Téma: Úhel pohledu

Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 00:16
Předmět: Úhel pohledu

Navigace: link | přehled | fórum
Uctívání masového vraha
1. Autorem Bible je bůh 2. Všechny části Bible jsou svaté 3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého 4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým 5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné
pak můžeme tvrdit, že církev vyzývá své věřící k uctívání masového vraha. Budeme citovat jednotlivé vraždy boha jménem Hospodin z Bible.
1. Potopa světa. První masová vražda. I.Mojžíš, k. 7, odst. 23: A tak vyhladil (Bůh) všelikou podstatu, kteráž byla na tváři země, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, a až do ptactva nebeského, vyhlazeno jest, pravím, s země. A zůstal toliko Noé a kteříž s ním byli v korábu.
2. Zničení Sodomy a Gomory. Druhá masová vražda. I.Mojžíš, k. 19, odst. 24: A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru sírou a ohněm od Hospodina s nebe. 25. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst i (všecko) což roste ze země.
3. Zabití Hera. První jednotlivá vražda. I.Mojžíš, k. 38, odst. 7: A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina. I zabil jej Hospodin.
4. Zabití Onana. Druhá jednotlivá vražda. I.Mojžíš, k. 38, odst. 10: I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal (Onan). Protož ho také zabil.
5. Vyvraždění prvorozených v Egyptě. Třetí masová vražda. II. Mojžíš, k. 12, odst. 29: Stalo se pak o půlnoci, pobil Hospodin všecko prvorozené v zemi Egyptské, od prvorozeného Faraonova, kterýž seděti měl na stolici jeho, až do prvorozeného vězně, kterýž (byl) v žaláři, i všecko prvorozené hovad.
6. Vyhlazení egyptského vojska. Čtvrtá masová vražda. II. Mojžíš, k. 14, odst. 27, 28: ….a vrazil Hospodin Egyptské doprostřed moře. 28. A navrátivše se vody, zatopily vozy i jezdce se vším vojskem Faraonovým, což jich koli vešlo za nimi do moře, tak, že nezůstal z nich ani jeden.
7. Vyhlazení části putujících Izraelců. Pátá masová vražda. IV. Mojžíš, k. 11, odst. 1: I stalo se, že lid ztěžoval a stýskal sobě, (což) se nelíbilo Hospodinu. Protož slyše to Hospodin, rozhněval se náramně, a roznítil se proti nim oheň Hospodinův a spálil zadní díl vojska.
8. Vyvraždění hebrejského kmene Chóre. Šestá masová vražda. IV. Mojžíš, k. 16, odst. 30, 32: Pakliť něco nového učiní Hospodin, a země otevra ústa svá, pozře je se vším, což mají…..32. A otevřevše země ústa svá, pozřela je, i domy jejich i všecky lidi, kteříž byli z Chóre, i všecken statek (jejich).
9. Zavraždění kadících mužů (kadidlo). Sedmá masová vražda. IV. Mojžíš, k. 16, odst. 35: Vyšel také oheň od Hospodina a spálil těch dvě stě a padesáte mužů, kteříž kadili.
10. Zavraždění reptajících Izraelců. Osmá masová vražda. IV. Mojžíš, k. 16, odst. 44, 49: I mluvil Hospodin k Mojžíšovi. 45. Vyjděte z prostředku množství tohoto, a zahladím je v okamžení. 49. Bylo pak těch, kteříž od té rány zemřeli, čtrnácte tisíců a sedm set, kromě těch, jenž zemřeli příčinou Chóre.
11. Zavraždění dalších reptajících Izraelců. Devátá masová vražda. IV. Mojžíš, k. 21, odst. 6: Protož dopustil Hospodin na lid hady ohnivé, kteříž jej štípali, tak že množství lidu zemřelo z Izraele.
12. Zavraždění původních obyvatel oblasti Jeruzaléma. Desátá masová vražda. Jozue, k. 10, odst. 11: I stalo se, když utíkali před tváří Izraele, sestupujíce do Betoron, že Hospodin metal na ně kamení veliké s nebe, (tudy, kudyž utíkali) až k Azechu, a mřeli. Více jich zemřelo od krupobití kamenného, než jich pobili synové Izraelští mečem.
13. Zavraždění Betsemských. Jedenáctá masová vražda. I.Samuel, k. 6, odst. 19: Pobil pak (Hospodin některé) z mužů Betsemských, kteříž hleděli (všetečně) do truhly Hospodinovy, jako byl pobil (Filištýnských) padesát tisíců a sedmdesáte mužů. I kvílil lid, proto že učinil Hospodin v lidu porážku velikou.
14. Vraždění Izraelců. Dvanáctá masová vražda. II. Samuel, k. 24, odst. 15: A tak uvedl Hospodin mor na Izraele od jitra až do času uloženého. A zemřelo jich z lidu , od Dan až do Bersabé, sedmdesáte tisíc mužů.
15. Zavraždění padesátníků. Třináctá a čtrnáctá masová vražda. II. Král, k. 1, odst. 12, 14: I odpověděl Eliáš a řekl jim: Jestliže jsem muž Boží, nechť sstoupí oheň s nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak sstoupil oheň Boží s nebe, a sežral jej i padesát jeho. 14. Ay, oheň sstoupiv s nebe sežral dva první padesátníky s padesáti jejich.
Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 00:18
Předmět: Re: Úhel pohledu

Hlásání genocidy a zločinů proti lidskosti
II. Mojžíš, k. 23, odst. 23: Nebo půjde Anjel můj před tebou, a uvede tě (do země) Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím. IV. Mojžíš, k. 31, odst. 15, 16, 17: A řekl jim Mojžíš: A což ste zachovali všecky ženy? 17. Protož nyní zmordujte všecky děti pohlaví mužského, a všecky žen, kteréž poznaly muže.
V. Mojžíš, k. 7, odst. 1, 2: Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea (totiž), Jerjezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších nežli jsi ty. 2. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil. Jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.
Jozue, k. 6, odst. 21: A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, a až do vola, dobytčete i osla.
Jozue, k. 8, odst. 25: A bylo všech, kteříž padli v ten den, od muže až do ženy, dvanácte tisíců. Všichni ti byli z Hai.
I.Samuel, k. 15, odst. 2, 3: Takto praví Hospodin zástupů……3. Protož i hned táhni a pobi Amalecha. A zahlaďte jako proklaté, všecko, což má. Neslitovávejž se nad ním. Ale pobi od muže až do ženy, od malého až do toho, kterýž prsi požívá, od vola také až do ovce, a od velblouda až do osla.
II. Král, k. 6, odst. 27, 28, 29: Kterýž řekl: (Jestliť) nespomůže Hospodin, odkud já mám pomoci tobě? Zdali z humna aneb z presu? 28. Řekl jí ještě král: Cožtě pak? Kteráž odpověděla: Žena tato řekla mi:Dej syna svého, abychom ho dnes snědly, zýtra také sníme syna mého. 29. I uvařili sme syna mého, a snědly sme jej. Potom druhého dne………
II. Král. K. 15, odst. 16: Tedy pohubil Manahem město Tipsach, a (pobil) všecky, kteříž (byli) v něm, i všecky končiny jeho od Tirsa, proto že (mu ho) neotevřeli. I pomordoval (je, a) všecky těhotné jejich zrostínal.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 23. 07. 2011 12:35
Předmět: Re: Úhel pohledu

Milý Svobodomyslný přispěvovateli,
pokud sis dal tu práci a sám to všechno nastudoval a vypsal, zasloužíš si za své úsilí velké ocenění.
Pokud jsi použil Ctrl-C a Ctrl-V, pak jsi jen zbytečně zaplácl virtuální prostor, protože hned úvodní premisy neplatí:
Napsal jsi (nebo opsal?): 1. Autorem Bible je bůh 2. Všechny části Bible jsou svaté 3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého 4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým 5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné
Ale podle hlavních proudů křesťanství: 1. Autorem Bible jsou lidé 2. Všechny části Bible nejsou svaté (pokud tím míníš to, co pak popisuješ v bodě 5) 4. Vše, co autoři Bible vypovídají, neplatí za psané Duchem svatým 5. Vše, co je v Bibli, není jisté, pravdivé a neomylné.
Platí jen to, co je v bodě 3, ale ani z toho nevyplývá to napsané v bodě 5.
Útoky tohoto typu o sobě nevydáváš příliš pozitivní svědectví. Nebo si opravdu myslíš, že ty stamilióny dnešních praktikujících křesťanů, z kterých jsou mnozí velmi vzdělaní a inteligentní, vůbec nepřemýšlí a uctívají MASOVÉHO VRAHA?
Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 14:54
Předmět: Re: Úhel pohledu

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Milý Svobodomyslný přispěvovateli,    pokud sis dal tu práci a sám to všechno nastudoval a vypsal, zasloužíš si za  své úsilí velké ocenění.    Pokud jsi použil Ctrl-C a Ctrl-V, pak jsi jen zbytečně zaplácl virtuální  prostor, protože hned úvodní premisy neplatí:    Napsal jsi (nebo opsal?):  1. Autorem Bible je bůh 2. Všechny části Bible jsou svaté 3. Všechny části  Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého 4. Vše, co inspirovaní autoři  Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým 5. Vše, co se praví v Bibli,  je jisté, pravdivé, a neomylné    Ale podle hlavních proudů křesťanství:  1. Autorem Bible jsou lidé 2. Všechny části Bible nejsou svaté (pokud tím  míníš to, co pak popisuješ v bodě 5) 4. Vše, co autoři Bible vypovídají,  neplatí za psané Duchem svatým 5. Vše, co je v Bibli, není jisté, pravdivé a  neomylné.    Platí jen to, co je v bodě 3, ale ani z toho nevyplývá to napsané v bodě 5.      Útoky tohoto typu o sobě nevydáváš příliš pozitivní svědectví. Nebo si  opravdu myslíš, že ty stamilióny dnešních praktikujících křesťanů, z kterých  jsou mnozí velmi vzdělaní a inteligentní, vůbec nepřemýšlí a uctívají  MASOVÉHO VRAHA?
Milý Romane Mazure
nastudovat si tyto a další podobné informace ze Starého zákona není nijak těžké. Násilím ze strany Boha se to tam jenom hemží a jenom naprosto slepý čtenář si toho nepovšimne, či tomu nedává hlubší význam. Když tedy autorem bible jsou lidé (jenom tak mimochodem na adresu těch velmi vzdělaných a inteligentních lidí – bible se píše podle současných pravidel českého pravopisu s malým "bé"), proč se v kostelích předkládá lidem jako něco neomylného? Pokud v ní není vše pravdivé a neomylné, kdo potom rozhodne co je v ní ta věčná pravda? Zase jenom lidé! Ale stejně tak mohu pravdu hledat ve staroindických textech, v upanišadách, Bhagavadgítě apod. A kdo má právo říkat, že já se mýlím čerpám-li pravdu z jiné moudrosti než křesťanské, když nejvýznamnější křesťanský spis je dílem omylných lidí? Zajímavé je, že co bylo kdysi v bibli pravdou a dnes již není, nikoho moc nevzrušuje. Zkrátka lidé přišli k poznání. Dnešní uznávaná biblická pravda (ta co v bibli zůstala, nebyla opuštěna) však může též po čase doznat jiného přístupu a může být prohlášená za omyl a opuštěna a nikomu to nebude po čase vadit. Vše je v pohybu, ve vývoji, a to platí i o náboženství. Proto je zcela legitimní o všem pochybovat, vše zkoumat a podrobovat současnému poznání. Zrod bible, obou jeho částí, se dnes dá naprosto věrohodně vysvětlit na pozadí konkrétních historických událostí a souvislostí. Existuje ohromné množství srovnávacího materiálu. Nejedná se o žádný zázrak, nýbrž o zcela přirozený vývojový proces. Aby snad nebylo pochybností, neříkám, že náboženství je přežitek, naopak, ale současný člověk by měl na problematiku víry nahlížet optikou současné doby.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 23. 07. 2011 15:33
Předmět: Re: Úhel pohledu

Naivně jsem si myslel, že autor tohoto příspěvku - podnětu k diskusi je veden touhou po spravedlivém Bohu, který nedopustí aby se těm spravedlivým zde na zemi událo nějaké příkoří.
Ale asi jsem se spletl, obšlehl (?) pár odstavců ze stránek občanského sdružení Humanistických ateistů a čeká, nevím co… Ani se nenamáhal uvést zdroj svého „ctrl c“.
Otázka, zda je Bůh všemocný a zda je i spravedlivý a milostivý současně, může nevěřícímu znít jako jakýsi hlavolam. Pokud je všemocný, jak to, že se dějí taková zvěrstva na ženách v Kongu, jak to, že se rodí zmrzačené děti … Při určitých příležitostech je lepší asi pokorně mlčet.
Nechci Vám, pane Svobodomyslný, vytahovat třísku z oka. Sám „dělám, co můžu“ a vím, že nic z toho bez Boží milosti na posledním Soudu neobstojí…
Pokud snad považujete víru v milostivého Hospodina za berličku pro „slabé“, nebudu Vám to vyvracet.
Nedá mi to abych necitoval verše mého oblíbeného Vladimíra Holana:
ANIŽ
Aniž se ukázala, odešla druhými dveřmi nevinnosti. Vedle nich a spolu s nimi znetvořuje nás průvan zdí na sám jediný žal, který pro blízkost bytí nebyl v očekávání nezbytí. Tak umírají děti. Nerozumím.
(Vladimír Holan SPISY 8 - NOKTURNÁL; Paseka. Praha 2003)
S přáním všeho dobrého. Ale i tak mne napadá otázka, zda zde na Evangnetu se snažíte poslední týdny klást otázky, anebo už dáváte i odpovědi? Sám sobě, nebo Vašim čtenářům?
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman <>
Kdy: 23. 07. 2011 17:51
Předmět: Re: Úhel pohledu

Dovolená skončila, z hospody tě vyhnali, tak budeš teď zase zaclánět tady, co, študente?
Od: Anonym: Tadeáš---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 19:50
Předmět: Re: Úhel pohledu

Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman napsal(a):
 Dovolená skončila, z hospody tě vyhnali, tak budeš teď zase zaclánět tady,  co, študente?  
Je zajímavé, jak v životě funguje neomylně jedna věc. Když dojdou argumenty a museli bychom přiznat tomu druhému byť jen zrníčko pravdy, tak přejdeme k invektivám v osobní rovině, že Tomáši Lachmane.
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman <>
Kdy: 23. 07. 2011 20:35
Předmět: Re: Úhel pohledu

Zrníčka vám klidně přiznám, ale co ty provokace zaštítit svou skutečnou identitou, chlapci :-)
Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 21:12
Předmět: Re: Úhel pohledu

Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman napsal(a):
 Zrníčka vám klidně přiznám, ale co ty provokace zaštítit svou skutečnou  identitou, chlapci :-)
Dobře tedy, přesvědčils mě. Já jsem nějakej Tomáš Lachtan. Těší mě.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 23. 07. 2011 20:29
Předmět: Trolling

Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá provokativní, hanlivé nebo irelevatní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k vytoužené emotivní odezvě nebo jinak narušit normální věcnou diskusi. Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.
Na provokaci trolla obvykle reaguje některý účastník diskuse, který se domnívá, že „toto není možné nechat bez odezvy“. V anglickém prostředí pro tuto úlohu v debatě existuje specifické označení trollhunter – lovec trollů. V horším případě má jeho příspěvek sám podobu trolla a konflikt se může dále rozrůstat.
Jiným přístupem je „toto je nejlepší ignorovat“ – pokud bude podle tohoto názoru komunita trolla ignorovat, přestane jej jeho činnost bavit. V angličtině pro vyjádření tohoto postoje existuje několik ustálených rčení a zkratek, například:
DNFTT. – Do not feed the trolls. – v češtině nekrmte trolly, smyslem je nedělejte to, co troll chce (tj. rozhořčené reakce).
YHBT. YHL. HAND. – You have been trolled. You have lost. Have a nice day. – Doslova Byl jste trollován. Prohrál jste. Pěkný den. Používá se jako odpověď na příspěvek lovce trollů, který se nechal vyprovokovat k reakci.
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman <>
Kdy: 23. 07. 2011 20:39
Předmět: Re: Trolling

:-) Napadá mne ještě, jak si pohrát se slovem troll přidáním jednoho t, ale tu bych skutečně přešel k invektivám v osobní rovině :-) Odcházím do pasivní rezistence, souboj s trollem nelze vyhrát :-)
Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 21:08
Předmět: Re: Trolling

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či  blogů, který zasílá provokativní, hanlivé nebo irelevatní (off-topic)  příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat  ostatní uživatele k vytoužené emotivní odezvě nebo jinak narušit normální  věcnou diskusi. Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána  trollingem či trollováním.    Na provokaci trolla obvykle reaguje některý účastník diskuse, který se  domnívá, že „toto není možné nechat bez odezvy“. V anglickém  prostředí pro tuto úlohu v debatě existuje specifické označení trollhunter  – lovec trollů. V horším případě má jeho příspěvek sám podobu trolla a  konflikt se může dále rozrůstat.    Jiným přístupem je „toto je nejlepší ignorovat“ – pokud  bude podle tohoto názoru komunita trolla ignorovat, přestane jej jeho  činnost bavit. V angličtině pro vyjádření tohoto postoje existuje několik  ustálených rčení a zkratek, například:    DNFTT. – Do not feed the trolls. – v češtině nekrmte trolly,  smyslem je nedělejte to, co troll chce (tj. rozhořčené reakce).    YHBT. YHL. HAND. – You have been trolled. You have lost. Have a nice  day. – Doslova Byl jste trollován. Prohrál jste. Pěkný den. Používá se  jako odpověď na příspěvek lovce trollů, který se nechal vyprovokovat k  reakci.    http://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet)
Děkuji pěkně za poučení, ale proč sem taháte nějaké manýry anglické úpadkové kultury? Zde jsme v Čechách a tak mluvte laskavě česky. Nebo se stydíte za to, že se neumíte vyjádřit svojí mateřštinou (pokud ovšem je čeština vaší mateřštinou) a maskujete svojí verbální impotenci rádoby světáckými výrazy abyste to tu všem ukázal jak jste in? Pro mne jste out.
Od: Anonym: Svobodomyslný přispěvatel---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 07. 2011 20:21
Předmět: Re: Úhel pohledu

Uživatel Evangnetu František Smetana napsal(a):
 Naivně jsem si myslel, že autor tohoto příspěvku - podnětu k diskusi je  veden touhou po spravedlivém Bohu, který nedopustí aby se těm spravedlivým  zde na zemi událo nějaké příkoří.    Ale asi jsem se spletl, obšlehl (?) pár odstavců ze stránek občanského  sdružení Humanistických ateistů a čeká, nevím co… Ani se nenamáhal uvést  zdroj svého „ctrl c“.    Otázka, zda je Bůh všemocný a zda je i spravedlivý a milostivý současně,  může nevěřícímu znít jako jakýsi hlavolam. Pokud je všemocný, jak to, že se  dějí taková zvěrstva na ženách v Kongu, jak to, že se rodí zmrzačené děti  … Při určitých příležitostech je lepší asi pokorně mlčet.    Nechci Vám, pane Svobodomyslný, vytahovat třísku z oka. Sám „dělám, co  můžu“ a vím, že nic z toho bez Boží milosti na posledním Soudu  neobstojí…    Pokud snad považujete víru v milostivého Hospodina za berličku pro  „slabé“, nebudu Vám to vyvracet.    Nedá mi to abych necitoval verše mého oblíbeného Vladimíra Holana:      ANIŽ    Aniž se ukázala, odešla  druhými dveřmi nevinnosti.  Vedle nich a spolu s nimi  znetvořuje nás průvan zdí  na sám jediný žal,  který pro blízkost bytí  nebyl v očekávání nezbytí.  Tak umírají děti. Nerozumím.    (Vladimír Holan SPISY 8 - NOKTURNÁL; Paseka. Praha 2003)    S přáním všeho dobrého. Ale i tak mne napadá otázka, zda zde na Evangnetu se  snažíte poslední týdny klást otázky, anebo už dáváte i odpovědi? Sám sobě,  nebo Vašim čtenářům?    
Bratře Smetano,
děkuji za Vaši reakci. Ano je to vytaženo ze stránek Humanistických ateistů, ale co na tom? A že jsem neuvedl zdroj? Co na tom po druhé? Touhou po spravedlivém Bohu veden jsem. Pokud jde ovšem o Starý zákon, tam ho nenajdu. A ani nikdo jiný, byť budete výklad tohoto textu překrucovat a interpretovat na jakýkoli způsob. Neříkám, že se jedná o naprosto bezcenný text, ba právě naopak. Ze Starého zákona se můžeme velmi poučit o způsobu věroučného nazírání tehdejší doby, můžeme ocenit úroveň etického myšlení starých Izraelizů apod. Co však my s tím dnes? Nemyslíte, že jsme poněkud dál a náš vztah k Bohu se odehrává na poněkud jiné rovině? Proč lidem pořád servírujete jak ti Židé byli fantasticky vyvedeni Bohem z Egypta, jak za ně Bůh bojoval a pomáhal jim, jak Mojžíš dostal Desatero. Věříme snad my, že do Čech skutečně přišel Praotec Čech, Horymír skočil ze skály, Přemysl byl povolán od pluhu apod.? A věří tomu snad někde jinde ve světě? To je naprosto srovnatelné. Starý zákon je zčásti sestaven z pověstí které židovský národ potřeboval ke svému uvědomění, stejně jak ostatní národy mají své pověsti. Zčásti je to historie atd. atd. Mimochodem, proč lidem nenalejete čistého vína a neřeknete např. že Mojžíš nesepsal žádnou z Knih, které jsou mu připisovány, že to bylo jinak. Podle nejnovějších poznatků je autorem Ezdráš a šlo právě o vymezení identity židovského národa. A není vůbec náhoda, že se do Starého zákona dostaly myšlenky převzaté z jiných kultur a je to úplně normální, proč to zamlčovat a dělat, že bible je něco mimořádně jedinečného? Např. jakousi obdobu Desatera nejdeme v egyptské "Knize mrtvých", potopa je obšlehnuta (Vaším výrazem) z Gilgameše (zprávu o potopě nacházíme mimochodem ve všech výnamnějších kulturách starého světa) atd., paralel najdeme hromadu. Tak čemu to vlastně věříte? – náboženství starých nomádů?
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 23. 07. 2011 20:29
Předmět: DNFTT. – Do not feed the trolls!

DNFTT. – Do not feed the trolls!
Od: Anonym: Gabriel Svoboda <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 07. 2011 08:24
Předmět: Re: Úhel pohledu

Všechny tyto citace jsou ze Starého zákona. Křesťanství je však založeno na Novém zákoně.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 07. 2011 20:10
Předmět: Re: Úhel pohledu

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Gabriel Svoboda napsal(a):
 Všechny tyto citace jsou ze Starého zákona. Křesťanství je však založeno na  Novém zákoně.
Tak to dovolte vážený pane Svobodo, abych se upřímně zasmál. Myslím, že není třeba abych vaší schizofrenní pseudomyšlenku nějak blíže komentoval.