Bible kralická - L 10,27n

L 10,27 A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.
L 10,28 I řekl mu Ježíš: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.