Pravidla hospodaření s Personálním fondem EVANGNET

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM


Čl. 1 Příjmy Personálního fondu

 1. Příjmy Personálního fondu v roce R tvoří příjmy popsané ve Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1., tj.:
  1. odvody sborů za rok R-1
  2. výnosy provozní i investiční části Personálního fondu, kterých bylo dosaženo v roce R-1
  3. výnos sbírky solidarity sborů za rok R-1
  4. příspěvek na podporu činnosti dle Řádu hospodaření církve (dále ŘHC) čl. 13 odst. 6. za rok R
  5. dary fyzických a právnických osob za rok R-1
  6. finanční náhrada dle ŘHC čl. 13 odst. 6. za rok R-1
 2. Od příjmů dle odstavce 1 se odčítají tyto částky:
  1. od odvodů sborů dle Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1. písm. a., se odečte:
   • příspěvek do solidárních prostředků stanovený synodem
   • příspěvek do rezervy Personálního fondu
  2. od příspěvku na podporu činnosti dle ŘHC čl. 13 odst. 6. za rok R-1 se odečte
  3. od finanční náhrady dle ŘHC čl. 13 odst. 6. za rok R se odečte
   • příspěvek na diakonické a rozvojové projekty určený synodem
   • prostředky na kompenzace = celková částka schválených kompenzací sborům za nevydatelný majetek v roce R-1
 3. Příjmy uvedené v odst. 1 písm. a) - e), od nichž jsou odečteny částky uvedené v odst. 2 písm. a) a b), tvoří příjmy uvolněné (provozní) části Personálního fondu, příjmy uvedené v odst. 1 písm. f), od nichž jsou odečteny částky uvedené v odst. 2 písm. c), tvoří příjmy investiční části Personálního fondu.

Čl. 2 Výdaje Personálního fondu

 1. Výdaje Personálního fondu v roce R tvoří výdaje popsané ve Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 a 2., tj.:
  1. mzdové náklady dle Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 1 odst. 2.,
  2. benefity dle Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 písm. b.
 2. Povinné výdajové položky jsou:
  1. tarifní mzda duchovenských zaměstnanců daná mzdovým řádem,
  2. příplatky za další práci duchovenských zaměstnanců dané mzdovým řádem,
 3. Nepovinné výdajové položky jsou:
  1. osobní příplatky, jejichž celková částka závisí na výši prostředků na mzdy,
  2. příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění,
  3. stravenky,
  4. odměny

Čl. 3 Pravidla pro sestavení roční bilance provozní části Personálního fondu

 1. Roční bilanci provozní části Personálního fondu sestavuje správní rada Personálního fondu ve spolupráci s ekonomickým a personálním oddělením ÚCK a investičním výborem synodní rady.
 2. Bilance provozní části Personálního fondu je součástí rozpočtu povšechného sboru a schvaluje ji synod.
 3. Při sestavování bilance provozní části Personálního fondu se správní rada Personálního fondu řídí Řádem hospodaření církve, Statutem Personálního fondu, mzdovým řádem, usnesením synodu a rozhodnutím synodní rady.
 4. Postup sestavení bilance:
  1. Na základě známých skutečností se vyčíslí všechny položky příjmů provozní části Personálního fondu uvedené v čl. 1 odst. 1 těchto pravidel.
  2. Stanoví se hodnoty odečítané od jednotlivých příjmů uvedené v čl. 1 odst. 2 těchto pravidel.
  3. Stanoví se částky povinných výdajových položek uvedené v čl. 2 odst. 2 těchto pravidel.
  4. Stanoví se částky nepovinných výdajových položek uvedené v čl. 2 odst. 3 těchto pravidel.
  5. Je-li součet výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů dle čl. 1 odst. 3, bude příjmová část doplněna z rezervy Personálního fondu. Na základě toho správní rada Personálního fondu připraví návrh na navýšení odvodu do Personálního fondu od roku R+1 ve schváleném modelu.
  6. Je-li součet výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů doplněná z rezervy, může správní rada Personálního fondu požádat prostřednictvím synodní rady synod o doplnění ze základu pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. Současně správní rada Perosnálního fondu připraví návrh na navýšení odvodu do Personálního fondu od roku R+1 ve schváleném modelu.

Čl. 4 Roční uzávěrka provozní části Personálního fondu

 1. Na konci každého roku provede Správní rada Personálního fondu roční uzávěrku provozní části Personálního fondu
  1. Nevyužitá část rezervy Personálního fondu bude převedena do dalších let.
  2. Nevyužitá část výnosů investiční části z roku R-1 bude převedena do investiční části.

Zpět na seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: