe je už od dob první církve něčím jiným. Sice se to snaží dohánět Coena, bohužel však se značnou a uzavřenou dogmatičností. Ale co dál kromě zavedených podniků? O takovém katechumenátu, což je jeden ze základních prvků tradiční křesťanské praxe, jsem se nedozvěděl prakticky nic. V takových případech je pak člověk samovolně odsouzen k tomu, aby dělat všelicos na koleně. Anebo proč za křesťanskou praxi považovat zábavu, volnočasovou aktivitu, rekreaci a zájezdy? Má být církev svým okolím přijímána na základě toho, že se křesťané k němu budou přibližovat demonstrováním, že jsou také lidmi? A kolik duší se chytí na to, že se evangelík s misijním záměrem začne tvářit mile a přátelsky? Nedělají to třeba televizní hlasatelé s větším úspěchem? Diakonie příliš ČCE nepotřebuje. Z pochopitelných příčin se více zajímá o provozní a finanční otázky, a tak ji vynechávám z těchto úvah. Kolik ale například nových evangelických autorů publikuje v nakladatelství Kalich? Nakolik to svědčí o vnitřním stavu ČCE? Neboli o široce rozprostřené bezduchosti a prázdnotě? Občasné snahy promlouvat do aktuálního politického dění, domácího i světového, jsou možná formou seberealizace, ale netuším a rád bych věděl, co přinášejí k věci? Kde nabrat „prorockého ducha“? Anebo proč se tvářit, že ho máme? Není také jistě náhodou, že pojem „duchovní zkušenost“ často zní jako cosi nemravného. Další případ hodnoty, zavalené pohrdáním, z čehož ovšem podle své libosti těží jiní. A jestliže „duchovní zkušenost“ nabízejí jiní způsobem, který se nám nelíbí, ještě nás to neomlouvá. Neříkám nic nového, nabízet cesty k ní není nijak snadné a samo od sebe to nepřijde, a proto jen někdo, ne každý, by se měl odpovědně ptát, jak nabízet evangelium a přitom pomáhat ke zkušenosti nikoli špatné – míním duchovní zkušenost konkretizovanou. Českobratrská církev evangelická slaví letos 90. výročí svého založení. Dovoluji se tedy optat, zdali je co slavit, když už kulaté číslo budí dojem povinnosti je opentlit. Vztahuje-li se oslava k celému vývoji, připomíná nejen například osoby, které za nacistického a komunistického režimu prokázaly statečnost, nýbrž připomíná také vývoj jako cosi širšího, co nelze označit mírněji než jako úpadek. Je smutné se dívat, jak se církev vytrácí, a to nejen a ne v první řadě v počtu členstva. Má co přinést členům i nečlenům? A je zřejmé, zda má smysl se o to snažit ve světě, v němž podmínkou úspěchu v sebeprosazování se stále více stává technická, reklamní a jiná strategie a finanční zajištění? Tím netvrdím, že to smysl vůbec nemá, nicméně pochybuji o schopnostech se s takovými stísněnostmi potýkat. Evangelictví se totiž nedokáže vyrovnávat s kontrastem mezi světlem evangelia a světlem ramp, mezi slávou Páně a slávou ve všedním kontextu. Příliš málo je v církvi přítomno vědomí, že se církev nemá co přizpůsobovat světu. Má něco jiného, totiž sloužit prosvětlování světa. A to je dost podstatný rozdíl. Je rovněž nešťastné, když někdo investuje všechno své úsilí – a pak shledává, jak se to úsilí propadá do marnosti. A sice tam, kde člověk má naopak odkrývat smysl svého místa na světě. Marnost přitom nemusí být bolestná, spíše se skrývá za působením dojmu, že v křesťanství o nic nejde. A tak se obávám, že v praxi Kristus za škody nestojí. Jako by byl jen k tomu, aby se jím člověk oháněl. Kde se projevuje to, že církev je semper reformanda? Neplatí-li to, jak by bylo možné očekávat vývoj k lepšímu? Přitom nemá smysl požadovat od církve zázraky, nýbrž smysl má požadovat od ní především to, k čemu je určena. Co je druhotné, jí nepomůže. Cesta dál? Ne přes zahořklá moudra. Ale: nezabývat se zbytečnostmi. Zabývat se kvalifikovaně tím podstatným a konkretizovat to. Za hlavní hledisko mít slávu Páně – a křesťanskou praxi tomuto hledisku podřídit. Jen nesmí být „sláva Páně“ prázdným pojmem – v takovém případě je služba jí k ničemu. A co s otázkou v titulu? Také smuteční slavnosti se slavily, nejen výročí. Také smutek patří k lidské zkušenosti a není proč se ho bát. Takže, je-li co slavit, tak vlekle smutný stav církvičky.
Od: Kazatel ČCE Martin Fér <>
Kdy: 20. 11. 2008 21:33
Předmět: Re: Je co slavit?

Já nevím. Myslím, že ty "oslavy" se u nás zase až tolik neprožívají a nepřehánějí - trošku si to připomeneme, pár lidí si udělá výlet do Prahy - je to příležitost pobavit se o historii, třeba i o krizi a o tom jak z ní ven, ale třeba i o tom co se daří a co stojí za to - a třeba i na nějakou vděčnost se při tom čas najde. Proč ne. Není to vrchol sezóny. Myslím, že článek o krizi ČCE je v mnohém podnětný a stojí za to o některých věcech mluvit víc a pokusit se s nimi něco dělat. Něco by se našlo snad i v této reakci, ale celkově to vyznění (reakce) je natolik depresivní (alespoň pro mě), že člověk má skoro pocit, že se má stydět za to, že je členem ČCE. To je přece blbost - a nejen proto, že na mnoha místech je situace jiná. Příjde mi to taky dost "nefér" vůči lidem, kteří náhodou do této diskuze zabloudili a mají to štěstí, že k nim krize nedolehla, nebo prostě mají naději pro svůj sbor, nebo se snaží co můžou, aby evangelium nějak přišlo ke slovu (a někdy se to daří a někdy ne.) A teď tu někdo napíše, že se za ČCE stydí. Ač klasik říká, že "optimisti by se měli střílet", tak bych se jich tu trochu zastal - ne proto, že by všechno bylo vpohodě, ale protože v pesimismu nevidím východisko. A to vycházím z vlastní zkušenosti - občas kolem sebe taky šířím depresi, nejhloupější na tom je, že s ní otravuju lidi, kteří za nic nemůžou (ti, kterých se to týká jsou zpravidla někde úplně jinde. Tuším že to tak bude i tady.) Nevím taky, jestli některé části této diskuze nejsou spíš praním špinavého prádla, které bysme si měli vyprat někde v soukromí (tedy na uzavřené diskuzi) a ne na veřejnosti. Když už, tak mluvit ohleduplně, věcně a "konstruktivně" (přiznávám, je to dost hloupé slovo, ale pokud zůstaneme v obecné rovině, tak jsou to prostě jen výkřiky do tmy).
PS - Rád si zajedu na sborový zájezd, jsem rád s lidmi, ke kterým patřím a myslím, že jestli je něco dobrým plodem evangelia, tak to, že z nás dělá rodinu. (A nestydím se na něj lidi pozvat :-)
Od: Kazatel ČCE Jiří Ort <>
Kdy: 21. 11. 2008 10:10
Předmět: Re: Je co slavit?

Milý Jirko, pokusil jsem se pročíst Tvoji výpověď a je mi z ní smutno. Ne z toho, co si myslíš o ČCE. Ta to celkem přežije. Ani z toho, že si pleteš bombastické oslavy s poděkováním se slavností. Ale hlavně z Tvé osobní trpkosti. Církev má chyby - naše i jiné. I my máme chyby - a provinění. Dost dobře netuším, jak by církev, která se skládá právě z nás mohla být dokonalá. Budoucnost církví rozhodně nevidím v soustředěnosti na oprašování a vyvyšování vlastní církve. Ale považuju za hodně nešťastné šířit kolem sebe objektivizovanou vlastní trpkost. Vytvářet jakousi iluzi, že kdesi je dokonalá církev. Není. Ale zároveň kolem sebe vnímám konkrétní lidi a skupiny, kteří vytvářejí s Boží pomocí fantastické věci. Vážím si jich a z jejich práce se raduju. Moc Ti přeju, abys tyto lidi objevoval také. Ne kvůli církvi, ale kvůli sobě.
Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 21. 11. 2008 10:41
Předmět: Re: Je co slavit?

Milý Jirko, díky za reakci. Ale mohu tě ubezpečit, že kategorie "trpkost" je mi cizí. Zajímají mne výpovědi a argumenty (např. aby bylo komu co sdělit) - a s jejich pomocí důležitější věci. A se sebou jsem natolik srovnán, že mohu na sebe klidně kašlat a nevtlačovat do něčeho psychické stavy - tam jádro pudla rozhodně není, natožpak abych je nějak "objektivizoval". Jen nemíním mluvit o "krizi církve", jako bych objevoval USA. Samozřejmě od církve nelze čekat dokonalost, nýbrž jen cestu k dokonalosti. A neboj se, radost ti neberu, spíš ti držím palce.
Od: Kazatel ČCE Jiří Ort <>
Kdy: 21. 11. 2008 15:01
Předmět: Re: Je co slavit?

To jsi hodný :-). Jinak by to asi bylo na popovídání. Vše dobré. Jirka
Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 22. 11. 2008 00:07
Předmět: Re: Je co slavit?

Jo, jako bys mi mluvil z duše, Jirko. Dobrá kritika!!! Jen ta Coena dělá víc, než jak píšeš.
Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 22. 11. 2008 00:14
Předmět: Re: Je co slavit?

Myslel jsem těď na br. Hoblíka. Oba jste Jirkové, a tím se to právě zkomplikovalo.
Od: Kazatel ČCE Jan Kupka <>
Kdy: 22. 11. 2008 16:38
Předmět: Re: Je co slavit?

Milý bratře Hoblíku, Vaše kritika mi v mnoha ohledech přijde správná a souhlasím s ní. Snad jen s tím rozdílem, že přes vší svou skepsi jsem v tomto ohledu opatrný optimista. Naše církev má v mnohde zdravé jádro, z "pražské" perspektivy možná pozapomínáváme na některé fungující (moravské?) sbory…Ale jinak s Vámi naprosto souhlasím: nezabývat se především zbytečnostmi, které člověk může najít jinde(nedělat ze sboru turistický oddíl nebo prostor, kde se evangelium přizpůsobuje světu…), ale dělat právě to, k čemu je církev povolána: mít na zřeteli Slávu Páně a usilovat, aby se naopak svět podřídil evangeliu. A v tom jsem optimista, protože to vlastně až tak nezáleží na nás. A proto nějaká ta ktitika vůbec neškodí a nemusíme se na pisatele hned utrhovat, jak jsem to zaregistroval i v této diskuzi. A nestyďte se, to snad ještě není třeba :-))
Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 23. 11. 2008 00:47
Předmět: Pro J.O. i J.K.

Pro J.O. - na popovídání - samozřejmě, souhrnné úvahy jsou odkázány na náznaky Pro J.K. - moc díky za reakci - nebýt skeptikem si může dovolit jen Duch svatý, jak věděl Luther - a na druhé straně obzvláště na malém středočeském sboru je skepse dosti prospěšná (pokud si ji nepleteme se škarohlídstvím nebo s něčím horším)
Od: Anonym: Dagmar Čermáková <> ( ---.customer.medialine.cz )
Kdy: 22. 01. 2009 21:04
Předmět: pro faráře Féra a Otra

Končně někdo také nevidí jen tu šeď. Souhlasím s vámi a děkuji za vaše povzbuzující příspěvky. Původní článek "Krize ČCE…" je výborný, podnětný, i reakce faráře Slámy z 26.11.08. Určitě neměl vyústit v pocit beznaděje, bezvýchodnosti a vyvolat rozladěnost. Přeji vytrvalost a radostné evangelíky. (já je kolem sebe mám řadu let). D.Č. Nevím, zda je šťastná volba vše co je na mysli zveřejňovat na těchto stránkách, přístupných veřejnosti, která nemá šanci se v předkládaném orientovat. Může to přinést více škody, jak užitu. To je ovšem můj laický názor.