Bible kralická - Mk 2,23-28

Mk 2,23 I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho jdouce vymínati klasy.
Mk 2,24 Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť činí učedlníci tvoji, čehož nesluší činiti v sobotu.
Mk 2,25 I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?
Mk 2,26 Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze, a jedl chleby posvátné, (jichžto neslušelo jísti než samým kněžím,) a dal i těm, kteříž s ním byli?
Mk 2,27 I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.
Mk 2,28 Protož Syn člověka jest pánem také i soboty.