Téma: Zpovědní tajemství a zachování mlčenlivosti - podmínka smysluplné pastorace

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 24. 04. 2012 14:28
Předmět: Zpovědní tajemství a zachování mlčenlivosti - podmínka smysluplné pastorace

Navigace: link | přehled | fórum
Zajímavý postřeh předsedy Rady Církve bratrské Daniela Fajfra ohledně "zpovědního tajemství v evangelikálním prostředí". Institut zpovědi a zpovědního tajemství v jedné z největších evangelikálních církví v ČR mě osobně překvapil. Vskutku to v tomto směru křesťanství není běžné. A není ani běžné, že by se nějaké tajemství zachovávalo (nebo alespoň udrželo). osobně si myslím, že tzv. "zpovědní tajemství a zachování mlčenlivosti" - jsou základními podmínkami smysluplné pastorace.
Zpovědní tajemství a zachování mlčenlivosti
Další téma, které se jeví dlouhodobě aktuální je zpovědní tajemství a zachování mlčenlivosti. Že jde o téma závažné, to dokumentují dva příklady. Na semináři pracovníků sborů Inspiro měli účastníci napsat, co je pro ně aktuální a co by bylo dobré, aby se stalo náplní dalších setkání. Nejčastěji se objevil požadavek na téma: nakládání s informacemi, důvěrné záležitosti, zpovědní tajemství.
Druhý příklad. Nedávno jsem obdržel tento e-mail: Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli existuje a případně funguje v Církvi bratrské zpovědní tajemství nebo něco na ten způsob. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Odpověděl jsem následujícím způsobem (vyjímám): V Církvi bratrské jsou zpovědním tajemstvím vázáni ordinovaní kazatelé, kteří při ordinaci mimo jiné slibují: “Budeš věrně a nestraně konat pastýřskou službu a zachovávat svěřené zpovědní tajemství” (Řád CB, X. Ordinační slib kazatele). Také starší sboru, kteří vedou sbory v CB slibují při svém uvedení do služby, že budou “zachovávat mlčení o všem, co má zůstat důvěrné” (Řád CB, VIII. Slib starších sboru). Načež přišla tato reakce: Děkuji za odpověď. Bohužel jsem se setkal s vyzrazováním choulostivých věcí v poměrně značném rozsahu v Církvi bratrské. Z toho důvodu jsem se ptal. Tolik úryvek z korespondence.
Můžeme namítnout, je to ojedinělý hlas. Žel není, zaznívá i při vizitacích. Téma je velmi aktuální pro kazatele, staršovstva a Radu CB, ale dotýká se také každého, kdo vstupuje do závazného vztahu (členský slib) s druhými ve společenství víry. Pokud se stane, že citlivé informace a věci zpovědního nebo důvěrného charakteru uniknou, je to klasický znak nevěrohodnosti. Z toho pak plyne nejen nedůvěra k institutu zpovědi a k důvěrnému sdílení, ale má to i druhotné následky: uzavřenost, strach se sdílet a nakonec to, co mělo zůstat důvěrné, se může stát zdrojem pomluv. To je už varovný projev nedůvěryhodnosti a smutný hřích devastující společenství lásky. Žel takové porušení slibu už způsobilo mnoho slz a hořkosti i v našich sborech. Tomáš Grulich ve své stati „Porušení zpovědního tajemství“ k tomu dodává. Důvěra je hodnota, kterou zvlášť někteří lidé získávají velmi dlouhou dobu. Porušení nebo přímo zneužití této důvěry má pro pastorační službu fatální důsledky. Další velmi důležitou hodnotou pastoračního tajemství je ochrana společenství před pomluvami a zákulisními formami „práce s lidmi“, které mohou narušit celé společenství. I kdyby se zdálo, že v některých situacích tato práce s informacemi přinesla pozitivní ovoce, celkově hrozí společenství, které nerespektuje důvěrnost, velká zranění, především u těch, kdo jsou nejslabší.
V naší církvi (míněno CB) nemáme definováno zpovědní tajemství, jako je tomu např. v římsko-katolické církvi, přesto na něm zakládáme veškerou pastorační činnost kazatelů, členů RCB, starších a pastoračních asistentů. David Beňa poznamenává, že bratrská zpověď, podobně jako bratrské napomínání, je darem křesťanského obecenství a jedním z životních projevů církve (Jk 5,16; 1J 1,5-9; Ga 6,1-5 aj.). Z podstaty novozákonní bratrské zpovědi je mlčenlivostí povinen každý bratr a každá sestra, stanou-li se někomu zpovědníky. (Více David Beňa: Zpovědní tajemství – teze, či Dana Staňková: Podněty k praktickému vedení zpovědního rozhovoru.)
Článek z Křesťan Dnes: