Bible kralická - Iz 14,12-17

Iz 14,12 Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Iz 14,13 Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční.
Iz 14,14 Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.
Iz 14,15 A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy.
Iz 14,16 Ti, kdož tě uzří, za tebou se ohlédati, a tebe spatřovati budou, říkajíce: To-liž jest ten muž, kterýž nepokojil zemi, a pohyboval královstvími,
Iz 14,17 Obracel jako v pustinu okršlek země, a města jeho bořil, vězňů svých nepropouštěl domů?