Řád pastýřské služby EVANGNET

ŘÁD PASTÝŘSKÉ SLUŽBY

OBSAH:

Preambule

Čl. 1. Pastýřská péče

Čl. 2. Pastýřská služba

Čl. 3. Pastýřské rady

Čl. 4. Oblastní pastýřské rady

Čl. 5. Církevní pastýřská rada

Čl. 6. Pravidla činnosti pastýřských rad

Čl. 7. Provádění pastýřské služby

Čl. 8. Smírčí řízení

Čl. 9. Řízení a rozhodnutí ve věci kázně

Čl. 9a. Předběžná opatření

Čl. 10. Opatření ve věcech kázně

Čl. 11. Odvolání

Čl. 12. Protokoly, spisy a zpráva o činnosti pastýřských rad

Čl. 13. Právní moc rozhodnutí

Čl. 14. Vykonatelnost a zveřejňování pravomocných rozhodnutí pastýřských rad

Čl. 15. Přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady synodem

Čl. 16. Změna opatření ve věcech kázně

Čl. 17. Promlčení provinění ve věci kázně

Čl. 18. Zahlazení opatření

Čl. 19. Náklady

Čl. 20. Přechodná opatření k novele přijaté 2. zasedáním 34. synodu

Čl. 21. Přechodná opatření k novele přijaté 4. zasedáním 34. synodu





Preambule

Posláním Kristovy církve i každého jejího člena je oslavovat Boha slovem i životem. Toto poslání se projevuje také spolužitím ve společenstvích (sborech) církve, jež je určeno vzájemnou láskou, a proto i řádem a kázní. Podle Bratrského vyznání (8,4) i Českého vyznání (11,6) náleží řád a kázeň mezi "znamení církve svaté". Řada apoštolských výzev obrací pozornost sborů a církve k zachování zdravého učení i řádu v projevech života (např. 1Tm 1,3; 2Te 3,6). Písmo nám zachovává i vzor bratrského napomínání (Mt 18,15-17).
Vedena svědectvím Písma i reformačních otců hledá Českobratrská církev evangelická (dále ČCE) odpovídající způsob provádění kázně, jenž by vyjadřoval odpovědnost za vyznavačskou ryzost i zvěst Kristova evangelia o odpuštění a smíření. Kázeň v církvi je založena v poslušnosti víry, v následování Krista, a je tedy živena a utvářena Božím slovem, jež v církvi musí být připomínáno a dosvědčováno.
To se děje různými způsoby, prostřednictvím zvěstování, vyučování a také prostřednictvím pastýřské péče, k jejímuž vzájemnému uskutečňování jsou povoláni všichni v Krista pokřtění, zvláště pak ti, jimž jsou v církvi svěřeny služby kazatelů a presbyterů, a správní orgány církve. Pastýřská péče má sloužit k nápravě toho, co je v životě ČCE a jejích členů porušeno.
Pro případy, na které pastýřská péče nestačí, zřizuje ČCE pastýřské rady jako zvláštní nástroj pastýřské služby. Jejich úkolem je v duchu Kristova evangelia a podle osvědčených postupů a zásad práva usilovat o obnovení spravedlnosti. ČCE si je přitom vědoma nedokonalosti a předběžnosti každého lidského úsilí o spravedlnost (2K 5,10).

Čl. 1. Pastýřská péče

 1. Církev od svých členů očekává, že budou žít v duchu Kristově podle rad a přikázání Písem a že budou vzájemně o sebe pečovat ve smyslu církevního zřízení a Řádu sborového života.
 2. Od starších a dalších pověřených členů ČCE očekává, že budou žít ve shodě se svědectvím Písem a pečovat o křesťanský život ve sboru vlastním osobním příkladem a péčí o členy sboru, že budou v lásce předkládat kazatelům i členům staršovstva přání a stížnosti týkající se jejich církevní práce a způsobu života, a kdyby jejich snaha zůstala bez úspěchu, činit oznámení vyšším církevním orgánům, případně příslušným pastýřským radám.
 3. Od kazatelů ČCE očekává, že budou pravdu Písma plně zvěstovat a že povedou lidi ke Kristu nejen učením, ale i svědectvím svého příkladného, Bohu věrného křesťanského života; že budou plnit kazatelský revers a že budou pečovat o duchovní život ve sborech, kterými jsou povoláni. Kazatelé mají o sebe vzájemně pastýřsky pečovat a bratrsky si pomáhat k poslušnému životu podle Písma.
 4. Pastýřská péče o sbory, starší, kazatele, jiné církevní pracovníky, bohoslovce ČCE, účastníky vikariátu a zaměstnance zařízení církevní služby je svěřena představitelům všech církevních sborů a ve zvláštní odpovědnosti pak seniorům, seniorátním výborům, synodnímu seniorovi a synodní radě.

Čl. 2. Pastýřská služba

 1. Pastýřská služba podle tohoto řádu je určena všem pověřeným členům ČCE v případech, kdy pastýřská péče ve smyslu čl. 1 odst. 2-4 nepřináší nápravu. Za pověřené členy ČCE jsou považováni především kazatelé, starší, pastorační pracovníci, členové pastýřských rad, pracovníci zvláštních zařízení církevní služby, katecheti, učitelé náboženství, učitelé nedělní školy a další osoby pověřené křesťanskou službou, výchovou, vzděláváním a pastorací dětí, mládeže nebo dospělých.
 2. Pastýřskou službu vyžadují zvláštní případy, kdy člen ČCE dle odst. 1 poruší závazky svého pověření, svým působením porušuje vyznání a učení ČCE vyjádřené v konfesích, jak na ně odkazuje preambule k církevnímu zřízení, při své činnosti nedodržuje církevní zřízení, řády nebo závazná rozhodnutí svých nadřízených či orgánů ČCE a tím vážně ohrožuje sborové a církevní společenství, porušuje kazatelský revers, oslabuje vztah členů k církvi anebo vyvolává pohoršení ve veřejnosti.
 3. Pastýřská služba je svěřena pastýřským radám.

Čl. 3. Pastýřské rady

 1. Zřizují se tři oblastní pastýřské rady a jedna církevní pastýřská rada. Každá pastýřská rada má pět členů a pět náhradníků.
 2. Členy všech pastýřských rad a jejich náhradníky volí synod ze starších, kazatelů a dalších členů ČCE. Návrhy na členy a náhradníky pastýřských rad synodu předkládají konventy, seniorátní výbory, synodní rada a členové synodu.
 3. Funkční období členů jednotlivých pastýřských rad a jejich náhradníků činí 6 let.
 4. Každá pastýřská rada musí být složena alespoň ze dvou členů ČCE, kteří jsou v den volby staršími, dvou kazatelů s osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna a jednoho člena ČCE s vysokoškolským právnickým vzděláním, a je-li to možné i s praxí v právnické profesi. Tomuto složení odpovídá i složení volených náhradníků. Evidenci členů a náhradníků pastýřských rad vede církevní pastýřská rada.
 5. Členy jedné pastýřské rady nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci. Stejné pravidlo platí pro souběžné členství manželů, rodičů a dětí a sourozenců v oblastní pastýřské radě a církevní pastýřské radě.
 6. Členství v oblastních pastýřských radách a církevní pastýřské radě je neslučitelné. Souběžné členství v několika oblastních pastýřských radách je ve výjimečných případech přípustné u člena s vysokoškolským právnickým vzděláním. Člen církevní pastýřské rady nemůže být zvolen členem oblastní pastýřské rady. Je-li člen oblastní pastýřské rady zvolen členem církevní pastýřské rady, pozbývá ihned po volbě členství v oblastní pastýřské radě.
 7. Nemá-li pastýřská rada dostatek členů ani po povolání náhradníků zvolených pro tuto pastýřskou radu, může církevní pastýřská rada povolat na uvolněné místo náhradníka z řad náhradníků pastýřských rad. Funkční období takto povolaného člena pastýřské rady končí v den, kdy by končilo řádné funkční období člena pastýřské rady, na jehož místo nastoupil.
 8. Členství v pastýřských radách je neslučitelné s členstvím v odvolací komisi synodu zřízené dle § 28 odst. 13 Církevního zřízení.
 9. Členové pastýřských rad ani jejich náhradníci nemohou být zároveň členem nebo náhradníkem kteréhokoliv seniorátního výboru nebo synodní rady.

Čl. 4. Oblastní pastýřské rady

 1. Oblastní pastýřská rada I. se zřizuje pro senioráty jihočeský, liberecký, ochranovský, poděbradský, pražský, ústecký a západočeský.
  Oblastní pastýřská rada II. se zřizuje pro senioráty brněnský, horácký, chrudimský, královéhradecký a poličský.
  Oblastní pastýřská rada III. se zřizuje pro senioráty moravskoslezský a východomoravský.
 2. Oblastní pastýřské rady rozhodují v prvním stupni.
 3. K projednání případu je vždy příslušná oblastní pastýřská rada, do jejíhož obvodu náleží farní sbor, jehož členem je člen církve, který je viněn z porušení kázně dle čl. 2 odst. 2.
 4. Je-li z porušení kázně dle čl. 2 odst. 2 viněno současně více členů církve, jejichž farní sbory náleží do obvodů různých oblastních pastýřských rad, je k vedení řízení a rozhodnutí příslušná oblastní pastýřská rada, jíž byl podnět k zahájení řízení podán.
 5. Ve sporných případech rozhodne o příslušnosti oblastní pastýřské rady církevní pastýřská rada. Rozhodnutí církevní pastýřské rady o příslušnosti oblastní pastýřské rady je konečné.
 6. Oblastní pastýřská rada písemně vyrozumí církevní pastýřskou radu bez zbytečného odkladu o zahájení řízení, o skutečnostech evidovaných dle čl. 12 odst. 3 tohoto řádu a o jejich změnách.
  Skončí-li řízení před oblastní pastýřskou radou jejím rozhodnutím, které nebude žádnou ze stran napadeno odvoláním, zašle oblastní pastýřská rada své rozhodnutí církevní pastýřské radě.

Čl. 5. Církevní pastýřská rada

 1. Církevní pastýřská rada rozhoduje o odvoláních podaných proti rozhodnutím oblastních pastýřských rad. Nestanoví-li tento řád pro odvolací řízení speciální pravidla, použijí se pro řízení před církevní pastýřskou radou ustanovení o postupu před oblastními pastýřskými radami.
 2. Shledá-li církevní pastýřská rada, že odvolání podané proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady není důvodné, rozhodnutí oblastní pastýřské rady potvrdí. V opačném případě církevní pastýřská rada rozhodnutí oblastní pastýřské rady zruší.
 3. Zruší-li církevní pastýřská rada rozhodnutí oblastní pastýřské rady, rozhodne o případu vlastním rozhodnutím, je-li možné takto rozhodnout na základě dostatečných zjištění učiněných oblastní pastýřskou radou, případně doplněných na základě dokazování provedeného církevní pastýřskou radou.
 4. Nejsou-li dány podmínky dle odst. 3 anebo došlo-li v řízení před oblastní pastýřskou radou k podstatným vadám, které by mohly mít vliv na správnost rozhodnutí, vrátí církevní pastýřská rada věc oblastní pastýřské radě k dalšímu řízení.
  Oblastní pastýřská rada je v takovém případě vázána názorem církevní pastýřské rady a je povinna provést úkony, jejichž provedení jí církevní pastýřská rada ve svém rozhodnutí vymezí.
 5. Církevní pastýřská rada vede evidenci všech řízení probíhajících před pastýřskými radami.
 6. Církevní pastýřská rada organizuje zpravidla jednou ročně poradu členů a náhradníků všech oblastních pastýřských rad a církevní pastýřské rady.
  Církevní pastýřská rada je oprávněna svěřit organizaci porady Ústřední církevní kanceláři. Účelem porady je vzdělávání členů pastýřských rad, konzultace a výměna zkušeností. Předmětem porady nesmějí být případy, jejichž projednávání dle tohoto řádu bylo zahájeno, nebylo však dosud definitivně ukončeno.

Čl. 6. Pravidla činnosti pastýřských rad

 1. Pastýřské rady jednají v duchu evangelia, s vědomím zvěsti o možnosti pokání, odpuštění, smíření a pokorné nápravy před Bohem, ale též s vědomím povinnosti dbát o vyznání a život v pravdě, poslušnosti Božích příkazů a v lásce k Bohu a k lidem. Členové pastýřské rady musí dbát důvěrnosti a pastýřské mlčenlivosti o projednávaných skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na poskytování informací orgánům činným v trestním řízení. Pokud se řízení týká zvlášť závažného provinění, může pastýřská rada poskytnout základní informace o řízení Ústřední církevní kanceláři za účelem jejich komunikace veřejnosti; při poskytování informací pastýřská rada dbá na ochranu soukromí dotčených osob, na naplňování zásady presumpce neviny a na to, aby zveřejněné informace neohrozily objasnění skutečností důležitých pro probíhající řízení.
 2. Po zvolení svolá pastýřskou radu k ustavení věkem nejstarší člen. Každá pastýřská rada zvolí ze svého středu předsedu a dohodne se na organizačních pravidlech svého jednání.
 3. Jednání každé pastýřské rady řídí její předseda, který svolává její zasedání.
 4. Pastýřská rada jedná podle potřeby. Podnět k zahájení řízení může dát písemným podáním u předsedy pastýřské rady kterýkoli starší, kazatel, správní orgán nebo shromáždění církevního sboru, Diakonie ČCE nebo jejího střediska, komise hospodářské pomoci jmenovaná synodní radou podle Pravidel hospodářské pomoci nebo kdokoliv, kdo tvrdí, že byl jednáním člena volaného ke kázni přímo poškozen. O projednání případu může požádat i sám dotčený člen církve podle čl. 2 odst. 1 tohoto řádu.
 5. Je-li některý člen pastýřské rady v příbuzenském poměru se stranou řízení nebo jsou dány jiné důvody k pochybnostem o jeho nestrannosti, rozhodne pastýřská rada o povolání náhradníka. V takovém složení pak pastýřská rada celý případ projedná znovu.
 6. Proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady o povolání náhradníka dle odst. 5 je přípustné odvolání k církevní pastýřské radě.
 7. Skončí-li během projednávání případu funkční období kteréhokoli člena pastýřské rady z jiného důvodu než z důvodu uplynutí funkčního období, povolá pastýřská rada náhradníka a celý případ projedná znovu. Při novém projednání není nutné provádět znovu všechny důkazy, pokud člen volaný ke kázni udělí souhlas s jiným postupem (např. s přečtením protokolu o výslechu svědka).
 8. Nemá-li pastýřská rada náhradníka, kterého by mohla povolat k projednání případu, povolá církevní pastýřská rada náhradníka pro dané řízení z řad členů a náhradníků pastýřských rad. Takto nelze povolat osobu, u které jsou pochybnosti o její nestrannosti nebo která se v minulosti účastnila na projednání dané věci.
 9. Pastýřská rada každé řízení dokončí v nezměněném složení i v případě, kdy během řízení uplyne doba, na kterou byli její členové a povolaní náhradníci zvoleni.
 10. Žádný případ nemůže být současně ani následně projednáván ve více pastýřských radách kromě odvolacího řízení.

Čl. 7. Provádění pastýřské služby

 1. Způsob zahájení i průběh pastýřské služby jsou ponechány především pastýřské moudrosti, lásce a odpovědnosti členů rady.
 2. Úkolem pastýřské rady je dbát práv všech, jichž se případ dotýká.
 3. Pastýřská služba je vedena snahou o smíření. Není-li smír možný nebo není-li situace pro hledání smíru vhodná, provede pastýřská rada řízení ve věci kázně. Smírčí řízení v případech, kdy je podezření na zneužití moci nebo užití násilí, je možné pouze na výslovné přání toho, kdo tvrdí, že byl jednáním člena volaného ke kázni přímo poškozen.
 4. Oblastní pastýřská rada podnět k zahájení řízení po jeho obdržení předběžně posoudí a rozhodne o
  1. odmítnutí podnětu pro zjevnou nepřijatelnost,
  2. zahájení smírčího řízení, nebo
  3. zahájení řízení ve věci kázně.
  4. Přijaté rozhodnutí oblastní pastýřská rada zašle církevní pastýřské radě a tomu, kdo podnět podal.
 5. Církevní pastýřská rada poskytne oblastní pastýřské radě zprávu o tom, zda proti členovi volanému ke kázni je nebo bylo vedeno řízení, a pokud ano, zašle jí rovněž výpis z evidence dle čl. 12 odst. 3 tohoto řádu.
 6. Pastýřská rada je oprávněna uložit účastníku řízení nebo svědkovi povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozví v průběhu řízení. Pokud pastýřská rada nerozhodne jinak, povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu řízení. Rozhodnutí o uložení povinnosti mlčenlivosti pastýřská rada vždy odůvodní.
 7. Pastýřská rada přeruší řízení, nelze-li v něm pokračovat pro nepřítomnost nebo těžkou chorobu některého účastníka řízení nebo svědka. Pastýřská rada může přerušit řízení po dobu, kdy o stejném nebo souvisejícím skutku probíhá trestní řízení.

Čl. 8. Smírčí řízení

 1. Smírčí řízení je neformální, důvěrné a diskrétní a jeho provádění je zcela ponecháno pastýřské moudrosti, lásce a odpovědnosti členů rady.
 2. Po zahájení smírčího řízení oblastní pastýřská rada zpravidla pověří člena nebo členy oblastní pastýřské rady osobní rozmluvou s tím, kdo podal podnět k zahájení řízení, a s tím, kdo je tímto podnětem volán ke kázni, příp. i dalšími dotčenými osobami.
 3. Smírčí řízení vede oblastní pastýřská rada tak, aby bylo ukončeno do 3 měsíců od doručení podnětu k zahájení řízení. Oblastní pastýřská rada je oprávněna ukončit smírčí řízení i dříve, je-li pro postoj účastníků řízení zřejmé, že smíření není možné. Oblastní pastýřská rada může rozhodnout, že uzavření věci smírem není možné s ohledem na povahu jednání, kterého se člen církve volaný ke kázni měl dopustit.
 4. Dojde-li mezi navrhovatelem a tím, kdo je volán ke kázni, ke smíření a oblastní pastýřská rada toto řešení považuje za vhodné a dostatečné, schválí smír mezi nimi a vyrozumí o tom církevní pastýřskou radu. Schválením smíru řízení končí. Odvolání není přípustné.
 5. Nebylo-li smíru dosaženo, rozhodne oblastní pastýřská rada o zahájení řízení ve věci kázně a v tomto rozhodnutí uvede zejména průběh dosavadního jednání a důvody, pro které nebylo smíru dosaženo.
 6. Pokud ze shromážděných informací vyplyne důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, poskytne oblastní pastýřská rada synodní radě tyto informace spolu s nezbytnými podklady a doporučením dalšího postupu. Synodní rada rozhodne o oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení nebo o jiném vhodném postupu. Pouhá pochybnost o možnosti zahájení trestního stíhání pro daný skutek není důvodem pro nepodání trestního oznámení. Synodní rada bezodkladně informuje pastýřskou radu o tom, jak naložila s jejím podnětem, a o případných informacích obdržených od orgánů činných v trestním řízení; kopii těchto informací synodní rada zašle církevní pastýřské radě za účelem evidence dle čl. 12 tohoto řádu.

Čl. 9. Řízení a rozhodnutí ve věci kázně

 1. Řízení ve věci kázně je vedeno před celou oblastní pastýřskou radou. Oblastní pastýřská rada provede dokazování a řízení ukončí rozhodnutím. Jím musí být člen volaný ke kázni buď zproštěn obvinění, nebo uznán vinným.
 2. Stranami řízení jsou člen církve nebo církevní orgán, který podal podnět k řízení podle čl. 6 odst. 4 tohoto řádu, a člen církve volaný takovým podnětem ke kázni. Strany mají právo účastnit se všech fází řízení ve věci kázně, při kterých se provádějí důkazy, navrhovat důkazy a vyjadřovat se k provedeným důkazům i ke všem rozhodným skutečnostem. Ve výjimečných a odůvodněných případech může pastýřská rada toto právo částečně omezit. Důkazy provedené ve smírčím řízení je třeba zopakovat, pokud člen volaný ke kázni neudělí souhlas s jiným postupem (např. přečtením protokolu o výslechu svědka).
 3. Je-li člen volaný ke kázni zproštěn obvinění, musí rozhodnutí obsahovat:
  1. jasný a určitý výrok o zproštění,
  2. jeho zdůvodnění,
  3. poučení o odvolání,
  4. případně i rozhodnutí o omezení nebo vyloučení zveřejnění dle čl. 14 odst. 6 a 7 tohoto řádu.
 4. Je-li člen volaný ke kázni uznán vinným, musí rozhodnutí obsahovat:
  1. jasný a určitý výrok o tom, v čem spočívá provinění;
  2. výrok o opatření;
  3. jeho zdůvodnění;
  4. poučení o odvolání;
  5. případně i rozhodnutí o omezení nebo vyloučení zveřejnění dle čl. 14 odst. 6 a 7 tohoto řádu.
 5. Oblastní pastýřská rada vydá rozhodnutí do 6 měsíců od doručení podnětu k zahájení řízení.

Čl. 9a. Předběžná opatření

 1. Předběžné opatření smí být uloženo jen tehdy, jestliže
  1. z jednání člena volaného ke kázni nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude opakovat činnost, pro kterou je vedeno řízení ve věci kázně, bude v takové činnosti pokračovat nebo vykoná čin, který připravoval nebo kterým hrozil, nebo bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností důležitých pro řízení ve věci kázně,
  2. dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se člen volaný ke kázni dopustil skutku, pro který je vedeno řízení ve věci kázně,
  3. v době rozhodování nelze účelu předběžného opatření dosáhnout méně omezujícím opatřením a
  4. uložení předběžného opatření si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, osob poškozenému blízkých, osob nacházejících se v obdobném postavení nebo církve.
 2. Předběžným opatřením může být členu volanému ke kázni uložen
  1. zákaz vykonávat určitou službu (činnost) nebo se o její výkon ucházet,
  2. zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky, nebo
  3. zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě.
 3. O předběžném opatření rozhodne oblastní pastýřská rada společně s rozhodnutím o zahájení řízení ve věci kázně nebo kdykoliv v průběhu řízení ve věci kázně.
 4. Oblastní pastýřská rada rozhodne o předběžném opatření na návrh účastníka řízení, osoby oprávněné podat podnět k zahájení řízení, nebo i bez návrhu.
 5. Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje členu volanému ke kázni, navrhovateli a případným dalším účastníkům řízení. O rozhodnutí se vyrozumí poškozený, synodní rada a další osoby dle uvážení oblastní pastýřské rady.
 6. Pokud je člen volaný ke kázni v zaměstnaneckém, pracovním nebo obdobném poměru a předběžným opatřením mu byla zakázána činnost, k jejímuž výkonu se zavázal, rozhodne synodní rada po rozhovoru s členem volaným ke kázni o úkolech, které bude po dobu trvání předběžného opatření vykonávat, nebo o jiném vhodném dočasném uspořádání vzájemných vztahů.
 7. Proti rozhodnutí o předběžném opatření lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení. O odvolání rozhodne církevní pastýřská rada do 1 měsíce ode dne podání odvolání. V ostatním se na řízení o odvolání použije obecná úprava.
 8. Předběžné opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však do právní moci rozhodnutí, kterým se končí řízení ve věci kázně.
 9. Oblastní pastýřská rada rozhodne na návrh člena volaného ke kázni nebo i bez návrhu o zrušení nebo změně předběžného opatření, pokud
  1. se výkon předběžného opatření ukáže jako nemožný,
  2. se ukáže, že plnění předběžného opatření nelze na členu volaném ke kázni spravedlivě požadovat, nebo
  3. předběžné opatření již není nezbytné v uloženém rozsahu.
 10. Porušení zákazu stanoveného předběžným opatřením je proviněním, pro které může pastýřská rada zahájit řízení ve věci kázně i bez návrhu.

Čl. 10. Opatření ve věcech kázně

 1. Pastýřská rada je oprávněna uložit členu církve, kterého uzná vinným ze spáchání provinění, následující opatření ve věcech kázně:
  1. výrok morální povahy:
   1. písemná důtka;
   2. písemná důtka s výstrahou;
  2. podmínky pro další výkon funkce, úřadu nebo činnosti (nápravná opatření):
   1. stanovení dohledu;
   2. podstoupení školení, výcviku, programu nebo jiné činnosti zaměřené na příčiny nebo následky provinění;
   3. podstoupení vyšetření nebo léčby;
   4. nahrazení újmy vzniklé v důsledku provinění.
  3. omezení práv:
   1. zákaz výkonu činnosti, která měla souvislost se spáchaným proviněním;
   2. zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě;
   3. zákaz styku s určitými osobami;
   4. zbavení funkce v určitém orgánu ČCE;
   5. ztráta způsobilosti k volbě na dobu nejvýše 12 let;
   6. ztráta hlasovacího práva v ČCE na dobu nejvýše 12 let s důsledky podle CZ § 7, odst. 3, 4 a 5;
   7. zbavení úřadu faráře nebo jáhna ve sboru;
   8. ztráta způsobilosti k ordinované službě na dobu nejvýše 12 let.
 2. Pastýřská rada uloží nápravné opatření pouze po předchozím projednání s členem volaným ke kázni a s jeho souhlasem. Zároveň pastýřská rada poučí člena volaného ke kázni o omezeních práv, která mu mohou být uložena v případě, že uložené nápravné opatření nedosáhne svého účelu.
 3. Ve výroku o uložení nápravného opatření pastýřská rada zpravidla uvede
  1. dobu, po kterou se nápravné opatření uplatní;
  2. rozsah nebo způsob realizace nápravného opatření a
  3. osobu, která bude dodržování nápravného opatření kontrolovat a o svých zjištěních informovat pastýřskou radu.
 4. Má-li pastýřská rada za to, že u člena jsou dány podmínky pro ztrátu členství v ČCE podle čl. 4 Řádu členství v církvi, oznámí příslušné skutečnosti staršovstvu sboru, do něhož volaný ke kázni patří.

Čl. 11. Odvolání

 1. Je-li při skončení řízení před oblastní pastýřskou radou přítomna kterákoli strana, vyhlásí předseda ústně výsledek řízení se stručným odůvodněním a poučením o odvolání.
 2. Ve všech případech se stranám doručí písemné rozhodnutí o výsledku řízení podepsané předsedou s odůvodněním a poučením o odvolání.
 3. Odvolání lze podat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí.
 4. Každá strana je odvolání oprávněna doručit předsedovi oblastní pastýřské rady, která rozhodnutí učinila, anebo předsedovi církevní pastýřské rady. Adresy pro podání odvolání musejí být uvedeny v poučení o odvolání.
 5. Podá-li strana odvolání opožděně, oblastní pastýřská rada, proti jejímuž rozhodnutí odvolání směřuje, takové odvolání odmítne. Stejně postupuje oblastní pastýřská rada v případě, kdy odvolání podá osoba či orgán ČCE, který k tomu není oprávněn.
 6. Proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady o odmítnutí odvolání dle odst. 5 je přípustné odvolání k církevní pastýřské radě.
 7. Shledá-li oblastní pastýřská rada, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou či orgánem ČCE, postoupí odvolání včetně svého rozhodnutí, protokolů, všech listin a dalších dokumentů, které byly při projednávání případu oblastní pastýřskou radou vytvořeny či shromážděny, církevní pastýřské radě.
 8. O odvolání rozhodne církevní pastýřská rada do 6 měsíců ode dne podání odvolání.

Čl. 12. Protokoly, spisy, evidence a zpráva o činnosti pastýřských rad

 1. O všech jednáních pastýřských rad se pořizují protokoly, které musejí obsahovat jména osob na jednání zúčastněných, vylíčení průběhu jednání v podstatných bodech, dobrovolně přijaté řešení nebo rozhodnutí.
 2. Spis obsahující protokoly a veškeré listinné a další důkazy se po skončení řízení ukládá v zapečetěné obálce v Ústřední církevní kanceláři.
 3. Církevní pastýřská rada vede evidenci všech probíhajících i ukončených řízení na základě vlastní činnosti a informací, které jí průběžně poskytují oblastní pastýřské rady. Tato evidence obsahuje následující údaje:
  1. druh řízení (smírčí, ve věci kázně),
  2. stav řízení (probíhající, pravomocně skončené),
  3. jména, příjmení a data narození účastníků řízení u fyzických osob nebo název u součástí církve a církevních orgánů,
  4. název a složení pastýřských rad vedoucích řízení,
  5. uložené předběžné opatření a doba jeho trvání,
  6. výrok pravomocného rozhodnutí,
  7. uložené opatření ve věcech kázně,
  8. datum spáchání provinění,
  9. datum právní moci rozhodnutí,
  10. datum zahlazení opatření.
 4. Ve výjimečných a odůvodněných případech může církevní pastýřská rada na základě žádosti jedné ze stran dotčeného řízení, orgánu činného v trestním řízení nebo některého ze správních orgánů církve rozhodnout o zpřístupnění konkrétního spisu nebo jeho části. Církevní pastýřská rada na žádost zpřístupní konkrétní spis oblastní pastýřské radě, jestliže lze mít za to, že obsahuje informace důležité pro aktuální řízení vedené před oblastní pastýřskou radou. V případě, že církevní pastýřská rada rozhodne o zpřístupnění spisu nebo jeho části, stanoví zároveň okruh osob, pro které bude spis zpřístupněn, a způsob nakládání se spisem.
 5. Církevní pastýřská rada každoročně informuje předsednictvo synodu o počtu řízení, která se vedou u všech pastýřských rad, a jejich výsledcích bez uvedení stran řízení a jejich předmětu.

Čl. 13. Právní moc rozhodnutí

 1. Rozhodnutí pastýřské rady je v právní moci, pokud je nelze napadnout odvoláním.
 2. Oblastní pastýřská rada, která rozhodovala v prvním stupni, zruší pravomocné rozhodnutí nebo jeho část a povolí obnovu řízení, pokud to navrhne člen volaný ke kázni nebo osoba oprávněná podat návrh na zahájení řízení a pokud vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci kázně. Proti rozhodnutí o obnově řízení je přípustné odvolání. Poté, co rozhodnutí o obnově řízení nabude právní moci, provede oblastní pastýřská rada znovu řízení ve věci kázně.

Čl. 14. Vykonatelnost a zveřejňování pravomocných rozhodnutí pastýřských rad

 1. Písemné vyhotovení rozhodnutí s doložkou právní moci zašle předseda příslušné pastýřské rady příslušnému správnímu orgánu ČCE k provedení. Správní orgán je povinen učinit neprodleně všechna správní opatření potřebná k provedení pravomocného rozhodnutí pastýřské rady.
 2. Rozhodnutí, kterým byl člen církve zproštěn obvinění a které je v právní moci, je tento člen církve oprávněn zveřejnit bez omezení, a to i v případě rozhodnutí dle odst. 7 tohoto článku.
 3. Rozhodnutí, kterým byl člen církve uznán vinným a které je v právní moci, předá předseda pastýřské rady, jejímž rozhodnutím řízení skončilo, synodní radě.
 4. Synodní rada s obsahem výroku rozhodnutí dle odst. 3 seznámí všechny seniorátní výbory a staršovstvo farního sboru, jehož členem je ten, kdo byl rozhodnutím uznán vinným.
 5. Příslušné staršovstvo rozhodne o účelnosti, rozsahu a způsobu seznámení členů farního sboru s rozhodnutím.
 6. Strana, která dala podnět k zahájení řízení před pastýřskou radou, není oprávněna rozhodnutí dle odst. 3 zveřejnit, ledaže s tím v předmětném rozhodnutí vysloví souhlas pastýřská rada. Stanoví-li pastýřská rada pro zveřejnění rozhodnutí omezení či podmínky, je strana povinna je dodržet.
 7. Pastýřská rada, která rozhodnutí vydala, může v odůvodněných případech zveřejnění rozhodnutí omezit nebo zcela vyloučit. Rozhodnutí o omezení nebo vyloučení zveřejnění rozhodnutí je součástí dotčeného rozhodnutí. Pokud však bylo dotčeným rozhodnutím uloženo členu církve opatření dle čl. 10 odst. 1 část B tohoto řádu, je příslušná pastýřská rada povinna o přijetí tohoto rozhodnutí a jeho podstatném obsahu informovat synodní radu, a to včetně rozhodnutí o omezení nebo vyloučení zveřejnění. Synodní rada dle svého uvážení rozhodne o postoupení této informace příslušným orgánům církve tak, aby byl zajištěn řádný výkon tohoto rozhodnutí, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.
 8. Strany jsou oprávněny a povinny zveřejnit rozhodnutí odvolací komise synodu, kterým je zrušeno rozhodnutí pastýřské rady, jímž byl člen církve uznán vinným, stejným způsobem, jakým bylo zveřejněno rozhodnutí pastýřské rady, jež bylo rozhodnutím odvolací komise synodu zrušeno.

Čl. 15. Přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady synodem

 1. V případech, kdy církevní pastýřská rada rozhodla jinak než oblastní pastýřská rada ohledně viny člena církve, může kterákoli ze stran řízení požádat o přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady odvolací komisí synodu zřízenou dle § 28 odst. 13 Církevního zřízení. Žádost o přezkoumání se podává předsedovi synodu.
 2. Žádost o přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady je kterákoli ze stran oprávněna podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí církevní pastýřské rady, kterým bylo řízení skončeno.
 3. Odvolací komise synodu přezkoumá rozhodnutí církevní pastýřské rady včetně veškerého řízení vedeného před církevní pastýřskou radou a oblastní pastýřskou radou, které vydání přezkoumávaného rozhodnutí předcházelo. Vychází přitom ze všech protokolů a listin shromážděných v průběhu celého řízení. Odvolací komise synodu je oprávněna vyslechnout strany řízení, neprovádí však znovu ani výslechy svědků ani výslechy osob, které v dosavadním řízení nebyly vyslechnuty.
 4. Shledá-li odvolací komise synodu, že žádost o přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady není důvodná, rozhodnutí církevní pastýřské rady potvrdí. V opačném případě odvolací komise rozhodnutí církevní pastýřské rady zruší.
 5. Zruší-li odvolací komise synodu rozhodnutí církevní pastýřské rady, vrátí odvolací komise synodu případ církevní pastýřské radě k dalšímu řízení.
  Týkají-li se důvody rozhodnutí odvolací komise synodu i rozhodnutí oblastní pastýřské rady nebo řízení, které před ní probíhalo, zruší rovněž rozhodnutí oblastní pastýřské rady a vrátí případ k dalšímu řízení oblastní pastýřské radě.
 6. V případech dle odst. 5 jsou pastýřské rady vázány názorem odvolací komise synodu a jsou povinny provést úkony, jejichž provedení jim odvolací komise synodu ve svém rozhodnutí vymezí.

Čl. 16. Změna opatření ve věcech kázně

 1. Jestliže se po uplynutí poloviny doby omezení práv stanovené rozhodnutím ve věci kázně ukáže, že omezení práv splnilo svůj účel, může na základě žádosti člena volaného ke kázni oblastní pastýřská rada, která rozhodovala v řízení v prvním stupni, rozhodnout o upuštění od výkonu zbytku uloženého omezení práv nebo o upuštění od výkonu zbytku omezení práv spolu s uložením nápravného opatření.
 2. Pokud uložené nápravné opatření dosáhlo svého účelu, rozhodne oblastní pastýřská rada o tom, že se člen volaný ke kázni osvědčil; jinak rozhodne o prodloužení nebo změně nápravného opatření, uložení nového nápravného opatření nebo o omezení práv.
 3. Oblastní pastýřská rada rozhodnutí dle odst. 2 přijme do 3 měsíců od konce doby, na kterou bylo nápravné opatření uloženo; v odůvodněných případech může své rozhodnutí přijmout ještě v době, kdy nápravné opatření trvá. Pokud oblastní pastýřská rada své rozhodnutí nepřijme ani do 12 měsíců od konce doby, na kterou bylo nápravné opatření uloženo, má se za to, že se člen volaný ke kázni osvědčil.
 4. Proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady dle odst. 1 a 2 mají strany právo se odvolat k církevní pastýřské radě. Pro takové odvolání platí čl. 11 odst. 3-5 v plném rozsahu.
 5. Strany nemají právo žádat o přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady učiněného dle odst. 4 odvolací komisí synodu.

Čl. 17. Promlčení provinění ve věci kázně

 1. Provinění se promlčuje po uplynutí 5 let od jeho dokonání. Provinění proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti je nepromlčitelné.
 2. Do promlčecí doby se nezapočítává doba
  1. ode dne podání podnětu k zahájení řízení dle čl. 6 odst. 4 tohoto řádu do pravomocného skončení řízení,
  2. po kterou je řízení dle tohoto řádu přerušeno,
  3. po kterou je proti členu volanému ke kázni pro dané provinění vedeno trestní stíhání,
  4. po kterou je osoba, které byla proviněním způsobena újma, mladší 18 let.
 3. Uplynutím promlčecí doby nezaniká odpovědnost za provinění ve věci kázně podle tohoto řádu, pokud za ně trvá trestní nebo jiná právní odpovědnost podle českého nebo mezinárodního práva.

Čl. 18. Zahlazení opatření

 1. Platně uložená písemná důtka a písemná důtka s výstrahou se zahladí automaticky po uplynutí 1 roku od uložení.
 2. Nápravná opatření se zahladí dnem právní moci rozhodnutí o tom, že se člen volaný ke kázni osvědčil, nebo dnem, od kterého se má za to, že se osvědčil.
 3. Jiná opatření se zahladí automaticky svým vykonáním anebo uplynutím doby, na niž byla uložena.
 4. Po zahlazení opatření se na člena volaného ke kázni hledí, jako kdyby se žádného provinění nedopustil.

Čl. 19. Náklady

 1. Náklady a zařízení potřebné pro práci pastýřských rad hradí a poskytuje povšechný sbor.
 2. Církevní sbory jsou povinny poskytnout pro jednání pastýřských rad své prostory.

Čl. 20. Přechodná opatření k novele přijaté 2. zasedáním 34. synodu

 1. Bude-li před platností tohoto řádu v běhu řízení podle řádu předcházejícího, dokončí je komise zvolená podle řádu dříve platného. Nový řád nelze použít na provinění, k nimž došlo před účinností tohoto řádu.
 2. Případy, jejichž projednávání dle tohoto řádu bylo zahájeno před vyhlášením změny tohoto řádu přijaté 2. zasedáním 34. synodu, budou projednány podle znění řádu platného před takto přijatou změnou; to platí rovněž pro odvolací řízení.

Čl. 21. Přechodná opatření k novele přijaté 4. zasedáním 34. synodu

 1. Novela Řádu pastýřské služby usnesená 4. zasedáním 34. synodu (dále jen "novela") vstupuje, s výjimkou ustanovení uvedených v odst. 2 tohoto článku, v účinnost zvolením členů všech oblastních pastýřských rad.
  Církevní pastýřská rada zvolená 1. zasedáním 34. synodu vykonává funkci církevní pastýřské rady upravené novelou do konce funkčního období svých členů.
 2. Ustanovení čl. 15 vstupuje v účinnost vyhlášením novely.
  Do účinnosti celé novely dle odst. 1 tohoto článku se oblastními pastýřskými radami uvedenými v čl. 15 novely rozumějí dosavadní seniorátní pastýřské rady.
 3. Řízení zahájená před nabytím účinnosti celé novely dle odst. 1 tohoto článku budou příslušnou seniorátní pastýřskou radou a církevní pastýřskou radou dokončena podle Řádu pastýřské služby ve znění před nabytím účinnosti celé novely dle odst. 1 tohoto článku s výjimkou ustanovení uvedeného v odst. 2 tohoto článku, které pro taková řízení platí od okamžiku své účinnosti.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento řád je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: