Bible kralická - J 3,1-17

J 3,1 Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
J 3,2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.
J 3,3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.
J 3,4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?
J 3,5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.
J 3,6 Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.
J 3,7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
J 3,8 Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se z Ducha narodil.
J 3,9 Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak mohou tyto věci býti?
J 3,10 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
J 3,11 Amen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
J 3,12 Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?
J 3,13 Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.
J 3,14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,
J 3,15 Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
J 3,16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
J 3,17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho.